Zákon č. 70/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

(v znení č. 271/1991 Zb., 264/1999 Z. z.)

Čiastka 23/1986
Platnosť od 06.11.1986 do06.02.2002
Účinnosť od 01.01.2000 do06.02.2002
Zrušený 152/1995 Z. z.

70

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 23. októbra 1986

o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky; člení sa na ústredný inšpektorát a jemu podriadené inšpektoráty.

(2) Na čele Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky. Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého riadi ústredný riaditeľ.

(3) Sídla inšpektorátov a ich územnú pôsobnosť určí Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia je rozpočtovou organizáciou.

§ 2

(1) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia kontroluje v organizáciách, ktoré vyrábajú, nakupujú, skladujú, dopravujú alebo predávajú poľnohospodárske, potravinárske,1) kozmetické, mydlárske, saponátové alebo tabakové výrobky,

a) či tieto výrobky zodpovedajú 1 akosti určenej právnym predpisom, technickou normou alebo iným záväzným spôsobom; 2 akostným a hmotnostným podmienkam, za ktorých bola určená ich cena,

b) či sa pri výrobe potravinárskych,1) kozmetických, mydlárskych, saponátových a tabakových výrobkov (ďalej len „potravinárske výrobky“) a pri nákupe, skladovaní, doprave a predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov dodržiavajú podmienky určené na zabezpečenie akosti, vrátane zdravotnej nezávadnosti týchto výrobkov, najmä predpísané receptúry, technologické postupy, podmienky pre skladovanie a dopravu a požiadavky na osobnú hygienu a hygienickú nezávadnosť prevádzky,

c) či sa nepoužívajú neoverené meradlá, ak overeniu nepodliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce štátnym alebo odborovým technickým normám alebo iné závadné prístroje a zariadenia ovplyvňujúce akosť poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov.

(2) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti posudzuje tiež vplyv obalov a iných činiteľov na akosť poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

§ 3

(1) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia

a) zisťuje v kontrolovaných organizáciách nedostatky, ich príčiny a osoby zodpovedné za ich vznik alebo trvanie;

b) vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov, ich príčin a škodlivých následkov a ukladá, prípadne navrhuje opatrenia na ich odstránenie;

c) zabezpečuje a vykonáva systematickú kontrolu plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,

d) zovšeobecňuje poznatky z výkonu kontroly, oboznamuje s nimi príslušné orgány a odporúča im opatrenia na zlepšenie starostlivosti o akosť poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,

e) predchádza vzniku nedostatkov najmä včasným odhaľovaním ich príčin, výchovným pôsobením a uverejňovaním výsledkov kontrol,

f) vykonáva na overenie akosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov rozbory ich vzoriek a na ich základe vydáva posudky a osvedčenia o akosti týchto výrobkov, ktoré sú záväzné pre zúčastnené organizácie a občanov a pre orgány štátnej správy,

g) ukladá sankčné a iné opatrenia podľa tohto zákona.

(2) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri zisťovaní príčin nedostatkov vykonáva potrebné šetrenia tiež v ostatných organizáciách ovplyvňujúcich akosť poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov.

§ 4

(1) Pracovníci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie poverení plnením jej kontrolných úloh (ďalej len „inšpektori“) sú pri kontrole oprávnení

a) vstupovať do priestorov kontrolovaných organizácií a do priestorov organizácií uvedených v § 3 ods. 2,

b) požadovať od príslušných pracovníkov kontrolovaných organizácií a od príslušných pracovníkov uvedených v § 3 ods. 2 potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenie,

c) odoberať na náklad kontrolovaných organizácií potrebné vzorky poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na posúdenie ich akosti a používať na náklad týchto organizácií zariadenia ich technickej kontroly,

d) požadovať od príslušných vedúcich pracovníkov kontrolovaných organizácií, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky alebo aby na ich odstránenie neodkladne vykonali nevyhnutné opatrenia a podali o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii.

(2) Pri plnení úloh tohto zákona sa inšpektori preukazujú preukazmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie.

