Zákon č. 84/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987

Čiastka 26/1986
Platnosť od 22.12.1986
Účinnosť od 01.01.1987

84

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 11. decembra 1986

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 88 516 000 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 88 516 000 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 10 787 000 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 11 193 300 000 Kčs (príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 84/1986 Zb.

Príloha č. 2 zákona SNR č. 84/1986 Zb.