61

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 15. septembra 1986

o dočasnej správe národného majetku

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 1 písm. a) č. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dočasnú správu národného majetku,

a) pri ktorom pri jeho nadobudnutí štátom nie je zrejmé, ktorá štátna organizácia ho má spravovať, alebo

b) o ktorom sa zistí, že nie je v správe žiadnej štátnej organizácie.1)

(2) V dočasnej správe podľa odseku 1 písm. a) je národný majetok, ktorý štát nadobudol

a) výrokom súdu o prepadnutí majetku alebo o prepadnutí alebo zhabaní veci,2)

b) výrokom národného výboru o prepadnutí alebo zhabaní veci,3)

c) výrokom colnice o prepadnutí alebo zhabaní tovaru (veci), pripadnutím zvyšku výťažku z predaja tovaru (veci) a vzdaním sa tovaru (veci),4)

d) darovaním nehnuteľnosti štátu,5)

e) dedením alebo pripadnutím dedičstva štátu,6)

f) pripadnutím nájdených, opustených alebo skrytých vecí štátu7) alebo vydaním neoprávneného majetkového prospechu štátu,8)

g) pripadnutím vecí občana štátu,9)

h) vydržaním pozemku alebo jeho časti občanom v prospech štátu,10)

i) výrokom súdu o pripadnutí plnenia štátu,11)

j) pripadnutím predmetu úschovy štátu,12)

k) výrokom štátneho notárstva o pripadnutí predmetu úschovy štátu,13)

l) na základe iných skutočností uvedených v právnych predpisoch,14)

m) na základe medzinárodných zmlúv (dohôd).

§ 2

Príslušnosť na dočasnú správu

(1) Národný majetok uvedený v § 1 je v dočasnej správe okresného národného výboru alebo národného výboru jemu na roveň postaveného (ďalej len „okresný národný výbor“),1) v obvode ktorého sa nachádza, ak táto vyhláška alebo osobitný predpis neustanoví inak.

(2) Ak okresný národný výbor, v obvode ktorého bolo posledné bydlisko alebo sídlo bývalého vlastníka, zistí, že nadobudnutý majetok sa nachádza v obvode iných okresných národných výborov, bezodkladne o tom upovedomí tieto okresné národné výbory, ktoré sú povinné ihneď sa ujať dočasnej správy tohto národného majetku.

(3) Na dočasnú správu národného majetku, ktorý sa nachádza mimo územia Československej socialistickej republiky, je príslušný okresný národný výbor, v obvode ktorého mal bývalý vlastník posledné bydlisko alebo sídlo.

(4) Národný majetok uvedený v § 1 ods. 2 písm. c) a tovar, pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktorý bol zhabaný v trestnom konaní o trestných činoch a prečinoch spáchaných pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru, je v dočasnej správe colnice.15)

(5) Majetok nájdený v obvode dráhy, ktorý pripadol štátu,16) je v dočasnej správe dráhového podniku.17)

(6) Dentálny drahý kov, ktorý pripadol štátu,18) je v dočasnej správe príslušného ústavu národného zdravia.

(7) Pokiaľ nemožno príslušnosť na dočasnú správu národného majetku určiť podľa predchádzajúcich ustanovení, je príslušný ten okresný národný výbor, prípadne tá organizácia, ktorú určí príslušné ministerstvo financií.

§ 3

Starostlivosť o národný majetok v dočasnej správe

(1) Okresný národný výbor národný majetok v dočasnej správe

a) zistí a spíše bezodkladne po tom, čo sa o nadobudnutí tohto majetku štátom dozvedel; zistenie a spísanie majetku sa nevykoná, pokiaľ tento majetok bol už predtým zaistený podľa osobitného predpisu;19)

b) riadne ochraňuje a stará sa o jeho zachovanie;

c) účelne rozmiestni prevodom do správy štátnych organizácií alebo do vlastníctva iných socialistických organizácií než štátnych, prípadne do vlastníctva občanov, alebo s ním naloží iným vhodným spôsobom.

