Vyhláška č. 21/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb

Čiastka 5/1986
Platnosť od 15.03.1986 do31.12.1989
Účinnosť od 01.04.1986 do31.12.1989
Zrušený 210/1989 Zb.

21

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov

z 11. marca 1986

o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky), Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) a Ústredná rada odborov podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového zjazdu, príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje tvorbu, používanie a hospodárenie s fondami kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“) vo výrobných hospodárskych jednotkách a podnikoch1) a ostatných štátnych socialistických organizáciách2) (ďalej len „organizácia“).

(2) Fond sa nezriaďuje v ozbrojených zložkách v pôsobnosti ministerstiev vnútra, ministerstiev spravodlivosti a v útvaroch železničného vojska v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy.

(3) Ústredné orgány, ktoré riadia iné socialistické organizácie, než sa uvádza v odseku 1, môžu po dohode s príslušným ministerstvom financií a Ústrednou radou odborov ustanoviť, že sa aj v týchto organizáciách zriaďuje fond podľa tejto vyhlášky.

§ 2

Účel fondu

(1) Fond je určený na zabezpečovanie v tejto vyhláške vymedzených potrieb sociálneho rozvoja kolektívu pracujúcich, ako aj na podporu ideovovýchovnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti základných organizácií Revolučného odborového hnutia.

(2) Fond slúži pracovníkom organizácie,3) interným vedeckým ašpirantom,4) žiakom stredných odborných učilíšť5) [učňom 6)] a dôchodcom - bývalým pracovníkom organizácie, ktorí do odchodu do dôchodku pracovali v organizácii (ďalej len „pracovníci organizácie“); pokiaľ to ďalšie ustanovenia vyhlášky pripúšťajú, možno ho použiť aj v prospech rodinných príslušníkov pracovníkov organizácie.

(3) Za rodinného príslušníka sa na účely fondu považujú manžel (manželka, druh, družka), deti do skončenia povinnej školskej dochádzky,5) a potom do dovŕšenia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom, a ďalej deti, ktoré sa nemôžu pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo sú pre telesné alebo mentálne postihnutie trvale neschopné na prácu.

DRUHÁ ČASŤ

TVORBA FONDU

§ 3

Všeobecné ustanovenia

(1) Výrobná hospodárska jednotka a podnik tvoria fond základným a doplnkovým prídelom zo zisku,7) rozpočtová a príspevková organizácia jednotným prídelom zo svojho rozpočtu.8)

(2) Do prídelov uvedených v odseku 1 sa nezapočítavajú výnosy z odplatného prevodu (predaja) základných prostriedkov a iných predmetov obstaraných z fondu, prípadný zisk zo závodného stravovania a prirážka k cene jedla až do výšky 20 % finančného limitu,9) časť odmeny zo socialistického súťaženia organizácií organizovaného vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov, ústrednými orgánmi alebo výrobnými hospodárskymi jednotkami a príslušnými odborovými orgánmi, krajskými národnými výbormi (Národným výborom hlavného mesta Prahy a Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) alebo okresnými národnými výbormi a príslušnými odborovými radami10) a splátky pôžičiek.

§ 4

Výrobná hospodárska jednotka a podnik

(1) Základný prídel do fondu je 1,6 % z ročného objemu mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu v bežnom roku fyzickým osobám, ktoré sú k organizácii v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, najmenej však 600 Kčs na jedného pracovníka11) ročne; zo mzdových prostriedkov sa pritom na tieto účely odpočítajú odmeny podľa predpisov o autorskom práve a pri národných výboroch odmeny poskytované podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pri akciách Z (ďalej len „ročný objem mzdových prostriedkov“).12)

(2) Základný prídel je povinný a zaručený, a to aj v prípade, že organizácia nevykazuje zisk alebo vykazuje stratu. V tomto prípade je základný prídel zaručený z rezervného fondu7) výrobnej hospodárskej jednotky, prípadne z rezortného rezervného fondu a v organizáciách riadených národnými výbormi z rezervného fondu národného výboru.

(3) Doplnkový prídel je závislý od splnenia ustanovených ukazovateľov, ktorými sú:

a) zisk (strata) alebo podiel celkových nákladov na výkonoch v súlade s platnou metodikou; o tom, ktorý z týchto ukazovateľov sa použije, rozhoduje nadriadený orgán po dohode s príslušným odborovým orgánom. Od zisku alebo od výkonov sa odpočítajú a ku skutočnej strate pripočítavajú sumy vyjadrujúce straty spôsobené neakostnou výrobou v plnej výške týchto strát, najviac však do sumy, ktorá nepresiahne 2 % z výkonov,13)

b) produktivita práce meraná k upraveným vlastným výkonom; v štátnych hospodárskych organizáciách poľnohospodárskej výroby možno prídel podľa tohto ukazovateľa nahradiť prídelom z prémií za prírastok trhovej poľnohospodárskej produkcie.

(4) Ak v organizáciách nie sú ukazovatele pre doplnkový prídel (odsek 3) ustanovené plánom, určí nadriadený orgán organizácii po dohode s príslušným odborovým orgánom iné ukazovatele z ukazovateľov efektívnosti a kvality určených organizácii pre jej kontrolu a hodnotenie plnenia plánu ako celku; v organizáciách výskumnej a vývojovej základne, projektových a inžinierskych organizáciách aj po dohode s príslušnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj. Pri zámene ukazovateľa uvedeného v odseku 3 písm. a) sa postupuje pri jeho úprave o straty z neakostnej výroby podľa osobitného predpisu.13)

(5) Ak organizácia nesplní ukazovateľ ustanovený pre doplnkový prídel (odsek 3 alebo 4) v rozpätí 1 %, a v prípade, že nesplní ukazovateľ podielu celkových nákladov na výkonoch podľa platnej metodiky v rozpätí 0,2 %, znižuje sa doplnkový prídel do fondu pripadajúci na tento ukazovateľ o 50 %; pri vyššom nesplnení sa prídel do fondu neposkytuje. Percento plnenia doplnkového ukazovateľa sa počíta na dve desatinné miesta bez zaokrúhlenia.

(6) Doplnkový prídel sa môže zvýšiť z fondu hmotnej stimulácie vývozu,14) a to až do výšky 0,4 % z ročného objemu mzdových prostriedkov.

(7) Všetky prídely do fondu nesmú prevýšiť 2,4 % ročného objemu mzdových prostriedkov a v organizáciách, v ktorých sa uplatňuje hmotná stimulácia vývozu 2,8 %.

