Vyhláška č. 59/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach

Čiastka 20/1986
Platnosť od 14.10.1986
Účinnosť od 29.10.1986
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 17 ods. 2 dňom 1. septembra 1986. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Belgickým o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních z 19. júla 1927, vyhlásená pod č. ...

59

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. septembra 1986

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach


Dňa 15. októbra 1984 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Bruseli 3. júla 1986.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 17 ods. 2 dňom 1. septembra 1986. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Belgickým o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních z 19. júla 1927, vyhlásená pod č. 78/1928 Zb.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach

Prezident Československej socialistickej republiky a Jeho Veličenstvo belgický kráľ vedení snahou ďalej rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma štátmi v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a vedení prianím upraviť po vzájomnej dohode právnu pomoc v oblasti občianskeho, rodinného a obchodného práva a uľahčiť medzi oboma štátmi vykonávanie niektorých ustanovení Haagskeho dohovoru o civilnom konaní z 1. marca 1954

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

Prezident Československej socialistickej republiky,

Bohuslava Chňoupka,
ministra zahraničných vecí,

Jeho Veličenstvo belgický kráľ,
Lea Tindemansa,
ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

KAPITOLA I

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Každý z oboch štátov zaručuje na svojom území občanom druhého štátu právnu ochranu ich osobných a majetkových práv a záujmov za rovnakých podmienok ako svojim občanom.

(2) Občania jedného štátu môžu na uplatnenie a ochranu svojich práv a záujmov voľne a priamo vystupovať pred justičnými orgánmi druhého štátu za rovnakých podmienok ako občania druhého štátu.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy platné pre občanov jedného z oboch štátov sa vzťahujú rovnako aj na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území tohto štátu.

Ustanovenia uľahčujúce vykonávanie Dohovoru o civilnom konaní dojednanom v Haagu 1. marca 1954

KAPITOLA II

Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností

Článok 2

(1) Súdne a mimosúdne písomnosti v občianskych, rodinných a obchodných veciach určené osobám, ktoré sa zdržiavajú na území jedného z oboch štátov, zasiela ministerstvo spravodlivosti dožadujúceho štátu ministerstvu spravodlivosti dožiadaného štátu.

(2) Doklady o doručení alebo oznámení písomností sa vracajú priamo ministerstvu spravodlivosti dožadujúceho štátu.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov nebránia použitiu článku 6 odseku 1 bodov 1 a 2 Dohovoru o civilnom konaní dojednanom v Haagu 1. marca 1954 (ďalej len „Haagsky dohovor“).

Článok 3

Žiadosť obsahuje základné údaje o písomnosti, najmä: dožadujúci orgán, označenie účastníkov, adresu príjemcu, podstatu písomnosti, prípadne dátum a miesto predvolania, lehoty uvedené v písomnosti, označenie súdneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, ako aj všetky ďalšie potrebné údaje.

Článok 4

(1) Dožiadaný orgán zabezpečí doručenie písomností za podmienok platných v týchto veciach v dožiadanom štáte. Ak písomnosť nie je vyhotovená v jazyku dožiadaného štátu alebo ak nie je pripojený overený preklad, dožiadaný orgán ju odovzdá príjemcovi len vtedy, ak je ochotný ju dobrovoľne prijať.

(2) Oba štáty nebudú požadovať úhradu nákladov výdavkov spôsobených účasťou ministerských úradníkov alebo použitím osobitnej formy predvídanej článkom 3 Haagskeho dohovoru.

Dožiadanie

Článok 5

(1) Dožiadanie v občianskych, rodinných a obchodných veciach sa odovzdávajú prostredníctvom ministerstiev spravodlivosti oboch štátov.

(2) K dožiadaniu je potrebné pripojiť preklad do jazyka alebo jedného z jazykov dožiadaných orgánov overený buď diplomatickým alebo konzulárnym pracovníkom, alebo prísažným tlmočníkom.

Článok 6

Dožiadaný orgán sa pokúsi vyhovieť dožiadaniu aj v prípade, ak je adresa príjemcu písomnosti alebo osoby, ktorej vypočutie sa žiada, nepresná alebo neúplná, za tým účelom môže požiadať dožadujúci štát o poskytnutie dopĺňajúcich informácií, ktoré by umožnili identifikáciu predmetnej osoby.