(2) Okresný národný výbor zabezpečí, aby nadobudnutie nehnuteľnosti štátom mohlo byť bezodkladne, najneskôr do 60 dní po tom, čo sa o nadobudnutí majetku štátom dozvedel, vyznačené v evidencii nehnuteľností. Listina, na základe ktorej sa robí zápis, musí mať náležitosti ustanovené osobitným predpisom.20)

(3) Nadobudnutie nehnuteľnosti devízového cudzozemca československým štátom okresný národný výbor oznámi príslušnej správe pre veci majetkové a devízové.

§ 4

Evidencia národného majetku v dočasnej správe okresného národného výboru

(1) Každý prípad nadobudnutia majetku do dočasnej správy vedie okresný národný výbor v operatívnej evidencii, ktorú tvoria

a) register podstát,

b) menný index k registru podstát,

c) zoznam a opis majetku,

d) skladové knihy,

e) prehľad o pohybe prevzatých kľúčov.

(2) Príjmy a výdavky spojené s dočasnou správou rozpočtujú okresné národné výbory;21) účtovanie sa spravuje osobitnými predpismi.22)

Nakladanie s národným majetkom v dočasnej správe

§ 5

(1) Ak pri realizácii majetku, ktorý štát nadobudol na základe prepadnutia majetku,23) pripadnutia dedičstva štátu24) alebo pripadnutia veci občana štátu,9) uplatnia k veciam prevzatým štátom vlastnícke práva tretie osoby, prerokuje okresný národný výbor ich žiadosti. Ak po posúdení predložených dôkazov o vlastníctve dôjde k záveru, že uplatnený nárok je oprávnený, vydá vec vlastníkovi. V opačnom prípade ich odkáže na občianske súdne konanie25) s výzvou, aby v lehote jeden mesiac od jej doručenia preukázali, že svoj nárok uplatnili.

(2) Ak štát výrokom súdu o prepadnutí majetku23) nadobudne veci a prostriedky, pri ktorých môžu vzniknúť pochybnosti, či sú nevyhnutne potrebné na uspokojenie životných potrieb osôb, o výživu alebo výchovu ktorých je odsúdený povinný sa starať,26) a ak sú predpoklady, že by mohla byť podaná žiadosť o ich vyňatie podľa osobitného predpisu,27) naloží okresný národný výbor s týmito vecami a prostriedkami až po uplynutí troch mesiacov od právoplatnosti výroku súdu. Ak bola žiadosť podaná, vyčká okresný národný výbor právoplatnosť rozhodnutia o tejto žiadosti.

(3) Ak o vyňatie vecí a prostriedkov z majetku, ktorý pripadol štátu,9) požiada osoba, o výživu ktorej je vlastník veci povinný sa starať, prerokuje okresný národný výbor jej žiadosť. Pokiaľ sú podmienky a rozsah vyňatia nesporné, okresný národný výbor žiadosti vyhovie; v opačnom prípade sa postupuje podľa poslednej vety odseku 1.

(4) S vecami a prostriedkami, ku ktorým uplatnili vlastnícke práva tretie osoby (odsek 1) alebo o ktorých vyňatie z majetku, ktorý pripadol štátu, požiadali tretie osoby (odsek 3), sa naloží až po prerokovaní ich žiadosti; ak bola podaná žaloba, naloží sa s nimi až po právoplatnosti rozhodnutia súdu.

§ 6

(1) Okresný národný výbor prevedie národný majetok, ktorý má v dočasnej správe, bezodkladne hospodárskou zmluvou28) do správy štátnych organizácií alebo do vlastníctva iných socialistických organizácií než štátnych, ktorým môže najlepšie slúžiť pri plnení ich úloh, prípadne do správy alebo vlastníctva socialistických organizácií, ktorých predmetom činnosti je nákup a predaj použitých vecí. To neplatí v prípade, že si okresný národný výbor ponechá majetok vo svojej správe, alebo ak je ďalej ustanovené inak. Nehnuteľnosti môže tiež okresný národný výbor previesť do správy organizácií ním riadených alebo do správy miestneho (mestského) národného výboru opatrením.29)

(2) Rodinné domčeky, byty v osobnom vlastníctve a stavby pre individuálnu rekreáciu môže okresný národný výbor predať občanom za cenu podľa cenových predpisov a za podmienok ustanovených osobitným predpisom30) alebo ich môže, ak to považuje za vhodnejšie, previesť do správy príslušného miestneho (mestského) národného výboru, prípadne do správy príslušného organizácie bytového hospodárstva za účelom ich predaja občanom.