§ 5

Výrobné hospodárske jednotky a podniky do nich začlenené

(1) Fond sa vytvára jednak na úrovni výrobnej hospodárskej jednotky, jednak na úrovni podniku.

(2) Ukazovatele pre doplnkový prídel do fondu podľa § 4 ods. 3 alebo 4 sú v zásade jednotné pre celú výrobnú hospodársku jednotku. Len v prípade, že to charakter činnosti podniku vyžaduje, určí výrobná hospodárska jednotka po dohode s odborovým výborom Revolučného odborového hnutia ukazovateľa odlišného od ukazovateľov určených pre výrobnú hospodársku jednotku, a to zo zoznamu ukazovateľov efektívnosti a kvality určených organizácii pre jej kontrolu a hodnotenie plnenia plánu ako celku.

(3) Podnik prideľuje do svojho fondu

a) základný prídel (§ 4 ods. 1),

b) doplnkový prídel (§ 4 ods. 3 alebo 4).

(4) Za splnenie každého z ukazovateľov uvedených v § 4 ods. 3 alebo 4 sa určí doplnkový prídel vo výške 0,3 % z ročného objemu mzdových prostriedkov v prípade, že základný prídel je 1,6 % z ročného objemu mzdových prostriedkov. Ak je základný prídel určený sumou 600 Kčs na jedného pracovníka ročne, pridelí podnik do svojho fondu za splnenie každého ukazovateľa 1/2 rozdielu medzi takto vypočítaným základným prídelom a 2,2 % ročného objemu mzdových prostriedkov podniku.

(5) Výrobná hospodárska jednotka prideľuje do svojho fondu

a) základný prídel (§ 4 ods. 1) za pracovníkov generálneho riaditeľstva,

b) doplnkový prídel (§ 4 ods. 3 alebo 4 a ods. 6).

(6) Pri splnení ukazovateľov pre doplnkový prídel podľa § 4 ods. 3 alebo 4 výrobnou hospodárskou jednotkou ako celkom uskutoční výrobná hospodárska jednotka prídel do svojho fondu za každý splnený ukazovateľ vo výške

a) 0,3 % z ročného objemu mzdových prostriedkov pracovníkov generálneho riaditeľstva v prípade, že základný prídel do fondu je 1,6 % z ročného objemu mzdových prostriedkov. Ak je základný prídel určený sumou 600 Kčs na pracovníka generálneho riaditeľstva ročne, pridelí výrobná hospodárska jednotka do svojho fondu za splnenie každého z dvoch ukazovateľov 1/2 rozdielu medzi takto vypočítaným základným prídelom a 2,2 % ročného objemu mzdových prostriedkov pracovníkov generálneho riaditeľstva,

b) 0,1 % z ročného objemu mzdových prostriedkov celej výrobnej hospodárskej jednotky.

(7) Doplnkový prídel (§ 4 ods. 6) vypočítaný z ročného objemu mzdových prostriedkov celej výrobnej hospodárskej jednotky rozdelí výrobná hospodárska jednotka po dohode s odborovým výborom Revolučného odborového hnutia do fondov podnikov a pre pracovníkov generálneho riaditeľstva s prihliadnutím na ich podiel na tvorbe fondu hmotnej stimulácie vývozu. Prídel môže byť maximálne 0,4 % z ročného objemu ich mzdových prostriedkov.

(8) O ďalšom prídele zo zdrojov uvedených v odseku 6 písm. b) do fondov podnikov a pre pracovníkov generálneho riaditeľstva môže rozhodnúť výrobná hospodárska jednotka po dohode s odborovým výborom Revolučného odborového hnutia s prihliadnutím na to, ako jednotlivé podniky a pracovníci generálneho riaditeľstva prispeli k splneniu plánovaných úloh. Ďalší prídel do fondov podnikov a pre pracovníkov generálneho riaditeľstva môže byť maximálne 0,1 % z ročného objemu ich mzdových prostriedkov za každý ukazovateľ splnený výrobnou hospodárskou jednotkou.

§ 6

Podniky nezačlenené do výrobnej hospodárskej jednotky

(1) Podnik prideľuje do svojho fondu

a) základný prídel (§ 4 ods. 1),

b) doplnkový prídel (§ 4 ods. 3 alebo 4 a ods. 6).

(2) Za splnenie každého z ukazovateľov uvedených v § 4 ods. 3 alebo 4 sa určí doplnkový prídel vo výške 0,4 % z ročného objemu mzdových prostriedkov v prípade, keď základný prídel je 1,6 % z ročného objemu mzdových prostriedkov. Ak základný prídel je 600 Kčs na pracovníka ročne, prideľuje sa do fondu za splnenie každého ukazovateľa 1/2 rozdielu medzi takto vypočítaným základným prídelom a 2,4 % ročného objemu mzdových prostriedkov.

§ 7

Rozpočtové a príspevkové organizácie

(1) Rozpočtové a príspevkové organizácie prideľujú do svojho fondu jednotný prídel vo výške 1,7 % z ročného objemu mzdových prostriedkov,12) najmenej však 600 Kčs na jedného pracovníka11) ročne.

(2) Jednotný prídel zahrnie rozpočtová a príspevková organizácia do svojho rozpočtu na bežný rok.

TRETIA ČASŤ

POUŽÍVANIE FONDU

Oddiel I

Fond podniku, rozpočtovej a príspevkovej organizácie

§ 8

Ideovovýchovná a kultúrno-vzdelávacia činnosť

(1) Z fondu sa poskytuje príspevok závodným výborom Revolučného odborového hnutia na ideovovýchovnú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia až do výšky 0,5 % z plánovaného ročného objemu mzdových prostriedkov. Príspevok sa prevádza na účet závodného výboru Revolučného odborového hnutia a stáva sa súčasťou odborových prostriedkov. Hospodárenie s odborovými prostriedkami upravujú osobitné predpisy.15)

(2) Z fondu možno ďalej poskytovať príspevok na

a) úhradu schodku z činnosti podnikového alebo združeného kultúrneho zariadenia. Príspevok sa prevádza na účet kultúrneho zariadenia,16)

b) politickoorganizačnú činnosť podnikových výborov Revolučného odborového hnutia. Príspevok sa prevádza na účet, z ktorého sa financuje činnosť podnikového výboru Revolučného odborového hnutia.17)

§ 9

Investičná výstavba, opravy, udržiavanie a prevádzka

(1) Z fondu sa uhrádza

a) obstaranie, rekonštrukcia, modernizácia, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy, opravy a udržiavanie vybavenia neinvestičnej povahy podnikových rekreačných, rekreačno-rehabilitačných, rekreačno-telovýchovných a športových zariadení a športového inventára slúžiaceho na rekreačno-telovýchovné účely,

b) opravy a udržiavanie ostatného vybavenia neinvestičnej povahy obstaraného z fondu, a to aj podľa prvších predpisov o fonde,

c) opravy a udržiavanie vybavenia neinvestičnej povahy tuzemských rekreačných zariadení vo vlastníctve Revolučného odborového hnutia, ktoré sú v správe závodného výboru Revolučného odborového hnutia.

