Vyhláška č. 32/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Čiastka 9/1986
Platnosť od 14.05.1986 do22.08.1996
Účinnosť od 23.01.1986 do22.08.1996
Zrušený 39/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku IX dňom podpisu.

32

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. marca 1986

o Dlhodobej dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Dňa 23. januára 1986 bola v Prahe podpísaná Dlhodobá dohoda o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku IX dňom podpisu.

České znenie Dlhodobej dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ DOHODA

o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky

- odvolávajúc sa na Dohodu o hospodárskej spolupráci na úseku priemyslu uzavretú v Paríži 23. februára 1970, ako aj na účasť oboch krajín vo Všeobecnej dohode o clách a obchode,

- prajúc si rozširovať vzájomne výhodnú a vyrovnanú hospodársku spoluprácu najmä v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva,

- odvolávajúc sa na príslušné princípy a ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaného v Helsinkách 1. augusta 1975 a na výsledný dokument schôdzky konanej v Madride, ktorý naň nadväzuje,

dohodli sa takto:

Článok I

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky, ďalej „Zmluvné strany“, vedomé si prospešnosti, ktorá pre ich národné hospodárstvo bude znamenať trvalé a rovnovážne rozširovanie hospodárskych stykov medzi oboma krajinami, budú s touto perspektívou podporovať rozvoj hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi podnikmi a organizáciami hospodárskeho charakteru oboch krajín.

Článok II

V dôsledku toho Zmluvné strany prikladajú značnú dôležitosť vzájomnej informovanosti o dlhodobej ekonomickej orientácii v oblasti poľnohospodárskych a priemyselných projektov, ktoré sú súčasťou ich plánov.

Najmä budú dbať, aby zainteresované podniky a organizácie boli vo vhodnom čase riadne a nestranne informované o zamýšľaných zmluvách, verejných súťažiach a medzinárodných konzultáciách každého druhu, ktoré by sa ich mohli dotýkať.

Článok III

Zmluvné strany budú podporovať iniciatívu smerujúcu k uzavieraniu zmlúv a dojednaní v rámci tejto dohody medzi československými podnikmi a organizáciami na jednej strane a francúzskymi podnikmi a organizáciami na druhej strane a napomáhať uskutočňovanie týchto zmlúv a dojednaní.

Majú názor, že táto hospodárska spolupráca sa musí týkať československých a francúzskych podnikov a organizácií všetkých veľkostí včítane malých a stredných podnikov.

Článok IV

Zmluvné strany majú ten názor, že okrem bežných hospodárskych vzťahov medzi zainteresovanými československými a francúzskymi podnikmi a organizáciami existujú osobitne výhodné možnosti spolupráce v rade oblastí, ktorých zoznam je pripojený k tejto dohode, prípadne v ďalších oblastiach spoločného záujmu, ktoré vyplynú pri realizácii tejto dohody. Tento zoznam sa po uplynutí prvých piatich rokov po podpise tejto dohody preskúma v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v článku VIII.

Článok V

V záujme čo najúčinnejšej podpory rozvoja hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi podnikmi a organizáciami oboch krajín sa môže spolupráca uskutočňovať v medziach zákonodarstva Zmluvných strán vo vhodných formách, najmä v týchto:

- spolupráca pri výstavbe nových hospodárskych objektov alebo pri rozšírení a modernizácii existujúcich objektov, a to od štádia štúdií až po ich uvedenie do prevádzky,

- spolupráca vo výrobe a odbyte strojov, priemyselných zariadení, ako aj v montážach,

- spolupráca pri štúdiu trhov v tretích krajinách a výstavbe výrobných a iných objektov v týchto krajinách,

- technická spolupráca formou výmeny patentov a dokumentácií pre zdokonalenie už existujúcich alebo zavádzanie nových technologických procesov, školenie a výmena odborníkov a stážistov.

Podmienky a spôsob tejto spolupráce sa vzájomne dohodnú medzi príslušnými podnikmi, organizáciami a inštitúciami oboch krajín.

