Vyhláška č. 16/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc

Čiastka 3/1986
Platnosť od 13.03.1986
Účinnosť od 28.03.1986
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 30. apríla 1985.

16

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. januára 1986

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc


Dňa 2. decembra 1984 bola v Katoviciach podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 30. apríla 1985.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, ďalej len zmluvné strany,

v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou podpísanej 1. marca 1967 vo Varšave,

na zabezpečenie najracionálnejšieho a optimálneho vydobytia ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc,

zdôrazňujúc nutnosť zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracujúcich pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných štátnych hraníc,

vedené snahou ďalej prehlbovať spoluprácu a koordináciu pri vykonávaní baníckych činností pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných štátnych hraníc,

vychádzajúc zo skúseností získaných z doterajšej úspešnej spolupráce v baníckej činnosti, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa budú usilovať o vzájomne prospešnú spoluprácu pri vykonávaní baníckych činností v oblasti spoločných štátnych hraníc v úseku výskytu produktívneho karbónu, a to najmä pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk čierneho uhlia, ako aj pri likvidácii banských škôd vzniknutých v dôsledku tejto činnosti.

Článok 2

1. Zmluvné strany uskutočňujú koordináciu všetkých činností spojených s realizáciou tejto Dohody prostredníctvom Dvojstrannej medzivládnej komisie pre spoluprácu pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc, ďalej len komisia.

2. Zloženie a zásady činnosti komisie ustanovuje príloha číslo 1 obsahujúca jej Štatút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

Článok 3

1. Komisia zabezpečí vedenie evidencie objektov hospodárskeho a spoločenského významu, ktoré sa nachádzajú v oblasti očakávaných vplyvov dobývacích prác.

Okrem toho komisia zabezpečí rešpektovanie zásad ochrany prírodného prostredia včítane zabezpečenia koryta rieky Olše a ostatných vodných tokov pred vplyvmi dobývacích prác vyplývajúcich z realizácie tejto Dohody.

2. Druh a rozsah prác súvisiacich so zabezpečením korýt vodných tokov pred vplyvmi banskej činnosti a takisto iných prác, ktoré by mohli mať vplyv na vodné hospodárstvo zmluvných strán, komisia dohodne so splnomocnencom vlády Československej socialistickej republiky a splnomocnencom vlády Poľskej ľudovej republiky pre otázky vodného hospodárstva na hraničných vodách a pokiaľ ide o priebeh štátnych hraníc so Stálou československo-poľskou hraničnou komisiou.

Otázky súvisiace s ochranou prírodného prostredia prerokuje komisia s príslušnými orgánmi zmluvných strán.

3. Za účelom určenia veľkosti a rozsahu vplyvov dobývania robia príslušné orgány oboch zmluvných strán prognózy vplyvov dobývania na horniny a povrch a uskutočňujú geodetické pozorovania v rozsahu a početnosti ustanovených komisiou. Prognózy a výsledky pozorovaní odovzdávajú príslušným orgánom zmluvných strán.

Článok 4

1. Plnením tejto Dohody sa nesmie meniť priebeh československo-poľských štátnych hraníc ustanovený Zmluvou medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc podpísanou vo Varšave 13. júna 1958 a Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach podpísanou v Prahe 2. decembra 1967.

2. Príslušné orgány zmluvných strán zakreslia na banských mapách hraničný pilier so šírkou 50 metrov po každej strane spoločných štátnych hraníc. Základom pre zakreslenie bude čiara spoločných štátnych hraníc určená v príslušných platných hraničných dokumentoch.

Článok 5

Komisia je oprávnená podľa prirodzených hraníc tektoniky alebo podľa iných baníckych dôvodov meniť šírku hraničného piliera.

Článok 6

Banský ochranný priestor je určený na povrchu pásmom so šírkou 20 m po každej strane spoločných štátnych hraníc, v pokryve plochou pod uhlom 60 oC od kraja tohto pásma a v karbóne pod uhlom 70 oC.

Článok 7

Banícke práce v banskom ochrannom priestore sa vykonávajú tak, aby sa zachoval hraničný pilier so šírkou 50 metrov po každej strane spoločných štátnych hraníc. Prieskumné, otvárkové, prípravné a dobývacie práce v hraničnom pilieri sa môžu vykonávať len so súhlasom a za podmienok ustanovených komisiou.

