27

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

z 10. marca 1986

o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov

Úrad pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 1 písm. c) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch (ďalej len „zákon“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


Rozsah platnosti

§ 1

Táto vyhláška upravuje:

a) odmeny autorov za objavy, na ktoré bol udelený diplom;

b) odmeny autorov za využitie vynálezov, na ktoré bolo udelené autorské osvedčenie, za využitie zlepšovacích návrhov, na ktoré bol vydaný zlepšovateľský preukaz, a za využitie priemyselných vzorov, na ktoré bolo udelené osvedčenie;

c) úhrady nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo prototypov autorov vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru uvedeného v písmene b);

d) odmeny za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo priemyselných vzorov uvedených v písmene b);

e) odmeny za upozornenie na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu uvedeného v písmene b).

Odmeny za objavy

§ 2

Odmena za objav sa určí podľa jeho významu pre ďalší rozvoj vedy, techniky a ekonomiky, najmä podľa toho, aký priamy alebo nepriamy vplyv má objav na príslušný vedný odbor alebo jeho časť a aká je možnosť jeho aplikácie v spoločenskej praxi a aký je jeho predpokladaný ekonomický význam.

§ 3

(1) Odmenu za objav, na ktorý bol udelený diplom, určí a vypláca Úrad pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“) po dohode s Československou akadémiou vied alebo Slovenskou akadémiou vied alebo Československou akadémiou poľnohospodárskou.

(2) Odmena za objav sa určí v rozsahu od 5 000 Kčs do 150 000 Kčs.

(3) Odmena za objav je splatná do šiestich mesiacov po udelení diplomu na objav.

Odmeny za vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory

§ 4

Odmena za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru v socialistickej organizácii (ďalej len „organizácia“) závisí od spoločenského prospechu, ktorý sa dosahuje týmto využívaním v národnom hospodárstve, a nie len od prospechu využívajúcej organizácie.

§ 5

(1) Spoločenským prospechom sa rozumie ekonomický, technický alebo iný prínos, ktorý sa dosahuje využívaním vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, ako napr. úspory spoločenskej práce prejavujúce sa znížením vlastných nákladov a zvýšením produktivity práce, prínosy pri výrobe nových výrobkov prejavujúce sa v náhrade alebo v rozšírení sortimentu jestvujúcich výrobkov. Spoločenským prospechom sa rozumejú ďalej aj prínosy pri zlepšení pracovných podmienok, zvýšení bezpečnosti práce, zlepšení životného prostredia a iné prínosy.

(2) Náklady spojené so zavedením vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru sa odpočítavajú od spoločenského prospechu dosiahnutého v prvom roku využitia. Náklady na investície1) spojené so zavedením riešenia sa odpočítavajú od spoločenského prospechu v každom roku obdobia uvedenom v § 8 prvej vete ročnými odpisovými sadzbami.2) Pri určení spoločenského prospechu sa však neodpočítavajú odmeny za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru, odmeny za iniciatívnu účasť pri rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní týchto riešení, odmeny za upozornenie na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu a osobitné odmeny za vyriešenie tematickej úlohy.

(3) Pri zisťovaní jednotlivých druhov prínosov sú orgány a organizácie povinné používať údaje jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií3) a vychádzať z porovnateľných hodnôt zistených pred využitím a po využití vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru.

§ 6

Spoločenský prospech z využitia vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru sa určí takto:

a) pri úspore vlastných nákladov z rozdielu vlastných nákladov vynakladaných pred využitím riešenia a po jeho využití, pričom sa prihliada na všetky úspory, najmä na materiáli, mzdách, energií;

b) pri úspore nákladov na údržbu alebo pri znížení poruchovosti pri výrobe z rozdielu nákladov vynaložených na údržbu alebo spojených s odstránením poruchovosti pri výrobe v priebehu jedného roka pred využitím a po využití riešenia. Ak sa v uvedenom čase pred využitím riešenia nevynaložili náklady na údržbu alebo na odstraňovanie poruchovosti, sú rozhodné pre zisťovanie rozdielu vynaložené priemerné ročné náklady, najviac však z obdobia troch rokov pred využitím;

