Vyhláška č. 36/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs

Čiastka 11/1986
Platnosť od 30.05.1986 do14.06.1993
Účinnosť od 30.05.1986 do14.06.1993
Zrušený 118/1993 Z. z.

OBSAH

36

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 19. mája 1986

o vydaní bankoviek po 10 Kčs

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme vyhlasuje:


§ 1

Dňom 1. 7. 1986 sa vydávajú bankovky Štátnej banky československej po 10 Kčs vzoru 1986.

§ 2

(1) 10 Kčs bankovka vzoru 1986 je 67 mm široká a 132 mm dlhá. Je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou tmavočiarou vodotlačou s ochrannými modrými a červenými vláknami uloženými v papieri.

(2) Vodotlač vytvára po celej ploche papiera vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťcípych hviezd.

(3) Lícna aj rubová strana 10 Kčs bankovky má po celej ploche podfarbujúcu ochrannú podtlač.

(4) Na líci bankovky je hlavná tlač vyhotovená trojfarebnou líniovou hĺbkotlačou v troch odtieňoch hnedej farby. Plocha líca je rozdelená na tri nerovnaké polia; ukončením hlavnej tlače cca 4 mm pred orezom bankovky sa vytvára pri strednom a pravom poli náznak orámovania. Stredné a pravé pole je podložené hnedým bodkovaným rastrom v blízkosti portrétu najtmavším, ktorý vpravo od portrétu prechádza do svetlejšej líniovej podtlače.

V ľavom poli je veľké tmavé číselné označenie hodnoty „10“, situované v smere zvislej strany bankovky. Je zložené z číslic obsahujúcich mikrošrafúry. Na jeho pozadí je giloš , prechádzajúca na okrajoch plynule do svetlejšej farby. V dolnej časti ľavého poľa je guľatý hmatový znak pre nevidomých, vyhotovený hĺbkotlačou.

V strednom poli v hornej časti je štátny znak ČSSR v červenej farbe. Je umiestnený v pestrofarebnej rozete pripomínajúcej štylizovaný kvet. Rozeta je zložená z vnútorného modrého venca smerom k stredu ružovo podfarbeného a ďalej z vonkajšieho venca s geometrickými lúčmi s mikroskopickým opakujúcim sa textom „DESAŤ KORÚN“ v modrej, žltej a zelenej farbe. Medzi geometrické lúče sú vložené prvky rastlinného dekoru v žltej a červenohnedej farbe. Vľavo nad rozetou je umiestnené tmavé hodnotové číslo „10“. Rozeta je obkrúžená hĺbkotlačovým vlnkovým rastrom pokrývajúcim s výnimkou portrétu a giloše aj časť pravého poľa. V hornej časti rozety je do oblúka zakomponovaný text

„BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“,

pod ním na spoločnej zvislici sú texty

DESAŤ

KORÚN

ČESKOSLOVENSKÝCH

1986

a menšími písmenami trestné pohrozenie

FALŠOVANIE BANKOVIEK

SA TRESCE PODĽA ZÁKONA.

Pravému poľu dominuje portrét Pavla Országha-Hviezdoslava. Meno „PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV“, letopočty narodenia a úmrtia „1849-1921“ sú umiestnené v štyroch riadkoch vpravo od portrétu. V dolnej časti vpravo je umiestnené svetlé hodnotové číslo „10“. Hornú časť pravého poľa uzaviera veľká giloš.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ (navrhol) a vpravo meno rytca „V. FAJT SC.“ (vyryl); uprostred je názov „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“.

Označenie série jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom je umiestnené hore v ľavom poli, šesťmiestne poradové číslo je nad znakom pre nevidomých dole. V pravom poli bankovky sa označenie série a poradového čísla opakuje v riadku nad portrétom. Série a poradové čísla sú vytlačené modrou farbou.

(5) Na rube bankovky je hlavná tlač vyhotovená viacfarebným ofsetom v prevládajúcej farbe hnedej. Plocha je rozdelená na dve nerovnaké polia, ľavé s náznakom orámovania.

V ľavom poli je v troch odtieňoch hnedej farby zobrazená oravská krajina s horou Choč v pozadí. Nápis „ORAVA“ je umiestnený vpravo dole. Vľavo hore je na pozadí modrej a zelenej giloše s rozbiehajúcimi sa zelenkastými lúčmi tmavé hodnotové číslo „10“. Pri ľavom okraji sú kry borievky, symbolické kvapky dažďa a dole slávik. Vpravo dole je na pozadí modrej a hnedočervenej gilošovej ružice svetlé hodnotové číslo „10“. Hore v mrakoch a na presvitajúcej modrej oblohe je text

„BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“.

V pravom poli je v smere zvislej strany bankovky na pozadí kytičky lesných jahôd v zelenej a červenej farbe veľké hodnotové číslo „10“ v hnedočervenej farbe.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ a vpravo meno autora ryteckej kresby „B. ŠNEIDER SC.“; uprostred je označenie „C (v krúžku) ŠTÁTNA BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

§ 3

Bankovky po 10 Kčs vzoru 1960 zostávajú aj naďalej zákonnými peniazmi.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Žák v. r.