Nariadenie vlády č. 33/1986 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách

Čiastka 10/1986
Platnosť od 29.05.1986 do30.06.1990
Účinnosť od 01.06.1986 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

33

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 29. mája 1986

o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 3 a § 33 ods. 1 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Sústava študijných odborov a dĺžka riadneho štúdia na vysokých školách v jednotlivých študijných odboroch v dennom štúdiu i v štúdiu popri zamestnaní sa ustanovuje tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

§ 2

Študenti, ktorí študujú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v riadnom štúdiu na vysokých školách, ukončia štúdium v študijných odboroch a v dĺžke podľa doterajších predpisov.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1986.


Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 33/1986 Zb.

SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A DĹŽKA RIADNEHO ŠTÚDIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Číselný
kód*)
HLAVNÁ SKUPINA
Skupina odborov
Študijný odbor
Dĺžka riadneho
štúdia v rokoch
študuje sa na vysokých
školách (fakultách) smeru
v dennom štúdiuv štúdiu popri
zamestnaní
1 2 3 4 5
1PRÍRODNÉ VEDY
11Fyzikálno-matematické vedy
11-04-8Matematická analýza 5 6 univerzitného
11-05-8Približné a numerické metódy 5 6 univerzitného
11-06-8Pravdepodobnosť a matematická štatistika 5 6 univerzitného
11-08-8Teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov 5 6 univerzitného
11-63-8Fyzika hraničných odborov 5 6 univerzitného
11-64-8Fyzika pevných látok 5 6 univerzitného
11-66-8Biofyzika a chemická fyzika 5 6 univerzitného
11-67-8Jadrová fyzika 5 6 univerzitného
11-68-8Fyzikálna elektronika a mikroelektronika 5 6 univerzitného
11-69-8Optika a optoelektronika 5 6 univerzitného
12Geologické vedy
12-06-8Geológia a geochémia 5 6 univerzitného
12-08-8Úžitková geofyzika 5 6 univerzitného
12-09-8Inžinierska geilógia a hydrogeológia 5 6 univerzitného
13Geografické vedy
13-13-8Geografia a kartografia 5 6 univerzitného
14Chemické vedy
14-01-8Anorganická chémia 5 6 univerzitného
14-02-8Organická chémia 5 6 univerzitného
14-03-8Analytická chémia 5 6 univerzitného
14-04-8Fyzikálna chémia 5 6 univerzitného
14-07-8Jadrová chémia 5 6 univerzitného
14-10-8Biochémia 5 6 univerzitného
15Biologické vedy
15-01-8Všeobecná biológia 5 6 univerzitného
15-30-8Špeciálna biológia a ekológia 5 6 univerzitného
15-32-8Molekulárna biológia a genetika 5 6 univerzitného
16Ochrana životného prostredia
16-01-8Ochrana a tvorba životného prostredia 5 6 univerzitného
2, 3TECHNICKÉ VEDY A NÁUKY
21Baníctvo a banícka geológia
21-10-8Hĺbkové dobývanie ložísk nerastov 4 5 technického
21-11-8Lomové dobývanie ložísk nerastov 4 5 technického
21-21-8Banícka geológia a geologický prieskum 4 5 technického
21-22-8Výstavba baní a geotechnika 4 5 technického
21-23-8Úprava nerastných surovín 4 5 technického
21-24-8Ekonomika a riadenie baníctva 4 5 technického
21-30-8Automatizované systémy riadenia v baníctve 5 6 technického
22Hutníctvo
22-11-8Hutníctvo železa 4 5 technického
22-12-8Hutníctvo neželezných kovov 4 5 technického
22-14-8Náuka o kovoch a tvárnenie kovov 4 5 technického
22-16-8Ekonomika a riadenie hutníctva 4 5 technického
22-20-8Automatizované systémy riadenia v hutníctve 5 6 technického
22-34-8Zlievačstvo 4 5 technického
23Strojárstvo a ostatná kovovýroba
23-07-8Strojárska technológia 4 5 technického