c) pri úspore investičných nákladov z rozdielu medzi nákladmi rozpočtovými a skutočne vynaloženými. Základom pre určenie odmeny za využitie je pri stavebných investíciách 15 % a pri strojových investíciách 30 % rozdielu uvedených nákladov;

d) pri preukázateľnej úspore devízových nákladov z rozdielu nákladov na dovoz v cene franko československé hranice vyjadrených v tuzemskej mene a vlastných nákladov po využití riešenia. Ak je tuzemská náhrada s vyššími vlastnými nákladmi a spoločenský prospech zistený podľa predchádzajúcej vety by dostatočne nevyjadroval ekonomický, technický alebo iný prínos z využitia riešenia, je základom pre určenie spoločenského prospechu až 20 % preukázateľne usporených devízových nákladov vyjadrených cenou franko československé hranice. V prípade preukázateľných úspor devízových nákladov na stavebných investíciách je základom pre určenie odmeny za využitie 15 % a na strojových investíciách 30 % rozdielu uvedených nákladov;

e) pri preukázateľných devízových prínosoch z rozdielu medzi finančnými sumami za uskutočnený vývoz v roku pred využitím a po využití riešenia vyjadrených cenou franko československé hranice. V prípade preukázateľných devízových prínosov na stavebných investíciách je základom pre určenie odmeny za využitie 15 % a na strojových investíciách 30 % rozdielu uvedených nákladov;

f) pri zvýšení produktivity práce z úspor miezd a prírastku zisku organizácie, ktoré sú v priamej súvislosti s využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru;

g) pri výrobe nového výrobku, ktorý nahrádza jestvujúci výrobok alebo niekoľko výrobkov, pri ktorom vlastné náklady pripadajúce na nový výrobok sú nižšie než pri pôvodnom výrobku, z rozdielu vlastných nákladov pri doterajších výrobkoch a nových výrobkoch a prihliadne sa na prípadnú zmenu akosti, životnosti a spoľahlivosti výrobkov. Ak nejde o taký prípad, určí sa spoločenský prospech s výnimkou uvedenou v § 7 ods. 2 z cenovej kalkulácie nového výrobku, a to z výšky kalkulovaného zisku vztiahnutého na jeden výrobok. Dosiahnutý výsledok sa násobí podielom, akým sa vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor zúčastňuje na novom výrobku;

h) pri zlepšení pracovných podmienok, zvýšení bezpečnosti práce alebo zlepšení životného prostredia podľa stupňa nebezpečenstva alebo nedostatkov, ktoré sa využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru odstraňujú s ohľadom na počet ohrozených osôb;

ch) ak sa technicko-ekonomicky zdôvodnené prínosy vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru prejavujú u spotrebiteľa výrobku alebo služby, je základom pre určenie odmeny za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru 15-35 % prínosu z jedného výrobku alebo služby násobeného počtom výrobkov alebo služieb použitých týmto spotrebiteľom. Bližšie podmienky určenia percenta ustanovujú vo svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány po dohode s Úradom.

§ 7

(1) Ak sa využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru dosahujú rôzne druhy prínosov podľa predchádzajúcich ustanovení, tvorí sa spoločenský prospech súčtom týchto prínosov.

(2) Ak spoločenský prospech nemožno vyčísliť alebo vyjadriť podľa predchádzajúcich ustanovení alebo jeho vyčíslenie by bolo mimoriadne ťažké alebo by si vyžiadalo neprimerané náklady alebo spoločenský prospech zistený podľa § 6 písm. g) druhej a tretej vety by dostatočne nevyjadroval ekonomický, technický alebo iný prínos z využitia vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru, organizácia je povinná oceniť spoločenský prospech ekonomickým rozborom.