Článok 7

Oba štáty nebudú navzájom požadovať náhradu nákladov dožiadania s výnimkou nákladov spojených so znaleckým posudkom.

Zábezpeka na trovy sporu

Článok 8

Občania jednej zo zmluvných strán, ktorí sú žalobcami alebo intervenientami pred súdnymi orgánmi druhej zmluvnej strany, sú oslobodení od povinnosti zložiť žalobnú zábezpeku za podmienok ustanovených článkom 17 Haagskeho dohovoru.

Článok 9

Žiadosti o povolenie výkonu súdnych rozhodnutí o trovách konania a procesných výdavkoch podľa článkov 18 a 19 Haagskeho dohovoru môže zaslať zúčastnená strana priamo príslušnému justičnému orgánu.

Článok 10

Pre splnenie podmienok ustanovených v článku 19 odseku 2 bode 2 a odseku 3 Haagskeho dohovoru musí byť k rozhodnutiu pripojený doklad, z ktorého je zrejmé, že účastníkovi, proti ktorému návrh smeruje, bolo doručené. K rozhodnutiu belgických justičných orgánov musí byť okrem iného priložené potvrdenie, že proti rozhodnutiu sa nepodalo riadne odvolanie ani zmätočná sťažnosť, alebo že riadne odvolanie ani zmätočná sťažnosť nemôžu byť podané. K rozhodnutiam československých justičných orgánov musí byť okrem iného pripojené potvrdenie, že sú právoplatné.

Bezplatná právna pomoc

Článok 11

Žiadosti o bezplatnú právnu pomoc podľa článku 23 Haagskeho dohovoru môžu odovzdávať priamo ministerstvá spravodlivosti oboch štátov.

Článok 12

Doklady k žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa môžu vyhotoviť v jazyku dožadujúceho orgánu a prípadné náklady prekladu sa nebudú uhrádzať.

KAPITOLA III

Článok 13

Oslobodenie od overovania

Listiny vydané justičnými orgánmi jedného z oboch štátov opatrené odtlačkom ich pečiatky, rovnako ako listiny, ktorými tieto orgány overujú dátum a pravosť podpisu alebo kópie, sú pri použití na území druhého štátu oslobodené od ďalšieho overovania.

KAPITOLA IV

Článok 14

Zasielanie dokladov o osobnom stave

Príslušné orgány jedného z oboch štátov zasielajú bezplatne na žiadosť príslušným orgánom druhého štátu listiny o osobnom stave a výpisy z nich, ako aj rozhodnutia v týchto veciach, ak sa tieto písomnosti týkajú občanov druhého štátu a ak sa vyžadujú pre úradnú potrebu, ktorá bude výslovne uvedená. Tieto listiny sú oslobodené od akéhokoľvek overovania.

KAPITOLA V

Článok 15

Výmena informácií

(1) Ministerstvá spravodlivosti si oznamujú navzájom a na žiadosť informácie o práve a súdnej praxi, rovnako ako ďalšie právne informácie.

(2) Ministerstvá spravodlivosti si poskytujú na odôvodnenú žiadosť vzájomnú pomoc pri zisťovaní adries osôb nachádzajúcich sa na ich území, pokiaľ to bude potrebné na uľahčenie vykonávania tejto Zmluvy.

KAPITOLA VI

Článok 16

Spoločné ustanovenia

Ministerstvá spravodlivosti pri vzájomnom styku používajú svoj vlastný jazyk, a ak to bude účelné, pripoja preklad do francúzskeho jazyka. Na vykonávanie tejto Zmluvy sa pod pojmom „ministerstvo spravodlivosti“ rozumie:

a) pre Československú socialistickú republiku:

- Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,

b) pre Belgické kráľovstvo:

- Ministerstvo spravodlivosti Belgického kráľovstva.

KAPITOLA VII

Článok 17

Záverečné ustanovenia

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Bruseli v čo najkratšom čase.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

(3) Táto Zmluva je uzavretá na neobmedzený čas. Každý z oboch štátov môže Zmluvu vypovedať oznámením diplomatickou cestou. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po jej odoslaní.

(4) Dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy stráca platnosť Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Belgickým o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních z 19. júla 1927.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Dané v Prahe 15. októbra 1984 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, francúzskom a holandskom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Belgické kráľovstvo:

Leo Tindemans v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.