23-15-8Tepelné a jadrové stroje a zariadenia 5 6 technického
23-16-8Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 5 6 technického
23-19-8Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi 5 6 technického
23-20-8Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu 5 6 technického
23-21-8Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel 5 6 technického
23-22-8Strojové zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 5 6 technického
23-25-8Lietadlová technika 5 6 technického
23-32-8Zlievačská technológia 5 6 technického
23-35-8Dopravná a manipulačná technika 5 6 technického
23-36-8Strojové zariadenia baní a hutí 5 6 technického
23-37-8Prístrojová, regulačná a automatizačná technika 5 6 technického
23-38-8Ekonomika a riadenie strojárskej výroby 4 5 technického
23-40-8Automatizované systémy riadenia v strojárstve 5 6 technického
26Elektrotechnika
26-01-8Elektrotechnológia 5 6 technického
26-07-8Rádioelektronika 5 6 technického
26-15-8Technicá kybernetika 5 6 technického
26-20-8Elektronické počítače 5 6 technického
26-26-8Telekomunikačná technika 5 6 technického
26-30-8Mikroelektronika 5 6 technického
26-32-8Silnoprúdová elektrotechnika 5 6 technického
26-34-8Elektroenergetika 5 6 technického
26-37-8Ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky 5 6 technického
26-40-8Automatizované systémy riadenia v elektrotechnike a ich projektovanie 5 6 technického
27Technická chémia silikátov
27-06-8Technológia silikátov 4 5 technického
28Ostatná technická chémia (okrem chémie silikátov)
28-05-8Technológia vody 4 5 technického
28-08-8Chemická technológia kovových a špeciálnych anorganických materiálov 4 5 technického
28-10-8Technológia výroby a spracovanie polymérov 4 5 technického
28-11-8Chémia a technológia dreva, vláknitých materiálov a kompozitov 4 5 technického
28-15-8Technológia anorganických výrob 4 5 technického
28-16-8Technológia organických výrob 4 5 technického
28-24-8Chemické a energetické spracovanie palív 4 5 technického
28-27-8Technická fyzikálna a analytická chémia 4 5 technického
28-28-8Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob 4 5 technického
28-29-8Ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu 4 5 technického
28-33-8Automatizované systémy riadenia chemických a potravinárskych výrob 5 6 technického
29Potravinárstvo
29-03-8Kvasná chémia a bioinžinierstvo 5 6 technického
29-21-8Chémia a technológia sacharidov 4 5 technického
29-23-8Technológia mlieka a tukov 4 5 technického
29-24-8Konzervácia potravín a technológia mäsa 4 5 technického
31Textil a odevníctvo
31-12-8Technológia textilu a odevníctva 4 5 technického
31-15-8Ekonomika a riadenie spotrebného priemyslu 4 5 technického
31-20-8Automatizované systémy riadenia v spotrebnom priemysle 5 6 technického
32Spracovanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi
32-11-8Technológia kože, plastov a gumy 4 5 technického
33Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
33-01-8Technológia dreva 4 5 technického
33-15-8Ekonomika a riadenie drevárskeho priemyslu 4 5 technického
35Architektúra
35-01-8Architektúra 5 6 technického
35-12-8Urbanizmus a územné plánovanie 5 6 technického
36Stavebníctvo, geodézia a kartografia
36-31-8Pozemné stavby 4 5 technického
36-33-8Priemyselná výroba stavebných látok a dielcov 4 5 technického
36-34-8Konštrukcie a dopravné stavby 5 6 technického
36-35-8Vodné hospodárstvo a vodné stavby 5 6 technického
36-36-8Geodézia a kartografia 4 5 technického
36-37-8Ekonomika a riadenie stavebníctva 4 5 technického
