Vyhláška č. 76/1986 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií na jeho realizáciu

Čiastka 24/1986
Platnosť od 28.11.1986 do17.06.1990
Účinnosť od 01.01.1987 do17.06.1990
Zrušený 254/1990 Zb.

OBSAH

ČASŤ I (§ 1 - § 3)
ČASŤ II (§ 4 - § 14)

76

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie

z 22. októbra 1986

o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií na jeho realizáciu

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na realizáciu ustanovenia § 52 písm. l) podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a Štátna plánovacia komisia podľa § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní ustanovujú:


ČASŤ I

§ 1

Úvodné ustanovenie

Na zvýšenie účinnosti riadenia a plánovania rozvoja vedy a techniky v celej šírke inovačného cyklu sa vykonáva na všetkých stupňoch riadenia kontrola plnenia štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov republík, plánov rozvoja vedy a techniky1) a kontrola prípravy realizácie a vlastnej realizácie výsledkov úloh týchto plánov vo výrobe a v ostatnej spoločenskej praxi s osobitným zreteľom na ich zabezpečovanie a realizáciu prostredníctvom investičnej výstavby. Kontrolnú činnosť vykonávajú všetky stupne riadenia ako neoddeliteľnú súčasť svojej riadiacej práce2) a pritom spolupracujú podľa povahy úloh s príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia.3)

§ 2

Cieľ kontroly

(1) Cieľom kontroly je zistiť stav plnenia štátnych vedecko-technických programov, vedecko-technických programov republík, úloh plánov rozvoja vedy a techniky včítane tých, ktorými sa zabezpečuje výskumno-vývojová časť štátnych cieľových programov, stav prípravy realizácie i vlastná realizácia výsledkov úloh týchto plánov vo výrobe a v ostatnej spoločenskej praxi, najmä v tých prípadoch, keď zabezpečenie riešenia úloh a ich realizácia vyžaduje investičnú výstavbu, a ďalej zistiť príčiny prípadných odchýlok od plánu a podľa povahy veci zabezpečiť alebo navrhnúť konkrétne termínované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(2) Kontrola podľa tejto vyhlášky tiež napomáha zisťovanie účinnosti pôsobenia nástrojov riadenia v oblasti rozvoja vedy a techniky.

§ 3

Predmet kontroly

(1) Predmetom kontroly sú

a) pri kontrole štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov republík ako celku ciele týchto programov vyjadrené najmä technicko-ekonomickými ukazovateľmi a stupeň dosahovania týchto cieľov;

b) pri kontrole plnenia plánov rozvoja vedy a techniky včítane úloh, ktorými sa zabezpečuje výskumno-vývojová časť štátnych cieľových programov, vybrané úlohy, ukazovatele a limity týchto plánov; pri úlohách výrobkového charakteru určených pre vývoz aj porovnateľnosť technicko-ekonomických parametrov týchto výrobkov a zahraničných výrobkov;

c) pri kontrole prípravy realizácie výsledkov úloh plánov rozvoja vedy a techniky vybrané ukazovatele a limity týchto plánov4) včítane programov rokovaní o nákupe a predaji licencií a na ne nadväzujúce ostatné časti národohospodárskych plánov, najmä plánu projektových prác a plánu reprodukcie základných prostriedkov;

d) pri kontrole realizácie výsledkov úloh plánu rozvoja vedy a techniky vo výrobe a v ostatnej spoločenskej praxi ukazovatele a limity plánu priemyselnej výroby a odbytu, plánu stavebníctva, plánu dopravy, plánu spojov, plánu poľnohospodárstva a ostatných výkonových častí národohospodárskych plánov;

e) pri kontrole realizácie licencií vo výrobe a v ostatnej spoločenskej praxi ukazovatele a limity plánu priemyselnej výroby a odbytu a ostatných výkonových častí národohospodárskych plánov.

(2) Výber ukazovateľov a limitov podľa odseku 1 uskutočňuje orgán organizujúci kontrolu spravidla tak, aby predmetom kontroly boli údaje najlepšie charakterizujúce kontrolovanú fázu riešenia, prípravy realizácie alebo vlastnej realizácie; v prípade, že postup riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky, prípadne postup realizácie ich výsledkov sa plánuje pomocou sieťového grafu, sú míľníky (hlavné uzlové body) tohto grafu základným podkladom pre kontrolu; obdobne sa postupuje pri štátnych vedecko-technických programoch a vedecko-technických programoch republík.

