Zákon č. 72/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva

(v znení č. 128/1991 Zb.)

Čiastka 23/1986
Platnosť od 06.11.1986 do31.12.1994
Účinnosť od 15.04.1991 do31.12.1994
Zrušený 287/1994 Z. z.

72

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 23. októbra 1986,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva sa dopĺňa takto:

1. Za § 19 sa vkladajú § 19a a 19b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠19a

Priestupky

(1) Za priestupok na úseku štátnej ochrany prírody môže uložiť okresný národný výbor občanovi

a) pokarhanie,

b) pokutu vo výške uvedenej v odsekoch 2 alebo 3.

(2) Pokarhanie alebo pokutu až do výšky 1000 Kčs možno uložiť občanovi, ktorý sa dopustí priestupku tým, že

a) poškodí súčasti prírody v chránených územiach alebo mení zachovaný stav chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok alebo inak ohrozuje ich stav,

b) chová bez povolenia chránené živočíchy1) v zajatí, zbiera, premiestňuje alebo poškodzuje ich vývojové štádiá, ruší alebo inak nepriaznivo zasahuje do ich prirodzeného vývoja alebo životného prostredia,

c) nevedie predpísané záznamy o chove a spracovaní chránených živočíchov a obchodovaní s nimi alebo vedie tieto záznamy nesprávne,

d) používa pri dovolenom chytaní alebo usmrcovaní chránených živočíchov prostriedky a zariadenia, ktorými ich nemožno chytiť neporušené alebo okamžite usmrtiť,

e) ničí chránené rastliny alebo chránené časti rastlín2) alebo ich ruší vo vývoji,

f) neoznámi príslušnému národnému výboru nevyhnutný výrub stromov rastúcich mimo lesa,3) ktoré bezprostredne ohrozovali životy osôb alebo prevádzkyschopnosť všeobecne prospešného zariadenia,

g) vykonáva činnosť, ktorá nie je dovolená v ochrannom pásme určenom na zabezpečenie chránených území, chránených prírodných výtvorov alebo chránených prírodných pamiatok.

(3) Pokutu až do výšky 5000 Kčs možno uložiť občanovi, ktorý sa dopustí priestupku tým, že

a) ničí súčasti prírody v chránených územiach alebo zariadenia určené na ich ochranu, ničí chránené prírodné výtvory alebo chránené prírodné pamiatky,

b) poškodí stromy rastúce mimo lesa3) alebo ich vyrúbe bez povolenia,

c) bez povolenia usmrcuje alebo chytá chránené živočíchy alebo ničí ich životné prostredie,

d) ohrozuje chránené živočíchy nad nevyhnutnú mieru pri zásahoch proti škodcom, rastlinným chorobám, burinám a pri hygienických opatreniach,

e) vyváža bez povolenia do zahraničia chránené živočíchy alebo ich vývojové štádiá,

f) inak porušuje podmienky ochrany v chránených územiach, na chránených prírodných výtvoroch alebo na chránených prírodných pamiatkach.

(4) Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné predpisy.4)

§ 19b

Pokuty organizáciám

(1) Okresný národný výbor môže uložiť pokutu až do výšky 100 000 Kčs organizácii, ktorá

a) poškodí súčasti prírody v chránených územiach alebo mení zachovaný stav chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok alebo inak ohrozuje ich stav,

b) poškodí stromy rastúce mimo lesa alebo ich vyrúbe bez povolenia, neoznámi príslušnému národnému výboru nevyhnutný výrub stromov rastúcich mimo lesa,3) ktoré bezprostredne ohrozovali životy osôb alebo prevádzkyschopnosť všeobecne prospešného zariadenia,

c) ničí chránené rastliny alebo chránené časti rastlín2) alebo ich ruší vo vývoji,

d) chová bez povolenia chránené živočíchy1) v zajatí, zbiera, premiestňuje alebo poškodzuje ich vývojové štádiá, ruší alebo inak nepriaznivo zasahuje do ich prirodzeného vývoja alebo životného prostredia,

e) nevedie predpísané záznamy o chove a spracovaní chránených živočíchov a obchodovaní s nimi alebo vedie tieto záznamy nesprávne,

f) používa pri dovolenom chytaní alebo usmrcovaní chránených živočíchov prostriedky a zariadenia, ktorými ich nemožno chytiť neporušené alebo okamžite usmrtiť,

g) vykonáva činnosť, ktorá nie je dovolená v ochrannom pásme určenom na zabezpečenie chránených území, chránených prírodných výtvorov alebo chránených prírodných pamiatok.

(2) Okresný národný výbor môže uložiť pokutu až do výšky 250 000 Kčs organizácii, ktorá

a) ničí súčasti prírody v chránených územiach alebo zariadenia určené na ich ochranu, ničí chránené prírodné výtvory alebo chránené prírodné pamiatky,

b) bez povolenia usmrcuje alebo chytá chránené živočíchy alebo ničí ich životné prostredie,

c) ohrozuje chránené živočíchy nad nevyhnutnú mieru pri zásahoch proti škodcom, rastlinným chorobám, burinám a pri hygienických opatreniach,

d) vyváža bez povolenia do zahraničia chránené živočíchy alebo ich vývojové štádiá,

e) inak porušuje podmienky ochrany v chránených územiach, na chránených prírodných výtvoroch alebo na chránených prírodných pamiatkach.

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a na rozsah hroziacej alebo spôsobenej škody.

(4) Okresný národný výbor môže v rozhodnutí o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo 2 súčasne uložiť organizácii, aby v určenej lehote vykonala opatrenia na nápravu následkov konania, za ktoré bola pokuta uložená; ak tak organizácia neurobí, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty uloženej podľa odseku 1 alebo 2.

(5) Pokutu možno organizácii uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný národný výbor dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo; ďalšiu pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená organizácii splniť.

(6) Pokuta je splatná do tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(7) Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá zodpovednosť organizácie, prípadne jej pracovníkov podľa osobitných predpisov.

2. § 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob spoločenského ohodnotenia vybratých častí prírody chránených týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho vykonanie5)".

Čl. II

Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku sa mení takto:

1. V § 11 úvodná veta znie: „Priestupku na úseku školstva a kultúry sa dopustí ten, kto“;

2. V § 11 sa vypúšťa ustanovenie označená písmenom d).


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov.

2) Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany.

3) Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.

4) Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

5) Vyhláška č. 125/1965 Zb.
Vyhláška č. 211/1958 Ú. v.