Vyhláška č. 53/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach

Čiastka 18/1986
Platnosť od 15.09.1986 do24.03.2001
Účinnosť od 30.09.1986 do24.03.2001
Zrušený 140/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohodla nadobudla platnosť na základe svojho článku 16. dňom 25. marca 1986.

53

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. júla 1986

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach

Dňa 6. decembra 1985 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach. Dohodla nadobudla platnosť na základe svojho článku 16. dňom 25. marca 1986.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík vedené prianím ďalšieho rozvíjania a prehlbovania bratského priateľstva a spolupráce medzi oboma štátmi, s cieľom umožniť za zjednodušených podmienok prekračovanie československo-sovietskych štátnych hraníc občanom oboch štátov, ktorí majú trvalý pobyt v pohraničných obciach alebo sa zúčastňujú na spoločných hromadných družobných akciách na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, v súlade so Zmluvou medzi Československou socialistickou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach z 10. februára 1973, sa dohodli takto:

Článok 1

(1) Štátni občania Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorí majú trvalý pobyt v pohraničných obciach alebo sa zúčastňujú na spoločných hromadných družobných akciách na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, môžu v súlade s ustanoveniami tejto Dohody prekračovať štátne hranice zjednodušeným spôsobom.

(2) Zoznam pohraničných obcí je uvedený v prílohe č. 1.

Článok 2

Zjednodušené prekračovanie štátnych hraníc sa uskutočňuje na základe preukazu totožnosti (u štátnych občanov ČSSR) alebo pasu (u štátnych občanov ZSSR) a jednorazovej pohraničnej priepustky alebo menového zoznamu, ktorý je jej prílohou.

Článok 3

Jednorazovú pohraničnú priepustku vydávajú príslušné orgány zmluvných strán. Tieto orgány si navzájom vymenia vzory jednorazovej pohraničnej priepustky.

Článok 4

(1) Jednorazová pohraničná priepustka oprávňuje na prekročenie štátnych hraníc a na pobyt v pohraničných obciach v tejto priepustke uvedených. Držiteľ tejto priepustky môže prekročiť štátne hranice do dvoch týždňov odo dňa jej vydania. Doba pobytu v pohraničných obciach uvedených v jednorazovej pohraničnej priepustke nesmie presiahnuť sedem dní; v osobitných prípadoch sa môže táto doba so súhlasom príslušných orgánov zmluvných strán predĺžiť.

(2) Mená a priezviská detí štátnych občanov ČSSR mladších ako 15 rokov a mená a priezviská detí štátnych občanov ZSSR mladších ako 16 rokov, ktoré cestujú s rodičmi alebo so zákonnými zástupcami, sú zapísané do ich priepustky.

Článok 5

(1) Jednorazová pohraničná priepustka sa vydáva štátnemu občanovi ČSSR alebo ZSSR uvedenému v článku 1, ktorý hodlá navštíviť svojich príbuzných, ktorí majú trvalý pobyt v pohraničných obciach uvedených v prílohe č. 1, ak dôjde k uzavretiu manželstva, narodeniu dieťaťa, úmrtiu alebo k vážnemu ochoreniu.

(2) Príbuznými podľa odseku 1 sa rozumejú rodičia, deti, súrodenci, starí rodičia, prastarí rodičia, vnuci, pravnuci, ďalej manžel, manželka, zať, nevesta, švagor, švagriná, svokra a svokor.

Článok 6

Jednorazové pohraničné priepustky sa vydávajú na základe písomných žiadostí štátnych občanov ČSSR alebo ZSSR. K žiadostiam sa prikladajú telegram alebo list príbuzných obsahujúce dôvody návštevy podľa článku 5 ods. 1 overené príslušnými orgánmi zmluvných strán

Článok 7

(1) Pri spoločných hromadných družobných akciách na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti sa vydáva vedúcemu skupiny jednorazová pohraničná priepustka, ktorej prílohou je menový zoznam účastníkov akcie overený príslušnými orgánmi. Vedúci skupiny a ostatní účastníci akcie musia mať so sebou doklad overujúci ich totožnosť.

(2) V menovom zozname môžu byť zapísaní aj štátni občania ČSSR alebo ZSSR, ktorí nemajú trvalý pobyt v pohraničných obciach uvedených v prílohe č. 1.

Článok 8

(1) Zjednodušené prekračovanie štátnych hraníc sa uskutočňuje v miestach uvedených v prílohe č. 2.

(2) V osobitných prípadoch môžu hraniční splnomocnenci zmluvných strán po vzájomnej dohode povoliť jednorazové prekročenie štátnych hraníc aj mimo miest uvedených v prílohe č. 2.

(3) Zjednodušené prekračovanie štátnych hraníc sa uskutočňuje v čase od svitania do súmraku.

Článok 9

Delegácie a skupiny štátnych občanov ČSSR alebo ZSSR v rámci spolupráce a priateľských stykov straníckych orgánov v pohraničných okresoch môžu prekračovať štátne hranice v miestach uvedených v prílohe č. 2 spôsobom uvedeným v Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov zo 17. decembra 1981.

