Vyhláška č. 24/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Čiastka 6/1986
Platnosť od 28.03.1986 do31.12.1988
Účinnosť od 01.04.1986 do31.12.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

24

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 21. marca 1986

o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje tvorbu fondu kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“), jeho použitie a hospodárenie s ním v jednotnom roľníckom družstve (ďalej len „družstvo“).

§ 2

Účel fondu

(1) Prostriedky fondu používa družstvo na plnenie svojho plánu kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja a na ďalšie účely vymedzené touto vyhláškou.

(2) Fond slúži členom družstva včítane členov dôchodcov, pracovníkom družstva, dôchodcom, ktorí do odchodu do dôchodku pracovali v družstve v pracovnom pomere, žiakom stredných odborných učilíšť, ktorí sa pre družstvo pripravujú,1) a učňom, ktorí s družstvom dojednali učebnú zmluvu2) (ďalej len „členovia družstva“), a pokiaľ je to v ďalších ustanoveniach výslovne uvedené, aj rodinným príslušníkom členov družstva, prípadne iným osobám.

(3) Za rodinného príslušníka sa na účely tejto vyhlášky považujú manžel (manželka), druh (družka), deti do skončenia povinnej školskej dochádzky3) a potom do dovŕšenia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom, a ďalej deti, ktoré sa nemôžu pripravovať na budúce povolanie alebo nemôžu byť zamestnané pre chorobu alebo sú pre telesné alebo mentálne postihnutie trvale neschopné práce.

DRUHÁ ČASŤ

TVORBA FONDU

§ 3

(1) Fond tvorí družstvo prídelom zo zisku a z iných zdrojov (odsek 6).

(2) Prídel zo zisku sa člení na

a) základný prídel,

b) doplnkový prídel,

c) prídel zodpovedajúci výške ročných trvalých a pravidelných4) príspevkov členom - dôchodcom družstva.

(3) Základný prídel do fondu je 750 Kčs na osobu ročne.5) Tento prídel je družstvo povinné uskutočniť aj v prípade, že nevykazuje zisk alebo vykazuje stratu; v tomto prípade sa tvorí prídelom z rezervného fondu.6)

(4) Doplnkový prídel fondu je najviac 8 % zo zisku po úhrade daní a odvodov do štátneho rozpočtu, rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov a ďalej až do výšky 0,4 % ročného objemu prostriedkov na odmieňanie z prémií za prírastok trhovej poľnohospodárskej produkcie.7)

(5) Prídel zodpovedajúci výške príspevkov k dôchodkom podľa odseku 2 písm. c) uskutoční družstvo aj v prípade, že nevykazuje zisk alebo vykazuje stratu, a to prídelom z rezervného fondu.6)

(6) Inými zdrojmi fondu sú výnosy z odplatného prevodu (predaja) základných prostriedkov a iných predmetov obstaraných z fondu, prípadný zisk zo závodného stravovania a prirážka k cene jedla až do výšky 20 % finančného limitu,8) splátky pôžičiek, prípadne poplatky za používanie (požičiavanie) predmetov obstaraných z fondu a prostriedky, ktoré družstvo získa za mimoriadne výsledky vo svojej činnosti, predovšetkým v rámci socialistického súťaženia.9)

TRETIA ČASŤ

POUŽÍVANIE FONDU

§ 4

Ideovovýchovná a kultúrno-vzdelávacia činnosť

V oblasti ideovovýchovnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti družstvo z fondu

a) môže uhrádzať náklady na

1. významné spoločenské akcie usporadúvané družstvom (najmä dožinky, členské schôdze družstva a zboru zástupcov),

2. družobné styky vyplývajúce zo schválených družobných dohôd; medzinárodné družobné styky je potrebné uskutočňovať v rámci reciprocity tak, aby pri nich nevznikali nároky na devízové prostriedky,

3. pohostenie a prípadný vecný dar pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, akcií pre deti, akcií brigád socialistickej práce a besied s dôchodcami,

4. nákup darčekov pre členov družstva pri svadbách (najmä jubilejných) a pri súdružských návštevách členov družstva v starobe a chorobe,

5. nákup darčekov pri príležitosti narodenia dieťaťa člena družstva, najmä pri akciách k tejto príležitosti organizovaných zborom pre občianske záležitosti národného výboru;

b) môže prispievať na

1. propagačnú činnosť (propagácia socialistického súťaženia, technicko-ekonomická propagácia),

2. výdavky spojené s priznaním čestného vyznamenania družstva, s významnými dňami v poľnohospodárskom družstevníctve, významnými výročiami družstva, významnými štátnymi sviatkami (napr. 1. máj, 9. máj, Veľká októbrová socialistická revolúcia a pod.) a významnými spoločensko-politickými akciami organizovanými národnými výbormi a organizáciami Národného frontu (napr. oslavy výročí miest a obcí a pod.),

