Vyhláška č. 23/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

Čiastka 6/1986
Platnosť od 28.03.1986 do31.12.1987
Účinnosť od 28.03.1986 do31.12.1987
Zrušený 95/1987 Zb.

23

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. marca 1986

o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 105 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 20/1975 Zb. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov:


§ 1

Za pracovníkov, ktorí vykonávajú zvlášť obťažné alebo zdraviu škodlivé práce, sa považujú pracovníci organizácií v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorí vykonávajú práce v kontrolovanom pásme1)

a) na pracoviskách s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo

b) v pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity.

§ 2

(1) Dokázanými chemickými karcinogénmi1) na účely tejto vyhlášky sú

a) 4 - aminobifenyl,

b) benzidin,

c) bis (chlormethyl) ether,

d) 2 - naftylamín,

e) vinylchlorid (monomér),

f) všetky látky, zmesi alebo výrobky obsahujúce viac ako 0,1 % látok uvedených v písmenách a) až e).

(2) Pracovnými procesmi s rizikom chemickej karcinogenity1) na účely tejto vyhlášky sú

a) výroba arzénu a jeho zlúčenín,

b) ťažba, prvovýroba a priemyselné spracovanie azbestu a výrobkov, ktoré ho obsahujú,

c) výroba auramínu,

d) výroba a priemyselné spracovanie benzénu,

e) výroba berýlia a jeho zlúčenín,

f) výroba zlúčenín šesťmocného chrómu,

g) výroba a spracovanie oxidu kadamnatého,

h) výroba izopropylalkoholu sulfonačným spôsobom,

i) spracovanie niklových rúd, výroba kovového niklu a jeho čistenie,

j) koksárenské a koksochemické spracovanie čierneho uhlia a priame spracovanie čiernouhoľného dechtu a smoly a tlakové splynovanie hnedého uhlia včítane jeho medziproduktov, spracovanie primárnych medziproduktov a vedľajších produktov, najmä chladenie a čistenie surového plynu, spracovanie fenolových vôd, hnedouhoľného dechtu a expedícia vedľajších produktov.

§ 3

Pracovníkom, ktorí pracujú na prácach podľa tejto vyhlášky, patrí dodatková dovolenka za predpokladu, že tieto práce vykonávajú aspoň v rozsahu polovice týždenného pracovného času ustanoveného pre tieto práce.

§ 4

Dodatková dovolenka podľa tejto vyhlášky patrí za čas od 1. apríla 1986.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice Ministerstva zdravotníctva ČSR o hygienických zásadách pre práce s chemickými karcinogénmi (č. HEM-300-28.11.84 z 11.12.1984), reg. v čiastke 1/1985 Zb. Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR zo 7. decembra 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi (reg. v čiastke 24/1985 Zb.).