(3) Ak štát nadobudol spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, naloží sa s ním obdobne podľa predchádzajúcich ustanovení. Ak štát nadobudol spoluvlastnícky podiel na hnuteľných veciach, dohodne sa okresný národný výbor s ostatnými spoluvlastníkmi o zrušení spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní ;ak nedôjde k dohode, podá okresný národný výbor súdu návrh na zrušenie spoluvlastníctva.31)

(4) O vyporiadaní zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov32) sa okresný národný výbor, ktorý vstúpil do práv jedného z nich, dohodne s druhým z manželov;33) ak k dohode nedôjde, podá okresný národný výbor súdu návrh na vyporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

(5) Okresný národný výbor môže občanom predať za cenu podľa cenových predpisov hnuteľné veci, ktoré môžu byť predmetom osobného vlastníctva, ak by bolo iné naloženie s nimi nehospodárne. Takto nemožno naložiť s majetkom osobitného charakteru (§ 7).

(6) Z vecí nadobudnuteľných štátom v konaní o dedičstve môže okresný národný výbor občanovi výnimočne predať hnuteľné veci, ktoré pre neho majú význam ako pamiatka na zomrelého, a to do úhrnnej odhadnej ceny 5000 Kčs. Predať však nemožno veci uvedené v ods. 1, 3, 4, 5 a 6.

(7) Na prevod majetku podľa predchádzajúcich ustanovení nie je potrebné schválenie národného výboru vyššieho stupňa.

§ 7

Nakladanie s národným majetkom osôb iného charakteru

(1) Hnuteľné veci muzeálnej a galerijnej hodnoty, prípadne hodnoty dokumentujúcej vývoj spoločnosti dá okresný národný výbor posúdiť príslušnému orgánu na úseku kultúry a prevedie ich bezodplatne do správy tej organizácie, ktorú mu tento orgán určí. Kultúrne pamiatky a veci muzeálnej a galerijnej hodnoty vojenského charakteru prevedie okresný národný výbor bezodplatne do správy Vojenského historickému ústavu v Prahe. Hnuteľné veci archívnej hodnoty prevedie okresný národný výbor bezodplatne do správy príslušného Štátneho oblastného archívu; poštové známky a iné poštové ceniny včítane ich zbierok, pokiaľ majú muzeálnu, galerijnú alebo archívnu hodnotu, prevedie bezodplatne do správy Federálneho ministerstva spojov.

(2) Okresný národný výbor prevedie za cenu podľa cenových predpisov

b) poštové známky a iné poštové ceniny včítane ich zbierok a iného filatelistického materiálu, pokiaľ sa s nimi nenaloží podľa odseku 1, Poštovej filatelistickej službe v Prahe alebo Poštovej filatelistickej službe v Bratislave;

c) iné cenné veci, najmä značkový porcelán, vzácne sklo, obrazy, plastiky, koberce, slohový nábytok a starožitnosti každého druhu, pokiaľ sa s nimi nenaloží podľa odseku 1, do správy, prípadne vlastníctva socialistickej organizácie, ktorej predmetom činnosti je nákup a predaj týchto vecí.

(3) S liečivami, liečebnými a ortopedickými potrebami naloží okresný národný výbor podľa odporúčania okresného (obvodného) ústavu národného zdravia.

(4) S jedmi a žieravinami naloží okresný národný výbor v súlade s osobitnými predpismi35) po predchádzajúcom prerokovaní s okresným (obvodným) hygienikom.

(5) Valuty, devízy a zlato36) a odberné poukazy podniku zahraničného obchodu Tuzex ponúkne okresný národný výbor na odkúpenie Štátnej banke československej.