Článok 10

Ak je nevyhnutné poskytnúť rýchlu lekársku pomoc, môžu zdravotnícki pracovníci prekračovať štátne hranice po vzájomnej dohode hraničných splnomocnencov zmluvných strán aj mimo miest uvedených v prílohe č. 2 a v akýkoľvek čas na základe preukazu totožnosti alebo pasu.

Článok 11

Občania jedného štátu, ktorí prekračujú štátne hranice zjednodušeným spôsobom, sú povinní prihlásiť a odhlásiť pobyt na území druhého štátu. Hraniční splnomocnenci zmluvných strán sa navzájom informujú o ustanovenom spôsobe prihlasovania a odhlasovania pobytu týchto občanov.

Článok 12

V prípade straty jednorazovej pohraničnej priepustky je jej držiteľ povinný bezodkladne o tom upovedomiť pohraničné orgány štátu, na území ktorého došlo k strate.

Článok 13

(1) Štátni občania ČSSR alebo ZSSR, ktorí prekračujú hranice zjednodušeným spôsobom, podliehajú pohraničnej, colnej a devízovej kontrole, ktorá sa vykonáva podľa príslušných predpisov zmluvných strán.

(2) Predmety osobnej potreby, darčeky, národné meny, valuty a devízové prostriedky vyvážané a dovážané občanmi ČSSR alebo ZSSR, ktorí prekračujú štátne hranice zjednodušeným spôsobom, sa prepúšťajú na základe colných a devízových predpisov oboch štátov a príslušných dohôd.

Článok 14

(1) Občania jedného štátu, ktorí sa zdržiavajú na základe tejto Dohody na území druhého štátu, sú povinní dodržiavať jeho vnútroštátny právny poriadok.

(2) Hraniční splnomocnenci zmluvných strán sa navzájom informujú o prípadoch porušenia ustanovení tejto Dohody a prijímajú, ak je to nevyhnutné, potrebné opatrenia.

Článok 15

(1) V záujme zdravotníckej, veterinárnej ochrany a ochrany rastlín môže každá zo zmluvných strán dočasne obmedziť účinnosť tejto Dohody.

(2) O opatreniach prijatých podľa odseku 1 sa zmluvné strany bez meškania navzájom informujú.

Článok 16

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót informujúcich o tomto schválení.

Článok 17

Táto Dohoda sa uzaviera na desať rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy na obdobie ďalších piatich rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej doby platnosti Dohody nevypovie.

Dané v Prahe 6. decembra 1985 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vajnar v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republiky: republík:

Lomakin v. r.

Príloha č. 1

ZOZNAM

pohraničných obcí

ČSSR

1. Nová Sedlica

2. Zboj

3. Ruský Potok

4. Kolbasov

5. Uličské Krivé

6. Ulič

7. Brezovec

8. Ruská Volová

9. Klenová

10. Ubľa

11. Dúbrava

12. Choňkovce

13. Hrabová Roztoka

14. Ruský Hrabovec

15. Inovce

16. Podhoroď

17. Beňatina

18. Koňuš

19. Priekopa

20. Porúbka

21. Vojnatina

22. Petrovce

23. Koromľa

24. Kolibabovce

25. Husák

26. Orechová

27. Krčava

28. Sejkov

29. Kristy

30. Močidla

31. Vyšné Nemecké

32. Nižné Nemecké

33. Jenkovce

34. Tašuľa

35. Záhor

36. Bežovce

37. Pinkovice

38. Lekárovice

39. Bajany

40. Maťovce

41. Čierne Pole

42. Kapušianskej Vojkovice

43. Veškovce

44. Veľké Kapušany

45. Budince

46. Ruská

47. Kapušianske Kľačany

48. Veľké Slemence

49. Ptruksa

50. Kapoňa

51. Boťany

52. Bačka

53. Čierna nad Tisou

54. Malé Trakany

55. Veľké Trakany

56. Čierna

57. Leles

ZSSR:

1. Stužica

2. Domašin

3. Knjagiňa

4. Stričava

5. Zabroď

6. Velkyj Bereznyj

7. Malyj Bereznyj

8. Zavosina

9. Mirča

10. Dubrinič

11. Novoselica

12. Zaričevo

13. Perečin

14. Kamenica

15. Nevickoje

16. Guta

17. Onokovcy

18. Domanincy

19. Užgorod

20. Storožnica

21. Tarnovcy

22. Prikordonnoje

23. Šišlovcy

24. Derevcy

25. Palvovo

26. Galoč

27. Komarovcy

28. Soloncy

29. Strumovka

30. Ceglovka

31. Straž

32. Solomonov

33. Čop

Príloha č. 2

Miesta zjednodušeného prekračovania štátnych hraníc:

ČSSR

Vyšné Nemecké

Ubľa

ZSSR

Užgorod

Malyj Bereznyj

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.