Vyhláška č. 90/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov

Čiastka 27/1986
Platnosť od 23.12.1986 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1987 do31.12.1989
Zrušený 211/1989 Zb.

90

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 9. decembra 1986

o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 45/1983 Zb.) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška určuje zdroje a ich použitie pri financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností z prostriedkov výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov1) (ďalej len „organizácia“).

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Prevádzkovými nákladmi na účely tejto vyhlášky sa rozumejú všetky náklady uhrádzané z prevádzkových prostriedkov s výnimkou vybavenia neinvestičnej povahy, opráv, udržiavania a rekonštrukcií a modernizácií základných prostriedkov vykonávaných súčasne s opravou.2) Pre tvorbu a používanie fondu odmien platí osobitný predpis3) a použitie jeho prostriedkov nie je súčasťou prevádzkových nákladov podľa tejto vyhlášky.

(2) Pokiaľ organizácie tvoria fond opráv,4) uhrádzajú, v súlade s úpravou o jeho používaní, opravy, udržiavanie a rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) na zariadeniach uvedených v § 3, 4, § 5 ods. 1 a § 17 z fondu opráv. Pri zariadeniach uvedených v § 5 ods. 2, § 6 a 7 vykonáva organizácia spomenuté úhrady z fondu opráv iba pri dodržaní zdroja financovania určeného pre tieto zariadenia.

(3) Výnimky a odchýlky povolené podľa osobitného predpisu5) zostávajú touto vyhláškou nedotknuté. Zdroj ich úhrady sa spravuje príslušnými ustanoveniami tejto vyhlášky.

(4) Na rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) na zdravotníckych zariadeniach, predškolských zariadeniach, kultúrnych zariadeniach, rekreačných zariadeniach a rekreačnotelovýchovných a športových zariadeniach uvedených v tejto vyhláške možno prispievať z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.6)

(5) Organizácie môžu združovať7) svoje prostriedky aj na činnosti, na ktoré sú podľa tejto vyhlášky oprávnené.

DRUHÁ ČASŤ

FINANCOVANIE NIEKTORÝCH ZARIADENÍ SPOLOČENSKEJ SPOTREBY

§ 3

Výchovné a vzdelávacie zariadenia

(1) Organizácia uhrádza

a) z investičného fondu zaobstaranie, rekonštrukcie, modernizácie a vybavenie investičnej povahy podnikových výchovných a vzdelávacích zariadení,

b) na vrub nákladov vybavenia neinvestičnej povahy, opravy, udržiavanie, rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) a prevádzkové náklady.

(2) Cestovné náhrady, poskytovanie pracovného voľna a hospodárske zabezpečenie pracovníkov organizácie pri školeniach usporadúvaných organizáciou alebo s jej súhlasom a v jej záujme upravujú osobitné predpisy.8)

(3) Ako súčasť príslušného školenia možno uhrádzať výdavky najviac na dvojdenné tuzemské exkurzie, a to iba v prípadoch ich zaradenia do osnovy školenia a za predpokladu, že v rámci tejto osnovy boli usporiadateľom školenia schválené.

§ 4

Stredné odborné učilištia

(1) Organizácia uhrádza

a) z investičného fondu zaobstaranie, rekonštrukcie, modernizácie a vybavenie investičnej povahy stredných odborných učilíšť (ďalej len „učilište“),

b) na vrub nákladov

1. vybavenie neinvestičnej povahy, opravy, udržiavanie, rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) a prevádzkové náklady v uvedených zariadeniach s výnimkou výdavkov, ktoré uhrádzajú priamo národné výbory,9)

2. náhradu pomernej časti nákladov pripadajúcu na vlastných žiakov (učňov) pripravovaných v učilišti inej organizácie10) (písm. b 1.). Do náhrady pomernej časti nákladov nemožno zahŕňať náklady na produktívnu prácu vykonávanú žiakmi (učňami). Náhrada pomernej časti miezd, ostatných odmien za prácu a náhrady miezd (ďalej len „mzdy“) nie je ich refundáciou. Výška náhrady pomernej časti nákladov sa môže dohodou organizácií určiť aj paušálnou sumou.