§ 8

Pre výšku odmeny za využitie vynálezu v organizácii je rozhodujúci spoločenský prospech (§ 5) dosiahnutý pri vynáleze v najvýhodnejšom roku z prvých piatich rokov využívania, pri zlepšovacom návrhu a pri priemyselnom vzore je pre výšku odmeny za využitie rozhodujúci spoločenský prospech dosiahnutý v najvýhodnejšom roku z prvých troch rokov využívania. Ak čas trvania jedného využitia celého predmetu vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu pripadá na dlhšie časové obdobie, než je čas jedného roka podľa predchádzajúcej vety, je pre výšku odmeny za využitie vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu v organizácii rozhodujúci spoločenský prospech dosiahnutý v tomto dlhšom časovom období.

§ 9

(1) Autor vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru má právo na odmenu za využitie od každej organizácie, ktorá vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor využila.

(2) Ak odmenu za využitie zlepšovacieho návrhu podľa § 76 ods. 1 zákona vyplatí orgán nadriadený organizáciám, rovná sa odmena súčtu odmien, ktoré by autor dostal od každej takej organizácie.

§ 10

Odmena za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru sa určuje podľa časti I sadzobníka; ak vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor zlepšuje pracovné podmienky, zvyšuje bezpečnosť práce alebo zlepšuje životné prostredie, určuje sa odmena podľa časti II sadzobníka. Sadzobník je súčasťou tejto vyhlášky.

§ 11

(1) Odmenu podľa sadzobníka zvyšuje využívajúca organizácia až o 200 %, ak vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor mimoriadne prispieva k rozvoju národného hospodárstva.

(2) Odmena podľa odseku 1 sa zvyšuje len za ten prínos dosiahnutý využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru, za ktorý patrí také zvýšenie.

(3) Bližšie podmienky zvýšenia odmeny podľa odsekov 1 a 2 ustanovujú v súlade s potrebami národného hospodárstva vo svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány po dohode s Úradom.

(4) Zvýšenie odmeny podľa tohto ustanovenia nekráti zvýšenie odmeny podľa § 12.

§ 12

(1) Odmena podľa sadzobníka za využitie vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu sa zvyšuje:

a) o 100 % v organizácií, v ktorej autor pracuje na úlohách dotknutých vynálezom alebo zlepšovacím návrhom, ak má toto využitie za následok spevnenie platnej výkonovej normy;

b) o 150 % v organizácii za podmienok uvedených v písmene a), ak je súčasne mzda autora bezprostredne ovplyvnená spevnením tejto platnej výkonovej normy.

(2) Zvýšenie odmeny podľa odseku 1 nekráti zvýšenie odmeny podľa § 11.

§ 13

(1) Ak bola uzavretá zmluva so zahraničnou osobou,4) na základe ktorej došlo k odovzdaniu vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie, zlepšovacieho návrhu, na ktorý bol vydaný zlepšovateľský preukaz, alebo priemyselného vzoru, na ktorý bolo udelené osvedčenie, v rámci hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, patrí autorovi odmena podľa príslušných medzištátnych dohôd. Ak taká dohoda nebola uzavretá a ak taký vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor bol odovzdaný na využitie bezodplatne alebo na základe vzájomnosti, je v prípade využitia odmena autora vynálezu od 1000 Kčs do 30 000 Kčs, autora zlepšovacieho návrhu od 200 Kčs do 10 000 Kčs a autora priemyselného vzoru od 500 Kčs do 15 000 Kčs. Bližšie podmienky pre výšku odmien v závislosti od významu vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci vo svojej pôsobnosti ustanovujú príslušné ústredné orgány po dohode s Úradom.

(2) Odmenu podľa predchádzajúceho odseku určí a vyplatí ústredný orgán, orgán alebo organizácia, ktorá taký vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor odovzdala v rámci hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Odmena je splatná do dvoch mesiacov od začiatku využitia vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru.

