Nariadenie vlády č. 89/1986 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1987

Čiastka 27/1986
Platnosť od 23.12.1986
Účinnosť od 01.01.1987

OBSAH

89

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. decembra 1986

o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1987

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. e) a § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

(1) Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky v roku 1987 sa ustanovuje dodatkový odvod na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku (ďalej len „dodatkový odvod“).

(2) Dodatkový odvod vykonajú tie ústredne riadené organizácie podliehajúce odvodu zo zisku podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 161/1982 Zb., ktoré určia ich nadriadené ústredné orgány (ďalej len „organizácie“), a to vo výške ročnej sumy určenej nadriadeným ústredným orgánom, ktorému bola výška dodatkového odvodu určená formou záväznej úlohy príslušného štátneho rozpočtu.

(3) Výšku dodatkového odvodu určenú jednotlivým organizáciám oznámia nadriadené ústredné orgány príslušnému ministerstvu financií do konca februára 1987 a prípadné zmeny oznámia bezodkladne.

§ 2

(1) Dodatkový odvod vykonávajú organizácie v splátkach mesačne jednou dvanástinou určenej ročnej sumy najneskôr tretieho dňa pred koncom každého mesiaca. Do 30. januára 1987 sú organizácie povinné predložiť príslušnej finančnej správe výpočet splátok.

(2) Ak v priebehu roka dôjde k zmene výšky dodatkového odvodu, sú organizácie povinné zúčtovať rozdiel od začiatku roka s najbližšou splátkou dodatkového odvodu a zmenu súčasne oznámiť príslušnej finančnej správe.

(3) V odôvodnených prípadoch môže príslušná finančná správa na žiadosť organizácie ustanoviť vykonávanie dodatkového odvodu odchylne za podmienky, že celková ročná suma dodatkového odvodu bude zaplatená najneskôr tretieho dňa pred koncom roka 1987.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


Štrougal v. r.