(2) V rámci prevádzkových nákladov a vybavenia neinvestičnej povahy organizácia uhrádza

a) finančné a hmotné zabezpečenie žiakov (učňov) podľa osobitných predpisov11) včítane osobných a vecných nákladov na stravovanie12) žiakov (učňov) zabezpečované učilišťom vo vlastných alebo v cudzích zariadeniach. Pri stravovaní zabezpečovanom učilišťom v reštauračných zariadeniach možno uhrádzať kalkulačnú prirážku až do výšky určenej pre III. cenovú skupinu,

b) výdavky na výchovu mimo vyučovania, ktoré nesmú presiahnuť v priemere 400 Kčs a v rezorte Federálneho ministerstva palív a energetiky 500 Kčs na žiaka (učňa) v kalendárnom roku.13)

(3) Výdavky na výchovu mimo vyučovania slúžia žiakom (učňom) na ideovovýchovnú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť, na záujmovú telesnú výchovu a šport včítane výcvikových zájazdov, na exkurzie a na zaobstaranie predmetov neinvestičnej povahy; ich opravy a udržiavanie uhrádza organizácia na vrub nákladov a nie sú súčasťou výdavkov na výchovu mimo vyučovania. Do výdavkov na výchovu mimo vyučovania patrí aj úhrada za dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami a ubytovanie pri ideovovýchovných, kultúrnych, záujmových telovýchovných a športových akciách a exkurziách organizovaných učilišťom. Náklady na stravovanie žiakov (učňov) pri uvedených akciách uhrádza organizácia [odsek 2a)] a nezahŕňajú sa do výdavkov na výchovu mimo vyučovania.

(4) Na úhradu nákladov pri výchove mimo vyučovania možno prispievať aj z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,14) a to nad limit určený v odseku 2b).

§ 5

Zdravotnícke a predškolské zariadenia

(1) Organizácia uhrádza

a) z investičného fondu zaobstaranie, rekonštrukcie, modernizácie a vybavenie investičnej povahy závodných zdravotníckych15) a predškolských zariadení (detské útulky, jasle, materské školy, spoločné zariadenia jaslí a materskej školy) s výnimkou výdavkov, ktoré uhrádzajú priamo národné výbory,16)

b) na vrub nákladov ich vybavenie neinvestičnej povahy, opravy, udržiavanie, rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) a prevádzkové náklady s výnimkou výdavkov, ktoré uhrádzajú priamo národné výbory.16)

(2) Pri závodných zdravotníckych zariadeniach, v ktorých nie sú splnené podmienky ich zriadenia podľa osobitného predpisu,15) organizácia uhrádza

a) zo zisku zvýšeného o ďalšie zdroje na rozdelenie (ďalej len „z rozdelenia zisku“) prevedeného do investičného fondu rekonštrukcie, modernizácie a vybavenie investičnej povahy uvedených zariadení,

b) z rozdelenia zisku vybavenie neinvestičnej povahy, opravy, udržiavanie, rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) a prevádzkové náklady s výnimkou odpisov základných prostriedkov a miezd pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku uvedených zariadení. Výdavky na lieky a zdravotnícky materiál uhrádzajú priamo národné výbory.16) Mzdy poskytované zdravotníckym pracovníkom v týchto zariadeniach uhrádza organizácia ústavu národného zdravia z rozdelenia zisku a úhrada nie je refundáciou miezd,

c) na vrub nákladov odpisy základných prostriedkov a mzdy pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku uvedených zariadení.