3. náklady pri školení usporadúvanom Zväzom družstevných roľníkov,

4. zabezpečovanie záujmovej činnosti členov družstva a ich rodinných príslušníkov; z fondu možno uhrádzať organizačné a správne výdavky spojené s kolektívnou činnosťou záujmových skupín, súborov a krúžkov a výdavky na materiál a predmety slúžiace kolektívnej záujmovej činnosti. Pokiaľ je pre vykonávanie záujmovej činnosti prevažnej väčšiny členov a ich rodinných príslušníkov nevyhnutná účasť aj nečlenov družstva, možno z fondu prispievať týmto nečlenom v rovnakom rozsahu ako členom družstva,

5. náklady na doplnenie vybavenia predmetmi neinvestičnej povahy v školách, materských školách, jasliach alebo detských domovoch v prípadoch, keď má družstvo nad týmito zariadeniami patronát; pre deti z detských domovov možno prispievať na akcie rovnako ako pre deti členov družstva,

6. na organizovanie návštev divadiel, koncertov, kín, kultúrnych akcií, výstav, múzeí a kultúrnych pamiatok (včítane zakupovania vstupeniek i permanentných); na tieto akcie možno prispievať aj rodinným príslušníkom členov družstva,

7. na nákup kníh a časopisov pre knižnice, klubovne, červené kútiky, prednášky, premietanie filmov a besedy,

8. pohostenie mimoriadnej zahraničnej delegácie.10)

§ 5

Investičná výstavba, opravy, udržiavanie a prevádzka

(1) V oblasti investičnej výstavby, opráv, udržiavania a prevádzky družstvo z fondu

a) uhrádza náklady na

1. obstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy, opravy a udržiavanie vybavenia neinvestičnej povahy družstevných rekreačných, rekreačnorehabilitačných, rekreačnotelovýchovných a športových zariadení a športového inventára slúžiaceho na rekreačnotelovýchovné účely,

2. opravy a udržiavanie ostatného vybavenia neinvestičnej povahy obstaraného z fondu, a to aj podľa prvších predpisov o fonde,

3. zakúpenie autobusu na rekreačné a kultúrne účely;11)

b) možno uhrádzať

1. obstaranie zdravotníckych prístrojov a nástrojov za účelom zvýšenej starostlivosti o členov družstva slúžiacich výlučne zdravotníckej prevádzke v družstevných zdravotníckych zariadeniach,12)

2. dopravné, ubytovanie a stravné brigádnikom pri brigádnickej - pomoci vykonávanej na družstevných zariadeniach uvedených v § 5 do výšky ustanovenej osobitnými predpismi;13)

c) môže prispievať na

1. prevádzkové náklady14) družstevných rekreačných, rekreačnorehabilitačných a rekreačnotelovýchovných a športových zariadení družstva,

2. obstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu, vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy a na opravy a udržiavanie kultúrnych zariadení družstva, družstevných zdravotníckych zariadení, zariadení závodného stravovania, družstevných detských predškolských zariadení, družstevných výchovných a vzdelávacích zariadení, družstevných hygienických a sociálnych zariadení (toalety, kúpeľne, umyvárne, šatne a obdobné zariadenia),12) na zlepšenie pracovného prostredia a na obstaranie jednotných pracovných oblekov členom družstva nad rámec osobných ochranných pomôcok. Základnými zdrojmi financovania uvedených zariadení sú ostatné investičné a prevádzkové prostriedky družstva,

3. opravy a udržiavanie zariadení investičnej povahy družstevných rekreačných, rekreačnorehabilitačných, rekreačnotelovýchovných a športových zariadení, športového inventára slúžiaceho na rekreačnotelovýchovné účely a ostatného vybavenia investičnej povahy obstaraného z fondu, a to aj podľa prvších predpisov o fonde,

4. služby organizované družstvom pre členov družstva, ktoré slúžia na odstránenie vplyvov pracovného prostredia alebo uľahčujú prácu ženám.

(2) Družstvom budované zariadenia podľa odseku 1 písm. a) č. 1 možno financovať aj z prostriedkov investičného fondu družstva za predpokladu, že tým nebudú ohrozené jeho investičné potreby.

