Vyhláška č. 25/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.

Čiastka 6/1986
Platnosť od 28.03.1986 do30.06.1988
Účinnosť od 01.04.1986 do30.06.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

OBSAH

25

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 27. marca 1986,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje podľa § 97 ods. 1 a 2 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 písm. f) sa slová „fondu výstavby“ nahrádzajú slovami „investičného fondu“.

2. § 14a ods. 1 znie:

(1) V kooperačnom združení sa zriaďuje u prevádzateľa investičný fond, ktorého zdrojom sú odpisy zo spoločne používaných základných prostriedkov, tržby z predaja základných prostriedkov a investícií, príspevky od členských organizácií a dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu; ak v prípade ukončenia rozvoja kooperačného združenia dôjde k neúčelnému hromadeniu zdrojov v investičnom fonde, možno na návrh kooperačnej rady schválený príslušnou poľnohospodárskou správou previesť primeranú časť investičného fondu do investičných fondov členských organizácií podľa zásad dohodnutých v zmluve o spolupráci, prípadne v jej dodatku.“.

3. § 27 ods. 7 písm. a) znie:

a) z investičného fondu členských organizácií do investičného fondu podniku;“.

4. § 29 včítane nadpisu znie:

㤠29

Použitie zisku

(1) Podnik používa zisk v tomto poradí:

a) na úhradu daní a odvodov do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov;

b) na prídely do fondov podniku v poradí uvedenom v § 31;

c) na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi;2a)

d) na vyplatenie podielov na zisku členským organizáciám podľa zásad dohodnutých v zmluve [§ 16 ods. 1 písm. h)].

(2) Ak zisk nestačí na krytie potrieb uvedených v odseku 1 písm. b) a c), pokryje podnik tieto potreby v rozsahu prerokovanom s príslušnou poľnohospodárskou správou.

5. V § 30 sa slová „fondu výstavby" nahrádzajú slovami „investičného fondu.".

6. § 31 včítane nadpisu znie:

㤠31

Fondy podniku

(1) Podnik zriaďuje tieto fondy:

a) obratový fond;

b) investičný fond;

c) fond technického rozvoja, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak;

d) fond odmien;

e) fond kultúrnych a sociálnych potrieb;

f) rezervný fond.

(2) Pre tvorbu a použitie fondov uvedených v odseku 1 platia osobitné predpisy.3)

(3) Podnik môže vytvárať ďalšie účelové fondy len so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky vydaným po dohode s ministerstvom financií republiky.

7. V § 34 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

(3) Zbor zástupcov môže so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky vo svojom rozhodnutí o zrušení podniku určiť, že na základe uzavretej dohody bude jeho činnosť v budúcnosti zabezpečovať niektorá z členských organizácií, prípadne i nečlenská poľnohospodárska socialistická organizácia; v takom prípade prechádzajú práva a záväzky, ako aj všetok majetok zaniknutého podniku na túto organizáciu, prípadne viac organizácií bez likvidácie. Ku dňu zrušenia podniku predloží predseda predstavenstva príslušnému súdu návrh na výmaz podniku z podnikového registra.“.

8. § 36 znie:

㤠36

Pokiaľ ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky vydalo pred účinnosťou tejto vyhlášky súhlas na zrušenie podniku a likvidácia sa dosiaľ nezačala, môže sa v týchto prípadoch uskutočniť prevod práv a záväzkov, ako aj všetkého majetku podniku na nadobúdajúcu organizáciu za podmienok ustanovených v § 34 ods. 3.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1986.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

2a) Napríklad:
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášok č. 15/1984 Zb. a č. 22/1986 Zb.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 83/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl a vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 87/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR, Ministerstva zdravotníctva ČSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 84/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl a vyhláška Ministerstva školstva SSR, Ministerstva zdravotníctva SSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

3) Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1985 č. FM 041-2003/85 o financovaní obežných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch (reg. v čiastke 1/1986 Zb.).
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej č. 120/1985 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1985 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.
Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 22. 11. 1985 č. FM 01-1968/85 o usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných poľnohospodárskych podnikoch a melioračných družstvách. (reg. v čiastke 5/1986 Zb.).
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 26/1986 Zb. o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.