(3) Organizácia prevádzkujúca predškolské zariadenie je oprávnená požadovať náhradu pomernej časti prevádzkových nákladov, neinvestičného vybavenia, opráv a udržiavania (ďalej len „pomerná časť nákladov“) pripadajúcu na deti pracovníkov ostatných socialistických organizácií. Náhradu možno požadovať od organizácie, ktorá je zamestnávateľom matky alebo otca dieťaťa. Je tiež možné, aby sa na náhrade podieľali obidve organizácie, v ktorých sú zamestnaní rodičia dieťaťa; v takom prípade je však potrebné, aby sa obidve organizácie dohodli na spôsobe platenia s prevádzkovateľom predškolského zariadenia.

(4) Organizácia, ktorej pracovníci majú umiestnené svoje deti v predškolských zariadeniach prevádzkovaných socialistickými organizáciami, uhrádza na vrub svojich nákladov prevádzkovateľom, pokiaľ o úhradu požiadajú, pomernú časť nákladov pripadajúcu na deti ich pracovníkov. Úhradu pomernej časti nákladov nemožno uhrádzať prevádzkovateľom územných predškolských zariadení (miestnym a mestským národným výborom). Úhrada pomernej časti miezd nie je ich refundáciou.

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia iba v prípade, že ani jeden z rodičov dieťaťa nie je pracovníkom prevádzkovateľa predškolského zariadenia.

(6) Pomerná časť nákladov sa určí za dni, po ktoré je dieťa v predškolskom zariadení zapísané na pobyt. Výška náhrady pomernej časti nákladov sa môže dohodou organizácií určiť aj paušálnou sumou.

(7) Organizácia prevádzkujúca predškolské zariadenie vyberá od rodičov detí umiestnených v tomto zariadení príspevok na stravovanie, ktorý odvádza príslušnému národnému výboru v dohodnutom termíne.

§ 6

Kultúrne zariadenia

(1) Organizácia uhrádza

a) z investičného fondu zaobstaranie, rekonštrukcie, modernizácie a základné vybavenie investičnej povahy17) podnikových kultúrnych zariadení,

b) z rozdelenia zisku základné vybavenie neinvestičnej povahy,17) opravy, udržiavanie, rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) a technickú prevádzku18) v uvedených zariadeniach,

c) na vrub nákladov odpisy základných prostriedkov, mzdy pracovníkov, ktorých je potrebné a účelné zamestnávať na ochranu, a mzdy pracovníkov zabezpečujúcich technickú prevádzku.

(2) Organizácia uhrádza modernizácie, opravy, udržiavanie, modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou,2) technickú prevádzku a mzdy pracovníkov zabezpečujúcich technickú prevádzku aj vtedy, ak ide o kultúrne zariadenia Revolučného odborového hnutia, ktoré sú v správe závodného výboru Revolučného odborového hnutia, a to zo zdrojov určených na uvedené účely v odseku 1.

(3) Financovanie vybavenia investičnej a neinvestičnej povahy pre záujmovú činnosť a financovanie ideovovýchovnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti upravujú osobitné predpisy.19)

§ 7

Rekreačné zariadenia, rekreačnotelovýchovné a športové zariadenia a športový inventár

(1) Organizácia uhrádza

a) z rozdelenia zisku opravy a udržiavanie zariadení investičnej povahy a rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) podnikových a odborových rekreačných zariadení a podnikových rekreačnotelovýchovných a športových zariadení a športového inventára,

b) na vrub nákladov odpisy základných prostriedkov a mzdy poskytované pracovníkom, ktorých je potrebné a účelné zamestnávať na ochranu uvedených zariadení.

(2) Opravy a udržiavanie zariadení investičnej povahy pri zariadeniach, ktoré majú rehabilitačno-rekreačný štatút so stálou liečebnou starostlivosťou, sa uhrádzajú podľa § 5.

(3) Organizácia uhrádza opravy a udržiavanie zariadení investičnej povahy z rozdelenia zisku aj vtedy, ak ide o tuzemské rekreačné zariadenia Revolučného odborového hnutia, ktoré sú v správe závodného výboru Revolučného odborového hnutia. Z rovnakých zdrojov uhrádza organizácia opravy a udržiavanie ostatného zariadenia investičnej povahy zaobstaraného z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

§ 8

Viacúčelové zariadenia

Organizácia uhrádza zaobstaranie, rekonštrukcie, modernizácie, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy, opravy, udržiavanie, rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) a prevádzkové náklady viacúčelových zariadení zo zdrojov určených na jednotlivé účely príslušnými právnymi predpismi; pomer využitia na určené účely musí zodpovedať pomeru investičných zdrojov použitých pri zaobstaraní viacúčelového zariadenia s výnimkou obdobia, v ktorom nemožno daný účel prevádzkovať.20) Pri zmene pomeru vo využívaní viacúčelového zariadenia v rozpätí nad 40 % z určeného účelu, uhradí organizácia zodpovedajúcu časť zostatkovej ceny základných prostriedkov z príslušných zdrojov. Zmeny vo využívaní nad 40 % môžu byť iba trvalé.

TRETIA ČASŤ

FINANCOVANIE NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ

§ 9

Socialistické súťaženie

(1) Účelovú peňažnú odmenu pre vyhodnotené organizácie v socialistickom súťažení organizovanom vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov uhrádza nadriadený ústredný orgán z finančných prostriedkov, ktoré dostane zo štátneho rozpočtu československej federácie.

(2) Účelovú peňažnú odmenu podľa odseku 1 rozdelí organizácia po prerokovaní s odborovým orgánom v súlade s príslušnými predpismi takto:

a) časť použije na úhradu najpotrebnejších výdavkov na slávnostné odovzdanie víťazného ocenenia [nájomné za sálu, jednoduchá výzdoba, primerané občerstvenie alebo pohostenie21)],

b) časť určenú na peňažné odmeny pridelí do fondu odmien3) a vyplatí najlepším pracovníkom,

c) zostávajúcu časť prevedie do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.22)

(3) Účelová peňažná odmena pre vyhodnotené organizácie v socialistickom súťažení organizovanom ústredným orgánom (krajským národným výborom) a príslušným odborovým orgánom sa uhrádza z rezervného fondu príslušného ústredného orgánu (krajského národného výboru); pri jej rozdelení sa postupuje podľa odseku 2. V socialistickom súťažení organizovanom odvetvovým ministerstvom po dohode s príslušným odborovým zväzom a krajským národným výborom i v organizáciách, ktoré priamo neriadi, sa účelová peňažná odmena uhrádza z rezervného fondu toho ústredného orgánu (krajského národného výboru), v pôsobnosti ktorého je vyhodnotená organizácia; pri jej rozdelení sa postupuje podľa odseku 2.

(4) Účelová peňažná odmena pre podniky vyhodnotené v rámci socialistického súťaženia organizovaného výrobnou hospodárskou jednotkou alebo okresným národným výborom a príslušným odborovým orgánom sa uhrádza z rezervného fondu výrobnej hospodárskej jednotky alebo okresného národného výboru; pri jej rozdelení sa postupuje podľa odseku 2. Pokiaľ výrobná hospodárska jednotka vytvára fond odmien, uhrádza časť účelovej peňažnej odmeny, ktorá je určená na výplatu najlepším pracovníkom [odsek 2 písm. b)], priamo zo svojho fondu odmien bez použitia prostriedkov rezervného fondu.

(5) Časť účelovej peňažnej odmeny, ktorá je určená na poskytnutie peňažných odmien najlepším pracovníkom, sa prevádza z rezervného fondu do fondu odmien v rámci rozpisovej rezervy mzdových prostriedkov.3)

(6) Vecné náklady [odsek 2 písm. a)] spojené s odovzdávaním rezortných vyznamenaní (vyznamenania krajských národných výborov) alebo odborových vyznamenaní (vyznamenania okresných národných výborov) kolektívom a jednotlivcom, ktorí sú pracovníkmi organizácií v ich pôsobnosti, možno uhrádzať z rezervného fondu toho orgánu, ktorý vyznamenanie udelil.