(2) Z fondu možno prispievať

a) na prevádzkové náklady18) podnikových rekreačných, rekreačno rehabilitačných a rekreačno telovýchovných a športových zariadení,

b) na obstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy a na opravy a udržiavanie podnikových kultúrnych zariadení, podnikových zdravotníckych zariadení, zariadení závodného stravovania, podnikových predškolských zariadení, podnikových hygienických a sociálnych zariadení (toalety, kúpeľne, umyvárne, šatne a obdobné zariadenia), na zlepšenie pracovného prostredia a na obstaranie jednotných pracovných oblekov pracovníkov organizácie nad rámec osobných ochranných pracovných pomôcok. Základnými zdrojmi financovania uvedených zariadení sú investičné a prevádzkové (neinvestičné) prostriedky organizácie,19)

c) na opravy a udržiavanie zariadení investičnej povahy podnikových rekreačných, rekreačno rehabilitačných, rekreačno telovýchovných a športových zariadení, športového inventára slúžiaceho na rekreačno telovýchovné účely tuzemských rekreačných zariadení vo vlastníctve Revolučného odborového hnutia, ktoré sú v správe závodného výboru Revolučného odborového hnutia a ostatného vybavenia investičnej povahy obstaraného z fondu aj podľa prvších predpisov o fonde.

(3) Na zvýšenú starostlivosť o pracovníkov organizácie možno z fondu obstarávať aj zdravotnícke prístroje a nástroje slúžiace výlučne zdravotníckej prevádzke v podnikových zdravotníckych zariadeniach a prispievať na služby organizované závodným (podnikovým) výborom Revolučného odborového hnutia pre pracovníkov organizácie, ktoré slúžia na odstránenie vplyvov pracovného prostredia alebo uľahčujú prácu ženám.

(4) V rámci obstarávania investícií možno z fondu zakúpiť na rekreačné a kultúrne účely autobus.20)

(5) Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu pionierskych táborov Revolučného odborového hnutia, na ktoré dala súhlas príslušná krajská odborová rada (Pražská odborová rada, Bratislavská odborová rada) v mieste sídla investora, možno so súhlasom príslušného ústredného orgánu (krajského národného výboru) a príslušného ministerstva financií financovať z investičného fondu podniku alebo výrobnej hospodárskej jednotky za predpokladu, že sa tým neohrozia ich plánované úlohy a ostatné povinnosti. Súhlas sa musí udeliť pred začatím financovania.

(6) Pri brigádnickej pomoci vykonávanej na podnikových (závodných) zariadeniach uvedených v § 9 možno z fondu uhradiť brigádnikom dopravné, ubytovanie a stravné do výšky ustanovenej osobitnými predpismi.21)

§ 10

Bytové účely

(1) Pracovníkom organizácie možno na základe písomnej zmluvy poskytnúť z fondu návratnú pôžičku na obstaranie bytu alebo rodinného domčeka do osobného vlastníctva alebo spoluvlastníctva, na zloženie členského podielu na družstevný byt, na vykonanie stavebných úprav bytov a rodinných domčekov v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve pracovníkov organizácie, na ktoré sa vzťahuje stavebné povolenie alebo ohlásenie, a na obstaranie, opravu alebo výmenu vykurovacích zariadení v uvedených bytoch alebo domčekoch.

(2) Návratnú pôžičku možno poskytnúť pracovníkovi organizácie aj na

a) obstaranie nábytku, dlážkových krytín, kobercov, svietidiel, televíznych a rozhlasových prijímačov a elektrických a plynových spotrebičov pre domácnosť (bytové zariadenie),

b) stavebné úpravy, na ktoré sa vzťahuje stavebné povolenie alebo ohlásenie, ním užívaného bytu v domoch v osobnom, súkromnom alebo socialistickom vlastníctve a na obstaranie, opravu alebo výmenu vykurovacích zariadení v uvedených bytoch,

c) nesplatený zostatok návratnej pôžičky u predchádzajúceho zamestnávateľa.

(3) Návratné pôžičky z fondu sú bezúročné a poskytujú sa za týchto podmienok:

a) pracovníkovi organizácie možno poskytnúť súčasne alebo postupne dve aj viac pôžičiek; súčet všetkých pôžičiek poskytnutých pracovníkovi a jeho manželke (manželovi) podľa odsekov 1 a 2 z fondov ich zamestnávateľských organizácií nesmie presiahnuť sumu 50 000 Kčs, z toho podľa odseku 2 z dôvodu uvedeného pod písmenom a) alebo b) samostatne sumu 25 000 Kčs. Do uvedených limitov sa započítavajú aj nesplatené zostatky pôžičiek ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky poskytnuté podľa prvších predpisov o fonde včítane čiastočne nenávratných pôžičiek. Limity podľa tejto vyhlášky možno čerpať len raz,

b) pôžička je splatná najneskôr do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke a s jej splácaním treba začať najneskôr do jedného roka od uzavretia zmluvy o pôžičke,

c) požičané sumy sa prevádzajú na bezúročné účty pracovníkov v štátnej sporiteľni, ktoré sa zriaďujú aj bez príkazu občana (prípadne na účet stavebného bytového družstva v Štátnej banke československej); možno ich použiť len na účely, na ktoré sa poskytli, a to v súlade so zásadami úverovej politiky platnými pre štátnu sporiteľňu v čase čerpania pôžičiek. Pri ich uvoľňovaní postupuje štátna sporiteľňa obdobne ako pri výplatách z pôžičiek, ktoré sama poskytuje,

d) pri rozviazaní pracovného pomeru je pôžička splatná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru; výnimku z tejto lehoty povoľuje závodný výbor Revolučného odborového hnutia po dohode s vedením organizácie,

e) pôžičku nemožno poskytnúť na úhradu nákladov, ktoré boli kryté z pôžičky od štátnej sporiteľne alebo z iných zdrojov,

f) pôžičky sa poskytujú prednostne sociálne slabším pracovníkom.

