Vyhláška č. 22/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

Čiastka 6/1986
Platnosť od 28.03.1986 do29.04.1991
Účinnosť od 28.03.1986 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.

OBSAH

22

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 24. marca 1986,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. a) č. 2 a písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky) a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. a) znie:

a) organizácie5a) združujú prostriedky na činnosti, na ktoré sú oprávnené;6) môžu združiť prostriedky s národnými výbormi i na akcie „Z“ realizované v záujme komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov, v ktorých pôsobia,36) ak sú tieto akcie v spoločnom záujme národných výborov a organizácií,

2. § 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) pri združovaní prostriedkov s národnými výbormi na akcie „Z", keď osobitné právne predpisy37) neustanovujú organizáciám spôsob financovania tejto činnosti, použije štátna organizácia a organizácia zahraničného obchodu na úhradu dohodnutej sumy pri investičnej výstavbe prostriedky investičného fondu (investičné prostriedky) s výnimkou investičných dotácií zo štátneho rozpočtu, prípadne zisk38) a v ostatných prípadoch zisk.38) V prípade, keď plánovaný zisk nestačí na krytie plánovaných potrieb alebo pri plánovanej strate použijú tieto organizácie namiesto zisku ostatné zdroje na rozdelenie s výnimkou neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu.

3. § 20 sa vypúšťa.

4. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

㤠40a

Výnimky z ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) a d), § 6, 12 a 13 môže organizáciám riadeným orgánmi federácie povoliť Federálne ministerstvo financií a organizáciám riadeným orgánmi republík ministerstvá financií republík; pri poskytovaní výnimiek štátnym hospodárskym organizáciám, okrem organizácií riadených národnými výbormi, postupujú ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií ČSSR:

Ing. Žák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čiarou

5a) § 17 Hospodárskeho zákonníka.

6) § 18a Hospodárskeho zákonníka.
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu, vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a nariadenie vlády ČSSR č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.

36) § 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 31/1983 Zb. pre ČSR a č. 35/1983 Zb. pre SSR).

37) Napr. vyhláška č. 90/1972 Zb. a vyhláška č. 21/1986 Zb.

38) Nariadenie vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb.