Vyhláška č. 80/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách

Čiastka 25/1986
Platnosť od 19.12.1986 do28.02.1991
Účinnosť od 01.02.1987 do28.02.1991
Zrušený 80/1991 Zb.

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 5. decembra 1986,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 19 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 3 a § 21 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 ods. 2 písm. b) sa pred poslednú vetu vkladá táto veta: „Inštruktor vykonáva priamy dozor najviac nad tromi žiakmi.“.

2. § 27 ods. 1 písm. c) znie:

c) pre pracujúcich, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddieli E časti II prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddieli E časti I prílohy jeden rok,“.

3. § 27 ods. 1 písm. e) znie:

e) pre absolventov gymnázií a pre absolventov stredných odborných škôl trvá jeden rok.“.

4. V § 27 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa.

5. § 27 ods. 2 písm. c) znie:

c) 1 rok pre pracujúcich s úplným stredným vzdelaním.“.

6. V § 27 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa.

7. § 28 ods. 5 znie:

(5) V kombinovanom štúdiu na stredných odborných učilištiach, ktoré je určené pre študijné odbory podľa oddielu D prílohy, strieda sa denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže v jednom školskom roku nepretržite trvať najviac päť mesiacov a najmenej jeden mesiac. Z celkovej dĺžky štúdia [§ 27 ods. 1 písm. d)] môže denné štúdium trvať najviac sedem mesiacov.“.

8. Oddiel A a oddiel E prílohy sa nahrádza znením uvedeným v prílohe tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1987.


Minister:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 80/1986 Zb.

ODDIEL A

I Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVPočet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka prípravného obdobia (mesiacov)Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov1)Študijný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom od
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
Určený pre:
chlapcov - CH
dievčatá - D
1. roč.2. až 4. roč.
12345678
21BANÍCTVO
21-51-4Baník mechanizátorCH7-127-123401-11-41. 9. 1988
21-52-4Mechanik banských strojov a veľkostrojovCH7-127-123401-12-41. 9 .1988
22HUTNÍCTVO
22-62-4Hutník operátor
01metalurgiuCH7-126-83402-21-41. 9. 1988
02tvárnenie kovovCH7-126-83402-22-41. 9. 1988
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-11-4Mechanik nastavovač
Mechanička nastavovačka
01obrábacie stroje a linkyCH, D7-127-123401-32-41. 9. 1989
02stavebné strojeCH7-127-1234-1. 9. 1989
03linky na výrobu stavebných hmôtCH7-127-123401-31-41. 9. 1989
24-12-4Mechanik číslicovo riadených strojov
Mechanička číslicovo riadených strojov
CH, D7-126-84102-32-41. 9. 1989
24-13-4Mechanik strojov a zariadení
Mechanička strojov a zariadení
CH, D7-127-123402-45-41. 9. 1987
24-50-4Mechanik lietadlových prístrojov
Mechanička lietadlových prístrojov
CH, D7-127-123402-44-41. 9. 1988
24-53-4Letecký mechanikCH7-126-103402-43-41. 9. 1987
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-70-4Mechanik silnoprúdových zariadení
Mechanička silnoprúdových zariadení
CH, D7-126-103404-41-41. 9. 1987
26-71-4Banský elektromontérCH7-127-123404-42-41. 9. 1988
26-72-4Mechanik elektronik
Mechanička elektronička
01automatizačnú technikuCH, D7-126-103404-44-41. 9. 1988
02organizačnú a výpočtovú technikuCH, D7-126-103402-33-41. 9. 1988
03oznamovaciu a zabezpečovaciu technikuCH, D7-126-103404-43-41. 9. 1988
04telekomunikačné zariadeniaCH, D7-126-1041-1. 9. 1988
05prenosové zariadeniaCH, D7-126-104104-46-41. 9. 1988
06vysielače a techniku VKVCH, D7-126-103404-45-41. 9. 1988
07spotrebnú elektronikuCH, D7-126-103404-45-41. 9. 1988
08číslicovú a riadiacu technikuCH, D7-126-103404-45-41. 9. 1988
09časomerné zariadeniaCH, D7-126-1034-1. 9. 1988
10zdravotnícku elektronikuCH, D7-126-1034-1. 9. 1988
11optoelektronické zariadeniaCH, D7-126-1034-1. 9. 1988
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-59-4Operátor gumárskej a plastikárskej výroby
Operátorka gumárskej a plastikárskej výroby
CH, D9-177-1234-1. 9. 1987
28-60-4Chemik operátor
Chemička operátorka
01priemyselnú chémiuCH, D7-127-123406-21-41. 9. 1987
02výrobu celulózy a papieraCH, D7-127-123406-22-41. 9. 1987
03farmaceutickú výrobuCH, D7-127-123406-23-41. 9. 1987
29POTRAVINÁRSTVO
29-60-4Operátor potravinárskej výroby
Operátorka potravinárskej výroby
CH, D7-127-1241-1. 9. 1989
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-37-4Operátor odevnej výroby
Operátorka potravinárskej výroby
01odevnú výrobuCH, D7-127-1234-1. 9. 1988
02odevné stroje a zariadeniaCH, D7-127-1234-1. 9. 1988
31-38-4Operátor textilnej výroby
Operátorka textilnej výroby
01tkáčovneCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
02pradiarneCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
03pletiarneCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
04zušľachťovanie textíliíCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-43-4Operátor kožiarskej výroby
Operátorka kožiarskej výroby
CH, D7-127-1034-1. 9. 1987
32-44-4Operátor kožušníckej výroby
Operátorka kožušníckej výroby
CH, D7-127-1034-1. 9. 1988
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-41-4Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby
CH, D7-127-1241-1. 9. 1988
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-51-4Sadzač
Sadzačka
CH, D4-74-74106-35-41. 9. 1987
34-53-4Tlačiar na polygrafických strojochCH4-74-74106-36-41. 9. 1987
34-71-4Reprodukčný grafik
Reprodukčná grafička
CH, D4-74-74106-37-41. 9. 1987
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-56-4Operátor stavebnej výroby
01murované konštrukcieCH7-127-1241-1. 9. 1988
02betónové konštrukcieCH7-127-1041-1. 9. 1988
36-57-4Mechanik tepelných sústavCH9-174-734-1. 9. 1988
36-58-4Mechanik stavebno-inštalačných zariadeníCH7-124-734-1. 9. 1988
37DOPRAVA A POŠTY
37-91-4Spojový manipulant
Spojová manipulantka
CH, D7-126-104104-48-41. 9. 1987
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-03-4Operátor poľnohospodárskej techniky
Operátorka poľnohospodárskej techniky
01rastlinnú výrobuCH7-124-74145-41-41. 9. 1988
02živočíšnu výrobuCH, D7-124-74145-42-41. 9. 1988
45-55-4Chovateľ cudzokrajných zvierat
Chovateľka cudzokrajných zvierat
CH, D2-62-63445-55-41. 9. 1987
45-56-4Operátor lesnej technikyCH7-157-1034-1. 9. 1989
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4Kníhkupec
Kníkupkyňa
CH, D4-124-123464-41-41. 9. 1988
64-42-4Obchodný pracovník
Obchodná pracovníčka
01potravinársky tovarCH, D9-175-1634-1. 9. 1989
02technický tovarCH, D9-175-1634-1. 9. 1989
03chemický tovarCH, D9-175-1634-1. 9. 1989
04odievanieCH, D9-175-1634-1. 9. 1989
64-44-4Čašník
Servírka
CH, D9-177-123464-44-41. 9. 1988
64-45-4Kuchár
Kuchárka
CH, D9-177-1234-1. 9. 1988
64-46-4KozmetičkaD7-157-102)3464-46-41. 9. 1987
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-03-4Umeleckoremeselné spracovanie kovov
01kováčske a zámočnícke práceCH4-64-63485-41-21. 9. 1988
02kovolejárske a cizelérske práceCH4-64-63485-42-21. 9. 1988
03rytecké práceCH, D4-64-634-1. 9. 1988
04pasiarske práceCH, D4-64-63485-43-21. 9. 1988
85-04-4Umeleckoremeselné spracovanie dreva
01stolárske práceCH, D4-64-63408-23-21. 9. 1988
02rezbárske práceCH, D4-64-63485-55-21. 9. 1988
03čalúnnické a dekoratérske práceCH, D4-64-634-1. 9. 1988
85-05-4Umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov
01strunové nástrojeCH, D4-64-634-1. 9. 1989
02klávesové nástrojeCH, D4-64-634-1. 9. 1989
03dychové a bicie nástrojeCH, D4-64-634-1. 9. 1989
85-06-4Umeleckoremeselné spracovanie textilu
01tkáčske práceCH, D4-64-63407-43-21. 9. 1989
02gobelínske práceCH, D4-64-634-1. 9. 1989
03ručnú čipkuCH, D4-64-634-1. 9. 1989
04ručnú výšivkuCH, D4-64-634-1. 9. 1989
05ručnú tlačCH, D4-64-634-1. 9. 1989
85-07-4Umeleckoremeselné spracovanie kameňa a keramiky
01kameňosochárske práceCH4-64-63409-42-21. 9. 1989
02mozaikárske práceCH, D4-64-63409-74-21. 9. 1989
03štukatérske práceCH4-64-634-1. 9. 1989
04keramické práceCH, D4-64-63405-35-21. 9. 1989
85-08-4Umeleckoremeselné práce scénické
01parochniarske a maskérske práceCH, D4-64-63485-76-21. 9. 1989
02maľbu dekorácií a interiérovCH4-64-634-1. 9. 1989
03kroje a kostýmyCH, D4-64-63407-73-21. 9. 1989
04krojovú a divadelnú obuvCH, D4-64-63408-73-21. 9. 1989
85-09-4Umeleckoremeselné spracovanie skla
01hutné tvarovanieCH4-64-634-1. 9. 1988
02brúsenie a rytieCH, D4-64-634-1. 9. 1988
85-11-4Umeleckoremeselné pozlacovanieCH, D4-64-63485-62-21. 9. 1988
1) V skupine študijných odborov 85 sa uvádza kód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov.2) Pri práci so zákazníkom 4-6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.