§ 6

Bytové účely

(1) V bytovej oblasti môže družstvo na základe písomnej zmluvy poskytnúť z fondu členom družstva

a) pôžičku na

1. obstaranie bytu alebo rodinného domčeka do osobného vlastníctva alebo spoluvlastníctva, na zloženie členského podielu na družstevný byt a na vykonanie stavebných úprav bytov a rodinných domčekov v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve členov družstva, na ktoré sa vzťahuje stavebné povolenie alebo ohlásenie, a na obstaranie, opravu alebo výmenu vykurovacích zariadení v uvedených bytoch alebo domčekoch,

2. obstaranie nábytku, dlážkových krytín, kobercov, svietidiel, televíznych a rozhlasových prijímačov a elektrických a plynových spotrebičov pre domácnosť (bytové zariadenie),

3. stavebné úpravy, na ktoré sa vzťahuje stavebné povolenie alebo ohlásenie, ním užívaného bytu v domoch v osobnom, súkromnom alebo socialistickom vlastníctve a na obstaranie, opravu alebo výmenu vykurovacích zariadení v uvedených bytoch,

4. nesplatený zostatok návratnej pôžičky u predchádzajúceho zamestnávateľa;

b) príspevok na zloženie minimálneho členského podielu15) na stabilizačný družstevný byt v jednotlivých prípadoch, v ktorých nemožno riešiť stabilizáciu pracovných síl podľa osobitných predpisov.

(2) Pôžičky z fondu podľa odseku 1 písm. a) sú bezúročné a poskytujú sa za týchto podmienok:

a) členovi družstva možno poskytnúť súčasne alebo postupne dve i viac pôžičiek; súčet všetkých pôžičiek poskytnutých členovi družstva a jeho manželke (manželovi) podľa odseku 1 písm. a) z fondov ich zamestnávateľských organizácií nesmie presiahnuť sumu 50 000 Kčs, z toho na účel uvedený v odseku 1 písm. a) č. 2 alebo 3. nesmie presiahnuť samostatne sumu 25 000 Kčs. Do uvedených limitov sa započítavajú aj nesplatené zostatky pôžičiek ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky poskytnuté podľa prvších predpisov o fonde včítane zostatkov čiastočne nenávratných pôžičiek. Limity podľa tejto vyhlášky možno čerpať iba raz za obdobie 5 rokov;

b) pôžička je splatná najneskôr do 10 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke; so splácaním pôžičky je člen družstva povinný začať najneskôr do jedného roka od uzavretia zmluvy o pôžičke;

c) požičané sumy sa prevádzajú na bezúročné účty členov družstva v štátnej sporiteľni, ktoré sa zriaďujú aj bez príkazu občana (prípadne na účet stavebného bytového družstva v Štátnej banke československej); možno ich použiť iba na účely, na ktoré sa poskytli, a to v súlade so zásadami úverovej politiky platnými pre štátnu sporiteľňu v čase čerpania pôžičiek. Pri ich uvoľňovaní postupuje štátna sporiteľňa obdobne ako pri výplatách z pôžičiek, ktoré sama poskytuje;

d) pri zániku členstva16) alebo rozviazaní pracovného pomeru je pôžička splatná najneskôr do 6 mesiacov odo dňa zániku členstva, prípadne rozviazania pracovného pomeru; výnimku z tejto lehoty povoľuje predstavenstvo družstva;

e) pôžičku nemožno poskytnúť na úhradu nákladov, ktoré boli kryté z pôžičky od štátnej sporiteľne alebo z iných zdrojov;

f) pôžičky sa poskytujú prednostne sociálne slabším členom družstva.

(3) Pôžičky poskytnuté z fondu, a to aj podľa prvších predpisov o fonde, môže členská schôdza (zbor zástupcov) odpustiť, ak člen družstva zomrel alebo sa stal úplne invalidným.

(4) Členom družstva možno namiesto pôžičky poskytnúť z fondu na základe písomnej dohody príspevok na úhradu úrokov z pôžičiek poskytnutých im štátnou sporiteľňou na účely uvedené v odseku 1 písm. a) č. 1 a 3. Príspevok na úhradu úrokov sa poskytuje jednorazovo, a to maximálne vo výške zodpovedajúcej úrokom pripadajúcim na pôžičky vo výške 50 000 Kčs [odsek 1 písm. a) č. 1.] alebo 25 000 Kčs [odsek 1 písm. a) č. 3] pri pravidelnom splácaní po dobu 10 rokov, najviac však do výšky nesplateného zostatku pôžičky (včítane pripísaných úrokov) podľa stavu na účte pôžičiek v štátnej sporiteľni.

(5) Príspevok podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť jednorazovo do výšky minimálneho členského podielu, prípadne jeho zostatkovej hodnoty vypočítanej podľa predpisov platných v čase začatia výstavby, najviac však 25 000 Kčs s podmienkou, že člen družstva sa v písomnej zmluve zaviaže v družstve nepretržite pracovať a stabilizačný družstevný byt užívať ako člen bytového družstva po dobu 10 rokov.

(6) Príspevok možno poskytnúť iba členovi družstva, ktorý dosiaľ nedostal nenávratnú finančnú pomoc na obstaranie alebo modernizáciu bytu zo zdrojov družstva, inej organizácie alebo zo štátneho rozpočtu, prípadne túto pomoc vrátil. Príspevok nemožno previesť na inú osobu. Pri nesplnení dohodnutých podmienok je člen družstva povinný príspevok vrátiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa zániku členstva, prípadne rozviazania pracovného pomeru; výnimku z tejto lehoty povoľuje predstavenstvo družstva.