ČASŤ II

§ 4

Kontrolný systém

Ucelený systém pre kontrolu plnenia štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov republík, štátnych plánov zabezpečenia rozvoja vedy a techniky, úloh štátnych plánov technického rozvoja včítane tých, ktorými sa zabezpečuje výskumno-vývojová časť štátnych cieľových programov, pre kontrolu prípravy realizácie výsledkov úloh týchto plánov vo výrobe včítane programov rokovaní o nákupe a predaji licencií a ich vlastnej realizácie v spoločenskej praxi tvoria:

a) kontrolné dni organizované podľa príslušnosti gestormi štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov republík na úrovni námestníkov ministrov,

b) kontrolné dni (porady) organizované podľa príslušnosti Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „Štátna komisia“), Českou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „republikové komisie“) na úrovni:

1. predsedu Štátnej komisie alebo príslušnej republikovej komisie,

2. podpredsedov Štátnej komisie alebo príslušnej republikovej komisie,

c) kontrolné dni organizované koordinačnými ústrednými orgánmi na úrovni námestníkov ministrov,

d) účelová kontrola štátneho plánu rozvoja vedy a techniky,

e) priebežné a záverečné oponentské konania (§ 10),

f) údaje štátneho štatistického výkazníctva.

Kontrolné dni

§ 5

(1) Kontrolný deň je rokovanie organizované podľa príslušnosti gestormi štátnych vedecko-technických programov alebo vedecko-technických programov republík, Štátnou komisiou, republikovými komisiami alebo koordinačnými ústrednými orgánmi (ďalej len „organizujúci ústredný orgán“), na ktorom sa spravidla prerokúvajú úlohy, prípadne ukazovatele a limity, pri ktorých je signalizované ich neplnenie alebo ohrozenie.

(2) Organizujúci ústredný orgán určí program kontrolného dňa vopred spravidla na základe signalizácie o neplnení, prípadne ohrození programu a najmä jednotlivých úloh štátneho plánu technického rozvoja a programov rokovania o nákupe a predaji licencií. Za neplnenie alebo ohrozenie programu alebo úlohy štátneho plánu technického rozvoja sa považuje tiež ohrozenie alebo neplnenie plánovanej úlohy projektových prác alebo reprodukcie základných prostriedkov, ktorá podmieňuje riešenie príslušnej úlohy štátneho plánu technického rozvoja alebo zabezpečuje jeho realizáciu; osobitná pozornosť sa pritom venuje budovaniu poloprevádzok a overovacích prevádzok ako samostatných etáp riešenia úloh plánu technického rozvoja a investičnej výstavby organizácií výskumnej a vývojovej základne priamo riadených ústrednými orgánmi.1)

(3) Organizujúci ústredný orgán je oprávnený vyžadovať od zúčastnených ústredných orgánov (prípadne s ich súhlasom od nimi riadených organizácií) potrebné podklady pre prípravu rokovania kontrolného dňa. V rámci týchto podkladov si vyžaduje aj správu o realizácii už vyriešených úloh štátneho plánu technického rozvoja, prípadne zdôvodnenie odchýlok od pôvodného cieľa realizácie.

§ 6

(1) Pre kontrolu plnenia štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov republík ako celku organizuje kontrolné dni vždy koncom bežného roka (prípadne po jeho uplynutí) príslušný gestor.

(2) Na tomto kontrolnom dni sa zúčastňujú popri námestníkovi ministra - vedúcom príslušného gestora podľa charakteru programu tiež podpredseda Štátnej komisie, podpredseda príslušnej republikovej komisie, námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie, námestník predsedu Českej plánovacej komisie, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie a námestníci ministrov - vedúcich príslušných koordinačných ústredných orgánov, prípadne podľa potreby zástupcovia ďalších ústredných orgánov, najmä zástupcovia ústredných orgánov generálneho projektanta a investora.

