29

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

z 10. marca 1986

o plánovaní tematických úloh

Úrad pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch (ďalej len „zákon“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje:


Organizácia plánovania tematických úloh

§ 1

(1) Plány tematických úloh sú nástrojom na zabezpečenie vybraných úloh vedecko-technického rozvoja a výroby.

(2) Úrad pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“) v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy federácie a republík, s ďalšími ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov metodicky riadi a kontroluje plánovanie tematických úloh.

(3) Úrad v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy federácie a republík, s ďalšími ústrednými orgánmi a príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia a v súčinnosti so Socialistickým zväzom mládeže, Československou vedecko-technickou spoločnosťou, Zväzom družstevných roľníkov a ďalšími spoločenskými organizáciami zostavuje a vyhlasuje plány tematických úloh na riešenie spoločensky dôležitých technicko-hospodárskych problémov z národohospodárskych plánov.

§ 2

Ústredné orgány štátnej správy federácie a republík a ďalšie ústredné orgány sú povinné vo svojej pôsobnosti zostavovať a vyhlasovať v spolupráci s príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia, prípadne Zväzom družstevných roľníkov rezortné plány tematických úloh. Na zostavovaní a vyhlasovaní rezortných plánov tematických úloh sa podieľa Socialistický zväz mládeže, Československá vedecko-technická spoločnosť a ďalšie spoločenské organizácie.

§ 3

Socialistické organizácie (ďalej len „organizácie“) sú povinné v spolupráci s príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia a ďalších spoločenských organizácií účelne usmerňovať tvorivú činnosť občanov pravidelným zostavovaním a vyhlasovaním odborových a podnikových plánov tematických úloh. Odborový plán tematických úloh zostavujú a vyhlasujú výrobné hospodárske jednotky alebo iné stredné články riadenia. Podnikový plán tematických úloh zostavujú a vyhlasujú národné podniky, koncernové podniky, ústavy, družstevné organizácie a pod. Organizácie sú povinné v spolupráci s orgánmi Revolučného odborového hnutia, Socialistickým zväzom mládeže, Československou vedecko-technickou spoločnosťou, prípadne so Zväzom družstevných roľníkov a ďalšími spoločenskými organizáciami utvárať politické, organizačné, kádrové, ekonomické a materiálno-technické predpoklady pre to, aby sa na riešení, rozpracovaní, skúšaní a zavádzaní vyhodnotených riešení do praxe zúčastňoval čo najširší okruh pracujúcich; za tým účelom získavajú na túto činnosť členov brigád socialistickej práce a mládežníckych kolektívov a organizujú riešiteľské a realizačné kolektívy, hlavne komplexné racionalizačné brigády.

§ 4

Do plánov tematických úloh sa zaraďujú najmä:

a) problémy vybrané z úloh ustanovených národohospodárskymi plánmi a z plánov komplexnej socialistickej racionalizácie;

b) ďalšie významné úlohy, napr. z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, ochrany a tvorby životného prostredia, úlohy vyplývajúce z ďalších naliehavých potrieb a pod.

§ 5

Pri zostavovaní a vyhlasovaní plánov tematických úloh orgány a organizácie

a) zabezpečujú, aby úlohy zaradené do plánu boli svojím významom primerané stupňu vyhlásenia a aby nedošlo v rámci odboru k dvojitému vyhláseniu tej istej úlohy alebo k vyhláseniu úlohy, ktorej riešenie je dostupné v požadovanom termíne iným spôsobom;

b) oboznamujú s vyhlásenými úlohami svoje podriadené organizácie, organizujú medzi nimi výmenu plánov tematických úloh a spolupracujú pri popularizácii a riešení vyhlásených úloh;

c) kontrolujú, ako podriadené organizácie plnia svoje úlohy v tomto odbore činnosti.

§ 6

(1) Organizácie predkladajú návrhy tematických úloh na zaradenie do odborového plánu a rezortného plánu tematických úloh alebo plánu tematických úloh vyhlasovaného Úradom priamo nadriadenému orgánu. Tento orgán predložené návrhy posúdi a doplní vlastnými návrhmi; návrhy do rezortného plánu tematických úloh a do plánu tematických úloh vyhlasovaného Úradom predloží nadriadenému orgánu.