II Študijný odbor 55-31-4 Ortopedický protetik, ortopedická protetička sa od 1. septembra 1987 zrušuje bez náhrady. Prvý ročník tohto študijného odboru sa naposledy otvorí 1. septembra 1986.

ODDIEL E

I Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVPočet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka denného štúdia
spolu
Kód zodpovedajúcich učebných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisovUčebný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom od:Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
Určený pre:
chlapcov - CH
dievčatá - D
1. roč.2. a 3. roč.rokovmesiacovz toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
1234567891011
21BANÍCTVO
21-70-4Mechanik banských prevádzokCH9-175-132)343403-83-21. 9. 198701-01-4
02-11-4
02-14-4
22HUTNÍCTVO
22-75-2Hutník
01výrobu koksuCH7-126-8343406-43-21. 9. 198802-01-4
02-14-4
02výrobu železných kovovCH7-126-8343402-51-21. 9. 198802-01-4
03výrobu neželezných kovovCH7-126-8343402-52-21. 9. 198802-01-4
04tvárnenie kovovCH7-126-8343401-65-21. 9. 198802-02-4
02-14-4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-01-2ZlievačCH7-127-12343403-71-21. 9. 198902-13-4
02-01-4
24-23-2Nástrojár
Nástrojárka
CH, D7-127-12343403-74-21. 9. 198702-11-4
02-14-4
24-33-2Obrábač kovov
Obrábačka kovov
01univerzálne obrábanieCH, D7-127-12343403-64-21. 9. 198702-12-4
02-14-4
02sústruženieCH, D7-127-12343403-61-21. 9. 198702-12-4
02-14-4
03frézovanieCH, D7-127-12343403-62-21. 9. 198702-12-4
02-14-4
04brúsenieCH, D7-127-12343403-63-21. 9. 198702-12-4
02-14-4
24-34-2Strojový kováčCH7-127-12343403-72-21. 9. 198902-13-4
24-35-2Klampiar
01strojársku výrobuCH7-127-12343402-71-2
02-73-2
1. 9. 198902-11-4
02-14-4
02stavebnú výrobuCH7-127-123)343402-72-21. 9. 198902-11-4
02-14-4
24-36-2Modelár
Modelárka
CH, D7-127-12343403-73-21. 9. 198902-11-4
02-13-4
24-39-2Lakovník
Lakovníčka
CH, D7-127-12343403-79-21. 9. 198964-01-4
24-40-2Optik
Optička
01prístrojovú technikuCH, D7-127-12343405-86-2/011. 9. 198805-13-4
02-11-4
02okuliarovú optikuCH, D7-127-12343405-86-2/021. 9. 198805-13-4
02-11-4
24-61-2Mechanik optických prístrojov
Mechanička optických prístrojov
CH, D7-127-12343403-76-21. 9. 198802-11-4
24-63-2Hodinár
Hodinárka
CH, D7-124-7343403-77-21. 9. 198802-11-4
04-03-4
24-64-2Strojový mechanik
Strojová mechanička
01stroje a zariadeniaCH, D7-127-12343402-81-21. 9. 198902-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
02oceľové konštrukcieCH7-127-12343402-84-21. 9. 198902-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
03výrobu a montáž potrubiaCH7-127-12343402-85-21. 9. 198902-11-4
02-14-4
04výrobu a montáž kotlovCH7-127-12343402-86-21. 9. 198902-11-4
02-14-4
05okuliarovú výrobuCH, D7-127-12343402-83-21. 9. 198902-11-4
02-14-4
06traťové montážeCH7-127-12343402-87-21. 9. 198902-11-4
02-14-4
04-21-4
V 04-22-4
24-65-2Strojník
Strojníčka
01vrtné súpravyCH7-127-15343401-63-21. 9. 198802-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
02hutnícku druhovýrobu kovovCH, D7-126-10343401-78-21. 9. 198802-14-4
03energetické zariadeniaCH, D7-127-10343401-66-21. 9. 198802-14-4
04-01-4
V 04-21-4
V 04-22-4
04výrobu stavebných hmôtCH, D7-127-10343401-71-21. 9. 198802-14-4
05duté skloCH7-127-12343401-68-21. 9. 198802-14-4
06ploché skloCH7-127-10343401-69-21. 9. 198802-14-4
07výrobu krmív a úpravu plodínCH, D7-127-12343401-62-21. 9. 198802-14-4
08drevárske polotovaryCH, D7-127-15343401-72-21. 9. 198802-14-4
09konštrukčné doskyCH, D7-127-15343401-73-21. 9. 198802-14-4
10stavebné strojeCH7-127-12343401-77-21. 9. 198802-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
11vodohospodárske zariadeniaCH, D9-177-12343406-42-21. 9. 198802-14-4
12traťové strojeCH7-127-12343401-77-21. 9. 198802-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
13lodnú dopravuCH7-127-12343401-67-21. 9. 198804-23-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
14výrobu papieraCH, D7-127-12343401-74-21. 9. 198802-14-4
15spracovanie papieraCH, D7-127-12343401-75-21. 9. 198802-14-4
16banské úpravneCH9-177-12343406-44-21. 9. 198802-14-4
24-66-2Mechanik-opravár
Mechanička-opravárka
01plynárenské zariadeniaCH7-127-12343403-16-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
02stroje a zariadeniaCH, D7-127-12343403-13-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
03požiarnu technikuCH7-127-123434-1. 9. 198802-11-4
02-14-4
04lesné stroje a zariadeniaCH7-127-10343403-11-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
45-26-4
V 04-21-4
V 04-22-4
05poľnohospodársku techniku rastlinnej výrobyCH7-127-10343403-11-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
45-26-4
V 04-21-4
V 04-22-4
06poľnohospodársku technicku živočíšnej výrobyCH7-127-10343403-11-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
45-26-4
V 04-21-4
V 04-22-4
07cukrovary a škrobárneCH, D7-127-12343401-76-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
08renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvoCH7-127-10343403-11-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