(4) Pracovníkom organizácie možno namiesto návratnej pôžičky poskytnúť z fondu na základe písomnej dohody príspevok na úhradu úrokov z pôžičiek poskytnutých im štátnou sporiteľňou na účely uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. b). Príspevok na úhradu úrokov sa poskytuje jednorazovo, a to maximálne vo výške zodpovedajúcej úrokom pripadajúcim na pôžičky vo výške 50 000 Kčs (odsek 1) alebo 25 000 Kčs [odsek 2 písm. b)] pri pravidelnom splácaní po 10 rokov, najviac však do výšky nesplateného zostatku pôžičky (včítane pripísaných úrokov) podľa stavu na účte pôžičiek v štátnej sporiteľni.

§ 11

Závodné stravovanie a zdravotnícka starostlivosť

Z fondu možno prispievať pracovníkom organizácie na

a) závodné stravovanie podľa osobitných predpisov,22)

b) ambulantnú kúpeľnú starostlivosť23) a na cenu dopravy hromadnými dopravnými prostriedkami na túto starostlivosť,

c) cenu dopravy hromadnými dopravnými prostriedkami do nočných sanatórií,

d) liečebné pobyty v sanatóriách v európskych socialistických krajinách (včítane Juhoslávie) zabezpečované Balneou24) alebo Slovakotermou,25) a to na cenu dopravy hromadnými dopravnými prostriedkami a do 50 % ceny ubytovania,

e) liečebné pobyty ich zdravotne postihnutých detí zabezpečované v európskych socialistických krajinách (včítane Juhoslávie) Balneou24) alebo Slovakotermou25) v spolupráci s krajskými ústavmi národného zdravia, a to na cenu dopravy hromadnými dopravnými prostriedkami a do 50 % ceny ubytovania.

§ 12

Rekreácie a zájazdy

(1) Z fondu možno prispievať pracovníkom organizácie a ich rodinným príslušníkom na

a) výberovú tuzemskú a zahraničnú rekreáciu Revolučného odborového hnutia, za ktorú sa považuje aj rekreácia organizovaná ústrednými výbormi odborových zväzov z poverenia Ústrednej rady odborov,26)

b) tuzemskú rekreáciu v podnikových rekreačných zariadeniach a vzájomnú bezdevízovú výmennú zahraničnú rekreáciu organizovanú závodným (podnikovým) výborom Revolučného odborového hnutia v rámci schválených družobných dohôd, a to na cenu dopravy hromadnými dopravnými prostriedkami a na ubytovanie,

c) rekreáciu a zájazdy v tuzemsku i v európskych socialistických krajinách (včítane Juhoslávie) organizované závodným (podnikovým) výborom Revolučného odborového hnutia i prostredníctvom cestovnej kancelárie, prípadne inej socialistickej organizácie vykonávajúcej rekreačné služby,27) a to na cenu dopravy hromadnými dopravnými prostriedkami a do výšky 50 % ceny ubytovania. V rovnakom rozsahu možno prispievať i na zahraničnú podnikovú rekreáciu28) a na zájazdy. Vlakom (Lietadlom, Loďou, Autobusom) družby do európskych socialistických krajín. Z fondu nemožno prispievať na zájazdy a rekreácie kombinované s pobytom v kapitalistických krajinách. Pri organizovaní rekreácie a zájazdov do zahraničia nesmú československé organizácie bez devízového povolenia uzavierať zmluvy so zahraničnými organizáciami a vykonávať platby do zahraničia,

d) detskú rekreáciu organizovanú v pionierskych táboroch v tuzemsku a v zahraničí podľa smerníc Ústrednej rady odborov.29)

(2) Zaslúžilým pracovníkom organizácie možno pri ich prvom odchode do dôchodku (starobný, úplný invalidný) prispieť z fondu v rovnakom rozsahu ako na výberovú rekreáciu [odsek 1 písm. a)] aj na rekreáciu organizovanú závodným (podnikovým) výborom Revolučného odborového hnutia v tuzemsku alebo v európskych socialistických krajinách (včítane Juhoslávie) prostredníctvom cestovnej kancelárie, prípadne inej socialistickej organizácie vykonávajúcej rekreačné služby.27) Pracovníkovi organizácie možno súbežne prideliť aj poukaz pre jeho manželku (manžela, druha, družku) s poskytnutím príspevku v rovnakom rozsahu ako na výberovú rekreáciu.

(3) Podnikovú rekreáciu organizuje odborový orgán, prevádzkuje ju organizácia. Rozpočet finančného a materiálového zabezpečenia prevádzkových nákladov18) podnikovej rekreácie zostavuje vedenie organizácie po dohode s odborovou organizáciou. Prípadný prebytok alebo schodok oproti rozpočtu sa vyúčtuje s fondom.

(4) Príspevky na rekreáciu a zájazdy organizované prostredníctvom cestovnej kancelárie, prípadne inej socialistickej organizácie vykonávajúcej rekreačné služby [odsek 1 písm. c) a odsek 2] a na liečebné pobyty [§ 11 písm. d)] môžu byť maximálne 30 % z plánovaného základného prídelu a skutočného doplnkového prídelu za minulý rok alebo z plánovaného jednotného prídelu.

§ 13

Telovýchova a šport

(1) Z fondu možno prispievať

a) na nájom telovýchovných a športových zariadení a športového vybavenia na účely rekreačnej telovýchovy a športu pracovníkov organizácie a ich rodinných príslušníkov za predpokladu, že sa zmluvne zabezpečí možnosť ich používania v miere zodpovedajúcej výške prostriedkov, ktoré organizácia na tento účel poskytla,

b) pracovníkom organizácie a ich rodinným príslušníkom na platené telovýchovné služby organizované závodným (podnikovým) výborom Revolučného odborového hnutia (napr. plávanie, lyžiarske vleky, sauna, rekreačná rehabilitácia, aerobic, redukčné cvičenie),

c) aktívnym účastníkom športových, telovýchovných a turistických akcií organizovaných alebo spoluorganizovaných odborovými orgánmi.30)

(2) Z fondu nemožno poskytovať príspevky na výkonnostný a vrcholový šport.

§ 14

Sociálne výpomoci a pôžičky

(1) Z fondu možno poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc pracovníkom organizácie, prípadne najbližším pozostalým v mimoriadne závažných prípadoch. Sociálna výpomoc môže byť v jednotlivých prípadoch až 5000 Kčs.