36-40-8Automatizované systémy riadenia v stavebníctve 5 6 technického
37Doprava, pošty a telekomunikácie
37-10-8Rekonštrukcie a stavebná údržba dopravných stavieb 5 6 technického
37-12-8Prevádzka a údržba dráhových vozidiel 5 6 technického
37-13-8Elektronická trakcia a energetika v doprave 5 6 technického
37-14-8Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave 5 6 technického
37-15-8Technická prevádzka telekomunikácií 5 6 technického
37-16-8Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy 4 5 technického
37-17-8Prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravy 4 5 technického
37-18-8Prevádzka a ekonommika leteckej dopravy 4 5 technického
37-19-8Prevádzka a ekonomika spojov 4 5 technického
37-22-8Kybernetika v doprave a spojoch 6 technického
39Špeciálne technické odbory
39-05-8Aplikovaná mechanika 5 6 technického
39-10-8Matematické inžinierstvo 5 6 technického
39-39-8Jadrové inžinierstvo 5 6 technického
39-40-8Fyzikálne inžinierstvo 5 6 technického
39-41-8Jadrovochemické inžinierstvo 5 6 technického
39-45-8Technika požiarnej ochrany a bezpečnosti priemyslu 4 5 technického
4POĽNOHOSPODÁRSKO-LESNÍCKE A VETERINÁRSKE VEDY A NÁUKA
41Poľnohospodársko-lesnícke vedy
41-41-8Fytotechnika 4 5 poľnohospodárskeho
41-42-8Záhradníctvo 4 5 poľnohospodárskeho
41-43-8Zootechnika 4 5 poľnohospodárskeho
41-44-8Poľnohospodárska meliorácia 4 5 poľnohospodárskeho
41-45-8Mechanizácia poľnohospodárstva 4 5 poľnohospodárskeho
41-46-8Prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva 4 5 poľnohospodárskeho
41-47-8Sadovníctvo a krajinárstvo 4 5 poľnohospodárskeho
41-48-8Lesné inžinierstvo 4 5 poľnohospodárskeho
41-52-8Tropické a subtropické poľnohospodárstvo 5 - poľnohospodárskeho
41-55-8Automatizované systémy riadenia poľnohospodárstva 5 6 poľnohospodárskeho
43Veterinárske vedy
43-20-8Všeobecné veterinárske lekárstvo 5 - univerzitného
43-25-8Veterinárne lekárstvo- hygiena potravín 5 6 univerzitného
43-29-8Tropické a subtropické veterinárske lekárstvo 5 - univerzitného
5LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY A NÁUKY
51Lekárske vedy
51-07-8Hygiena 6 - univerzitného
51-17-8Stomatológia 5 - univerzitného
51-47-8Všeobecné lekárstvo 6 - univerzitného
51-42-8Detské lekárstvo 6 - univerzitného
52Farmaceutické vedy
52-15-8Všeobecná farmácia 4 5 univerzitného
52-16-8Klinická farmácia 5 - univerzitného
52-17-8Technologická farmácia 4 5 univerzitného
6, 7SPOLOČENSKÉ VEDY, NÁUKY A SLUŽBY
61Filozofické vedy
61-01-8Marxisticko-leninská filozofia (v kombinácii s odborom spoločenských
alebo prírodných vecí)
5 6 univerzitného
61-21-8Marxisticko-leninská sociológia 4 5 univerzitného
61-22-8Marxisticko-leninská filozofia 4 5 univerzitného
62Ekonomické vedy
62-01-8Politická ekonómia 4 5 ekonomického
62-31-8Národohospodárske plánovanie 4 5 ekonomického
62-32-8Ekonomika priemyslu 4 5 ekonomického
62-33-8Ekonomika poľnohospodárstva 4 5 ekonomického
62-34-8Ekonomika dopravy a spojov 4 5 ekonomického
62-35-8Financie 4 5 ekonomického
62-36-8Matematické metódy v ekonomike 4 5 ekonomického
62-37-8Ekonomické informácie a kontrola 4 5 ekonomického
62-38-8Ekonomika vnútorného obchodu 4 5 ekonomického
62-39-8Ekonomika zahraničného obchodu 5 6 ekonomického
62-40-8Systémové inžinierstvo 4 5 ekonomického
62-41-8Ekonomická štatistika 4 5 ekonomického
62-42-8Ekonomika služieb a cestovného ruchu 4 5 ekonomického
62-43-8Ekonomika nevýrobnej sféry a sociálneho rozvoja 4 5 ekonomického
62-45-8Ekonomika investičného a vedecko-technického rozvoja 4 5 ekonomického