45-26-4
V 01-21-4
V 04-22-4
09cestné motorové vozidláCH, D7-127-10343403-17-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
04-22-4
V 04-21-4
10koľajové vozidláCH7-127-12343403-19-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
04-22-4
V 04-21-4
11lietadláCH7-127-12343403-22-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
24-67-2Úpravár kovov
01tepelné spracovanieCH7-127-12343403-41-21. 9. 198802-13-4
02pokovovanieCH7-127-12343403-42-21. 9. 198802-13-4
24-68-2Nastavovač textilných strojov
Nastavovačka textilných strojov
01tkáčovneCH, D7-127-123-29-1. 9. 198802-14-4
02pradiarneCH, D7-127-123-29-1. 9. 198802-14-4
03pletiarneCH, D7-127-123-29-1. 9. 198802-14-4
24-85-2Rytec kovov
Rytkyňa kovov
01tlačiace a raziace valceCH, D7-124-7343403-52-21. 9. 198702-11-4
02nástroje a znakyCH, D7-124-7343403-51-21. 9. 198702-11-4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-80-2Mechanik
Mechanička
01vážiace zariadeniaCH, D7-127-12343403-12-21. 9. 198802-11-4
04-03-4
02zdvíhacie zariadeniaCH7-127-10343403-18-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
04-02-4
03chladiace zariadeniaCH, D7-127-12343403-21-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
04-02-4
V 04-21-4
V 04-22-4
04stroje a zariadeniaCH, D7-127-123434-1. 9. 198802-11-4
02-14-4
04-02-4
V 04-21-4
V 04-22-4
05elektrotechnikuCH, D7-127-123434-1. 9. 198804-02-4
04-03-4
06meracie prístroje a zariadeniaCH, D7-127-12343404-64-21. 9. 198804-02-4
04-03-4
07administratívnu technikuCH, D7-127-12343404-14-21. 9. 198802-11-4
02-14-4
04-03-4
26-83-2Elektromechanik
Elektromechanička
01banské stroje a zariadeniaCH7-127-12343404-62-21. 9. 198904-02-4
04-03-4
01-01-4
02oznamovacie a zabezpečovacie zariadeniaCH, D7-127-123434-1. 9. 198904-11-4
04-03-4
03rozvodné zariadeniaCH, D7-127-12343404-63-21. 9. 198904-01-4
04-02-4
04-03-4
04stroje a zariadeniaCH, D7-127-12343404-61-21. 9. 198904-02-4
04-03-4
26-86-2Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
CH, D7-127-12343404-81-21. 9. 198704-03-4
26-89-2Spojový mechanik
Spojová mechanička
01oznamovacie sieteCH7-127-12343404-71-21. 9. 198804-11-4
04-03-4
02spojovacie zariadeniaCH, D7-127-12343404-72-21. 9. 198804-11-4
04-03-4
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-35-2Keramik
Keramička
01porcelán a keramikuCH, D9-179-17343405-31-21. 9. 198705-01-4
02stavebnú a žiaruvzdornú keramikuCH, D9-179-17343405-32-21. 9. 198705-01-4
03brúsiace prostriedkyCH, D9-179-17343405-34-21. 9. 198705-01-4
04elektrokeramikuCH, D9-179-17343405-33-21. 9. 198705-01-4
05modelovanieCH, D9-179-17343405-36-21. 9. 198705-01-4
85-01-4
27-55-2Maliar skla a keramiky
Maliarka skla a keramiky
01maľbu sklaCH, D9-179-17343405-41-21. 9. 198905-12-4
02maľbu a dekoráciu keramikyCH, D9-179-17343405-42-21. 9. 198905-12-4
05-01-4
27-56-2Sklár
Sklárka
01duté a lisované skloCH7-127-12343405-51-2
05-52-2
1. 9. 198705-11-4
02výrobu foriemCH7-127-12343405-54-21. 9. 198702-13-4
05-11-4
08-01-4
03technické skloCH, D7-127-12343405-53-21. 9. 198705-11-4
27-57-2Výrobca bižutérie
Výrobkyňa bižutérie
01sklenú bižutériuCH, D7-127-12343405-71-21. 9. 198805-02-4
02kovovú bižutériuCH, D7-127-12343405-72-21. 9. 198805-02-4
27-59-2Výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
Výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadiel
01ozdobné predmetyCH, D7-127-15343405-73-21. 9. 198805-02-4
02zapínadláCH, D7-127-12343405-74-21. 9. 198805-02-4
02-14-4
27-83-2Brusič skla
Brusička skla
01zabrusovanie a obrusovanieCH, D7-127-12343405-61-21. 9. 198905-12-4
02vybrusovanieCH, D7-127-12343405-62-21. 9. 198905-12-4
03rytieCH, D7-127-10343405-63-21. 9. 198905-12-4
27-94-2Brusič technického a šperkového kameňa
Brusička technického a šperkového kameňa
CH, D7-127-12343405-81-21. 9. 198905-12-4
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-61-2Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička
01priemyselnú chémiuCH, D7-127-12343406-41-21. 9. 198706-01-4
02výrobu tukov a kozmetikyCH, D7-127-12343406-46-21. 9. 198706-01-4
03farmaceutickú výrobuCH, D7-127-12343406-48-21. 9. 198706-04-4
28-66-2Gumár-plastikár
Gumárka-plastikárka
01spracovanie kaučukuCH, D7-127-124)343406-81-21. 9. 198706-01-4
06-02-4
02spracovanie plastovCH, D7-127-12343406-81-21. 9. 198706-01-4
06-02-4
28-73-2Textilný chemik
Textilná chemička
01úpravu textíliíCH, D7-127-123-2906-51-21. 9. 198806-03-4
02farbenie textíliíCH, D7-127-123-2906-52-21. 9. 198806-03-4
03potlačovanie textíliíCH, D7-124-73-2906-53-21. 9. 198806-03-4
28-74-2Garbiarsky chemik
Garbiarska chemička
01spracovanie kožeCH, D7-127-103-2906-61-21. 9. 198708-11-4
02spracovanie kožušníckych kožiekCH, D7-127-103-2906-62-21. 9. 198708-11-4
28-75-2Výrobca a spracovateľ silikátových vlákien
Výrobkyňa a spracovateľka silikátových vlákien
CH, D9-177-12343406-45-21. 9. 198906-01-4
05-11-4
07-01-4
28-76-2Chemik práčovní a čistiarní
Chemička práčovní a čistiarní
CH, D7-127-12343406-47-21. 9. 198706-01-4