(2) Na základe písomnej zmluvy možno pracovníkom organizácie poskytnúť na preklenutie ťaživej finančnej situácie bezúročnú pôžičku až do výšky 10 000 Kčs so splatnosťou do piatich rokov od uzavretia zmluvy; so splácaním treba začať do jedného roka od uzavretia zmluvy o pôžičke. Pri rozviazaní pracovného pomeru je pôžička splatná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru; výnimky z tejto lehoty povoľuje závodný výbor Revolučného odborového hnutia po dohode s vedením organizácie. Posúdenie ťaživej finančnej situácie a schválenie pôžičky je plne v právomoci členskej schôdze základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (konferencie Revolučného odborového hnutia).

§ 15

Odmeny a dary

(1) Z fondu možno poskytovať pracovníkom organizácie:

a) nepeňažné odmeny za výsledky v socialistickom súťažení organizovanom podľa zásad schválených odborovým orgánom,

b) nepeňažné odmeny za príkladné plnenie pracovných úloh alebo mimoriadnu spoločenskú angažovanosť,

c) dary pri pracovných výročiach (20, 25, 30 a každých ďalších 5 rokov práce v organizácii); do pracovného výročia sa môže započítať aj doba odpracovaná v inej organizácii,

d) dary pri životných výročiach (50, 55, 60 a každých ďalších 5 rokov veku) a pri prvom odchode do dôchodku (starobného, úplného invalidného).

(2) Celková výška odmien a darov je obmedzená 15 % plánovaného základného prídelu a skutočného doplnkového prídelu za minulý rok alebo plánovaného jednotného prídelu a sumou 1500 Kčs pre oceneného pracovníka v bežnom roku. Pri súbehu pracovného a životného výročia pracovníka sa môže výška darov zdvojnásobiť (až do 3000 Kčs). Dary pri pracovných a životných výročiach a pri prvom odchode do dôchodku môžu byť i peňažné a možno ich vyplácať v hotovosti. Nákup odmien a darov sa spravuje osobitnými predpismi.31)

Oddiel II

Fond výrobnej hospodárskej jednotky

§ 16

Používanie fondu na odborové účely

(1) Z fondu možno

a) prispievať na politickoorganizačnú činnosť odborových výborov Revolučného odborového hnutia. Príspevok sa prevádza na účet, z ktorého je financovaná činnosť odborového výboru Revolučného odborového hnutia,32)

b) uhrádzať obstaranie, rekonštrukcie, modernizácie, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy, opravy a udržiavanie vybavení neinvestičnej povahy rekreačných a rekreačno - rehabilitačných zariadení s celo-odborovou pôsobnosťou,

c) prispievať na prevádzkové náklady18) rekreačných a rekreačno-rehabilitačných zariadení s celoodborovou pôsobnosťou a na ich opravy a udržiavanie zariadení investičnej povahy,

d) prispievať na obstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy podnikových zariadení (§ 9) za účelom vyrovnania disproporcií v sociálnej vybavenosti v podriadených podnikoch,

e) poskytovať pôžičky do fondu podriadených podnikov (najmä na pôžičky na bytové účely), a to najviac na tri roky od ich poskytnutia,

f) uhrádzať až do výšky 30 % stratu vzniknutú s vydávaním celoodborového časopisu.

(2) Pri brigádnickej pomoci vykonávanej na rekreačných a rekreačno-rehabilitačných zariadeniach s celo-odborovou pôsobnosťou možno z fondu uhrádzať brigádnikom dopravné, ubytovanie a stravné do výšky ustanovenej osobitnými predpismi.21)

§ 17

Používanie fondu pre pracovníkov generálneho riaditeľstva

Používanie fondu pre pracovníkov generálneho riaditeľstva sa spravuje ustanoveniami § 8 až 15.

ŠTVRTÁ ČASŤ

HOSPODÁRENIE S FONDOM

§ 18

Zostavovanie rozpočtu fondu, jeho schvaľovanie a prídely do fondu v priebehu roka

(1) O tvorbe a používaní fondu zostavuje príslušný odborový orgán spolu s vedením organizácie návrh rozpočtu, ktorý schvaľuje členská schôdza (konferencia) základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (podniková konferencia Revolučného odborového hnutia, odborová konferencia Revolučného odborového hnutia) ako súčasť kolektívnej zmluvy. V príjmovej časti rozpočtu sa vychádza zo zostatku fondu na začiatku roka včítane doplnkového prídelu za minulý rok, plánovaného základného prídelu bežného roka alebo plánovaného jednotného prídelu, ako aj ďalších plánovaných príjmov fondu. Výdavková časť rozpočtu sa plánuje podľa jednotlivých účelov uvedených v tretej a piatej časti tejto vyhlášky.

(2) Základný a doplnkový prídel alebo jednotný prídel sa prevádza na použitie na nižšie organizačné zložky, ktoré majú ustanovené závodné výbory Revolučného odborového hnutia. Podniková konferencia Revolučného odborového hnutia môže po predchádzajúcej dohode so závodnými výbormi Revolučného odborového hnutia určiť odchylný postup len v prípade potreby zabezpečiť niektoré potreby celopodnikového charakteru konkretizované v podnikovej kolektívnej zmluve.

(3) Závodný (podnikový) výbor Revolučného odborového hnutia je spolu s vedením organizácie oprávnený v období medzi členskými schôdzami (konferenciami), v odôvodnených prípadoch a v súlade so schválenými zásadami, rozhodovať o čiastkových úpravách medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a je povinný predložiť ich najbližšej členskej schôdzi základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (konferencii Revolučného odborového hnutia) na dodatočné schválenie. Závodný (podnikový) výbor Revolučného odborového hnutia je takisto oprávnený v období od skončenia platnosti rozpočtu za minulý rok do schválenia rozpočtu na bežný rok schvaľovať výdavky až do výšky 25 % plánovaného základného alebo jednotného prídelu na bežný rok v súlade so zásadami platnými v minulom roku.

(4) Členská schôdza základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (konferencia Revolučného odborového hnutia) schvaľuje výšku príspevku na ideovovýchovnú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť, zásady pre poskytovanie pôžičiek na bytové účely, zásady výberu účastníkov a výšku príspevkov na rekreáciu, zájazdy a liečebné pobyty, platené služby [§ 9 ods. 3 a § 13 ods. 1 písm. b)], zásady pre poskytovanie odmien a darov a jednotlivé prípady sociálnych výpomocí a pôžičiek (§ 14). V rámci schváleného rozpočtu fondu a schválených zásad rozhoduje v konkrétnych prípadoch závodný výbor Revolučného odborového hnutia.