Článok VI

Zmluvné strany sa domnievajú, že rozvoj ich hospodárskej spolupráce sa môže uľahčiť využívaním rôznych foriem a metód, napríklad vysielaním technických a informačných misií, účasťou na veľtrhoch a uskutočňovaním stáží v rámci technickej spolupráce upravenej v Dohode o vedeckej a technickej spolupráci z 29. júna 1965. Zmluvné strany vyjadrujú podporu iniciatívam smerujúcim k lepšiemu poznaniu hospodárskych potenciálov oboch krajín a k ich plnému využitiu.

Článok VII

Financovanie projektov medzi československými a francúzskymi podnikmi a organizáciami včítane projektov na tretích trhoch sa podľa možností prispôsobí povahe každej operácie pri dodržiavaní vnútroštátnych predpisov, prípadne medzinárodných pravidiel aplikovateľných na jednu alebo druhú zmluvnú stranu.

Článok VIII

Na podporu uskutočňovania cieľov tejto dohody, v duchu dôvery a dobrej vôle, poverujú Zmluvné strany vykonávaním tejto dohody Zmiešanú komisiu zriadenú podľa článku 7 Dohody o hospodárskej spolupráci na úseku priemyslu z 23. februára 1970.

Táto Zmiešaná komisia môže podľa potreby vytvárať pracovné skupiny vo vhodných oblastiach spolupráce, a pokiaľ to bude považovať za účelné, trvalo a iniciatívne organizovať konzultácie, ktoré by posilnili účinnosť ich akcií.

Po uplynutí prvého päťročného obdobia po podpísaní tejto dohody Zmiešaná komisia preskúma prílohu tejto dohody a v prípade potreby predloží Zmluvným stranám návrhy na zmenu prílohy. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok IX

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu. Uzaviera sa na 10 rokov. Rok pred ukončením jej platnosti sa Zmluvné strany dohodnú o opatreniach na zabezpečenie pokračovania hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami.

Dané v Prahe 23. januára 1986 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Svatopluk Potáč v. r.

podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej plánovacej komisie

Za vládu

Francúzskej republiky:

Gaston Defferre v. r.

štátny minister poverený plánovaním a rozvojom oblastí

Príloha

HLAVNÉ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE MEDZI ČESKOSLOVENSKÝMI A FRANCÚZSKYMI PODNIKMI A ORGANIZÁCIAMI

I. POĽNOHOSPODÁRSTVO, POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL.

Detská výživa: zariadenie na výrobu detských pokrmov, osobitne v oblasti mliečnych výrobkov.

Zariadenie na výrobu syrov.

Potravinársky priemysel všeobecne: zariadenie na výrobu „choucroute“ (nakladaná kapusta).

Poľnohospodárske stroje a zariadenia: spolupráca v oblasti traktorov, zberačov nízkeho hrozna, zariadení na ochranu rastlín a malej poľnohospodárskej mechanizácie, šľachtenia a osivárstva.

Biotechnológia v poľnohospodárstve a v oblasti potravín.

Pesticídy.

Mraziarensky priemysel.

II. AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Zariadenie a modernizácia závodov vyrábajúcich automobily, najmä automatické linky na opracovanie hláv valcov.

Linky na zváranie, odstraňovanie a nanášanie náterov.

Linky na výrobu a montáž úžitkových vozidiel a motorov pre úžitkové vozidlá.

Príslušenstvo, mechanické a elektrické vybavenie pre automobily, ako výmenníky oleja, štartéry, regulácia svetlometov.

III. CHÉMIA

- Modernizácia a výstavba výrobných jednotiek včítane spolupráce na tretích trhoch, najmä pre tieto výrobky:

. Alfa olefíny.

. Polyethylén.

. Styrén.

. Hydroxid sodný.

. Polypropylénové fólie.

. Aditíva pre oleje.

. Kyselina mravčia.

. Chlorid sodný.

. Pneumatiky.

. Výroba dreveného uhlia.

. Biotechnológia.

. Chémia v poľnohospodárstve.

. Umelé hmoty a prísady.

- Mazadlá a prísady: regenerácia použitých motorových olejov, odparafínovanie olejov.

- Ochrana proti korózii.