(6) Zbrane a strelivo, na ktoré sa vzťahujú predpisy o zbraniach a strelive,37) a výbušniny odovzdá okresný národný výbor príslušnej okresnej (obvodnej) správe Zboru národnej bezpečnosti; jej tiež odovzdá iné veci, ktoré nie je prípustné alebo vhodné uvádzať do obehu (napr. vysielačky, mapy, závadné tlačoviny, fotografie, filmy).

(7) Pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu,38) prevedie okresný národný výbor do správy štátnej poľnohospodárskej organizácie alebo si ho ponechá vo svojej správe a odovzdá ho do trvalého užívania39) inej poľnohospodárskej socialistickej organizácii než štátnej.

(8) Pozemok, ktorý je súčasťou lesného pôdneho fondu,40) prevedie okresný národný výbor do správy štátnej organizácie lesného hospodárstva.

Záväzky

§ 8

(1) Záväzky bývalého vlastníka veci neprechádzajú na štát, pokiaľ tento alebo osobitný predpis41) neustanovuje inak.

(2) Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov okresný národný výbor prihliadne na záväzky, ktoré vznikli za trvania manželstva.

(3) Ak štát nadobudol majetok z dôvodu uvedeného v § 1 ods. 2 písm. e), zodpovedá za záväzky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.41)

(4) Ručiteľovi, na ktorého prešla povinnosť uhradiť pôžičku poskytnutú socialistickou organizáciou dlžníkovi, ktorého majetok pripadol štátu z dôvodu uvedeného v § 1 ods. 2 písm. g), môže okresný národný výbor bezodplatne previesť do vlastníctva hnuteľné veci preukázateľné obstarané dlžníkom z tejto pôžičky. Hodnota takto prevádzaných vecí nesmie presiahnuť výšku zostatku pôžičky s príslušenstvom, ktorý je ručiteľ povinný uhradiť.

§ 9

(1) Ak dedičstvo pripadlo štátu42) a nie je možné uhradiť peňažný dlh peniazmi z dedičstva, môže okresný národný výbor ponúknuť veriteľovi na úhradu dlhu veci z dedičstva, ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlhu. Ak veriteľ odmietne prijať ponúknuté veci, postupuje sa podľa osobitného predpisu.43)

(2) Pri nadobudnutí dedičstva štátom uhradí okresný národný výbor primerané44) náklady poručiteľovho pohrebu.

§ 10

Ak štát nadobudol majetok darom,45) preberá iba povinnosť (záväzky) uvedené v darovacej zmluve. Po prijatí ponuky daru vyporiada okresný národný výbor všetky prevzaté záväzky okrem pohľadávky sporiteľne, ktoré sa vyporiadajú podľa § 11.

§ 11

(1) Nepremlčané pohľadávky sporiteľní včítane príslušenstva, ktoré súvisia s nehnuteľným majetkom nadobudnutým štátom z dôvodov uvedených v § 1 ods. 2, vyporiada príslušná Správa pre veci majetkové a devízové.

(2) Rovnako sa postupuje pri vyporiadaní pohľadávok sporiteľní súvisiacich s majetkom, ktorý štát nadobudol pri predaji nehnuteľnosti štátnym notárstvom pri výkone rozhodnutia.46)


Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Z nadobúdania vecí podľa ustanovenia § 6 ods. 5 a z nadobúdania nehnuteľností podľa ustanovenia § 6 ods. 2 sú vylúčení poslanci národných výborov, pracovníci národných výborov, súdov, prokuratúr, štátnych notárstiev a príslušníci Zboru národnej bezpečnosti. Takisto sú vylúčení pracovníci iných štátnych orgánov a súdni znalci, pokiaľ pri dočasnej správe národného majetku spolupracovali.

(2) Z nadobúdania vecí podľa ustanovenia § 6 ods. 5 a z nadobúdania nehnuteľností podľa ustanovenia § 6 ods. 2 sú vylúčené aj osoby blízke47) osobám uvedeným v odseku 1.