§ 10

Pomoc pri ideovovýchovnej, organizačnej, kultúrnej a ostatnej činnosti

(1) Organizácia poskytuje pre činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia (závodný výbor Revolučného odborového hnutia, podnikový výbor Revolučného odborového hnutia, odborový výbor Revolučného odborového hnutia), Komunistickej strany Československa, Socialistického zväzu mládeže a Zväzu československo-sovietskeho priateľstva bezplatne miestnosti a ich vybavenie včítane vykurovania, spotreby elektrického prúdu, plynu, vody a upratovania.

(2) Ak organizácia nemá vhodné miestnosti pre činnosť základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, jej orgánov a zariadenia v objekte sídla organizácie, zabezpečí na svoje náklady po dohode so závodným (podnikovým, odborovým) výborom Revolučného odborového hnutia náhradné miestnosti.

(3) Organizácia neuhrádza výdavky na internátne politické, odborárske, prípadne ďalšie školenia usporadúvané organizáciami Národného frontu.

(4) Pri školeniach usporadúvaných organizáciami Národného frontu pre pracovníkov organizácie v rekreačných, rekreačno-rehabilitačných a výchovných a vzdelávacích zariadeniach organizácie sa do úhrady za pobyt pracovníkov vlastnej organizácie nezahŕňajú odpisy základných prostriedkov, ochrana, opravy, udržiavanie a rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou,2) ktorých úhrada sa vykonáva na vrub nákladov alebo z rozdelenia zisku, a to i prostredníctvom fondu opráv.

(5) Organizácia uhrádza na vrub nákladov závodnému (podnikovému) výboru Revolučného odborového hnutia príspevok na rozvoj vynálezcovskej a zlepšovateľskej činnosti vo výške 10 % určený z úhrnu odmien23) vyplatených autorom za využívané vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory. Tento príspevok sa prevádza účelovo na účet závodného (podnikového) výboru Revolučného odborového hnutia a používa sa na účely ustanovené Ústrednou radou odborov.

§ 11

Činnosť pobočky Československej vedecko-technickej spoločnosti

(1) Organizácia poskytuje pobočke Československej vedecko-technickej spoločnosti (ďalej len „pobočka“) v súlade s plánom jej činnosti bezplatne miestnosti a ich vybavenie včítane vykurovania, spotreby elektrického prúdu, plynu, vody a upratovania.

(2) Pobočka je oprávnená používať bezplatne zariadenie organizácie,24) ak to vyžaduje plnenie úloh, ktoré pre pobočku vyplývajú z jej plánu práce, a ak sú tieto úlohy v súlade s činnosťou organizácie.

(3) Pokiaľ je organizácia kolektívnym členom Československej vedecko-technickej spoločnosti, uhrádza príslušnej pobočke určený základný členský príspevok. Základný členský príspevok je minimálny a organizácia môže poskytnúť pobočke príspevok aj vo väčšej výške, a to za splnenie určitej vopred určenej úlohy,25) ktorá je nad rámec úloh určených v pláne hospodárskej činnosti organizácie. Zmluva o vykonaní určitej úlohy medzi pobočkou a organizáciou sa musí uzavrieť písomne. Základný i zvýšený členský príspevok uhrádza organizácia na vrub nákladov. Sumu zvýšeného členského príspevku možno určiť vo výške materiálových a mzdových nákladov, ktoré by organizácia za určitú úlohu bola povinná uhradiť. Použitie základného a zvýšeného členského príspevku sa spravuje zásadami hospodárenia, ktoré vydáva Ústredná rada Československej vedecko-technickej spoločnosti.