(5) Prostriedky fondu sa ukladajú na osobitný účet v Štátnej banke československej. Výdavky na konto fondu možno uskutočňovať len do výšky prostriedkov uložených na tomto účte.

(6) Prevody základného prídelu do fondov podnikov a výrobných hospodárskych jednotiek sa uskutočňujú z ročnej plánovanej výšky preddavkovo na začiatku každého štvrťroka. Vyúčtovanie skutočného základného prídelu za rok sa urobí najneskôr v termíne určenom na odoslanie ročných účtovných výkazov. Doplnkový prídel sa prevedie do fondu pri účtovnej uzávierke roka, za ktorý sa poskytuje, a schvaľuje sa pri hodnotení a uzavieraní ročných výsledkov hospodárskej činnosti. Prevody peňažných prostriedkov na osobitný účet vo výške zodpovedajúcej základnému a doplnkovému prídelu sa uskutočňujú najneskôr v lehotách ustanovených osobitným predpisom.33)

(7) Prevody jednotného prídelu do fondov rozpočtových a príspevkových organizácií sa uskutočňujú z ročnej plánovanej výšky preddavkovo na začiatku každého štvrťroka. Prevody peňažných prostriedkov súvisiace s tvorbou fondu sa uskutočňujú najneskôr do konca prvého mesiaca každého štvrťroka. Vyúčtovanie skutočného jednotného prídelu za rok robia rozpočtové a príspevkové organizácie v súlade s predpismi pre ročnú účtovnú uzávierku.

(8) Príspevky na ideovovýchovnú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a na politickoorganizačnú činnosť podnikových a odborových výborov sa prevádzajú na začiatku každého štvrťroka, prípadne polroka v plánovanej výške a ich vyúčtovanie s fondom sa nerobí. Príspevok na úhradu schodku z činnosti podnikového alebo združeného kultúrneho zariadenia sa prevádza podľa dohody organizácie s príslušným odborovým orgánom. Poskytnuté preddavky na úhradu tohto schodku sa musia po uplynutí kalendárneho roka vyúčtovať, a to najneskôr v prvom štvrťroku nasledujúceho roka; vyúčtovanie overené revíznou komisiou základnej organizácie Revolučného odborového hnutia je dokladom pre hospodárske vedenie organizácie. Vykázaný zostatok finančných prostriedkov možno použiť ako preddavok na bežný rok.

(9) Poukazy na rekreáciu, zájazdy, ambulantnú kúpeľnú starostlivosť a na liečebné pobyty zabezpečujú výhradne závodné (podnikové) výbory Revolučného odborového hnutia a ich úhrada sa vykonáva z prostriedkov fondu. Poplatky na úhradu poukazov uhrádzajú účastníci pred nástupom na rekreáciu, zájazd, ambulantnú kúpeľnú starostlivosť alebo liečebný pobyt v odôvodnených prípadoch najneskôr do jedného mesiaca po ich ukončení. Do výšky príspevku z fondu na rekreáciu alebo zájazd sa započítava aj prípadný príspevok z odborových prostriedkov. Do nákladov na ubytovanie v podnikových rekreačných zariadeniach možno zahrnúť aj osobné a vecné náklady na stravovanie za predpokladu, že stravovanie je zahrnuté v cene pobytu.

(10) Pri financovaní investičnej výstavby z fondu prevedie organizácia pred začatím financovania (pred prvou platbou na túto investíciu) potrebné zdroje do príslušného investičného fondu (na investičný účet), a to v rozsahu plánovanej potreby tejto investičnej výstavby v príslušnom roku.

(11) Fond je fondom organizácie. Za riadnu účtovnú agendu, za správu majetku obstaraného z fondu a za dodržiavanie predpisov súvisiacich s hospodárením s prostriedkami fondu zodpovedá vedúci organizácie. Príkaz na úhradu nákladov a iné čerpanie fondu podpisuje poverený funkcionár odborového orgánu a oprávnený pracovník organizácie.

(12) Prostriedky fondu možno združovať34) len so súhlasom členskej schôdze základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (konferencie Revolučného odborového hnutia).

(13) Z fondu možno prispievať iba na akcie, na ktoré fond slúži, organizované základnou organizáciou Revolučného odborového hnutia alebo po dohode so spoločenskými organizáciami. Príspevkom podľa tejto vyhlášky, pokiaľ nie je určená jeho výška, je tiež plná úhrada nákladov. Z fondu nemožno poskytovať peňažné príspevky ani vecné dary spoločenským organizáciám, pokiaľ nejde o príspevok podľa osobitných predpisov.34)

(14) Podmienky používania (požičiavania) predmetov obstaraných z fondu schvaľuje členská schôdza základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (konferencia Revolučného odborového hnutia). Prípadné poplatky za ich používanie sú príjmom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a pri rekreačných a rekreačnorehabilitačných zariadení s celoodborovou pôsobnosťou sa stávajú súčasťou výnosov tohto zariadenia.

(15) Na príspevok a iné plnenie z fondu nie je právny nárok. Pri jeho poskytovaní sa prihliada na sociálne pomery pracovníkov organizácie a na výsledky ich pracovnej a spoločenskej angažovanosti.

(16) Nevyčerpané prostriedky fondu koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa do nasledujúceho roka. Nevyčerpané prostriedky fondu na rekreáciu a odmeny a dary zahrnuté do rozpočtu na príslušný rok možno v nasledujúcich rokoch použiť opäť na ten istý účel, a to nad určený limit. Pri poskytovaní odmien a darov možno prostriedky fondu zlučovať s odborovými prostriedkami.

(17) Prípadné spory medzi vedením organizácie a príslušným odborovým orgánom o tvorbe alebo používaní prostriedkov fondu rieši vyšší orgán odborového zväzu po dohode s orgánom nadriadeným organizácii.

(18) Kontrolu hospodárenia s fondom vykonávajú štátne a odborové orgány. Vedenie organizácie je povinné predložiť im príslušné doklady.

(19) Za neoprávnenú tvorbu alebo použitie fondu sú príslušní pracovníci organizácie zodpovední podľa Zákonníka práce. Funkcionári Revolučného odborového hnutia, ktorí schvália nesprávne použitie fondu v rozpore s touto vyhláškou, sa zodpovedajú vyšším odborovým orgánom.