(2) Ústredné orgány federácie a republík predkladajú Úradu návrhy tematických úloh, ktoré navrhujú zaradiť do plánu tematických úloh vyhlasovaného Úradom.

(3) Organizácie a orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 vypracúvajú a predkladajú návrhy tematických úloh na plánovacom liste, ktorého osnova je prílohou tejto vyhlášky.

Vyhlasovanie plánu tematických úloh

§ 7

(1) Plány tematických úloh sa vyhlasujú spravidla koncom kalendárneho roka na nasledujúci rok. V priebehu každého roka možno plány tematických úloh dopĺňať a vyhlasovať ďalšie tematické úlohy, ak sa ukáže naliehavá potreba ich riešenia.

(2) Plány tematických úloh možno podľa ich charakteru a významu vyhlasovať na dlhšie alebo kratšie obdobie ako jeden rok.

§ 8

Orgány a organizácie vyhlasujúce plán tematických úloh sú povinné zverejniť a popularizovať ho tak, aby s ním bola oboznámená verejnosť, najmä okruh predpokladaných riešiteľov.

§ 9

Výška vypísanej osobitnej odmeny za vyriešenie tematickej úlohy sa určí pevnou peňažnou sumou tak, aby zodpovedala náročnosti problému a predpokladanému spoločenskému prospechu z využitia riešenia.

§ 10

(1) Pri vyhlásení plánu tematických úloh sú orgány a organizácie povinné určiť a zverejniť súťažné podmienky pre podávanie, prerokúvanie, hodnotenie a odmieňanie riešení.

(2) Súťažné podmienky podľa odseku 1 musia obsahovať najmä:

a) opis doterajšieho stavu a nedostatkov známych riešení;

b) presné vymedzenie problému, ktorý sa má riešiť, s podrobným uvedením technických a ekonomických požiadaviek, ktoré má očakávané riešenie spĺňať;

c) informáciu o stave techniky s uvedením dokumentačných materiálov; orgány a organizácie vyhlasujúce tematickú úlohu umožnia záujemcom, aby sa mohli s týmito materiálmi oboznámiť;

d) lehotu na podávanie návrhov riešenia; lehota sa určí s ohľadom na obťažnosť problému a na termíny nadväzujúcich úloh hospodárskych plánov a môže sa v odôvodnených prípadoch predĺžiť;

e) osobitnú odmenu za vyriešenie tematickej úlohy;

f) údaj u koho a dokedy sa môžu záujemci o riešenie prihlásiť na odbornú inštruktáž alebo poradu;

g) adresu, na ktorú sa majú riešenia zasielať;

h) údaj o tom, kto sa nemôže zúčastniť na riešení určitej tematickej úlohy.

§ 11

Na riešení vyhlásenej tematickej úlohy sa môže zúčastniť ktokoľvek, s výnimkou tých osôb, ktoré schválili vyhlásenie tematickej úlohy. Ďalej sú z účasti na riešení tematickej úlohy vylúčené osoby, ktoré boli poverené funkciou predsedu alebo člena hodnotiteľskej komisie alebo vykonávajú prieskum prospešnosti alebo akokoľvek inak prídu s návrhmi na riešenie do styku; ak sa však rozhodli vypracovať a prihlásiť návrh na riešenie a upozornia na túto okolnosť skôr, než sa oboznámili s obsahom iných prihlásených riešení, môžu sa pri súčasnom oslobodení od funkcie zúčastniť na takom riešení.

§ 12

(1) Tematickú úlohu možno odvolať len zo závažných dôvodov, a to rovnakým spôsobom, akým bola vyhlásená, alebo iným rovnako účinným spôsobom, najneskôr jeden mesiac pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov na riešenie úlohy. Pri odvolaní tematickej úlohy sú vyhlasujúci orgán alebo organizácia povinné poskytnúť primerané odškodnenie riešiteľom, ktorí pred odvolaním tematickej úlohy splnili úplne alebo čiastočne jej podmienky. Vyhlasujúce orgány alebo organizácie sú povinné riešiteľa pri odvolaní tematickej úlohy na toto právo upozorniť.