64-01-4
28-78-2Biochemik
Biochemička
01mliekárenskú výrobuCH, D7-127-10343406-71-21. 9. 198806-15-4
02výrobu piva a sladuCH, D7-127-10343406-72-21. 9. 198806-15-4
03liehovarskú výrobu a výrobu vínaCH, D7-127-10343406-73-21. 9. 198806-15-4
29POTRAVINÁRSTVO
29-61-2MlynárCH7-127-103-2906-91-21. 9. 198706-15-4
02-14-4
29-62-2Pekár
Pekárka
CH, D7-127-103-2906-92-21. 9. 198706-15-4
29-64-2Cukrár
Cukrárka
CH, D7-127-103-2906-93-21. 9. 198806-15-4
29-65-2Cukrovinkár-pečivár
Cukrovinkárka-pečivárka
01výrobu cukroviniekCH, D9-177-103-2906-94-21. 9. 198906-15-4
02výrobu trvanlivého pečivaCH, D9-177-103-2906-84-21. 9. 198906-15-4
29-68-2Mäsiar-údenár
Mäsiarka-údenárka
CH, D7-127-103-2906-95-21. 9. 198906-15-4
29-70-2Konzervár
Konzervárka
CH, D7-127-10343406-96-21. 9. 198806-15-4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-43-2Pradiar
Pradiarka
01spracoavnie textilných vlákienCH, D7-127-123-2907-32-2
07-31-2
1. 9. 198707-01-4
02výrobu netkaných textíliíCH, D7-127-123-2907-33-21. 9. 198707-01-4
31-45-2Plstiar
Plstiarka
01technické plsteCH, D9-177-123-2907-21-21. 9. 198907-01-4
02klobúčnícke plsteCH, D9-177-123-2907-22-21. 9. 198907-01-4
31-46-2Tkáč
Tkáčka
01plošné textílieCH, D7-127-123-2907-41-21. 9. 198807-01-4
02kovové tkaniny a sitáCH, D7-127-123-2907-42-21. 9. 198807-01-4
31-49-2Výrobca textilných rukavíc
Výrobkyňa textilných rukavíc
CH, D7-127-123-29-1. 9. 198907-01-4
07-02-4
31-50-2Prámikár
Prámikárka
CH, D7-127-123-2907-81-21. 9. 198807-01-4
31-51-2Pletiar
Pletiarka
CH, D7-127-123-2907-82-21. 9. 198807-01-4
31-52-2Krajčír
Krajčírka
01pánske odevyCH, D7-127-125)343407-72-21. 9. 198807-02-4
02dámske odevyCH, D7-127-125)343407-71-21. 9. 198807-02-4
31-77-2Strojová vyšívačka
01priemyselnú výrobuD7-127-103-2907-83-21. 9. 198907-01-4
02zákazkovú výrobuD7-127-103-29-1. 9. 198907-01-4
64-01-4
31-81-2Klobučník
Klobučníčka
01priemyselnú výrobuCH, D9-177-123-2907-51-21. 9. 198807-01-4
02zákazkovú výrobuCH, D9-177-123-2907-52-21. 9. 198807-01-4
64-01-4
31-85-2Krajčírka
01odevnú konfekciu a bielizeňD7-127-123-2907-61-21. 9. 198707-02-4
02technickú konfekciuD7-127-123-2907-62-21. 9. 198707-02-4
03textilné hračkyD7-127-153-2907-63-21. 9. 198707-02-4
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2Remenár-sedlár
Remenárka-sedlárka
CH, D7-127-12343408-85-21. 9. 198908-13-4
32-51-2Kožušník
Kožušníčka
01prípravu kožušinových výrobkovCH, D7-127-10343408-51-21. 9. 198808-05-4
02šitie a opravy kožušinových výrobkovCH, D7-127-10343408-52-21. 9. 198808-05-04
32-53-2Rukavičkár
Rukavičkárka
01strihyCH, D7-127-10343408-61-21. 9. 198808-13-4
02šitieCH, D7-127-15343408-62-21. 9. 198808-13-4
32-72-2Zvrškár
Zvrškárka
CH, D7-127-123-2908-86-21. 9. 198808-12-4
32-74-2Obuvník
Obuvníčka
01priemyselnú výrobuCH, D7-127-10343408-71-21. 9. 198808-12-4
02zákazkovú výrobu a opravyCH, D7-127-103434-1. 9. 198808-12-4
64-01-4
03ortopedickú obuvCH, D4-77-10343455-63-21. 9. 198855-02-4
08-12-4
04obuvnícke polovýrobkyCH, D7-127-10343408-72-21. 9. 198808-12-4
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-55-2Stolár
Stolárka
01výrobu nábytku a zariadeníCH, D7-127-12343408-21-21. 9. 198708-02-4
02stavebnú stolársku výrobuCH7-127-12343408-22-21. 9. 198708-01-4
03poľnohospodársku výrobuCH7-127-103434-1. 9. 198708-01-4
04priemyselné obrábanie drevaCH, D7-127-12343408-81-21. 9. 198708-01-4
33-56-2Spracovateľ prírodných pletív
Spracovateľka prírodných pletív
CH, D7-127-10343408-31-2
08-32-2
1. 9. 198964-01-4
33-59-2DebnárCH7-127-103434-1. 9. 198708-01-4
33-62-2Kefár
Kefárka
CH, D9-177-153-2908-82-21. 9. 198908-01-4
33-64-2Rámár-pozlacovač
Rámárka-pozlacovačka
CH, D9-177-12343485-61-21. 9. 198808-01-4
33-67-2Výrobca športových potrieb
Výrobkyňa športových potrieb
CH, D7-127-103434-1. 9. 1989nie je určený
33-68-2Mechanik hudobných nástrojov
Mechanička hudobných nástrojov
01akordeóny a fúkacie harmonikyCH, D7-127-12343408-41-21. 9. 1988nie je určený
02klávesové nástrojeCH, D7-127-12343408-43-21. 9. 1988nie je určený
03strunové nástrojeCH, D7-127-12343408-44-21. 9. 1988nie je určený
33-69-2Mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
Mechanička dychových a bicích hudobných nástrojov
01bicie nástrojeCH, D7-127-12343408-42-21. 9. 1988nie je určený
02jazýčkové a perné nástrojeCH, D7-127-12343408-42-21. 9. 1988nie je určený
03nátrubkové nástrojeCH, D7-127-12343408-42-21. 9. 1988nie je určený
04strojiváCH, D7-127-123434-1. 9. 1988nie je určený
33-70-2Čalúnnik
Čalúnnička
CH, D7-127-12343408-83-21. 9. 198908-02-4
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-68-2Pečiatkár
Pečiatkárka
CH, D9-174-7343408-84-21. 9. 198964-01-4
34-70-2Tlačiar na maloofsetových strojoch
Tlačiarka na maloofsetových strojoch
CH, D7-127-10343406-85-21. 9. 18706-17-4
34-72-2Lejár v polygrafiiCH4-74-7343406-86-21. 9. 198706-17-4
34-92-2Filmový laborant
Filmová laborantka
CH, D4-77-10343406-84-21. 9. 198864-02-4
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-61-2MurárCH7-127-12343409-71-21. 9. 198709-01-4