62-46-8Ekonomika práce 4 5 ekonomického
62-47-8Ekonomika a riadenie osobitných režimov 4 5 ekonomického
62-50-8Automatizované systémy riadenia v ekonomike 5 6 ekonomického
67Politické vedy
67-01-8Vedecký komunizmus (v kombinácii so spoločenským odborom) 5 6 univerzitného
67-02-8Vedecký komunizmus 4 5 univerzitného
67-15-8Vedecký ateizmus 4 5 univerzitného
68Právne vedy
68-35-8Právo 4 5 univerzitného
71Historické vedy
71-10-8História
- s archeológiou univerzitného
- s národopisom univerzitného
- s archivníctvom 5 6 univerzitného
71-11-8Orientalistika 5 6 univerzitného
72Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
72-22-8Žurnalistika 4 5 univerzitného
72-36-8Vedecké informácie a knihovníctvo 4 5 univerzitného
ekonomického
technického
73 Filozofické vedy
73-11-8Český alebo slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s iným jazykom) 5 6 univerzitného
73-20-8Filozofia (v kombinácii dvoch jazykov) 5 6 univerzitného
73-30-8Prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii dvoch jazykov) 5 6 univerzitného
74Vedy o telesnej kultúre
74-01-8Telesná výchova a šport
- trénerstvo
- metodika
- rehabilitácia 4 5 univerzitného
75Pedagogické vedy
75-04-8Pedagogika a psychológia 5 6 univerzitného
75-22-8Výchova a vzdelávanie dospelých 4 5 univerzitného
75-45-8Starostlivosť o chorých - 5 univerzitného
76Učiteľstvo
76-11-8Učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy 4 5 univerzitného
76-12-8Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 5 6 univerzitného
76-25-8Uiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 4 5 univerzitného
76-36-8Učiteľstvo odborných predmetov 5 6 technického
poľnohospodárskeho
univerzitného
ekonomického
umeleckého
76-40-8Učiteľstvo pre materské školy - 5 univerzitného
76-42-8Vychovávateľstvo pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť 4 5 univerzitného
77Psychologické vedy
77-01-8Psychológia 4 5 univerzitného
8VEDY A NÁUKY O KULTÚRE A UMENÍ
81Vedy o umení
81-20-8Marxisticko-leninská estetika
- s vedou o výtvarnom umení
- s vedou o hudobnom umení
- s vedou o divadelnom, filmovom a televíznom umení 4 5 univerzitného
81-21-8Veda o výtvarnom umení 4 5 univerzitného
81-25-8Veda o hudobnom umení 4 5 univerzitného
81-31-8Veda o divadelnom, filmovom a televíznom umení 4 5 univerzitného
81-35-8Teória a riadenie kultúry 4 5 univerzitného
82Umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba
82-11-8Hudobné umenie
- skladba 5 6 umeleckého
- dirigivanie 5 6 umeleckého
- operná réžia 5 6 umeleckého
- spev 4 5 umeleckého
- klávesové nástroje 5 6 umeleckého
- strunové nástroje 4 5 umeleckého
- dychové nástroje 4 5 umeleckého
82-12-8Tanečné umenie
- choreografia 4 5 umeleckého
- teória 4 5 umeleckého
- pedagogika 4 5 umeleckého
82-13-8Divadelné a rozhlasové umenie
- réžia 5 6 umeleckého
- dramaturgia 5 6 umeleckého
- herectvo 4 5 umeleckého
- bábkarstvo 4 5 umeleckého
- scénografia 5 6 umeleckého
- organizácia a riadenie 4 5 umeleckého
82-14-8Filmmové a televízne umenie
- réžia 5 6 umeleckého
- dramaturgia a scenáristika 5 6 umeleckého
- dokumentárna tvorba 5 6 umeleckého
- kamera 5 6 umeleckého
- strihová skladba 4 5 umeleckého
- umelecká fotografia 4 5 umeleckého
- zvuková tvorba 4 5 umeleckého
- produkcia a riadenie 4 5 umeleckého
82-15-8Architektonická tvorba 6 - umeleckého
82-16-8Výtvarné umenie
- maliarstvo 6 - umeleckého
- sochárstvo 6 - umeleckého
- grafika 6 - umeleckého
- úžitková grafika 6 - umeleckého
- priemyselné výtvarníctvo 6 - umeleckého
- reštaurátorstvo výtvarných diel. 6 - umeleckého