Zákon č. 82/1986 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987

Čiastka 26/1986
Platnosť od 22.12.1986 do31.12.1987
Účinnosť od 01.01.1987 do31.12.1987

82

ZÁKON

9. decembra 1986

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 208 604 700 000 Kčs.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 208 604 700 000 Kčs.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 38 088 116 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 26 642 678 000 Kčs z toho:

I. dotácie a subvencie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 9 754 400 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 7 162 100 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 28 333 716 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 19 480 578 000 Kčs

v tom:

a) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 2 712 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 2 350 000 000 Kčs

b) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 750 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 450 000 000 Kčs

c) dotácie na modernizáciu bytového fondu

- Českej socialistickej republike 691 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 56 000 000 Kčs

d) dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 399 600 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 213 000 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 10 627 800 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 9 120 000 000 Kčs

f) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 11 987 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 6 830 300 000 Kčs

g) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 863 429 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 426 278 000 Kčs

h) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

- Českej socialistickej republike 302 887 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 35 000 000 Kčs

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 39 271 884 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 29 607 322 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 82/1986 Zb.