(7) Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak člen družstva prejde pred uplynutím stabilizačného záväzku v dôsledku reorganizácie, štrukturálnych zmien a racionalizačných opatrení do inej organizácie a dodatkom k zmluve sa zaviaže v tejto organizácii nesplnený čas stabilizačného záväzku odpracovať a tento záväzok, ako aj ostatné záväzky, ktoré v zmluve o poskytnutí stabilizačného záväzku prevzal, splní. Pokiaľ nebude písomný záväzok splnený, vráti člen družstva príspevok družstvu, ktoré príspevok poskytlo, a to za podmienok uvedených v odseku 6. V prípade verejného záujmu možno postupovať obdobne, a to len so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

(8) Pred uplynutím dohodnutého času stabilizačného záväzku sa vrátenie príspevku nevyžaduje v prípade, že člen družstva

a) zomrie alebo sa stane úplne invalidným v dôsledku ním nezavineného pracovného úrazu alebo choroby z povolania,

b) stane sa vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilým na doterajšiu prácu pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo pre uplynutý expozičný čas alebo ním nezavinený pracovný úraz alebo iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia.

(9) V iných závažných prípadoch môže družstvo odpustiť vrátenie príspevku pred uplynutím dohodnutého času stabilizačného záväzku len so súhlasom príslušného orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.17)

(10) Družstvo môže postupovať podľa odsekov 6, 7, 8 a 9 aj v prípade pôžičiek alebo ich zostatkov poskytnutých členom družstva podľa § 7 ods. 8 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva v znení vyhlášky č. 160/1979 Zb.

§ 7

Závodné stravovanie a zdravotnícka starostlivosť

(1) V oblasti závodného stravovania a zdravotníckej starostlivosti môže družstvo z fondu prispievať na náklady na

a) závodné stravovanie členov družstva v súlade s osobitnými predpismi,8)

b) liečenie, stravovanie a ubytovanie v liečebných zariadeniach v tuzemsku a v socialistických krajinách (včítane Juhoslávie) a na dopravu do miesta liečenia a späť do výšky ceny dopravy vlakom alebo autobusom členom družstva, ktorým kúpeľné liečenie lekársky schválila a odporučila sociálna komisia družstva (včítane ambulantného liečenia),

c) liečebné pobyty zdravotne postihnutých detí členov družstva zabezpečované v socialistických krajinách (včítane Juhoslávie) Balneou18) alebo Slovakotermou19) v spolupráci s krajskými ústavmi národného zdravia, a to v rozsahu uvedenom pod písmenom b).

(2) Družstvo môže so súhlasom členskej schôdze v mimoriadne závažných prípadoch (napr. choroba, úmrtie) uhradiť z fondu nevyužité poukazy (pobyty) na liečebné pobyty (včítane ambulantnej kúpeľnej starostlivosti).

§ 8

Rekreácie a zájazdy

(1) V oblasti rekreácie môže družstvo z fondu prispievať členom družstva, a ak nie je ďalej ustanovené inak, aj ich rodinným príslušníkom na náklady na

a) výberovú rekreáciu organizovanú Správou rekreačnej starostlivosti Zväzu družstevných roľníkov v tuzemsku i v zahraničí,20)

b) tuzemskú rekreáciu v družstevných rekreačných zariadeniach a vzájomnú bezdevízovú výmennú zahraničnú rekreáciu21) organizovanú družstvom alebo orgánom Zväzu družstevných roľníkov v rámci schválených družobných dohôd,

c) rekreáciu a zájazdy v tuzemsku a v socialistických krajinách(včítane Juhoslávie) organizované družstvom alebo orgánom Zväzu družstevných roľníkov aj prostredníctvom cestovnej kancelárie, prípadne inej socialistickej organizácie vykonávajúcej rekreačné služby22) na zahraničné tematické zájazdy do socialistických krajín (včítane Juhoslávie) nemožno prispievať rodinným príslušníkom,

d) rekreáciu organizovanú družstvom v tuzemsku a v socialistických krajinách (včítane Juhoslávie) prostredníctvom cestovnej kancelárie, prípadne inej socialistickej organizácie vykonávajúcej rekreačné služby pre zaslúžilých členov družstva pri ich prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku; členovi družstva možno súbežne prideliť aj poukaz pre jeho manželku (manžela, druha, družku),

e) pionierske tábory a zahraničnú výmennú rekreáciu detí členov družstva v socialistických krajinách (včítane Juhoslávie).