(2) Vyhlasujúci orgán alebo organizácia môže predĺžiť lehotu na podávanie návrhov na riešenie tematickej úlohy bezo zmeny podmienok, ak úloha nebola v určenej lehote vyriešená a je osobitne dôležitá pre národné hospodárstvo. Lehotu možno predĺžiť do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na riešenie. Túto skutočnosť je vyhlasujúci orgán alebo organizácia povinná oznámiť všetkým prihláseným riešiteľom a zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu tematickej úlohy, alebo iným rovnako účinným spôsobom.

Vyhodnotenie riešenia tematických úloh

§ 13

(1) Podané návrhy na riešenie tematickej úlohy vyhodnocuje vyhlasujúci orgán alebo organizácia. Na tento účel ustanoví vopred ako odborný poradný orgán hodnotiteľskú komisiu, v ktorej musí byť zastúpená aj organizácia, ktorá bude riešenie využívať. Členmi týchto komisií sú tiež zástupcovia Revolučného odborového hnutia alebo Zväzu družstevných roľníkov, Československej vedecko-technickej spoločnosti a pri úlohách ZENIT tiež zástupcovia Socialistického zväzu mládeže.

(2) Komisia si môže vyžiadať posudky aj od odborníkov, ktorí nie sú členmi komisie.

(3) Návrhy na riešenie sa musia vyhodnotiť najneskôr do dvoch mesiacov od uplynutia lehoty určenej na podanie návrhov na riešenie. Lehota na vyhodnotenie návrhov na riešenie sa môže výnimočne v odôvodnených prípadoch primerane predĺžiť. S predĺžením tejto lehoty a so zdôvodnením musia byť oboznámení všetci riešitelia.

(4) Ak riešiteľ vyriešil tematickú úlohu podľa všetkých súťažných podmienok a vyriešenie sa vyhodnotilo z hľadiska splnenia týchto podmienok ako najlepšie, vyhlasujúci orgán alebo organizácia sú povinné vyplatiť mu vypísanú osobitnú odmenu v plnej výške. Ak všetky súťažné podmienky spĺňa viac riešení od rôznych riešiteľov a nie je možné jedno z nich vyhodnotiť ako najlepšie, rozdelí sa osobitná odmena medzi riešiteľov rovnakým dielom. Ak riešiteľ vyriešil tematickú úlohu len sčasti, ale jeho riešenie sa vyhodnotilo ako najlepšie, patrí mu odmena úmerne znížená. Za čiastočné riešenie sa pokladá také riešenie, ktoré spĺňa len niektoré požiadavky, ale je schopné využitia v organizácii a jeho využitie v organizácii prinesie spoločenský prospech. Ak jednotlivé čiastočné riešenia tvoria zlúčením úplné alebo čiastočné riešenie, rozdelí sa odmena medzi riešiteľov v pomere, v akom prispeli svojím riešením k vyriešeniu úlohy.

(5) Osobitná odmena je splatná do dvoch mesiacov odo dňa vyhodnotenia.

(6) Vyhlasujúci orgán alebo organizácia oboznámi s výsledkom vyhodnotenia bez meškania všetkých riešiteľov a zároveň výsledok vhodným spôsobom zverejnia. Vyhodnotenie došlých návrhov na riešenie úlohy vyhlasujúcim orgánom alebo organizáciou je konečné.

§ 14

(1) Po vyhodnotení sa prerokujú všetky návrhy na riešenie tematických úloh ako prihlášky zlepšovacích návrhov s právom prednosti, kedy toto riešenie došlo; pri návrhu na riešenie, ktorým sa tematická úloha vyriešila, nie je na prekážku kladnému rozhodnutiu skutočnosť, že riešiteľ neprekročil pracovnú úlohu vyplývajúcu pre neho najmä z jeho opisu práce, z daného pracovného príkazu alebo z podmienok a ukazovateľov určených pri zadaní pracovnej úlohy. Osobitná odmena za vyriešenie tematickej úlohy nekráti odmenu za využitie takého zlepšovacieho návrhu.

