Vyhláška č. 45/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami

(v znení č. 10/1988 Zb.)

Čiastka 14/1986
Platnosť od 11.07.1986 do31.01.1991
Účinnosť od 29.01.1988 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

45

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 1. júla 1986,

ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií podľa § 41 ods. 2 a 3 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Dovážaný neobchodný tovar podlieha clu, ktoré sa vymeriava z ceny alebo z colnej hodnoty neobchodného tovaru podľa sadzieb určených colným sadzobníkom neobchodného tovaru.

(2) Colný sadzobník neobchodného tovaru je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Ak sa vymeriava clo z neobchodného tovaru podľa ceny, je základom tuzemská maloobchodná cena rovnakého alebo podobného tovaru.

(2) Ak sa vymeriava clo podľa colnej hodnoty neobchodného tovaru, určí sa táto colná hodnota v rámci príslušnej položky spôsobom ustanoveným v stĺpci 4 colného sadzobníka neobchodného tovaru.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru, v znení vyhlášky č. 76/1984 Zb.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1986.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 45/1988 Zb.

COLNÝ SADZOBNÍK NEOBCHODNÉHO TOVARU S VYSVETLIVKAMI

PoložkaPomenovanie tovaruZákladSadzbaVysvetlivky
       1                  2    3      4         5
1.Požívatiny, obiloviny a okopaninybez claDo tejto položky sa okopaniny zaraďujú potraviny, pochutiny a nealkoholické nápoje.
2.Alkoholické nápoje
a) liehovinycena50 %Do tejto položky sa zaraďujú destiláty, pálenky, likéry.
b) ostatné alkoholické nápojecena20 %Do tejto položky sa zaraďujú vína, sekty, vermuty, pivo.
3.Tabak a tabakové výrobkycena30 %
4.Motorové vozidlá
a) s obsahom do 1600 m3colná hodnota 1 cm3 obsahu motora sa ohodnocuje sumou Kčs 50,-50 % Do tejto položky sa zaraďujú jednostopové i dvostopové, osobné i nákladné, cestovné, teréne, športové motorové vozidlá, motorové vozidlá so športovou úpravou, špeciálne a ťažné vozidlá a pretekárske vozidlá včítane ich povinného vybavenia dovážaného spolu s vozidlom, včítane zabudovaného príslušenstva. Za príslušenstvo sa považujú len autopoťahy, zabudovaný kazetový autoprehrávač a autorádio s reproduktormi.
b) s obsahom od 1601 cm3 do 1800 cm3colná hodnota 1 cm3 obsahu motora sa ohodnocuje sumou Kčs 60,-50 %
c) s obsahom od 1801 cm3 a vyššiecolná hodnota 1 cm3 obsahu motora sa ohodnocuje sumou Kčs 70,-50 %
5.Súčasti motorových vozidielcena50 % Do tejto položky sa zaraďujú všetky časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel dovážané samostatne, ktoré majú byť namontované do vozidla a bezprostredne súvisia s jeho prevádzkou. Do tejto položky sa nezaraďujú autorádiá a autoprehrávače včítane reproduktorov patriace do položky č. 17, televízne prijímače patriace do položky č. 9 (farebné) alebo do položky č. 17 (čiernobiele), telefónne prístroje patriace do položky č. 17.
6. Osobné počítače a mikropočítače1)Do tejto položky sa zaraďujú osobné počítače a mikropočítače majúce alfanumerickú klávesnicu včítane príslušenstva a súčastí (monitory, jednoúčelové magnetofóny-datarekordéry, tlačiarne a iné grafické a reprografické jednotky atď.). Príslušenstvo a súčasti osobných počítačov a mikropočítačov dovážané samostatne sa zaraďujú do poloky č. 7. Počítacie zariadenia majúce iba numerickú klávesnicu (kalkulátory) sa zaraďujú do položky č. 8.
. a) do 17 KB operačnej pamäti RAMcolná hodnota 1KB operačnej pamäti RAM sa ohodnocuje somou Kčs 50,-10 %
b) nad 17 KB operačnej pamäti RAMcolná hodnota 1KB operačnej pamäti RAM sa ohodnocuje somou Kčs 30,-10 %
7.Príslušenstvo a súčasti osobných počítačov a mikropočítačovDo tejto položky sa zaraďuje len príslušenstvo a súčasti osobných počítačov a mikropočítačov dovážané samostatne.
a) monochromatické i farebné monitorycolná hodnota 1 cm dĺžky uhlopriečky obrazovky sa ohodnocuje sumou Kčs 30,-10 %
b) jadnoúčelové mafnetofóny (datarekordéry)colná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 1000,-10 %
c) disketové jednotkycolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 3000,-10 %
d) disketycolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 20,-10 %
e) tlačiarne a ostatné grafické a reprografické jednotkycolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 3000,-10 %Elektrické a elektronické písacie stroje s klávsnicou sa zaraďujú do položky č. 17.