36-63-2TesárCH7-124-7343409-72-21. 9. 198709-01-4
08-01-4
36-64-2ŽelezobetonárCH7-127-10343409-31-2
09-32-2
1. 9. 198809-01-4
36-65-2ŠtukatérCH7-124-7343485-51-21. 9. 198909-01-4
85-01-4
36-66-2Vodár-meliorátorCH9-177-10343409-73-21. 9. 198909-01-4
09-02-4
36-72-2KamenárCH7-127-10343409-41-21. 9. 198964-01-4
85-01-4
36-74-2Dláždič-cestárCH7-127-12343409-75-21. 9. 198809-01-4
36-75-2Maliar
01interiéryCH7-127-10343409-62-21. 9. 198964-01-4
02stavebnú výrobuCH7-127-10343409-61-21. 9. 198964-01-4
36-76-2IzolatérCH7-124-7343409-76-21. 9. 198809-01-4
36-77-2PokrývačCH7-124-73)343409-77-21. 9. 198709-01-4
36-78-2InštalatérCH7-124-7343409-78-21. 9. 198809-01-4
02-11-4
02-14-4
36-79-2Sklenár
Sklenárka
CH, D7-127-10343409-51-21. 9 .198964-01-4
36-80-2PodlahárCH7-124-7343409-79-21. 9. 198909-01-4
36-88-2KominárCH9-177-103)343409-81-21. 9. 198864-01-4
37DOPRAVA A POŠTY
37-62-2Železničiar
Železničiarka
CH, D7-127-12343404-86-21. 9. 198704-21-4
37-63-2Manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
CH, D7-127-10343404-85-21. 9. 198704-16-4
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-60-2Pestovateľ
Pestovateľka
01chmeliarstvoCH, D7-127-123-29-1. 9. 198845-01-4
45-11-4
02ovocinárstvo a včelárstvoCH, D7-127-123-2945-62-21. 9. 198845-01-4
45-11-4
03šľachtenie a semenárstvoCH, D7-127-123-2945-63-21. 9. 198845-01-4
45-11-4
04vinohradníctvoCH, D7-127-123-2945-61-21. 9. 198845-01-4
45-11-4
45-71-2Záhradník
Záhradníčka
CH, D7-127-123-2945-71-21. 9. 198745-11-4
45-12-4
64-11-4
45-75-2Mechanizátor lesnej výrobyCH9-177-10343445-75-21. 9. 198745-21-4
45-76-2Mechanizátor rastlinnej výrobyCH7-127-10343401-61-21. 9. 198745-01-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-77-2Hydinár
Hydinárka
CH, D7-127-123-2945-77-21. 9. 198745-02-4
45-78-2RybárCH7-124-7343445-78-21. 9. 198945-02-4
45-80-2Chovateľ
Chovateľka
01chov hospodárskych zvieratCH, D7-127-103-2945-81-21. 9. 198845-02-4
02chov koní a jazdectvoCH, D7-124-73-2945-82-21. 9. 198845-02-4
03chov oviecCH, D7-127-103-2945-81-21. 9. 198845-02-4
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-60-2Protetik
Protetička
01mechanikuCH, D4-77-10343455-61-21. 9. 198855-02-4
02bandážeCH, D4-77-10343455-62-21. 9. 198855-02-4
55-72-2Zdravotník
Zdravotníčka
01ošetrovateľské a opatrovateľské práceCH, D7-124-73-29-1. 9. 198755-01-4/01
02laboratórne práce a lekárenstvoCH, D7-124-73-29-1. 9. 198755-01-4/02
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2Aranžér
Aranžérka
CH, D7-127-126)3-2964-51-21. 9. 198864-12-4
64-52-2Fotograf
Fotografka
CH, D9-177-12343464-52-21. 9. 198864-02-4
64-53-1Knihár
Knihárka
01ručnú výrobuCH, D7-124-7343464-53-21. 9. 198906-17-4
02priemyselnú výrobuCH, D7-127-12343464-53-21. 9. 198906-17-4
64-56-2Kaderník
Kaderníčka
CH, D9-177-10343464-56-21. 9. 198764-26-4
85-02-4
64-60-2Predavač
Predavačka
01potravinársky tovarCH, D9-175-163-2964-61-21. 9. 198864-11-4
02rozličný tovarCH, D9-175-163-2964-62-21. 9. 198864-11-4
03elektrotechnický tovarCH, D9-175-103-2964-63-21. 9. 198864-11-4
04drogériový tovarCH, D9-175-163-2964-64-21. 9. 198864-11-4
05motorové vozidláCH, D9-175-163-2964-65-21. 9. 198864-11-4
06stavebniny a remeselnícke potrebyCH, D9-175-103-2964-66-21. 9. 198864-11-4
07textil a odievanieCH, D9-175-163-2964-67-21. 9. 198864-11-4
08obuv a koženú galantériuCH, D9-175-163-2964-68-21. 9. 198864-11-4
09domáce potrebyCH, D9-175-163-2964-69-21. 9. 198864-11-4
10drobný tovarCH, D9-175-103-2964-71-21. 9. 198864-11-4
11hodiny a klenotyCH, D9-175-103-2964-72-21. 9. 198864-11-4
12nábytok a bytové zariadeniaCH, D9-175-103-2964-73-21. 9. 198864-11-4
64-80-2Operátor skladovania
Operátorka skladovania
01hutnícke a strojárske výrobkyCH, D9-176-10343464-81-21. 9. 198802-11-4
64-11-4
02obchodCH, D7-126-10343464-83-21. 9. 198864-11-4
64-90-2Kuchár-čašník
Kuchárka-servírka
01prípravu jedálCH, D9-177-123-2964-91-21. 9. 198864-21-4
02obsluhuCH, D9-177-123-2964-92-21. 9. 198864-21-4
03pohostinstvoCH, D9-177-123-2964-93-21. 9. 198864-21-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-45-2Zlatník a klenotník
Zlatníčka a klenotníčka
CH, D9-177-10343485-45-21. 9. 198885-01-4
05-02-4
85-71-2Ručná vyšívačkaD4-74-7343485-71-21. 9. 198985-01-4
07-02-4
85-72-2Ručná čipkárkaD4-74-7343485-72-21. 9. 198985-01-4
07-01-4
1) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.
Pre vojenské stredné odborné učilištia sa stĺpec 11 rozširuje o študijné odbory označené „V".
2) V učebnom odbore mechanik banských prevádzok je na jedného majstra odbornej výchovy až 30 žiakov, ak sú prideľovaní kádrovým robotníkom na sústredených pracoviskách.
3) V 3. ročníku pri práci vo výškach 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
4) V špecializácii pre vulkanizáciu je 4 až 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5) V priemyselnej výrobe v 3. ročníku až 15 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
6) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke 5-10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

II. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre:
chlapcov - CH
dievčatá - D
Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka prípravného obdobiaKód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisovUčebný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom odKód príslušného 3-ročného učebného odboru
Učebný odbor1. roč.2. roč.
123456789
21BANÍCTVO
21-72-2Povrchové dobývanieCH7-127-121701-56-21. 9. 1989nie je určený
22HUTNÍCTVO
22-76-2Hutnícka výrobaCH, D7-126-101702-61-21. 9. 198822-75-2
24-65-2/01
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-2Prevádzka energetických výrobníCH7-127-101703-81-21. 9. 198724-65-2/03
24-76-2Stavba rozvodných zariadeníCH7-127-101703-82-21. 9. 19896-83-2/03
24-77-2Obrábanie kovovCH, D7-127-121703-85-2/011. 9. 198824-33-2
24-78-2Strojárska výrobaCH, D7-127-121703-85-2/021. 9. 198824-64-2/01
24-66-2/02
24-79-2Povrchová úpravaCH, D7-127-121703-85-2/031. 9. 198824-67-2
24-80-2Zlievárenská výrobaCH7-127-121703-85-2/041. 9. 198924-01-2
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-2Elektrotechnická výrobaCH, D7-127-121704-88-21. 9. 198726-83-2/04
26-86-2
26-93-2Spojové montáže a opravyCH, D7-127-101704-89-21. 9. 198826-89-2
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-2Keramická výrobaCH, D7-127-121705-84-21. 9. 198727-35-2
27-82-2Sklárska výrobaCH, D4-74-71705-85-21. 9. 198727-56-2
27-83-2
27-88-2Bižutérna výrobaCH, D4-74-71705-85-2/031. 9. 198827-57-2
27-59-2
27-89-2Výroba stavebných hmôtCH, D4-74-71705-89-21. 9. 198824-65-2/04
27-90-2Výroba vianočných ozdôbCH, D4-74-717-1. 9. 198727-57-2
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-2Výroba umelých kvetínCH, D4-74-717-1. 9. 198727-35-2/01
28-84-2Gumárska a plastikárska výrobaCH, D7-127-121706-83-21. 9. 198728-66-2
28-85-2Chemická výrobaCH, D7-127-12728-85-21. 9. 198828-61-2
28-92-2Spracovanie papieraCH, D7-127-121728-92-21. 9. 198824-65-2/15
29POTRAVINÁRSTVO
29-82-2Potravinárska výrobaCH, D7-127-121706-97-21. 9. 198828-78-2
29-62-2
29-64-2
29-65-2
29-68-2
29-70-2
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-2Výroba konfekcieCH, D9-177-121707-85-21. 9. 198731-52-2
31-85-2
31-79-2Textilná výrobaCH, D7-127-121707-88-21. 9. 198731-46-2/01
32SPRACOVANIE KOZE A VÝROBA OBUVI
32-82-2Výroba obuviCH, D7-127-121708-89-2/011. 9. 198932-72-2
32-74-2
32-83-2Výroba koženej galantérieCH, D7-127-121708-89-2/021. 9. 198932-50-2
32-53-2
32-84-2Kožušnícka výrobaCH, D7-127-121708-89-2/031. 9. 198932-51-2/02
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-82-2Košikárska výrobaCH, D7-124-71708-88-21. 9. 198933-56-2
33-83-2Spracovanie drevaCH, D7-127-121708-87-21. 9. 198933-55-2
33-84-2Čalúnnická výrobaCH, D7-127-121708-87-2/031. 9. 198933-70-2
33-85-2Výroba kancelárskych potriebCH, D7-127-1217-1. 9. 1988nie je určený
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-2Polygrafická výrobaCH, D7-124-71706-82-21. 9. 198734-70-2
64-53-2
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D4-77-121734-94-21. 9. 198728-66-2/02
36STAVEBNÍCTVO A VOHODOHOSPODÁRSTVO
36-86-2Stavebná výrobaCH7-127-121709-82-21. 9. 198736-61-2
36-64-2
36-87-2Kominárske služby7)CH4-74-717-1. 9. 198836-88-2
37DOPRAVA A POŠTY
37-72-2DopravaCH7-127-121704-91-21. 9. 198837-62-2
26-83-2/02
37-73-2Spojová prevádzkaCH, D7-127-101704-87-21. 9. 198837-63-2
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH, D7-127-121745-72-21. 9. 198745-76-2
45-80-2
45-79-2Lesná výrobaCH, D9-177-121745-79-21. 9. 198845-75-2
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-73-2Farmaceutická výrobaCH, D7-127-121755-71-2/021. 9. 198828-61-2/03
55-74-2Ortopedická výrobaCH, D7-124-717-1. 9. 198955-60-2
32-74-2/03
55-75-2Okuliarová optikaCH, D7-127-121755-71-2/011. 9. 198824-64-2/05
24-40-2
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, D7-127-101755-93-21. 9. 198755-72-2
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-47-2Technicko-administratívne práceD4-74-717-1. 9. 1988nie je určený
64-48-2Príprava vstupných dát pre číslicové počítačeCH, D4-74-717-1. 9. 1987nie je určený
64-49-2Technické služby v autoserviseCH7-107-101764-57-2/011. 9. 198924-66-2/09
64-50-2Prevádzka práčovní a čistiarníCH, D7-107-101764-57-2/021. 9. 198928-76-2
64-54-2Prevádzka spoločného stravovaniaCH, D9-177-101764-59-2/031. 9. 198864-90-2
64-55-2Spracovanie technickej dokumentácieCH, D7-124-717-1. 9. 1987nie je určený
64-57-2Laboratórne práce vo fotografiiCH, D7-107-101764-57-2/031. 9. 198964-52-2
64-59-2Obchodná prevádzkaCH, D9-177-101764-59-2/011. 9. 198864-60-2
7) Učebný odbor je určený len pre štúdium popri zamestnaní.

III. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov stredných odborných učilíšť s osobitne upravenými učebnými plánmi

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre:
chlapcov - CH
dievčatá - D
Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka prípravného obdobiaKód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisovUčebný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom od
Učebný odbor1. roč.2. roč.
12345678
a) učebné odbory, ktorých denné štúdium trvá 3 roky
21BANÍCTVO
21-71-0Banská prevádzkaCH7-127-122901-54-2(11)1. 9. 1989
b) učebné odbory, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
21BANÍCTVO
21-72-0Povrchové dobývanieCH7-127-121701-56-2(12)1. 9. 1989
22HUTNÍCTVO
22-76-0Hutnícka výrobaCH, D6-106-101702-61-2(15)1. 9. 1988
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-0Prevádzka energetických výrobníCH7-127-101703-81-2(18)1. 9. 1987
24-76-0Stavba rozvodných zariadeníCH7-127-101703-82-2(19)1. 9. 1989
24-77-0Obrábanie kovovCH, D7-127-121703-85-2(22)1. 9. 1988
24-78-0Strojárska výrobaCH, D7-127-121703-85-2(23)1. 9. 1988
24-79-0Povrchová úpravaCH, D7-127-121703-85-2(24)1. 9. 1988
24-80-0Zlievárenská výrobaCH7-127-121703-85-2(25)1. 9. 1989
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-0Elektrotechnická výrobaCH, D7-127-121704-88-2(29)1. 9. 1987
26-93-0Spojové montáže a opravyCH, D7-127-101704-89-2(31)1. 9. 1988
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-0Keramická výrobaCH, D7-127-121705-84-2(36)1. 9. 1987
27-82-0Sklárska výrobaCH, D4-74-71705-85-2(37,38)1. 9. 1987
27-88-0Bižutérna výrobaCH, D4-74-71705-85-2(39)1. 9. 1988
27-89-0Výroba stavebných hmôtCH, D4-74-71705-89-2(41)1. 9. 1988
27-90-0Výroba vianočných ozdôbCH, D4-74-717-1. 9. 1987
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-0Výroba umelých kvetínCH, D4-74-717-1. 9. 1987
28-84-0Gumárska a plastikárska výrobaCH, D7-127-121706-83-2(48)1. 9. 1987
28-85-0Chemická výrobaCH, D7-127-121728-85-2(51-53)1. 9. 1988
28-92-0Spracovanie papieraCH, D7-127-121728-92-2(54)1. 9. 1988
29POTRAVINÁRSTVO
29-82-0Potravinárska výrobaCH, D7-127-121706-97-2(59-65)1. 9. 1988
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-0Výroba konfekcieCH, D9-177-121707-85-2(67)1. 9. 1987
31-79-0Textilná výrobaCH, D7-127-121707-88-2(68-72)1. 9. 1987
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-0Výroba obuviCH, D7-127-121708-89-2(77)1. 9. 1989
32-83-0Výroba koženej galantérieCH, D7-127-121708-89-2(78)1. 9. 1989
32-84-0Kožušnícka výrobaCH, D7-127-121708-89-2(79)1. 9. 1989
33SRPACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-82-0Košikárska výrobaCH, D7-124-71708-88-2(76)1. 9. 1989
33-83-0Spracovanie drevaCH, D7-127-121708-87-2(73,74)1. 9. 1989
33-84-0Čalúnnická výrobaCH, D7-127-121708-87-2(75)1. 9. 1989
33-85-0Výroba kancelárskych potriebCH, D7-127-1217-1. 9. 1988
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-0Polygrafická výrobaCH, D7-124-71706-82-2(45-47)1. 9. 1987
34-94-0Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D4-77-121734-94-2(56)1. 9. 1987
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-86-0Stavebná výrobaCH7-127-121709-82-2(83)1. 9. 1987
37DOPRAVA A POŠTY
37-72-0DopravaCH7-127-121704-91-2(32,33)1. 9. 1988
37-73-0Spojová prevádzkaCH, D7-127-101704-87-2(28)1. 9. 1988
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-0Poľnohospodárska výrobaCH, D7-127-121745-72-2(84)1. 9. 1987
45-79-0Lesná výrobaCH, D9-177-121745-79-2(85)1. 9. 1988
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-74-0Ortopedická výrobaCH, D7-124-717-1. 9. 1989
55-93-0Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, D7-127-101755-93-2(88)1. 9. 1987
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-49-0Technické služby v autoserviseCH7-107-101764-57-2(89)1. 9. 1989
64-50-0Prevádzka práčovní a čistiarníCH, D7-107-101764-57-2(90)1. 9. 1989
64-54-0Prevádzka spoločného stravovaniaCH, D9-177-101764-59-2)96)1. 9. 1988
64-59-0Obchodná prevádzkaCH, D9-177-101764-59-2(94,95)1. 9. 1988