Nariadenie vlády č. 77/1986 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Čiastka 25/1986
Platnosť od 19.12.1986 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1987 do31.12.1989
Zrušený 156/1989 Zb.

77

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 30. októbra 1986

o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

Predmet a subjekty dodatkového odvodu

(1) Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky sa ustanovuje dodatkový odvod za prekročenie na kalendárny rok rozpísaných záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov1) (ďalej len „prekročenie limitov“) automobilového benzínu, motorovej a vykurovacej nafty a petroleja (ďalej len „ropné výrobky“).

(2) Dodatkovému odvodu za prekročenie limitov automobilového benzínu podliehajú organizácie uvedené v § 9 ods. 1 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

(3) Dodatkovému odvodu za prekročenie limitov motorovej a vykurovacej nafty podliehajú organizácie uvedené v § 9 ods. 1 zákona č. 161/1982 Zb. , pokiaľ ich riadiace ústredné orgány sú držiteľmi fondov,1) ako aj tieto ústredné orgány.

(4) Dodatkovému odvodu za prekročenie limitov petroleja podliehajú organizácie uvedené v § 9 ods. 1 zákona č. 161/1982 Zb. , pokiaľ sú riadené Federálnym ministerstvom národnej obrany alebo Federálnym ministerstvom dopravy.

(5) Podmienky a spôsob vykonávania dodatkového odvodu za prekročenie limitov ropných výrobkov (ďalej len „dodatkový odvod“) ústrednými orgánmi republík a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami sú upravené osobitnými predpismi.2)

§ 2

Základ a sadzba dodatkového odvodu

(1) Základom dodatkového odvodu je výška prekročenia limitov ropných výrobkov vyjadrená v technických jednotkách (pri tone s presnosťou na tri desatinné miesta).

(2) Prekročenie limitu motorovej a vykurovacej nafty možno v tej istej organizácii vyrovnať úsporou limitu automobilového benzínu v rovnakej hmotnosti a naopak.

(3) Sadzba dodatkového odvodu je pri

a) automobilovom benzíneza liter Kčs25,50
b) motorovej a vykurovacej nafteza liter Kčs16,50
c) petrolejiza tonu Kčs18 750,00.

(4) Organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu alebo k rozpočtu národného výboru určuje finančný plán,3) vykonávajú dodatkový odvod v polovičnej sadzbe.

§ 3

Zdroj úhrady dodatkového odvodu

(1) Organizácie, s výnimkou organizácií uvedených v odseku 3, vykonávajú dodatkový odvod zo zisku; dodatkový odvod vykonávajú aj organizácie vykazujúce stratu.

(2) V organizáciách, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu alebo k rozpočtu národného výboru určuje finančný plán,3) sa vykonáva dodatkový odvod z rozdelenia zisku len pokiaľ tým nedôjde k zhoršeniu záväzného finančného vzťahu organizácie k štátnemu rozpočtu alebo k rozpočtu národného výboru;4) inak sa dodatkový odvod vykonáva zo zdrojov určených na prídely fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a fondu odmien.

(3) Rozpočtové organizácie uhrádzajú dodatkový odvod z rozpočtových výdavkov na príslušné ropné výrobky v roku nasledujúcom po roku, v ktorom prekročili limit. Príspevkové organizácie uhrádzajú dodatkový odvod na vrub príspevku roka nasledujúceho po roku, v ktorom prekročili limit, a ak vykonávajú odvod do štátneho rozpočtu,5) uhrádzajú dodatkový odvod z materiálových nákladov roka nasledujúceho po roku, v ktorom prekročili limit.

§ 4

Výpočet a splatnosť dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod podľa jednotlivých druhov ropných výrobkov vypočíta organizácia v štatistickom výkaze,6) ktorý predloží príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu odvodov7) najneskôr v lehote splatnosti dodatkového odvodu.

(2) Dodatkový odvod sa zaokrúhľuje na celé stovky Kčs nadol.

(3) Dodatkový odvod je splatný najneskôr do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom došlo k prekročeniu limitov ropných výrobkov.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

Za prekročenie limitov ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja, petroleja, automobilového benzínu a motorovej a vykurovacej nafty v kalendárnom roku 1986 a v predchádzajúcich rokoch sa voči organizáciám uplatní dodatkový odvod alebo postih podľa doterajších predpisov.

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády ČSSR č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 176/1982 Zb.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2) Nariadenie vlády ČSR č. 78/1986 Zb. o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Českej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.
Nariadenie vlády SSR č. 79/1986 Zb. o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.

3) § 44 a § 60 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

4) § 45 a § 60 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb.

5) § 6 ods. 2 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

6) Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek odberateľsko-dodávateľské a výrobno-spotrebné vzťahy "13/1 ODV" (registrované v čiastke 1/1986 Zb.).

7) § 3 ods. 1 a § 4 zákona ČNR a č. 33/1970 Zb. o finančných správach. § 3 ods. 1 zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach. § 3 ods. 1 a 2 zákona ČNR č. 174/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie. § 3 ods. 1 zákona SNR č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.