§ 14

(1) Ak bola uzavretá zmluva so zahraničnou osobou,4) ktorej predmetom je prevod práv k vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie, alebo k priemyselnému vzoru, na ktorý bolo udelené osvedčenie, alebo ktorej predmetom je poskytnutie súhlasu na ich využitie, je odmena autora až 20 % čistej predajnej ceny alebo čistých licenčných poplatkov, ale len tej časti, ktorá sa týka takého vynálezu alebo priemyselného vzoru.

(2) Ak bola uzavretá zmluva so zahraničnou osobou,4) ktorej predmetom je prevod práv k riešeniu obsiahnutému v československej prihláške vynálezu, v ktorej sa žiada o autorské osvedčenie, alebo k zlepšovaciemu návrhu, na ktorý je vydaný zlepšovateľský preukaz, alebo k riešeniu obsiahnutému v československej prihláške priemyselného vzoru, v ktorej sa žiada o osvedčenie, alebo ktorej predmetom je poskytnutie súhlasu na ich využitie, je odmena autora až 15 % čistej predajnej ceny alebo čistých licenčných poplatkov, ale len tej časti, ktorá sa týka takého vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru.

(3) Ak ide o licenčné poplatky, odmena určená podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca po dobu platnosti zmluvy, najdlhšie však po dobu desiatich rokov. Bližšie podmienky určenia tejto odmeny upravia vo svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány po dohode s Úradom.

(4) Ak sa autor vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru osobne zúčastní na poskytovaní technickej pomoci v rámci uzavretej zmluvy, nepričítajú sa jeho platy vyplatené za poskytnutie technickej pomoci do jeho odmeny za vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor.

§ 15

(1) Odmena za využitie vynálezu sa určuje v rozsahu od 1000 Kčs do 750 000 Kčs. Odmena za využitie zlepšovacieho návrhu sa určuje v rozsahu od 200 Kčs do 300 000 Kčs. Odmena za využitie priemyselného vzoru sa určuje v rozsahu od 250 Kčs do 400 000 Kčs. Tieto hranice platia pre úhrn všetkých odmien za využitie toho istého vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru v tuzemsku a v zahraničí.

(2) Ústredné orgány v smerniciach vydaných podľa ustanovenia § 145 ods. 2 písm. d) zákona upravia pre odbor svojej pôsobnosti spôsob schvaľovania výplaty odmien za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru.

§ 16

(1) Organizácia sa môže s autorom vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru dohodnúť, že odmena za využitie bude autorovi vyplatená jednorazovo. Táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

(2) Jednorazová odmena sa určí podľa sadzobníka na základe ocenenia predpokladaného spoločenského prospechu ekonomickým rozborom a môže byť vo využívajúcej organizácii pri vynálezoch najviac 60 000 Kčs, pri priemyselných vzoroch najviac 40 000 Kčs a pri zlepšovacích návrhoch najviac 30 000 Kčs, včítane zvýšenia podľa § 11 a 12.

§ 17

(1) Ak si strany nedojednajú kratšiu lehotu splatnosti odmeny za využitie, je odmena, prípadne časť odmeny, ktorá patrí za prvý rok využívania, splatná do jedného mesiaca po uplynutí jedného roka od začiatku využívania vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru. Ak sa v niektorom ďalšom roku obdobia uvedeného v § 8 prvej vete dosiahne vyšší spoločenský prospech, je zodpovedajúca časť odmeny splatná do jedného mesiaca po uplynutí príslušného roka využívania.