§ 19

Prevody majetku obstaraného z fondu a delimitačné zmeny

(1) Na prevod správy (vlastníctva) majetku a na likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku35) obstaraného z fondu je potrebná vždy dohoda organizácie s príslušným odborovým orgánom; v prípade sporu platí § 18 ods. 17.

(2) Sumy určené na financovanie zariadenia investičnej povahy sa určia po dohode medzi vedením organizácie a príslušným odborovým orgánom. Tieto sumy možno použiť len na účely ustanovené kolektívnou zmluvou.

(3) Prevody zdrojov a prostriedkov fondu do iných fondov organizácie nie sú okrem investičných fondov povolené.

(4) Pri organizačných zmenách sa prevedie na preberajúcu organizáciu, v ktorej je fond vytvorený, pomerná časť základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby obstaraných z fondu, včítane zdrojov a prostriedkov na účte fondu, aká zodpovedá počtu prevzatých pracovníkov (podľa stavu ku dňu ich prevodu); v prípade sporu platí § 18 ods. 17.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Osobitné ustanovenia

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje v plnom rozsahu na pracovníkov organizácie, ktorí sú devízovými tuzemcami.36) Pracovníkom organizácie - devízovým cudzozemcom36) možno poskytovať z fondu rovnaké výhody ako devízovým tuzemcom, s výnimkou pôžičiek (§ 10 a 14).

(2) Prevod prostriedkov fondu medzi organizáciami pre učiteľov teoretického vyučovania na stredných odborných učilištiach možno vykonávať len v súlade s osobitnými predpismi.34)

§ 21

Odchýlky

(1) Odchýlky pre tvorbu fondu v rezorte palív a energetiky ustanovujú na základe návrhu Federálneho ministerstva palív a energetiky a ústredného výboru odborového zväzu Federálne ministerstvo financií a Ústredná rada odborov.

(2) Odchýlky pre tvorbu fondu v rezorte hutníctva a ťažkého strojárstva pre výrobnú hospodársku jednotku Rudné bane a magnezitové závody, Bratislava ustanovujú na základe návrhu Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a ústredného výboru odborového zväzu Federálne ministerstvo financií a Ústredná rada odborov.

(3) Odchýlky pre tvorbu a používanie prostriedkov fondu v rezorte školstva ustanovujú na základe návrhu príslušného ministerstva školstva a ústredného výboru odborového zväzu príslušné ministerstvo financií a Ústredná rada odborov.

(4) Odchýlky pre rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti ministerstiev vnútra ustanovujú na základe návrhu príslušného ministerstva vnútra a ústredného výboru odborového zväzu príslušné ministerstvo financií a Ústredná rada odborov.

(5) Odchýlky pre rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany ustanovujú na základe návrhu Federálneho ministerstva národnej obrany a ústredného výboru odborového zväzu Federálne ministerstvo financií a Ústredná rada odborov.

(6) Organizácia, pre ktorú sú v strednom odbornom učilišti pripravovaní žiaci (učni) na budúce povolanie, prevedie po dohode s príslušným závodným (podnikovým) výborom Revolučného odborového hnutia účelovo prostriedky zo svojho fondu do fondu organizácie, pri ktorej je stredné odborné učilište zriadené, alebo do fondu stredného odborného učilišťa, a to najmenej 300 Kčs na jedného žiaka (učňa) na kalendárny rok. Uvedené prostriedky fondu slúžia výlučne žiakom (učňom), a pokiaľ ich prijímajúca organizácia použije na rekreáciu a na odmeny a dary, nezahŕňajú sa v poskytujúcej ani v prijímajúcej organizácii do limitu na rekreáciu (§ 12) a do limitu na odmeny a dary (§ 15). V prijímajúcej organizácii sa nesmie prekročiť suma odmien a darov 1500 Kčs na jedného žiaka (učňa) stredného odborného učilišťa v kalendárnom roku. Výšku a termíny prevodu finančných prostriedkov určujú zúčastnené organizácie a odborové orgány v písomnej dohode. Použitie prostriedkov fondu na uvedený účel je obsahom rozpočtu fondu, ktorý schvaľuje príslušný odborový orgán.

(7) Zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v závodných zdravotníckych zariadeniach možno poskytovať za príkladné a sústavné plnenie pracovných úloh nepeňažnú odmenu až do výšky 1500 Kčs na pracovníka ročne z fondu organizácie (organizácií), pre ktorú (ktoré) je závodné zdravotnícke zariadenie zriadené, a to v rámci limitu na odmeny a dary (§ 15). Poskytnutie nepeňažnej odmeny podlieha schváleniu členskou schôdzou základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (konferenciou Revolučného odborového hnutia) poskytujúcej organizácie.

(8) Pokiaľ závodný (podnikový) výbor Revolučného odborového hnutia neorganizuje dopravu hromadným dopravným prostriedkom do podnikového rekreačného zariadenia v tuzemsku, do nočných sanatórií a na ambulantnú kúpeľnú starostlivosť, možno prispieť aj na dopravu osobnými vozidlami, a to do výšky ceny dopravy vlakom alebo autobusom. Prispieť možno každému účastníkovi samostatne.

§ 22

Výnimky

Výnimky z ustanovení tretej až piatej časti tejto vyhlášky môže v závažných prípadoch povoliť na základe žiadosti príslušného ústredného orgánu a ústredného výboru odborového zväzu príslušné ministerstvo financií po dohode s Ústrednou radou odborov.

§ 23

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Organizácia môže so súhlasom členskej schôdze základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (konferencie Revolučného odborového hnutia)

a) odpustiť zostatok pôžičky poskytnutej z fondu (včítane bezúročnej pôžičky podľa § 14 ods. 2), a to aj podľa prvších predpisov o fonde v prípade úplnej invalidity alebo úmrtia pracovníka,

b) v mimoriadne závažných prípadoch (napr. choroba, úmrtie) uhradiť z fondu nevyužité poukazy (pobyty) na rekreáciu, zájazdy, ambulantnú kúpeľnú starostlivosť, liečebné pobyty a detskú rekreáciu.