§ 7

(1) Pre kontrolu plnenia úloh štátneho plánu technického rozvoja Československej socialistickej republiky organizuje kontrolné dni do 30 dní po uplynutí každého štvrťroka bežného roka Štátna komisia.

(2) Kontrolný deň organizovaný podľa odseku 1 riadi podpredseda Štátnej komisie. Na kontrolnom dni sa ďalej zúčastňujú podľa charakteru úlohy podpredseda príslušnej republikovej komisie, námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie, námestník predsedu Českej plánovacej komisie, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie, námestník ministra - vedúceho príslušného koordinačného ústredného orgánu a v prípade potreby námestníci ministrov - vedúcich ďalších ústredných orgánov, najmä ústredných orgánov generálneho projektanta a investora.

(3) Ak majú byť predmetom rokovania kontrolného dňa otázky neuzavreté na kontrolných dňoch riadených podpredsedami Štátnej komisie, riadi rokovanie predseda Štátnej komisie, ak nerozhodne inak. Na kontrolnom dni sa ďalej zúčastňujú podľa charakteru úlohy predseda príslušnej republikovej komisie, minister - vedúci príslušného koordinačného ústredného orgánu, námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie, námestník predsedu Českej plánovacej komisie, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie a v prípade potreby ministri - vedúci ďalších ústredných orgánov, najmä ústredných orgánov generálneho projektanta a investora.

(4) Organizáciou kontrolných dní podľa odseku 1 môže Štátna komisia poveriť príslušný koordinačný ústredný orgán [§ 4 písm. c)] tejto vyhlášky, ktorý je povinný toto poverenie prijať, pokiaľ mu bolo zaslané aspoň 2 mesiace pred predpokladaným konaním kontrolného dňa.

§ 8

(1) Pre kontrolu plnenia úloh štátneho plánu technického rozvoja Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky organizuje kontrolné dni spravidla do 30 dní po uplynutí každého štvrťroka bežného roka príslušná republiková komisia.

(2) Kontrolný deň organizovaný podľa odseku 1 riadi podpredseda príslušnej republikovej komisie. Na kontrolnom dni sa ďalej zúčastňujú námestník ministra - vedúceho príslušného koordinačného ústredného orgánu, podľa príslušnosti námestník predsedu Českej plánovacej komisie alebo námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie a v prípade potreby námestníci ministrov - vedúcich ďalších ústredných orgánov, najmä ústredných orgánov generálneho projektanta a investora.

(3) Ak majú byť predmetom rokovania otázky neuzavreté na kontrolných dňoch riadených podpredsedom príslušnej republikovej komisie, riadi kontrolný deň predseda príslušnej republikovej komisie, ak nerozhodne inak. Na kontrolnom dni sa ďalej zúčastňujú minister - vedúci príslušného koordinačného ústredného orgánu, podľa príslušnosti námestník predsedu Českej plánovacej komisie alebo námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie a v prípade potreby ministri - vedúci ďalších ústredných orgánov, najmä ústredných orgánov generálneho projektanta a investora.

(4) Organizáciou kontrolných dní podľa odseku 1 môže príslušná republiková komisia poveriť príslušný koordinačný orgán [§ 4 písm. c) tejto vyhlášky], ktorý je povinný toto poverenie prijať, pokiaľ mu bolo zaslané aspoň 2 mesiace pred predpokladaným konaním kontrolného dňa.

§ 9

Účelová kontrola úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky

(1) Kontrola úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa vykonáva pri vybraných úlohách plánu podľa ročného plánu kontroly alebo operatívne spravidla vtedy, keď je signalizované ohrozenie, neplnenie alebo iná nepriaznivá skutočnosť v postupe riešenia úlohy alebo v príprave realizácie výsledkov úlohy a pokiaľ táto skutočnosť nie je už predmetom inej formy kontroly organizovanej podľa tejto vyhlášky.

(2) Do ročného plánu kontrol sa zahŕňajú spravidla len tie úlohy, pri ktorých má byť v danom roku zakončená niektorá z významných etáp riešenia alebo prípravy realizácie ich výsledkov.