(2) Právo na zodpovedajúcu časť odmeny za jednotlivý rok využívania vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru sa premlčí po uplynutí jedného mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného roka obdobia uvedeného v § 8 prvej vete a trojročnej premlčacej doby, ak je splnená povinnosť využívajúcej organizácie určiť túto zodpovedajúcu časť odmeny za jednotlivý rok využitia a ak je zároveň splnená povinnosť tejto organizácie oboznámiť autorov s podkladmi, ktoré slúžili na určenie jej výšky podľa § 117 ods. 3 a 4 zákona. Ak nie je splnená povinnosť využívajúcej organizácie určiť túto zodpovedajúcu časť odmeny za jednotlivý rok využitia a ak nie je splnená povinnosť organizácie oboznámiť autorov s podkladmi, ktoré slúžili na určenie jej výšky, právo na celú odmenu, prípadne na zostávajúcu časť odmeny sa premlčí po uplynutí jedného mesiaca a obdobia uvedeného v § 8 prvej vete a trojročnej premlčacej doby.

Úhrady nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo prototypov

§ 18

(1) Autor vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru má nárok na úhradu primeraných nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo prototypov, ktoré sám vypracoval a na vyžiadanie organizácie dodal alebo ich organizácia inak riadne prevzala (ďalej len „prevzala“) na potrebu zisťovania využiteľnosti, skúšania, rozpracovania alebo na priame využitie jeho vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru. Výška úhrady nesmie prekročiť sumu, ktorú by organizácia musela na zhotovenie výkresov, modelov alebo prototypov účelne vynaložiť. Pokiaľ organizácia poskytla autorovi na ich zhotovenie potrebný materiál a prevádzkové zariadenie, odpočíta sa primeraná suma zodpovedajúca týmto nákladom od úhrady. Autor má nárok na úhradu primeraných nákladov spojených s obstaraním ďalších vyhotovení výkresov, modelov alebo prototypov aj od ďalších organizácií, ktoré ich prevzali.

(2) Úhrada podľa odseku 1 je splatná do dvoch mesiacov odo dňa, keď organizácia výkresy, modely alebo prototypy prevzala.

Odmeny za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov

§ 19

(1) Osobám, ktoré sa iniciatívne zúčastnili na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo priemyselných vzorov, prislúcha právo na odmenu za túto účasť. K osobám, ktoré majú právo na túto odmenu, patria za rovnakých podmienok autori objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo priemyselných vzorov, u ktorých prislúcha právo na využitie štátu. Iniciatívna účasť je technická, ekonomická, organizačná a riadiaca činnosť, ktorá presahuje rámec plnenia pracovných úloh.

(2) Odmena za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavu sa určuje vo výške do 75 % odmeny autora za objav. Výška tejto odmeny je závislá od stupňa pomoci, pracovného úsilia, rýchlosti a komplexnosti rozpracovania, skúšania alebo zavádzania, od vplyvu objavu na príslušný vedný odbor a od ekonomického významu objavu.

(3) Výška odmeny za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru je závislá od stupňa pomoci, pracovného úsilia, množstva vykonanej práce, rýchlosti a komplexnosti rozpracovania, skúšania alebo zavádzania, od predpokladaného spoločenského prospechu z ich využitia a od významu vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru pre vedecko-technický rozvoj a výrobu.

(4) Odmena za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru je najviac 150 000 Kčs, pre jednu osobu najviac 15 000 Kčs.

(5) Odmenu za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru určuje a vypláca organizácia, v ktorej sa iniciatívna účasť vykonala. Táto odmena je splatná do dvoch mesiacov od začiatku využitia objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru.

(6) Odmena za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru nekráti odmenu autora za objav a odmenu autora za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru.

Odmeny za upozornenie na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu

§ 20

(1) Osobám, ktoré písomne upozornia organizáciu na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu už využitého v inej organizácii, patrí odmena, ak dôjde k zavedeniu vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu na toto upozornenie. Odmenu za upozornenie určuje a vyplatí organizácia, ktorá vynález alebo zlepšovací návrh zaviedla na základe upozornenia. Odmena za upozornenie sa určuje až do výšky 5000 Kčs, je závislá od predpokladaného spoločenského prospechu z prvého roka využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu a je splatná do dvoch mesiacov od začiatku využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu. Právo na túto odmenu nemajú však pracovníci, k pracovným povinnostiam ktorých v organizácii, ktorá je upozornená, patrí sledovať a navrhovať zavádzanie novej techniky alebo novej technológie.