§ 5

(1) Ústredný riaditeľ a riaditelia inšpektorátov sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení priberať k účasti na kontrole odborných pracovníkov iných orgánov a organizácií, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolovanej činnosti, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na desať pracovných dní v roku. Účasť týchto pracovníkov na kontrole sa považuje za činnosť vo všeobecnom záujme;2) uvoľňujúci orgán alebo organizácia sú povinné poskytnúť im náhradu mzdy. O podmienkach účasti na kontrole sa ústredný riaditeľ alebo riaditeľ inšpektorátu vopred dohodne s príslušným orgánom alebo organizáciou.

(2) Odborní pracovníci pribratí k účasti na kontrole majú práva a povinnosti podľa tohto zákona v rozsahu poverenie daného im Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou. Týmto poverením sa preukazujú pri plnení svojich úloh.

§ 6

(1) Kontrolované organizácie, ako aj organizácie uvedené v § 3 ods. 2 sú povinné umožniť inšpektorom a odborným pracovníkom pribratým k účasti na kontrole plniť ich úlohy súvisiace s výkonom kontroly.

(2) Príslušní vedúci pracovníci kontrolovaných organizácií sú povinní v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky alebo neodkladne vykonať nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii.

§ 7

(1) Inšpektor na základe vykonanej kontroly

a) zakáže do urobenia nápravy

1. výrobu potravinárskych výrobkov, nákup, dodávku, predaj alebo použitie týchto výrobkov alebo surovín na ich výrobu alebo poľnohospodárskych výrobkov, ak sú tieto výrobky alebo suroviny zdravotne závadné alebo inak akostne vadné;

2. používanie neoverených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel nezodpovedajúcich štátnym alebo odborovým technickým normám a používanie iných závadných prístrojov a zariadení ovplyvňujúcich akosť poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

b) preradí do zodpovedajúcej akostnej triedy poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré boli do akostnej triedy nesprávne zaradené.

(2) Opatrenie podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne príslušnému vedúcemu pracovníkovi kontrolovanej organizácie a neodkladne o ňom urobí písomný záznam.

(3) Ak nesúhlasí kontrolovaná organizácia s uloženým opatrením, môže proti nemu podať námietky, ktoré sa uvedú v zázname podľa odseku 2, alebo ich môže podať písomne najneskôr do troch dní. Podané námietky nemajú odkladný účinok. O podaných námietkach neodkladne rozhodne riaditeľ inšpektorátu, a ak opatrenie podľa odseku 1 uložil inšpektor ústredného inšpektorátu, ústredný riaditeľ. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje kontrolovanej organizácii a je konečné.

§ 9

(1) Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie, ktorý zavinene

a) poruší akosť poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,

b) nedodržiava určené podmienky pre dopravu alebo skladovanie poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

c) nedodržiava určený technologický postup alebo predpísanú receptúru pri výrobe potravinárskych výrobkov,

d) spôsobí, že organizácia neplní povinnosti pri vykonávaní technickej kontroly akosti poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

e) porušuje predpisy alebo opatrenia pre riadenie a kontrolu akosti poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

f) používa neoverené meradlá, ak overeniu podliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce štátnym alebo odborovým technickým normám alebo iné závadné prístroje a zariadenia ovplyvňujúce akosť poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

g) nedodržiava určené požiadavky na osobnú hygienu alebo hygienickú nezávadnosť prevádzky,

h) porušuje iné podmienky určené na zabezpečenie akosti, vrátane zdravotnej nezávadnosti poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

i) nesplní alebo spôsobí, že nebolo splnené opatrenie na nápravu zistených nedostatkov,

j) poruší rozhodnutie vydané podľa § 7 ods. 1,

pokutu až do výšky 5000 Kčs.

(2) Inšpektor na základe svojho zistenia pri kontrole môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie za menej závažné zavinené porušenie povinností uvedených v odseku 1 pokutu až do výšky 1000 Kčs bez ďalšieho prejednania, ak bolo porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a pracovník je ochotný pokutu zaplatiť. Proti uloženiu pokuty sa nemožno odvolať; o tom musí byť pracovník vopred poučený. Inšpektor je oprávnený uloženú pokutu vybrať; na jej uloženie a vybratie použije bloky, ktoré sa používajú na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní o priestupkoch.