§ 12

Vedecko-technická tvorivosť mládeže

(1) Účasť detí a mládeže na vedecko-technickom rozvoji sa zabezpečuje činnosťou záujmových krúžkov, oddielov, odborných krúžkov, klubov vedecko-technickej činnosti a staníc mladých technikov a prírodovedcov26) (ďalej len „stanice mladých technikov a prírodovedcov“).

(2) Organizácia, ktorá zriadila stanicu mladých technikov a prírodovedcov, ktorej úlohy sú v súlade s činnosťou organizácie, financuje pri dodržaní zásady hospodárnosti, vybavenie a činnosť stanice mladých technikov a prírodovedcov včítane miezd vedúcich a inštruktorov v rámci nákladov na svoju hospodársku činnosť, a to z investičných a prevádzkových prostriedkov.

(3) Organizácia môže pre potreby staníc mladých technikov a prírodovedcov, ktorých zriaďovateľmi sú ostatné socialistické organizácie, poskytovať

a) na bezplatné užívanie zariadení vlastnej organizácie,24) ak to vyžaduje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z plánu práce týchto staníc mladých technikov a prírodovedcov, a ak sú tieto úlohy v súlade s činnosťou organizácie,

b) bezplatne, prípadne za zníženú cenu materiálovú základňu, predovšetkým výmetový a mimotolerančný alebo už výrobne a prevádzkovo nepotrebný materiál, súčiastky, výpočtovú techniku a prístroje, ktoré zostali po vyriešení výskumných úloh, a to podľa osobitných predpisov.27)

§ 13

Podnikový a odborový časopis

(1) Pre vydávanie podnikového alebo odborového časopisu28) poskytuje organizácia bezplatne miestnosti a ich vybavenie včítane vykurovania, spotreby elektrického prúdu, plynu, vody, upratovania a uhrádza na vrub nákladov mzdy redaktorov a pomocných pracovníkov redakcie.

(2) Časopis sa predáva za ceny podľa platných cenových predpisov. Ak vydávaním časopisu vznikne strata, uhrádza organizácia 70 % tejto straty z rozdelenia zisku a zostávajúcich 30 % pri podnikových časopisoch sa uhrádza z odborových prostriedkov,29) pri odborových časopisoch z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb výrobnej hospodárskej jednotky.14)

§ 14

Vedecké a odborné sympóziá, kongresy a konferencie

(1) Organizácie môžu uhrádzať výdavky, podľa ich povahy z investičného fondu alebo na vrub nákladov, na vedecké a odborné sympóziá, kongresy a konferencie (ďalej len „konferencie“), ktoré usporadúvajú, pokiaľ ich program súvisí s náplňou hospodárskej činnosti organizácie, len so súhlasom nadriadeného ústredného orgánu, ktorý dbá o politickú a odbornú úroveň konferencií. Usporiadateľská organizácia je zodpovedná za hospodárne uskutočnenie konferencie.

(2) Pri konferenciách s medzinárodnou účasťou je usporiadateľská organizácia povinná predložiť návrh rozpočtu príjmov a výdavkov spojených s usporadúvaním konferencií na schválenie nadriadenému ústrednému orgánu.

(3) Usporiadateľská organizácia poskytuje pre konferenciu bezplatne miestnosti a ich vybavenie, a pokiaľ ich nemá, zaobstará na svoje náklady náhradné miestnosti.

(4) Rozpočet konferencie sa musí vyrovnať príspevkami od účastníkov (organizácií, prípadne jednotlivcov). Usporiadateľ konferencie je povinný požadovaný príspevok rozdeliť na

a) organizačné náklady konferencie,

b) náklady na ubytovanie a stravovanie, pokiaľ ich usporiadateľ zabezpečí a hromadne uhradí,

c) vstupenky na kultúrne akcie, spoločné obedy a večere.