(2) Príspevky na rekreáciu podľa odseku 1 písm. a) a d) môžu byť určené až do plnej výšky ceny poukazu; pri zahraničnej rekreácii nemožno uhrádzať vreckové a náklady na dopravu osobným dopravným prostriedkom.

(3) Príspevky na rekreáciu podľa odseku 1 písm. b) a c) možno poskytnúť na ubytovanie a na cenu dopravy hromadnými dopravnými prostriedkami. Do nákladov na ubytovanie vo vlastných rekreačných zariadeniach družstva môže družstvo zahrnúť aj osobné a vecné náklady na stravovanie za predpokladu, že stravovanie je zahrnuté v cene pobytu.

(4) Pri tuzemskej rekreácii možno uhrádzať náklady na dopravu osobným vozidlom do miesta rekreácie a späť len v prípadoch, keď družstvo neorganizuje dopravu hromadným dopravným prostriedkom, a to len do výšky ceny dopravy vlakom alebo autobusom. Prispievať možno každému účastníkovi samostatne.

(5) Príspevky podľa odseku 1 písm. e) určí predstavenstvo družstva v súlade so zásadami schválenými členskou schôdzou (zborom zástupcov) s prihliadnutím na sociálne pomery rodiny; pri zahraničnej výmennej rekreácii detí nemožno prispieť na vreckové, manipulačné poplatky a na náklady na dopravu osobným vozidlom. V rovnakom rozsahu ako na pionierske tábory možno uhrádzať pobyt zdravotne postihnutých detí v táboroch Československého Červeného kríža a Zväzu invalidov. Príspevky možno poskytovať aj v prípade, že pioniersky tábor alebo zahraničnú výmennú rekreáciu usporadúva iná organizácia než družstvo.

(6) Družstvo môže so súhlasom členskej schôdze v mimoriadne závažných prípadoch (napr. choroba, úmrtie) uhradiť z fondu nevyužité poukazy (pobyty) na rekreáciu, zájazdy a detskú rekreáciu.

(7) Rekreáciu v zariadeniach družstva organizuje kultúrna a sociálna komisia a prevádzkuje družstvo. Rozpočet finančného a materiálového zabezpečenia prevádzky rekreačného zariadenia družstva zostavuje kultúrna a sociálna komisia družstva a schvaľuje členská schôdza (zbor zástupcov).

§ 9

Telovýchova a šport

(1) V oblasti telovýchovy a športu môže družstvo prispievať

a) na náklady na nájom telovýchovných a športových zariadení a športového vybavenia na účely rekreačnej telovýchovy a športu členov družstva a ich rodinných príslušníkov za predpokladu, že sa zmluvne písomne zabezpečí možnosť ich využívania v miere zodpovedajúcej výške prostriedkov, ktoré družstvo na tento účel poskytlo;

b) telovýchovným jednotám Československého zväzu telesnej výchovy a základným organizáciám Zväzarmu na náklady na telovýchovné a športové zariadenia a telovýchovný a športový inventár, na ich opravy a prevádzku za predpokladu, že sa písomnou zmluvou zabezpečí, aby tieto zariadenia a inventár slúžili masovej telovýchove a športu a mohli ich využívať aj členovia družstva a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú členmi týchto jednôt, a to v miere zodpovedajúcej výške prostriedkov, ktoré družstvo na to poskytlo; príspevky možno poskytovať iba v čase, po ktorý trvá uvedené využívanie;

c) členom družstva a ich rodinným príslušníkom na náklady naplatené telovýchovné služby organizované družstvom (napr. plávanie, sauna, rekreačná rehabilitácia, lyžiarske vleky, aerobik, redukčné cvičenie);

d) na náklady športových, telovýchovných a turistických súťaží organizovaných družstvom (včítane akcií usporadúvaných v školách a v predškolských zariadeniach, prípadne v detských domovoch, nad ktorými má družstvo patronát), alebo organizovaných orgánmi Zväzu družstevných roľníkov a inými organizáciami, kde sa aktívne zúčastňujú členovia družstva a ich rodinní príslušníci, a to na

1. technické zabezpečenie (športové vybavenie, náradie, náčinie, metodické pomôcky, technický materiál na prípravu a úpravu športovísk),

2. zdravotnícku službu (na základe dohody s príslušným ústavom národného zdravia, prípadne Československým Červeným krížom),

3. ošatné rozhodcom (podľa smerníc Československého zväzu telesnej výchovy),

4. propagáciu (plagáty, pásové heslá, letáky, brožúry, fotografie a pod.),

5. diplomy, medaily, plakety,

6. občerstvenie aktívnym účastníkom (minerálky, čaj a pod.),

7. dopravné, ubytovanie, stravovanie,13)

8. vecné dary pre jednotlivcov a kolektívy,

9. poistenie účastníkov športových súťaží,

10. nákup jednotného športového výstroja súťažiacich (tričká s číslami, trenky, tepláky a pod.),

11. výdavky spojené s vyslaním na špecializované kurzy a školenia cvičiteľov, trénerov a rozhodcov na zabezpečenie vlastných športových súťaží a telovýchovných akcií, pokiaľ tieto výdavky neuhrádza organizátor;

e) na náklady spojené s organizovaním návštev športových a telovýchovných akcií včítane zakupovania vstupeniek (aj permanentných) pre členov družstva a ich rodinných príslušníkov.