(2) Odmena za upozornenie nekráti odmenu autora za využitie vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 21

(1) Táto vyhláška sa použije pre právne vzťahy z odmien:

a) za objavy, ak došlo k udeleniu diplomu na objav po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky;

b) za využitie vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo priemyselných vzorov, ak nastal začiatok využitia po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky;

c) za iniciatívnu účasť, ak nastal začiatok využitia po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky;

d) za upozornenie na možnosť využitia, ak nastal začiatok využitia v upozornenej organizácii po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Táto vyhláška sa použije pre právne vzťahy z odmien podľa § 13 a 14, ak uzavretá zmluva nadobudla platnosť po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Táto vyhláška sa použije pre právne vzťahy z úhrad nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo prototypov, ak ich prevzala organizácia po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

§ 22

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 106/1972 Zb. o odmeňovaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.

§ 23

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.


SADZOBNÍK
odmien za využitie vynálezov, zlepšovacích návrhov priemyselných vzorov

ČASŤ I

Prvý oddiel - odmena za využitie vynálezu

Výška spoločenského prospechu v KčsSadzbaOdmena v Kčs
do 2 00050,0 %najmenej 1 000*)
2 000 - 5 00034,0 % + 3201 000 - 2 020
5 000 - 10 00019,6 % + 1 0402 020 - 3 000
10 000 - 20 00016,0 % + 1 4003 000 - 4 600
20 000 - 50 00012,0 % + 2 2004 600 - 8 200
50 000 - 100 00010,4 % + 3 0008 200 - 13 400
100 000 - 200 0009,0 % + 4 40013 400 - 22 400
200 000 - 500 0007,2 % + 8 00022 400 - 44 000
500 000 - 1 000 0005,6 % + 16 00044 000 - 72 000
1 000 000 - 2 000 0003,6 % + 36 00072 000 - 108 000
2 000 000 - 5 000 0002,8 % - 52 000108 000 - 192 000
5 000 000 - 10 000 0002,0 % + 92 000192 000 - 292 000
nad 10 000 0001,4 % + 152 000292 000 - najviac 750 000

Druhý oddiel - odmena za využitie zlepšovacieho návrhu

Výška spoločenského prospechu v KčsSadzbaOdmena v Kčs
do 1 00030,0 %najmenej 200*) - 300
1 000 - 2 00020,0 % + 100300 - 500
2 000 - 5 00017,0 % + 160500 - 1 010
5 000 - 10 0009,8 % + 5201 010 - 1 500
10 000 - 20 0008,0 % + 7001 500 - 2 300
20 000 - 50 0006,0 % + 1 1002 300 - 4 100
50 000 - 100 0005,2 % + 1 5004 100 - 6 700
100 000 - 200 0004,5 % + 2 2006 700 - 11 200
200 000 - 500 0003,6 % + 4 00011 200 - 22 000
500 000 - 1 000 0002,8 % + 8 00022 000 - 36 000
1 000 000 - 2 000 0001,8 % + 18 00036 000 - 54 000
2 000 000 - 5 000 0001,4 % + 26 00054 000 - 96 000
5 000 000 - 10 000 0001,0 % + 46 00096 000 - 146 000
nad 10 000 0000,7 % + 76 000146 000 - najviac 300 000