(5) Vysielajúce organizácie neuhrádzajú výdavky, ktoré nie sú rozdelené podľa odseku 4 a ktorých výška je v rozpore s platnými predpismi.30)

§ 15

Nákup kníh, brožúr a časopisov

(1) Organizácie môžu uhrádzať na vrub nákladov odborné knihy, brožúry, časopisy, mikrofilmy a obdobné predmety (ďalej len „publikácie“) súvisiace s činnosťou organizácie. Publikácie možno nakupovať len v množstve potrebnom na riadne plnenie úloh organizácie.

(2) Publikácie, ktorých obsah nesúvisí priamo s činnosťou organizácie, sa musia obmedziť na mieru postačujúcu na všeobecnú orientáciu.

(3) Nákup odborovej tlače a literatúry pre pracovné kolektívy upravuje osobitné opatrenie.29)

§ 16

Oslavy

(1) Pri významných oslavách31) môže organizácia uhrádzať na vrub nákladov vecné výdavky týchto osláv32) len v najpotrebnejšej miere pri zachovaní najvyššej hospodárnosti. Výdavky na občerstvenie, spoločný obed (večeru) a na kultúrne porady pri príležitosti týchto osláv možno uhrádzať len podľa osobitných predpisov a opatrení.33)

(2) Z nákladov nemožno na uvedené účely poskytovať príspevky iným orgánom a organizáciám.

§ 17

Ľudové milície

(1) Organizácie uhrádzajú

a) z investičného fondu zaobstaranie, rekonštrukcie, modernizácie a vybavenie investičnej povahy zariadení potrebných pre činnosť vlastnej jednotky Ľudových milícií vyplývajúcu z náplne jej určenej jej nadriadeným orgánom,

b) na vrub nákladov

1. vybavenie neinvestičnej povahy, opravy, udržiavanie, rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov vykonávané súčasne s opravou2) a prevádzkové náklady v uvedených zariadeniach,

2. výdavky spojené s dopravou vlastnej jednotky Ľudových milícií na akcie, ktoré vyplývajú z náplne jej činnosti,

c) výdavky na zriadenie a prevádzku potrebného počtu telefónnych účastníckych staníc príslušníkov vlastnej jednotky Ľudových milícií; ich počet určuje nadriadený orgán Ľudových milícií po dohode s vedením organizácie. Výdavky na zriadenie a prevádzku telefónnych účastníckych staníc uhrádza organizácia podľa ich povahy z investičného fondu alebo na vrub nákladov.

(2) Organizácia nepožaduje od straníckych orgánov úhradu miezd poskytovaných príslušníkom vlastnej jednotky Ľudových milícií za čas ich neprítomnosti v práci z dôvodov plnenia úloh v Ľudových milíciách, a to ani v prípade internátneho kurzu organizovaného príslušným straníckym orgánom, ktorý nepresahuje v jednom slede tri mesiace.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

Výnimky a odchýlky z druhej a tretej časti tejto vyhlášky môže v závažných prípadoch povoliť na základe žiadosti príslušného ústredného orgánu príslušné ministerstvo financií.

§ 19

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

(2) Výnimky a odchýlky povolené podľa zrušenej vyhlášky strácajú platnosť 1. marcom 1987.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


Minister:

Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 a 3 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1985 Zb. (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 106/1985 Zb.).

2) § 20 ods. 2 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 108/1985 Zb.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov.

4) Fondy opráv možno zriaďovať podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1985 Zb. (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 106/1985 Zb.).

5) § 26 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 162/1980 Zb. v znení vyhlášky č. 108/1985 Zb.

6) § 9 a 16 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

6) , registrované v čiastke 42/1973 Zb.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb. a vyhlášky č. 22/1986 Zb.

8) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách. Vyhláška Ministerstva financií č. 8/1967 Zb. o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia.

9) § 12 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

10) § 12 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.

11) Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 93/1979 Zb. o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov.

12) § 12 písm. a) a b) nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.

13) Vychádza sa zo skutočného priemerného fyzického počtu žiakov (učňov) zapísaných v učilišti.