(3) Štátna komisia alebo príslušná republiková komisia podľa príslušnosti určí v súlade s ustanovením odseku 1 v ročnom pláne kontrol vybrané úlohy štátneho plánu technického rozvoja, pri ktorých budú kontrolu organizovať, a súčasne určí, ktoré ústredné orgány sa na kontrole zúčastnia, a to po dohode s nimi. Koordinačné ústredné orgány vypracujú v nadväznosti na tieto plány vlastný ročný plán kontrol ďalších úloh štátneho plánu technického rozvoja.

(4) Operatívnu kontrolu organizujú v prípade potreby všetky orgány uvedené v odseku 3.

§ 10

Priebežné a záverečné oponentské konania

Na kontrolu plnenia úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa využíva tiež priebežné a záverečné oponentské konanie, ktoré sa vykonáva podľa osobitných predpisov.5)

§ 11

Údaje štátneho štatistického výkazníctva

Na kontrolu plnenia úloh štátneho plánu technického rozvoja sa využíva najmä systém štátneho štatistického výkazníctva; podrobnosti upravujú osobitné predpisy.6)

§ 12

Osobitné ustanovenia o kontrole plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu a štátneho plánu aplikovaného ekonomického výskumu

(1) Kontrolu plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu organizujú podľa príslušnosti Československá akadémia vied (Slovenská akadémia vied), kontrolu plnenia úloh plánu aplikovaného ekonomického výskumu organizuje Rada ekonomického výskumu; pri kontrole sa primerane použijú ustanovenia § 4 písm. b), d) a e) tejto vyhlášky.

(2) Kontrolnú činnosť podľa ustanovení § 9 ods. 2 až 4 tejto vyhlášky organizujú podľa príslušnosti Československá akadémia vied (Slovenská akadémia vied) pri úlohách štátneho plánu základného výskumu a Rada ekonomického výskumu pri úlohách štátneho plánu aplikovaného ekonomického výskumu.

(3) Výsledky svojej kontrolnej činnosti zahŕňajú Československá akadémia vied a Rada ekonomického výskumu do ročných správ o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu a úloh štátneho plánu aplikovaného ekonomického výskumu predkladaných Štátnej komisii. Obdobne postupuje Slovenská akadémia vied vo vzťahu k Slovenskej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

§ 13

Kontrola realizácie výsledkov úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky vo výrobe a v ostatnej spoločenskej praxi

(1) Kontrola realizácie výsledkov úloh štátneho plánu technického rozvoja hmotnej povahy, prípadne aj plánu základného výskumu, pokiaľ ich výsledky majú takisto hmotnú realizovateľnú povahu, je organickou súčasťou kontroly plánu priemyselnej výroby a odbytu, plánu stavebníctva, plánu dopravy, plánu spojov, plánu poľnohospodárstva i ostatných výkonových častí národohospodárskeho plánu, najmä plánu reprodukcie základných prostriedkov; kontrola plnenia plánov podľa tohto ustanovenia sa uplatňuje počas troch rokov od začatia realizácie výsledkov časovo posledného hmotného realizačného výstupu úlohy štátneho plánu technického rozvoja, prípadne aj plánu základného výskumu hmotnej povahy.

(2) Kontrolu vykonávajú ústredné orgány nadriadené realizátorovi, ktoré sú zodpovedné za realizáciu výsledkov úloh štátneho plánu technického rozvoja, prípadne aj plánu základného výskumu v príslušných výrobných (výkonových) častiach národohospodárskych plánov za účasti zástupcov Štátnej plánovacej komisie, Českej plánovacej komisie alebo Slovenskej plánovacej komisie a Štátnej komisie alebo príslušnej republikovej komisie, koordinačných ústredných orgánov a zástupcov gestora, ak ide o výsledky úloh, ktorými sa zabezpečujú štátne vedecko-technické programy alebo vedecko-technické programy republík.

(3) Základnou formou kontroly realizácie výsledkov úloh štátneho plánu technického rozvoja, prípadne aj plánu základného výskumu podľa odseku 1 sú kontrolné dni, ktoré sa konajú spravidla štvrťročne, najmä vtedy, ak je signalizované nezabezpečenie plánovanej realizácie. Na kontrolu realizácie výsledkov úloh štátneho plánu technického rozvoja, prípadne aj plánu základného výskumu sa využíva aj účelová kontrola.