(3) Riaditeľ inšpektorátu môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie, ktorý marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú pokutu až do výšky 1000 Kčs, a to aj opätovne.

(4) Pokutu alebo poriadkovú pokutu nemožno uložiť tomu, kto bol za to isté konanie postihnutý podľa iných právnych predpisov.

(5) Pokutu alebo poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

§ 10

(1) Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie uložiť kontrolovanej organizácii, ktorá

a) dodá poľnohospodárske alebo potravinárske výrobky vadnej akosti,

b) neplní povinnosti pri vykonávaní technickej kontroly akosti poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

c) závažným spôsobom poruší určený technologický postup alebo predpísanú receptúru pri výrobe potravinárskych výrobkov alebo určené podmienky pre dopravu alebo skladovanie poľnohospodárskych alebo potravinárskych výrobkov,

d) závažným spôsobom porušuje predpisy o zdravotnej a hygienickej ochrane poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.1)

pokutu až do výšky 50 000 Kčs.

(2) Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá

a) neoprávnene alebo klamlivo použila slovenskú značku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,

b) uviedla na trh alebo distribuovala určené výrobky bez vyhlásenia o zhode, certifikátu zhody alebo bez určeného označenia slovenskou značkou zhody,
pokutu podľa osobitného predpisu.4)

(3) Pokutu nemožno organizácii uložiť, ak jej bola za to isté konanie uložená pokuta podľa iných právnych predpisov.

(4) Pokutu možno uložiť organizácii do jedného roka odo dňa, keď Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia zistila porušenie povinnosti, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

§ 11

(1) Pri určení výšky pokuty a poriadkovej pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a u pracovníka kontrolovanej organizácie aj na mieru zavinenia.

(2) O odvolaní proti uloženiu, pokuty alebo poriadkovej pokuty rozhoduje ústredný riaditeľ.

(3) Pokuty a poriadkové pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.

§ 12

(1) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími príslušnými orgánmi štátnej správy, najmä štátneho skúšobníctva, štátnej zdravotníckej správy, odbornej štátnej kontroly rastlinnej výroby a veterinárnej starostlivosti. Tieto orgány poskytujú Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii potrebné podklady a údaje, a ak to vyžaduje povaha veci, tiež potrebnú odbornú pomoc.

(2) Ak Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri kontrole zistí skutočnosti, na základe ktorých je potrebné urobiť opatrenia, ktoré sú v právomoci iných orgánov, oznámi ich týmto orgánom.

§ 13

Kontrolovanými organizáciami podľa tohto zákona sa rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré podnikateľsky vykonávajú činnosti uvedené v § 2 ods. 1.

§ 14

Ak neustanovuje tento zákon inak, vzťahujú sa na ukladanie pokuty alebo poriadkovej pokuty všeobecné predpisy o správnom konaní. V ostatných prípadoch sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

§ 15

Tento zákon sa nevzťahuje na

a) kontrolu akosti

1. osiva, sadiva, škôlkárskych výpestkov, krmív, kŕmnych zmesí a surovín na ich výrobu a násadových vajec;

2. chovných a úžitkových zvierat, rybích násad, rybích plôdikov a ikier;

3. plemenných zvierat;

4. liečivých rastlín,

b) kontrolu akosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov a v objektoch Správy federálnych hmotných rezerv.

§ 16

Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť orgánov, prípadne organizácií, ktoré kontrolujú akosť alebo zdravotnú nezávadnosť poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov podľa osobitných predpisov.4)

§ 17

Posudky a osvedčenia vydané Českou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou v rámci jej pôsobnosti vo veciach uvedených v § 3 ods. 1 písm. f) platia aj v Slovenskej socialistickej republike.

§ 18

Ustanovenia zákona č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb., ak sa týkajú Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov a Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu, sa v Slovenskej socialistickej republike zrušujú.


§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 56 0000 - Základné potravinárske názvoslovie.

2) § 124 ods. 1 Zákonníka práce.

3) § 9 zákona č.161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu. Nariadenie vlády Československej socialistickej republikyč.112/1985 Zb. o štátnom riadení cien.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republikyč.118/1985 Zb. o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien.

4) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.