Článok 8

Banské úrady oboch zmluvných strán spolupracujú v rámci svojich pôsobností pri vykonávaní baníckej činnosti, ktorá je predmetom tejto Dohody.

Článok 9

1. Preventívno-zabezpečovacie opatrenia a výška banských škôd sa určia podľa predpisov tej zmluvnej strany, na území ktorej sa majú opatrenia vykonať alebo škody vznikli.

2. Určenie príčinnej súvislosti medzi vzniknutými banskými škodami a baníckymi prácami včítane veľkosti vzniknutých banských škôd a s tým súvisiacich nákladov a tiež rozsah preventívno-zabezpečovacích prác prerokujú príslušné orgány oboch zmluvných strán za účasti hospodárskej organizácie, ktorá škodu spôsobila alebo môže spôsobiť.

3. Odstraňovanie banských škôd vzniknutých na území zmluvných strán a vykonávanie preventívno-zabezpečovacích opatrení súvisiacich s baníckou činnosťou bude vykonávať príslušná hospodárska organizácia každej zmluvnej strany na svojom území.

Článok 10

1. Náklady vynaložené na odstraňovanie banských škôd a preventívno-zabezpečovacie opatrenia uhradí príslušná hospodárska organizácia zmluvnej strany, ktorá škodu spôsobila alebo sa predpokladá, že škodu spôsobí.

2. Náklady vynaložené na odstránenie banských škôd a preventívno-zabezpečovacie opatrenia vzniknuté baníckymi prácami v banskom ochrannom priestore uhradia príslušné hospodárske organizácie oboch zmluvných strán úmerne podľa veľkosti vplyvu týchto prác.

Článok 11

Zásady finančného vyrovnania banských škôd a preventívno-zabezpečovacích opatrení sú ustanovené v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

Článok 12

1. Ak jednej zo zmluvných strán bude znemožnené vydobytie ložiska na jej území z dôvodov zavinených druhou zmluvnou stranou, bude sa táto otázka riešiť osobitnou dohodou.

2. Znemožnenie vydobytia ložiska, ako je uvedené v odseku 1 tohto článku, sa môže týkať len tej časti preskúmaných vyťažiteľných zásob, pri ktorých poškodená zmluvná strana odôvodní, že by ich mohla vydobyť, keby tomu nebránila činnosť druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas. Dohodu môže vypovedať každá zo zmluvných strán. V tomto prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výpovede Dohody druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sú povinné plniť všetky skôr prijaté záväzky z Dohody.

Článok 14

Prípadné spory o výklad Dohody rieši komisia. Ak spor nevyrieši komisia, prerokuje sa diplomatickou cestou.

Článok 15

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda bola spísaná v Katoviciach 2. decembra 1984 vo dvoch vyhotoveniach v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vlastimil Ehrenberger v. r.

minister palív a energetiky ČSSR

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Czeslaw Piotrowski v. r.

minister baníctva a energetiky PĽR

Príloha č.1

ŠTATÚT

Dvojstrannej medzivládnej komisie pre spoluprácu pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti československo-poľských štátnych hraníc

Článok 1

Dvojstranná medzivládna komisia pre spoluprácu pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti československo-poľských štátnych hraníc, ďalej len komisia, plní úlohy vyplývajúce z Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc a najmä koordinuje a rozhoduje o dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti štátnych hraníc a vykonáva predovšetkým tieto činnosti:

a) koordináciu dobývania v banskom ochrannom priestore,

b) zabezpečenie výmeny informácií, skúseností, výsledkov projektových, výskumných a iných prác zaujímajúcich obe zmluvné strany,

c) určenie hraníc dobývania,

d) koordináciu vo veci preventívno-zabezpečovacích opatrení a odstraňovania banských škôd,

e) riešenie sporov o výklad Dohody,

f) určenie iných opatrení na zabezpečenie plnenia Dohody.

Článok 2

1. Komisia sa skladá z československej a poľskej časti. Na čele každej časti stojí predseda. Počet členov oboch častí komisie je rovnaký.

2. Predsedu a členov československej časti vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky. Predsedu a členov poľskej časti vymenúva a odvoláva vláda Poľskej ľudovej republiky.

