Vyhláška č. 3/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

Čiastka 1/1986
Platnosť od 27.01.1986 do23.11.1990
Účinnosť od 13.03.1986 do23.11.1990
Zrušený 377/1990 Zb.

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 10. januára 1986

o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1971 Zb. vyhlasuje:


§ 1

(1) Územie mestského obvodu Bratislava I tvorí územie mestskej časti Staré Mesto.

(2) Západná hranica mestského obvodu Bratislava I prebieha potokom Vydricou od jeho vtoku do rieky Dunaja po nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, časťou tohto nábrežia, Mlynskou dolinou, Lamačskou cestou a cestou na Červený most až po železničnú trať. Severná hranica mestského obvodu prebieha železničnou traťou smerom na východ po Smrečiansku ulicu. Východná hranica mestského obvodu prebieha Smrečianskou ulicou, Račianskym mýtom, Legionárskou ulicou, Karadžičovou ulicou, Mlynskými nivami, Košickou ulicou, Martanovičovou ulicou a násypom mestskej dráhy po most Červenej armády. Južná hranica mestského obvodu prebieha riekou Dunajom od mosta Červenej armády po vtok potoka Vydrice do rieky Dunaja.

§ 2

(1) Územie mestského obvodu Bratislava II tvorí územie mestských častí Nivy, Podunajské Biskupice, Ružinov, Trnávka a Vrakuňa.

(2) Západná hranica mestského obvodu Bratislava II prebieha východnou hranicou mestského obvodu Bratislava I od mosta Červenej armády po Steinerovu ulicu. Severná hranica mestského obvodu Bratislava II prebieha časťou Steinerovej ulice od križovatky s Legionárskou ulicou po námestie Františka Zupku, Trnavskou cestou, Rožňavskou ulicou a cestou na Senec až po hranicu okresu Bratislava-vidiek. Východná hranica mestského obvodu prebieha hranicou okresu Bratislava-vidiek až po rieku Dunaj. Južná hranica mestského obvodu prebieha riekou Dunajom až po most Červenej armády.

§ 3

(1) Územie mestského obvodu Bratislava III tvorí územie mestských častí Nové Mesto, Rača, Vajnory a Vinohrady.

(2) Západná hranica mestského obvodu Bratislava III prebieha železničnou traťou od cesty na Červený most po Zelenohorskú ulicu, Zelenohorskou ulicou, hranicou mestskej časti Lamač a mestskej časti Záhorská Bystrica po hranicu okresu Bratislava-vidiek. Severná hranica mestského obvodu prebieha hranicou okresu Bratislava-vidiek po cestu na Senec. Južná hranica mestského obvodu prebieha hranicou mestského obvodu Bratislava II a mestského obvodu Bratislava I.

§ 4

(1) Územie mestského obvodu Bratislava IV tvorí územie mestských častí Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica.

(2) Západná hranica mestského obvodu Bratislava IV prebieha štátnou hranicou československo-rakúskou na rieke Morave po hranicu okresu Bratislava-vidiek. Severná hranica mestského obvodu prebieha hranicou okresu Bratislava-vidiek. Východná hranica mestského obvodu prebieha hranicou mestského obvodu Bratislava III a mestského obvodu Bratislava I. Južná hranica mestského obvodu prebieha riekou Dunajom od vtoku potoka Vydrice a štátnou hranicou československo-rakúskou na rieke Dunaji.

§ 5

(1) Územie mestského obvodu Bratislava V tvorí územie mestských častí Čunovo, Jarovce, Petržalka a Rusovce.

(2) Západná hranica mestského obvodu Bratislava V prebieha štátnou hranicou československo-rakúskou po rieku Dunaj. Severná hranica mestského obvodu prebieha južnou hranicou mestského obvodu Bratislava IV a mestského obvodu Bratislava I. Východná hranica mestského obvodu prebieha južnou hranicou obvodu Bratislava II a hranicou okresu Bratislava-vidiek. Južná hranica mestského obvodu prebieha štátnou hranicou československo-maďarskou.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 91/1971 Zb. o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov.


Minister:

Ing. Lazar v. r.