§ 13

Štátne orgány, organizácie a občania spolupracujú s okresnými národnými výbormi pri zisťovaní majetku uvedeného v § 1.

§ 14

Pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, platia pre dočasnú správu národného majetku predpisy o správe národného majetku48) s výnimkou ustanovení o sankciách.

§ 15

Pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, platia ustanovenia tejto vyhlášky aj pre dočasnú správu národného majetku vykonávanú inými štátnymi orgánmi a organizáciami.1)

§ 16

Príslušné ministerstvo financií môže v jednotlivých prípadoch zo závažných dôvodov povoliť výnimku z ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 6 ods. 5, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 1 a 4, § 9 ods. 2 a § 11 ods. 1.

§ 17

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 86/1977 Zb. o dočasnej správe národného majetku.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


Minister:

Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 65 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.

2) § 51, 52, 55, 56 a 73 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 113/1973 Zb.§ 2 až 6, § 10 a 11 zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch.

3) § 26 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.

4) § 89, 90, § 109 ods. 1, § 110 ods. 1 písm. c) a § 115 ods. 1 colného zákona č. 44/1974 Zb.

5) § 407 a 408 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb.§ 4 a 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 90/1984 Zb. o správe národného majetku.

6) § 462 a 476 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7) § 453 Občianskeho zákonníka.

8) § 456 druhá veta Občianskeho zákonníka.

9) § 453a Občianskeho zákonníka.

10) § 135a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11) § 457 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

12) § 26 ods. 2 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.

13) § 74 a 75 Notárskeho poriadku č. 95/1963 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 72/1983 Zb.

14) Napr. § 44 Notárskeho poriadku; § 81 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v úplnom znení vyhlásenom pod č. 148/1973 Zb.

15) § 110 ods. 1 colného zákona.

16) § 453 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

17) § 3a ods. 3 a 4 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, v znení vyhlášky č. 122/1974 Zb.

18) § 453 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

19) § 347 Trestného poriadku.

20) § 6 ods. 2 vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona SNR č. 150/1983 Zb. a v znení zákona ČNR č. 157/1983 Zb.

21) Rozpočtová skladba pre národné výbory v Českej socialistickej republike - MF ČSR - č. 121/16.314/85, kapitola 741. Rozpočtová skladba pre národné výbory v Slovenskej socialistickej republike - MF SSR - č. 1/1.495/1985, kapitola 941.

22) Účtová osnova a smernice k účtovej osnove pre rozpočtové organizácie - FMF - č. XV/2-4066/1982 reg. v čiastke 35/1982 Zb. (č. VII/2-22.873/1985).

23) § 51 a 52 Trestného zákona.

24) § 462 Občianskeho zákonníka.

25) Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 78/1983 Zb.

26) § 52 Trestného zákona.

27) § 346 ods. 1 Trestného poriadku.

28) § 69 ods. 3, § 347 a 349 Hospodárskeho zákonníka.

29) § 68 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

30) § 18 ods. 5 vyhlášky č. 90/1984 Zb.

31) § 142 Občianskeho zákonníka.

32) § 52 Trestného zákona. § 148 ods. 1 a 2, § 453a ods. 2 a § 500 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

33) § 149 a 150 Občianskeho zákonníka.

34) § 5 písm. b) zákona č. 142/1970 Zb.

35) Napr. vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu a vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

36) § 5 písm. a) a b) zákona č. 142/1970 Zb.

37) Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive.

38) § 1 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v úplnom znení vyhlásenom pod č. 124/1975 Zb.

39) § 14 vyhlášky č. 90/1984 Zb.

40) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

41) § 470 a 472 Občianskeho zákonníka.

42) § 462 Občianskeho zákonníka.

43) § 43 ods. 1 Notárskeho poriadku.

44) § 60 ods. 1 a 2 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

45) § 4 a 5 vyhlášky č. 90/1984 Zb.

46) § 336 Občianskeho súdneho poriadku.

47) § 116 Občianskeho zákonníka.

48) Vyhláška č. 90/1984 Zb.