(4) Na kontrolu realizácie výsledkov úloh štátneho plánu technického rozvoja sa využíva štatistické výkazníctvo; podrobnosti upravujú osobitné predpisy.7)

(5) Spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch sa vykonáva aj kontrola realizácie vybraných licenčných výrob menovite uvedených v pláne priemyselnej výroby a odbytu, pláne stavebníctva, pláne dopravy, pláne spojov, pláne poľnohospodárstva alebo v ostatných výkonových častiach národohospodárskych plánov, a to po celú dobu platnosti licencií.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Ak predmetom kontroly podľa tejto vyhlášky sú úlohy plánu rozvoja vedy a techniky, ktorými sa zabezpečuje výskumno-vývojová časť štátnych cieľových programov, sú účastníkmi kontrolných dní aj gestori príslušných programov. Gestori štátnych cieľových programov môžu organizovať kontrolné dni pre kontrolu týchto programov ako celku podľa ustanovenia § 5 tejto vyhlášky.

(2) Na kontrolných dňoch pri úlohách štátneho plánu technického rozvoja, ktorými sa zabezpečujú štátne vedecko-technické programy alebo vedecko-technické programy republík, sa zúčastňujú tiež zástupcovia gestorov príslušných programov.

(3) Výsledky a poznatky z kontrol vykonaných podľa tejto vyhlášky sa využívajú tiež pri spracovaní súhrnných správ o plnení úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a o plnení plánu realizácie ich výsledkov v praxi včítane realizácie licenčných výrob.

(4) Správy podľa odseku 3 vypracúvajú ústredné orgány podľa osnovy vydanej Štátnou komisiou po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, republikovými komisiami, Českou plánovacou komisiou a Slovenskou plánovacou komisiou a pri štátnom pláne základného výskumu podľa smerníc vydaných Československou akadémiou vied.

(5) Odvetvové ústredné orgány a orgány stredného článku riadenia uplatňujú princípy kontroly uvedené v tejto vyhláške primerane aj pre kontrolu úloh hospodárskych plánov technického rozvoja a realizácie ich výsledkov v praxi.

(6) Táto vyhláška sa nevzťahuje na kontrolu úloh zaradených do osobitnej časti plánu.


§ 15

(1) Zrušujú sa smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 18 z 30. novembra 1981 pre kontrolu úloh plánov technického rozvoja a realizácie ich výsledkov v praxi, oznámené v čiastke 6/1982 Zb.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej plánovacej komisie:


Ing. Potáč v. r.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Štruktúru, rozsah, spôsob vypracovania a predkladania plánu rozvoja vedy a techniky (a jeho jednotlivých častí) ustanovujú Jednotné metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie, Federálneho ministerstva financií, Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík pre vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986 - 1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986, prípadne ich úpravy pre nasledujúce roky 8. päťročnice.

2) Kontrolná činnosť sa riadi Zásadami kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválenými uznesením vlády ČSSR zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády ČSR z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením vlády SSR z 28. apríla 1982 č. 129, č. 66/1982 Zb.

3) Zásady vlády ČSSR a ÚRO o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválené uznesením vlády ČSSR z 24. októbra 1985 č. 270 a uverejnené pod č. 107/1985 Zb.

4) Pri ukazovateľoch a limitoch plánov technického rozvoja (ako súčastiach sústavy plánu rozvoja vedy a techniky) ide najmä o údaje na formulári KP-4 koordinačných plánov.

5) Smernice FMTIR č. 8 zo 14. 7. 1978 o oponentskom konaní (publikované v Spravodajcovi FMTIR v čiastke 5-6/1978, oznámené v čiastke 24/1978 Zb.).

6) Smernice TECH 3 k štátnym štatistickým výkazom za úsek Rozvoj vedy a techniky vydané Federálnym štatistickým úradom pod č. 98 061 1 (výkazy TECH).

7) Smernice TECH 3 k štátnym štatistickým výkazom za úsek Rozvoj vedy a techniky vydané Federálnym štatistickým úradom pod č. 98 061 1 (výkazy REAL).