(2) Z fondu nemožno poskytovať príspevky na výkonnostný a vrcholový šport.

§ 10

Sociálne výpomoci a pôžičky

(1) V sociálnej oblasti môže družstvo z fondu

a) poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc až do výšky 5000 Kčs členom družstva alebo najbližším pozostalým v mimoriadne závažných prípadoch,

b) poskytnúť členovi družstva na preklenutie ťaživej finančnej situácie bezúročnú pôžičku až do výšky 10 000 Kčs; o poskytnutí pôžičky uzavrie družstvo s členom družstva písomnú zmluvu, v ktorej bude dojednaná i doba splatnosti najdlhšie do 5 rokov od uzavretia zmluvy s tým, že so splácaním pôžičky sa začne do jedného roka po poskytnutí pôžičky,

c) poskytovať členom družstva - dôchodcom príspevky k dôchodkom,4)

d) poskytovať členom družstva - dôchodcom príspevky na úhradu ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré im družstvo odpredáva.23)

(2) Pôžičku poskytnutú podľa odseku 1 písm. b) môže členská schôdza (zbor zástupcov) odpustiť, ak člen družstva zomrel alebo sa stal úplne invalidným. Pri zániku členstva16) alebo rozviazaní pracovného pomeru je pôžička splatná najneskôr do 6 mesiacov odo dňa zániku členstva, prípadne rozviazania pracovného pomeru; výnimku z tejto lehoty povoľuje predstavenstvo družstva.

§ 11

Odmeny a dary

(1) Z fondu možno poskytovať členom družstva

a) nepeňažné odmeny za výsledky v socialistickom súťažení,

b) nepeňažné odmeny za príkladné plnenie pracovných úloh alebo mimoriadnu spoločenskú angažovanosť,

c) dary pri pracovných výročiach (20, 25, 30 a každých ďalších 5 rokov práce v organizácii); do pracovného výročia sa môže započítať aj doba odpracovaná v inej organizácii,

d) dary pri životných výročiach (50, 55, 60 a každých ďalších 5 rokov veku) a pri prvom odchode do dôchodku (starobného, plného invalidného).

(2) Celková výška odmien a darov z prostriedkov fondu nesmie pre oceneného člena družstva prekročiť v bežnom roku 1500 Kčs. Pri súbehu pracovného a životného výročia sa môže výška odmien a darov zdvojnásobiť (až do 3000 Kčs). Dary pri životných a pracovných výročiach a pri prvom odchode do dôchodku môžu byť aj peňažné a možno ich vyplácať v hotovosti. Nákup odmien a darov sa spravuje osobitnými predpismi.24)

ŠTVRTÁ ČASŤ

HOSPODÁRENIE S FONDOM

§ 12

Zostavovanie rozpočtu fondu, jeho schvaľovanie a prídely do fondu

(1) O tvorbe a používaní fondu zostavuje družstvo rozpočet, ktorý schvaľuje členská schôdza25) (zbor zástupcov). Rozpočtovými zdrojmi fondu sú prostriedky slúžiace na tvorbu fondu včítane nevyčerpaného zostatku fondu za minulý rok. Výdavky rozpočtu tvoria položky, ktorých čerpanie je plánované podľa tretej časti tejto vyhlášky.

(2) Členská schôdza (zbor zástupcov) schvaľuje zásady pre poskytovanie pôžičiek a príspevkov z fondu na bytové účely, príspevkov na ideovovýchovnú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť, rekreáciu, zájazdy, liečebné pobyty, platené služby [§ 5 ods. 1 písm. c) č. 4 a § 9 ods. 1 písm. c)], zásady pre poskytovanie odmien a darov a jednotlivé prípady sociálnych výpomocí, príspevkov k dôchodkom a pôžičiek (§ 10). V rámci schváleného rozpočtu fondu a schválených zásad rozhoduje o výške poskytovania príspevkov z fondu v konkrétnych prípadoch predstavenstvo družstva.

(3) Predstavenstvo družstva je oprávnené v období medzi členskými schôdzami v odôvodnených prípadoch a v súlade so schválenými zásadami rozhodovať o čiastkových úpravách medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a predložiť ich najbližšej členskej schôdzi (zboru zástupcov) na dodatočné schválenie. Predstavenstvo je takisto oprávnené v období od skončenia platnosti rozpočtu za minulý rok do schválenia rozpočtu na bežný rok schvaľovať výdavky až do výšky 25 % plánovaného základného prídelu na bežný rok a príspevkov k dôchodkom v súlade so zásadami platnými v minulom roku.

(4) Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte v Štátnej banke československej. Výdavky na konto fondu možno uskutočňovať len do výšky prostriedkov uložených na tomto osobitnom účte.

(5) Základný prídel a prídel príspevkov k dôchodkom [podľa § 3 ods. 2 písm. c)] do fondu družstva sa uskutočňuje preddavkovo v plánovanej výške na začiatku každého štvrťroka. Vyúčtovanie skutočného základného prídelu a príspevkov k dôchodkom sa urobí pri účtovnej uzávierke roka, za ktorý sa poskytuje. V rovnakom termíne sa prevedie do fondu aj doplnkový prídel za uplynulý rok a schvaľuje sa pri hodnotení a uzavieraní ročných výsledkov hospodárskej činnosti.

(6) Pri financovaní investičnej výstavby z fondu prevedie družstvo pred začatím financovania potrebné zdroje do príslušného investičného fondu (do investičných prostriedkov), a to v rozsahu plánovanej potreby tejto investičnej výstavby v príslušnom roku.

(7) Na vyrovnanie schváleného rozpočtu kultúrnych zariadení družstva sa poskytuje z fondu preddavok, ktorý musí byť po uplynutí kalendárneho roka vyúčtovaný, a to najneskôr v prvom štvrťroku nasledujúceho roka; správnosť použitia tohto preddavku overí revízna komisia družstva.

(8) Družstvo môže za účelom lepšieho využívania fondu združovať prostriedky fondu s inými socialistickými organizáciami26) len so súhlasom členskej schôdze (zboru zástupcov).

(9) Z fondu možno prispievať na výdavky na akcie (na ktoré fond slúži) organizované spoločenskými organizáciami, ktorých členmi sú aj členovia družstva. Z fondu nemožno poskytovať spoločenským organizáciám peňažné príspevky ani vecné dary, pokiaľ nejde o príspevok podľa osobitných predpisov.26)

(10) Príspevkom podľa tejto vyhlášky, pokiaľ nie je určená jeho výška, sa rozumie tiež plná úhrada nákladov (výdavkov).

(11) Podmienky používania (požičiavania) predmetov obstaraných z fondu schvaľuje členská schôdza (zbor zástupcov). Prípadné poplatky za ich používanie sú príjmom fondu.

(12) Na plnenie z fondu nie je právny nárok. Pri jeho poskytovaní sa prihliada na sociálne pomery členov družstva a na ich výsledky pracovnej a spoločenskej angažovanosti.

(13) Nevyčerpané prostriedky fondu koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa do nasledujúceho roka.

(14) Prevody zdrojov a prostriedkov fondu do iných fondov družstva, okrem investičného fondu, nie sú dovolené.

(15) Za riadnu účtovnú agendu, za správu majetku obstaraného z fondu a za dodržiavanie predpisov súvisiacich s hospodárením s prostriedkami fondu zodpovedá predseda družstva.

(16) Za neoprávnené použitie alebo tvorbu fondu zodpovedajú členovia družstva podľa príslušných predpisov.27)

(17) Kontrolu hospodárenia s fondom vykonáva revízna komisia družstva. Výsledky kontroly a návrhy opatrení sa prerokúvajú za účasti zástupcu okresného výboru Zväzu družstevných roľníkov.

§ 13

Poskytovanie odmien a darov v osobitných prípadoch

Družstvo, pre ktoré sa v strednom odbornom učilišti pripravujú žiaci a učni na budúce povolanie, prevedie účelovo prostriedky svojho fondu do fondu organizácie, pri ktorej je stredné odborné učilište zriadené, alebo do fondu stredného odborného učilišťa. V prijímajúcej organizácii sa nesmie prekročiť suma odmien a darov 1500 Kčs na jedného žiaka alebo učňa stredného odborného učilišťa v kalendárnom roku. Výšku a termíny prevodu finančných prostriedkov určia zúčastnené organizácie v písomnej dohode. Použitie prostriedkov fondu na uvedený účel je obsahom rozpočtu fondu, ktorý schvaľuje členská schôdza (zbor zástupcov).

§ 14

Prevody majetku obstaraného z fondu

Pri zlučovaní družstiev, prípadne prechode družstva do štátnej poľnohospodárskej organizácie, prevedie družstvo na prijímajúcu organizáciu podľa počtu prevzatých členov družstva pomernú časť základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby obstaraných z fondu, včítane prostriedkov fondu, uložených na osobitnom účte v Štátnej banke československej.


PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Povoľovanie výnimiek

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s Českým výborom Zväzu družstevných roľníkov alebo Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov môžu v jednotlivých závažných prípadoch povoliť výnimku z ustanovení tretej a štvrtej časti tejto vyhlášky.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy v jednotlivých osobitne odôvodnených prípadoch povoliť zvýšenie doplnkového prídelu fondu podľa § 3 ods. 4 pre poskytovanie príspevku na zloženie minimálneho členského podielu na stabilizačný družstevný byt [§ 6 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 5], prípadne ustanoviť aj základný prídel fondu odchylne.

§ 16

Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva v znení vyhlášky č. 160/1979 Zb.

(2) Výnimky alebo odchýlky povolené podľa zrušenej vyhlášky strácajú platnosť 1. júnom 1986.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1986; prídely do fondu za celý rok 1986 sa však uskutočnia podľa tejto vyhlášky.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 až 13 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon). § 24 ods. 4 zákona Českej národnej rady č. 77/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 48/1984 Zb.). § 24 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

2) § 220 Zákonníka práce.

3) § 34 zákona č. 29/1984 Zb.

4) Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1979 č. FM 015-1472/1979 o poskytovaní pravidelných príspevkov k dôchodkom členom jednotných roľníckych družstiev - dôchodcov (uverejnené vo Vestníku MPVž ČSR, čiastka 3/1980 a vo Vestníku MPVž SSR, čiastka 7/1980).

5) Vychádza sa z počtu členov a pracovníkov družstva včítane dôchodcov, ktorí do odchodu do dôchodku pracovali v družstve v pracovnom pomere vo fyzických osobách podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, včítane učňov, ktorí s družstvom dojednali učebnú zmluvu, a žiakov stredných odborných učilíšť, ktorí sa pre družstvo pripravujú, a pracovníčok na materskej dovolenke až do dvoch rokov veku dieťaťa.

6) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 26/1986 Zb. o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.

7) Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky z 25.11.1985 č. FM 041-1805/85 pre poskytovanie prémií za prírastok trhovej poľnohospodárskej produkcie (reg. čiastka 34/1985 Zb.).

8) Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 9. 6. 1983 č. FM 01-625/1983 o závodnom stravovaní v jednotných roľníckych družstvách (reg. čiastka 29/1983 Zb.).

9) Zásady vlády Československej socialistickej republiky, Ústrednej rady odborov, Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, Ústrednej rady družstiev a Ústredného výboru Zväzu družstevných roľníkov na rozvoj a oceňovanie iniciatívy pracujúcich v 8. päťročnici, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. novembra 1985 č. 297.

10) Ostatné náklady spojené s pobytom delegácie uhrádza hostiteľská organizácia.

11) Vykonávanie nepravidelnej hromadnej dopravy upravuje vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

12) Smernice o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií č. 101 (Finančný spravodajca č. 10/1972).

13) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

14) Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú všetky náklady uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s výnimkou mzdových prostriedkov vyplácaných pri ochrane daných zariadení, vybavenia neinvestičnej povahy, odpisov základných prostriedkov, opráv, udržiavaní a rekonštrukcií a modernizácií vykonávaných súčasne s opravou (§ 16 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej č. 120/1985 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch).

15) § 12 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

16) § 19 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

17) § 1 zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach.

18) Balnea, reprezentace československých státních lázní a zřídel.

19) Slovakoterma, generálne riaditeľstvo československých štátnych kúpeľov a žriediel.

20) Za rovnakých podmienok možno prispievať členom družstva aj ich rodinným príslušníkom na výberovú rekreáciu organizovanú ROH, Správou vojenských kúpeľných a rekreačných zariadení alebo ministerstvami vnútra, na výberovú rekreáciu výrobných družstiev a na doplnkovú rekreáciu organizovanú ÚVOZ pracovníkov školstva a vedy.

21) Vzťahuje sa aj na Vlak (Lietadlo, Loď, Autobus) družby.

22) Vzťahuje sa aj na cestovné kancelárie socialistických krajín zastúpené v ČSSR (Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Maďarská ľudová republika).

23) Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 22. 12. 1973 č. FM 01-183/13/1973 o usmerňovaní vývoja odmien za prácu a poskytovanie poľnohospodárskych výrobkov v jednotných roľníckych družstvách (2. časť), reg. čiastka 8/1974 Zb.

24) Vyhláška Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 111/1985 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 128/1985 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť.

25) § 28 ods. 4 písm. g) zákona č. 122/1975 Zb.

26) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášok č. 15/1984 Zb. a č. 22/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášok č. 100/1983 Zb. a č. 25/1986 Zb.

27) § 61 až 65 zákona č. 122/1975 Zb.Článok 54 až 67 prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 137/1975 Zb., ktorým sa vydávajú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev. § 13 nariadenia vlády ČSSR č. 140/1985 Zb. o zásadách financovania a finančného hospodárenia jednotného roľníckeho družstva.