14) Vyhláška č. 21/1986 Zb.

15) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 121/1974 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení. Smernice Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 15/1983 o poskytovaní obvodných zdravotníckych služieb a poskytovaní zdravotníckych služieb pracujúcim v závodoch, registrované v čiastke 23/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení. Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-864/1973-B/1 o poskytovaní zdravotníckych služieb pracujúcim v závodoch, registrované v čiastke 25/1973 Zb., v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-12 081/1975-B/1, registrované v čiastke 13/1976 Zb.

16) Smernice o financovaní niektorých výdavkov národných výborov a nimi spravovaných rozpočtových a príspevkových organizácií (Finančný spravodajca č. 1/1974 por. č. 6), registrované v čiastke 13/1973 Zb.

17) Rozumie sa nábytok, dlážkové krytiny, osvetlenie, textílie a podobne, televízne a rozhlasové prijímače a mikrofóny.

18) Rozumie sa palivo, elektrický prúd, voda, para, plyn, doprava, prípadne ďalšie obdobné výdavky.

19) Zásady činnosti a hospodárenia kultúrnych zariadení Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 7/1983), registrované v čiastke 5/1984 Zb. Hospodárenie s odborovými prostriedkami upravujú Zásady hospodárenia základných organizácií Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 2/1981).

20) V školiacom zariadení obdobie školských prázdnin, dni pracovného pokoja a voľna. V rekreačnom zariadení obdobie ustanovené Zásadami vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov na plánovitý a efektívny rozvoj podnikovej rekreácie (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 3/1981 - mimoriadne číslo) a podobne.

21) Článok 4 ods. 6 písm. c) smerníc č. 39 Federálneho ministerstva financií o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary v štátnych socialistických organizáciách (Finančný spravodajca č. 10/1976), registrované v čiastke 24/1976 Zb., v znení smerníc č. 6 (Finančný spravodajca č. 1/1980), registrované v čiastke 13/1980 Zb.

22) § 3 ods. 2 vyhlášky č. 21/1986 Zb.

23) Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.

24) Dielne, laboratóriá, rozmnožovne, technické kabinety a podobne.

25) Napríklad z oblasti technického rozvoja, ekonomiky, vedeckého riadenia, z vedecko-technickej propagandy, zvyšovania kvalifikácie pracovníkov organizácie.

26) Uznesenie Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky č. 233/1984 o programe rozvíjania účastí detí a mládeže na vedecko-technickom rozvoji.

27) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1984 Zb. o správe národného majetku. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 49/1981 Zb. o hospodárení s nevyužitými zásobami. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

28) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch.

29) Zásady hospodárenia základných organizácií Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 2/1981).

30) Vyhláška č. 33/1984 Zb. Smernice Federálneho ministerstva financií č. 39 o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary v štátnych socialistických organizáciách (Finančný spravodajca č. 10/1976), registrované v čiastke 24/1976 Zb., v znení smerníc č. 6 (Finančný spravodajca č. 1/1980), registrované v čiastke 13/1980 Zb.

31) Napríklad 1. máj, Deň znárodnenia, Medzinárodný deň žien, Deň baníkov a energetikov, Deň stavbárov, Deň čs. letectva, odovzdanie Radu práce, 20 a každých ďalších 10 rokov trvania organizácie.

32) Výzdoba organizácie, transparenty, nájomné za sálu, kvetinová výzdoba, prípadne ďalšie obdobné výdavky.

33) Smernice Federálneho ministerstva financií č. 39 o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary v štátnych socialistických organizáciách (Finančný spravodajca č. 10/1976), registrované v čiastke 24/1976 Zb., v znení smerníc č. 6 (Finančný spravodajca č. 1/1980), registrované v čiastke 13/1980 Zb. Zásady hospodárenia základných organizácií Revolučného odborového hnutia (Spravodajca Revolučného odborového hnutia č. 2/1981).