(2) Vrátenie čiastočne podmienečne nenávratnej pôžičky poskytnutej podľa prvších predpisov o fonde sa nepožaduje, ak pracovník, ktorému sa poskytla, prejde pred uplynutím stabilizačného záväzku v dôsledku reorganizácie, štrukturálnych zmien, znižovania riadiaceho a správneho aparátu a racionalizačných opatrení37) do inej organizácie a ak sa v tejto organizácii dodatkom k zmluve zaviaže nesplnený čas stabilizačného záväzku odpracovať. V týchto prípadoch je potrebný súhlas závodných (podnikových) výborov Revolučného odborového hnutia po dohode s vedením dotknutých organizácií. Pokiaľ nebude písomný záväzok splnený, vráti pracovník nesplatenú časť pôžičky organizácii, ktorá mu pôžičku poskytla, a to najneskôr do šiestich mesiacov od rozviazania pracovného pomeru.

(3) Nepoužité prostriedky fondu výrobnej hospodárskej jednotky podľa stavu k 31. 12. 1985, pokiaľ nie sú účelovo určené, rozdelí výrobná hospodárska jednotka po dohode s odborovým výborom Revolučného odborového hnutia najneskôr do 30. 6. 1986 do fondov podriadených podnikov a pre pracovníkov generálneho riaditeľstva, a to podľa fyzického stavu pracovníkov a žiakov (učňov) stredných odborných učilíšť k 31. 12 .1985. Rovnakým spôsobom sa postupuje každý rok do 30. 6. nasledujúceho roka. Účelové určenie sa zapracuje do rozpočtu, ktorý je súčasťou kolektívnej zmluvy. Rozdelené prostriedky sa nezapočítavajú do doplnkového prídelu podniku a pracovníkov generálneho riaditeľstva.

§ 24

Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 165/1980 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

(2) Pokiaľ sa podľa zrušovanej vyhlášky povolili výnimky alebo odchýlky, strácajú platnosť 1. júnom 1986.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1986; prídely do fondu za celý rok 1986 sa však uskutočnia podľa tejto vyhlášky.


Minister financií Československej socialistickej republiky:

Ing. Žák v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií Českej socialistickej republiky:

Ing. Tlapák v. r.

Predseda Ústrednej rady odborov:

Ing. Hoffmann v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 a 3 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1985 Zb. (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 106/1985 Zb.).

2) § 60 až 62 Hospodárskeho zákonníka.

3) § 32 až 34, § 68, 69 a 70 Zákonníka práce.

4) § 8 a 14 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

5) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

6) § 220 Zákonníka práce.

7) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1985 Zb. (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 106/1985 Zb.).

8) § 6 zákona č. 134/1970 Zb.

9) § 18 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.

10) Zásady vlády Československej socialistickej republiky, Ústrednej rady odborov, Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, Ústrednej rady družstiev a Ústredného výboru Zväzu družstevných roľníkov na rozvoj a oceňovanie iniciatívy pracujúcich v 8. päťročnici, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. novembra 1985 č. 297.

11) Vychádza sa z priemerného evidenčného počtu pracovníkov v pracovnoprávnom vzťahu k organizácii v príslušnom období (vo fyzických osobách) včítane žiakov stredných odborných učilíšť (učňov), žien na materskej dovolenke (až do dvoch rokov veku dieťaťa) a pracovníkov zaradených do vedeckej výchovy (zákon č. 39/1977 Zb.).

12) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov, s výnimkou odmien podľa predpisov o autorskom práve, miezd osôb, ktoré nie sú k organizácii v právnom vzťahu, a pri národných výboroch odmien podľa § 232 Zákonníka práce vyplácaných pri akciách Z.

13) Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1982 Zb. na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 v znení opatrenia vlády Československej socialistickej republiky č. 39/1985 Zb. o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1982 Zb.

14) Smernice a pravidlá uplatňovania finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode na obdobie 1986-1990, Federálne ministerstvo financií č. IX/1-14 500/1985.

15) Zásady hospodárenia základných organizácií Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 2/1981).

16) Zásady činnosti a hospodárenia kultúrnych zariadení Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 7/1983).

17) Zásady výstavby, postavenia, náplne práce a financovania podnikových výborov Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 10/1983).

18) Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú všetky náklady hradené z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s výnimkou mzdových prostriedkov vyplácaných pri ochrane daných zariadení, vybavenia neinvestičnej povahy, odpisov základných prostriedkov, opráv, udržiavaní a rekonštrukcií a modernizácií základných prostriedkov vykonávaných súčasne s opravou (§ 20 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 108/1985 Zb.).

19) Financovanie niektorých zariadení je upravené vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu a smernicami o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií č. 101 (Finančný spravodajca č. 10/1972).

20) Vykonávanie nepravidelnej hromadnej dopravy orgánmi Revolučného odborového hnutia upravuje vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

21) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

22) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1982 Zb.

23) Smernice Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 6/1985 Ústredný vestník Českej socialistickej republiky, o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy. Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 5-6/1985 Ústredný vestník Slovenskej socialistickej republiky, o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy.

24) Balnea, reprezentace československých státních lázní a zřídel.

25) Slovakoterma, generálne riaditeľstvo československých štátnych kúpeľov a žriediel.

26) Smernice Ústrednej rady odborov pre základné odborové organizácie pre výber účastníkov a úhradu cien poukazov na domácu a zahraničnú výberovú rekreáciu Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 10/1977); za rovnakých podmienok možno prispievať pracovníkom i ich rodinným príslušníkom na výberovú rekreáciu organizovanú Správou Vojenských kúpeľných a rekreačných zariadení alebo ministerstvami vnútra, výberovú rekreáciu výrobných družstiev, výberovú rekreáciu Zväzu družstevných roľníkov a na doplnkovú rekreáciu organizovanú Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.

27) Vzťahuje sa i na cestovné kancelárie socialistických krajín zastúpené v Československej socialistickej republike (Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Maďarská ľudová republika).

28) Uznesenie Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky zo 16. januára 1975 č. 11.

29) Smernice pre pionierske tábory Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 2/1983).

30) Zásady organizovania odborových športových súťaží a akcií pracujúcich a mládeže (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 6/1981) včítane spoločných programov masovej telovýchovy a športu organizácií. Úprava limitov nákladov na stravovanie pri akciách odborových orgánov a zariadení (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 6/1982).

31) Vyhláška Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 111/1985 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 128/1985 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť.

32) Zásady výstavby, postavenia, náplne práce a financovania odborových výborov Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 10/1983).

33) § 71 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1985 Zb. (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 106/1985 Zb.).

34) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

35) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1984 Zb. o správe národného majetku. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 49/1981 Zb. o hospodárení s nevyužitými zásobami.

36) Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve.

37) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení, v znení vyhlášky č. 4/1979 Zb.