3. Predseda vymenúva svojho zástupcu a tajomníka z členov svojej časti komisie.

4. Zasadania komisie sa môžu zúčastniť odborníci, ktorí nie sú členmi komisie.

Článok 3

Komisia môže zriadiť stále alebo dočasné pracovné skupiny na plnenie konkrétnych úloh a určí okruh ich činnosti a zloženie.

Článok 4

1. Zasadania komisie sa konajú podľa potreby na návrh jedného z predsedov. Zasadania komisie sa konajú striedavo na území oboch štátov.

2. Zasadanie zvoláva a vedie predseda komisie tej zmluvnej strany, na území ktorej sa zasadanie koná, a zabezpečuje zodpovedajúce podmienky jeho priebehu.

3. Program zasadania dohodnú predsedovia komisie najneskôr dva týždne pred termínom jeho konania.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana uhrádza náklady spojené s činnosťou svojej časti komisie.

2. Náklady spojené s organizáciou zasadania komisie uhrádza tá zmluvná strana, na území ktorej sa zasadanie koná.

Článok 6

1. Rokovanie sa vedie v českom a poľskom jazyku.

2. Zo zasadania komisie sa vyhotovujú protokoly vo dvoch vyhotoveniach, a to v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. Protokoly podpisujú predsedovia oboch častí komisie. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie protokolu.

3. Protokoly podliehajú schváleniu podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobúdajú platnosť dňom, keď si predsedovia oboch častí komisie navzájom oznámia ich schválenie. Oznámenie o schválení protokolu sa urobí do troch mesiacov odo dňa podpisu protokolu.

Príloha č. 2

ZÁSADY

finančného vyrovnania banských škôd a preventívno-zabezpečovacích opatrení

Finančné vyrovnanie banských škôd a potrebných preventívno-zabezpečovacích opatrení, ďalej len banské škody, sa vykonáva podľa článkov 9 a 10 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc, ďalej len Dohoda, podľa týchto zásad:

Článok 1

Zásady a spôsob konania vo veci banských škôd ustanovuje Dohoda a predpisy tej zmluvnej strany, na území ktorej škoda vznikla.

Konanie sa koná za účasti zástupcov hospodárskej organizácie, ktorá škody spôsobila.

Článok 2

Technickú dokumentáciu na odstraňovanie banskej škody spracúva príslušná hospodárska organizácia zmluvnej strany, na území ktorej škoda vznikla, podľa zásad a cien platných v tomto štáte.

Technická dokumentácia podlieha schváleniu hospodárskej organizácie tej zmluvnej strany, na území ktorej škoda vznikla, za účasti zástupcu hospodárskej organizácie, ktorá škodu spôsobila.

Článok 3

Náklady spojené s odstraňovaním banskej škody zahŕňajú takisto náklady

- konania príslušných orgánov,

- vypracovania znaleckých posudkov,

- vypracovania technickej dokumentácie,

- merania a geodetické pozorovania doporučené príslušnými orgánmi a iné náklady bezprostredne s tým súvisiace.

Článok 4

Náklady na odstraňovanie banských škôd vyjadrené v národných menách zmluvných strán sa prepočítavajú na prevoditeľné ruble.

Prepočty nákladov vyjadrených v národných menách zmluvných strán na prevoditeľné ruble sa budú vykonávať v súlade s Dohodou o zavedení navzájom dohodnutých kurzov alebo koeficientov národných mien vo vzťahu ku kolektívnej mene (prevoditeľnému rubľu) a medzi nimi navzájom z 19. októbra 1973 v znení dodatočných protokolov k nej.

Vzájomné platby podľa tejto Dohody sa budú vykonávať v prevoditeľných rubľoch v súlade s Dohodou o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. 10. 1963 so zmenami vyplývajúcimi z Protokolov z 18. 12. 1970 a z 23. 11. 1977.

Článok 5

Finančné vyrovnanie za práce vykonané v bežnom kalendárnom roku sa uskutoční do 60 dní odo dňa schválenia vykonaných prác v danom roku. Konečné vyrovnanie sa vykoná do 60 dní od celkového ukončenia prác a schválenia protokolu o ich prevzatí príslušnými hospodárskymi organizáciami zmluvných strán.

Článok 6

Príslušná hospodárska organizácia zmluvnej strany, ktorá bude uhrádzať náklady na odstraňovanie banskej škody, je oprávnená kontrolovať priebeh prác s tým súvisiacich.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.