Tretí oddiel - odmena za využitie priemyselného vzoru

Výška spoločenského prospechu v KčsSadzbaOdmena v Kčs
do 1 00034,0 %najmenej 250*) - 340
1 000 - 2 00027,0 % + 70340 - 610
2 000 - 5 00018,0 % + 250610 - 1 150
5 000 - 10 00012,0 % + 5501 150 - 1 750
10 000 - 20 0009,0 % + 8501 750 - 2 650
20 000 - 50 0007,0 % + 1 2502 650 - 4 750
50 000 - 100 0005,5 % + 2 0004 750 - 7 500
100 000 - 200 0004,9 % + 2 6007 500 - 12 400
200 000 - 500 0004,0 % + 4 40012 400 - 24 400
500 000 - 1 000 0003,0 % + 9 40024 400 - 39 400
1 000 000 - 2 000 0002,0 % + 19 40039 400 - 59 400
2 000 000 - 5 000 0001,6 % + 27 40059 400 - 107 400
5 000 000 - 10 000 0001,1 % + 52 400107 400 - 162 400
nad 10 000 0000,8 % + 82 400162 400 - najviac 400 000

ČASŤ II

Prvý oddiel - odmena za využitie vynálezu

Prínos a stupeň nebezpečenstva alebo nedostatkov, ktoré sa odstraňujúOdmena pri počte ohrozených osôb v Kčs
do 56-2526-100101-500nad 500
1. Zlepšenie pracovných podmienok:
zníženie alebo odstránenie namáhavosti práce, zlepšenie alebo odstránenie zlej hygieny na pracovisku a pod.
180028003 8004 6006 600
2. Zvýšenie bezpečnosti práce:
a) zníženie alebo odstránenie možnosti úrazu alebo choroby360048006 0008 00010 000
b) zníženie alebo odstránenie úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo raz460060007 60010 00013 000
c) zníženie alebo odstránenie pravidelného výskytu úrazu alebo choroby7200960012 40015 00018 000
3. Zlepšenie životného prostredia:Odmena pri počte ohrozených osôb v Kčs
do 100101-10001001-10 00010 001-100 000nad 100 000
2 0005 00010 00015 00020 000

Druhý oddiel - odmena za využitie zlepšovacieho návrhu

Prínos a stupeň nebezpečenstva alebo nedostatkov, ktoré sa odstraňujúOdmena pri počte ohrozených osôb v Kčs
do 56-2526-100101-500nad 500
1. Zlepšenie pracovných podmienok:
zníženie alebo odstránenie namáhavosti práce, zlepšenie alebo odstránenie zlej hygieny na pracovisku a pod.
9001 4001 9002 3003 300
2. Zvýšenie bezpečnosti práce:
a) zníženie alebo odstránenie možnosti úrazu alebo choroby1 8002 4003 0004 0005 000
b) zníženie alebo odstránenie úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo raz2 3003 0003 8005 0006 500
c) zníženie alebo odstránenie pravidelného výskytu úrazu alebo choroby3 6004 8006 2007 5009 000
3. Zlepšenie životného prostredia:Odmena pri počte ohrozených osôb v Kčs
do 100101-10001001-10 00010 001-100 000nad 100 000
1 0002 5005 0007 50010 000

Tretí oddiel - odmena za využitie priemyselného vzoru

Prínos a stupeň nebezpečenstva alebo nedostatkov, ktoré sa odstraňujúOdmena pri počte ohrozených osôb v Kčs
do 56-2526-100101-500nad 500
1. Zlepšenie pracovných podmienok:
zníženie alebo odstránenie namáhavosti práce, zlepšenie alebo odstránenie zlej hygieny na pracovisku a pod.
1 2001 8002 5003 0004 300
2. Zvýšenie bezpečnosti práce:
a) zníženie alebo odstránenie možnosti úrazu alebo choroby2 3003 0004 0005 5006 500
b) zníženie alebo odstránenie úrazu alebo choroby, ku ktorým došlo raz3 0004 0005 0006 5008 500
c) zníženie alebo odstránenie pravidelného výskytu úrazu alebo choroby5 0006 5008 00010 00012 000
3. Zlepšenie životného prostredia:Odmena pri počte ohrozených osôb v Kčs
do 100101-10001001-10 00010 001-100 000nad 100 000
1 3003 3006 50010 00013 000

Poznámky pod čiarou

1) § 6 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

2) § 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 94/1980 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.

3) § 1 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

4) § 33 a 34 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

*) § 15 ods. 1.