(2) Ak sú predpoklady, že riešenie je súčasne vynálezom, vyhlasujúci orgán alebo organizácia odporučí riešiteľovi podať prihlášku vynálezu a organizácia je povinná poskytnúť autorovi pomoc v rozsahu ustanovenia § 49 zákona. Osobitná odmena za vyriešenie tematickej úlohy nekráti odmenu za využitie takého vynálezu.

§ 15

(1) Orgány a organizácie sú v súlade so zodpovednosťou prevzatou pri vyhlásení tematických úloh povinné vyhodnotené návrhy na riešenie bez meškania využiť a informovať o tom riešiteľov. Súčasne s rozhodnutím vedúceho vyhlasujúceho orgánu alebo organizácie určia orgány a organizácie konkrétny program ich urýchlenej realizácie s časovým harmonogramom a uvedením osobnej zodpovednosti za plnenie úloh včítane materiálneho a finančného zabezpečenia. Pokiaľ sa tieto riešenia nevyužívajú ani do dvoch mesiacov po uplynutí určenej lehoty na ich urýchlenú realizáciu, sú orgány a organizácie povinné v spolupráci s príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia, Socialistickým zväzom mládeže, Československou vedecko-technickou spoločnosťou, prípadne so Zväzom družstevných roľníkov a ďalšími spoločenskými organizáciami, ktoré sa zúčastnili na zostavení a vyhlásení plánu tematických úloh, preveriť dôvody, ktoré bránia využitiu riešenia, a urobiť účinné opatrenia na nápravu zisteného stavu.

(2) Ak využitie riešenia vyžaduje rozpracovanie alebo vyskúšanie alebo mimoriadne prostriedky, ktoré nemožno zaobstarať v súčasnom plánovacom období, zaradí orgán alebo organizácia využitie riešenia do príslušnej časti vykonávacieho hospodárskeho plánu na najbližšie obdobie.

(3) Organizácia bez meškania oznámi svojmu nadriadenému orgánu, ak využila riešenie odborovej alebo rezortnej tematickej úlohy; pri tematických úlohách vyhlásených Úradom má organizácia túto oznamovaciu povinnosť aj voči Úradu.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 16

Pri návrhoch na riešenie tematických úloh, ktoré boli vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa postupuje podľa vyhlášky č. 102/1872 Zb.

§ 17

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 102/1972 Zb. o plánovaní tematických úloh.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.


Príloha vyhlášky č. 29/1986 Zb.

PLÁNOVACÍ LIST TEMATICKEJ ÚLOHY

(osnova)

1. Ústredný orgán

2. Organizácia

3. Stupeň vyhlásenia (podnikový, odborový, rezortný, celoštátny plán tematických úloh)

4. Názov tematickej úlohy

5. Čislo tematickej úlohy

6. Dôvod zaradenia úlohy do plánu tematických úloh*)

7. Lehota na podávanie návrhov na riešenie

8. Osobitná odmena za vyriešenie tematickej úlohy**)

9. Opis doterajšieho stavu a nedostatkov známych riešení

10. Presné vymedzenie problému, ktorý sa má riešiť, s podrobným uvedením technických a ekonomických požiadaviek, ktoré má očakávané riešenie spĺňať

11. Informácie o stave techniky s uvedením dokumentačných materiálov

12. Údaj u koho a dokedy sa môžu záujemci o riešenie prihlásiť na odbornú inštruktáž alebo poradu

13. Odôvodnenie národohospodárskeho a spoločenského významu tematickej úlohy, najmä rozbor predpokladanej technickej a ekonomickej účinnosti riešenia, možnosť a rozsah konkrétneho uplatnenia požadovaného riešenia v národnom hospodárstve včítane predpokladaného začiatku využívania

14. Adresa, na ktorú sa majú riešenia zasielať

15. Údaje o organizačnom, materiálnom a finančnom zabezpečení prípadných skúšok a realizácia vyhodnoteného riešenia

Zostavil:

Vedúci navrhujúceho orgánu alebo organizácie:

Dátum:

Poznámky pod čiarou

*) Ak tematická úloha rieši problematiku národohospodárskych plánov alebo plánov komplexnej socialistickej racionalizácie, uvedie sa číslo a názov plánu.

**) Určí sa pevnou jednorazovou peňažnou sumou.