f) ostatné príslušenstvo a súčasti osobných počítačov a mikropočítačovcena10 %
8.Kalkulátorycena10 %Do tejto položky sa zaraďujú kalkulátory všetkých druhov včítane programovateľných. Programovateľné kalkulátory s alfanumerickou klávesnicou sa zaraďajú do položky č. 6.
9.Farebné televízne prijímače2)cena alebo colná hodnota 1 cm dĺžky uhlopriečky obrazovky sa ohodnucuje sumou Kčs 200,-30 %Z ceny sa clo vymeriava v tých prípadoch, keď je na dovážaný televízor určená tuzemská maloobchodná cena. V ostatných prípadoch sa clo vymeriava z colnej hodnoty.
10.Farebné televízne monitorycolná hodnota 1 cm dĺžky uhlopriečky obrazovky sa ohodnucuje sumou Kčs 100,-30 %Do tejto položky sa zaraďujú farebné televízne monitory bez prijímacieho zariadenia. Ak je monitor vybavený TV receiverom (prevádzačom a voličom) na príjem TV signálu včítane zvuku, zaraďuje sa do položky č. 9.
11.Videprekordéry a videoprehrávače
a) videorekordérycolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs
15 000,-
30 %
b) videoprehrávačecolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 
9 000,-
30 %
12.Videokamery pre farebný záznamcolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 
15 000,-
30 %
13.Kompaktné kamery pre farebný záznamcolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 
35 000,-
30 %Do tejto položky sa zaraďujú videokamery pre farebný záznam, ktoré spájajú optickú funkciu (kamera) s videorekordérom.
14.Prístroje zvukovej a reprodukčnej technikyZa prenosné prístroje položky č. 14a) až 14c) sa považujú prístroje, ktoré majú vlastný zdroj napájania. Do položky 14b) a 14c) sa zaraďujú takisto prenosné  magnetofóny s digitálnym záznamom na páske. Prenosné prehrávače kaziet typu Walkman sa zaraďujú do položky č. 17.
a) monofónne prenosné rádiomagnetofónycolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 
1500,-
30 %
b) stereofónne prenosné jednokazetové rádiomagnetofónycolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 
3000,-
30 %
c) stereofónne prenosné dvojkazetové rádiomagnetofónycolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 
5000,-
30 %
d) zosilňovače, zosilňovače s equalizérom, gramofóny, magnetofóny, tunery, receivery, súpravy reproboxov a kombinácie týchto prístrojovcolná hodnota 1 kus (súprava) sa ohodnocuje sumou Kčs 
2000,-
30 %Do tejto položky sa zaraďujú uvedené prístroje dovážané tak sanostatne, ako aj v kombináciách (veže, prenosné miniveže a ďalšie včítane prístrojov akombinácií kategórie Hi-Fi). Ak je zosilňovač zabudovaný v inom prístroji položky č. 14d), nevyclieva sa ako samostatný kus. Do tejto položky sa nezaraďujú rádiomagnetofóny patriace do položiek č. 14a) a c), čiernobiele televízne prijímače patriace do položky č. 9, videorekordéry a videoprehrávače patriace do položky č. 11, prehrávače kompaktných platní patriace do položky č. 14e), ktoré sa zaraďujú do príslušných položiek, aj keď sú dovážané v kombináciách s prístrojmi položky č. 14d). Za súpravu reproboxov sa považujú dva reproboxy. Reproboxy dovážané k neprenosným prehrávačom kompaktných platní sa zaraďujú do položky č.14d).
e) prehrávače kompaktných platní prenosné a neprenosnécolná hodnota 1 kus sa ohodnocuje sumou Kčs 5000,-30 %
15.Hračky, hry. športové a brannošportové potreby a ich súčasticena10 %Do tejto položky sa zaraďujú hračky a hry včítane technických a elektronických. Do tejto položky sa ďalej zaraďujú športové potreby, náčinie a náradie, špeciálna športová obuv a výstroj použiteľné výlučne na výkon športu a športovo-brannej činnosti včítane amatérskych rádiostaníc a rádiových prístrojov pre riadenie modelov. Do tejto položky sa nezaraďujú rybárske potreby a cestovné bicykle patriace do položky č. 17, terénne, športové a pretekárske motorové vozidlá a vozidlá so športovou úpravou patriace do položky č. 4, súčasti motorových vozidiel patriace do položky č. 5 a letecké, lodné a raketové motory patriace do položky č. 17.
16.Knihy, tlačoviny, časopisy, hudobniny, nálepky a mince na zberateľské účely, poštové známky, spisy, diapozitívy, fotografiebez cla
17.Ostatný tovar v tomto sadzobníku výslovne nemenovanýcena30 %

Poznámky pod čiarou

1) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 9/1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla.

2) § 2 vyhlášky č. 9/1988 Zb.