- Syntetický kaučuk.

- Hemodializátory.

- Adhezivá guma/kov.

IV. HUTNÍCTVO - METALURGIA.

- Kontinuálne liatie, oxivitová pec, systémy riadenia valcovní za studena a rôzne systémy riadenia. Úspory energie. Zušľachťovanie tekutej ocele v panve.

- Zachytávanie konvertorového plynu. Tepelné obohacovanie uhoľným prachom. Modernizácia koksární.

- Optimalizácia tepelného režimu liniek žíhania.

- Výroba ferozliatin.

- Modernizácia liniek na výrobu plechov pre automobilový priemysel.

- Lavice na hliníkové profily.

- Rozšírenie závodov na elektrolýzu.

- Vytlačovanie zliatin v hliníku.

- Rovnanie pod tlakom.

- Systémy riadenia hydraulického upínania.

- Modernizácia liniek: pokovovanie zinok/alumínium.

- Výstavba metalurgických prevádzok v tretích krajinách.

V. STROJÁRSKY A ELEKTROTECHNICKÝ PRIEMYSEL.

A. Strojárstvo.

Výroba fólií z umelej hmoty rôznych druhov.

- Chladiace sklárske pece - float.

- Zariadenie na dopravovanie materiálov a žeriavy.

- Zariadenie pre verejné práce.

- Obrábacie stroje.

- Zariadenie a prístroje na meranie.

- Kooperácie na tretích trhoch v oblasti veľkých strojárskych celkov.

B. Elektrotechnika.

- Automatizácia v oblasti vysokého a stredného napätia.

- Výroba batérií.

C. Energetické strojárstvo.

Spolupráca na tretích trhoch v oblasti zariadenia pre tepelné elektrárne.

- Separátory pre turbíny na nasýtenú paru a jadrové elektrárne.

- Kotly pre mestské vykurovanie.

- Prečerpávacie stanice plynu.

- Konštrukcia nových liniek plynovodu a modernizácia existujúcich liniek včítane spolupráce na tretích trhoch.

D. Zariadenie pre železnice.

Možnosti spolupráce včítane tretích trhov v oblasti elektrického vybavenia pre lokomotívy.

E. Banské zariadenie.

- Výroba hydraulických motorov pre banské súpravy.

- Techniky vŕtania.

- Elektrické vybavenie automatizmov pre banské zariadenie včítane tretích trhov, najmä pokiaľ ide o ťažobné stroje a ventilačné systémy.

F. Ostatné druhy strojárskeho priemyslu.

- Inštalácia dopravy pre stredisko triedenia poštových zásielok.

- Zariadenie na spracovanie kože.

- Zariadenie na výrobu častí obuvi.

- Zariadenie na úpravu kozmetických výrobkov.

- Zariadenie na výrobu nylonovej priadze.

VI. INFORMATIKA, ELEKTRONIKA A SPOJE.

- Informatika.

- Vysielače.

- Radarová technika.

- Systémy prenosu káblom.

- Automatizácia.

- Robotika.

- Vedenie svetelných vĺn.

- Telefonická komutácia.

VII. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

- Čerpadlá a armatúry.

- Prívod a úprava vody, čistiace a čerpacie stanice na tretích trhoch.

- Hydraulika, motory pre ponorné čerpadlá, hlbinné čerpadlá s vertikálnou osou, čerpadlá na studenú vodu.

- Úprava pitnej vody a odpadových vôd včítane spolupráce na tretích trhoch.

VIII. ZDRAVOTNÍCTVO.

- Automatizácia diagnostiky.

- Renovácia kúpeľných prevádzok.

- Lineárne urýchľovače.

IX. STAVEBNÍCTVO.

- Výstavba zdravotníckych zariadení.

- Výstavba hotelov.

- Stavebné techniky: architektonický betón, vibrácie betónu, farbenie betónu.

- Výstavba metra pod povrchom a pod riečnymi tokmi.

- Ochrana a oprava prvkov kremičitanmi.

- Možnosti využitia perlitu.

- Materiály pre dokončovacie práce.

- Prefabrikácie potrubí a mostných elementov.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.