26

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 27. marca 1986

o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 14 ods. 4 a §97 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/1975 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Rezervný fond v jednotných roľníckych družstvách a rezervný fond v spoločných poľnohospodárskych podnikoch (ďalej len „fond“) slúži na sústredenie finančných prostriedkov na preklenutie výkyvov v tvorbe zdrojov a na krytie potrieb, a to v pláne aj v skutočnosti, pokiaľ tieto výkyvy nie sú kryté zákonným alebo zmluvným poistením alebo iným účelovým fondom.

§ 2

Tvorba fondu

Fond sa tvorí prídelom zo zisku, ktorý uskutoční:

a) jednotné roľnícke družstvo vo výške zostávajúcej časti zisku po splnení odvodových povinností a po prídeloch všetkým fondom včítane ostatného použitia zisku,

b) spoločný poľnohospodársky podnik vo výške určenej v schválenej ročnej účtovnej uzávierke.

§ 3

Použitie fondu

Prostriedky fondu sa používajú:

a) na doplnenie zdrojov na rozdelenie,

b) na prídely do ostatných fondov v súlade s osobitnými predpismi platnými pre tieto fondy,

c) na krytie strát z fyzickej likvidácie nepoužiteľných zásob a z predaja nepotrebných zásob až do výšky 100 % týchto strát,

d) na krytie 20 % spoluúčasti na zákonnom poistení,1)

e) na ďalšie účely ustanovené Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.

§ 4

Hospodárenie s fondom

(1) Fond sa môže dopĺňať z ďalších zdrojov ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Peňažné prostriedky fondu sa vedú na kontokorentnom (bežnom) účte v Štátnej banke československej.

(3) Zostatky fondu ku koncu roka sa v plnej výške prevádzajú do nasledujúceho roka.


Záverečné a zrušovacie ustanovenia

§ 5

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky môže povoliť v jednotlivých prípadoch výnimku z ustanovení § 3 tejto vyhlášky.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 111/1976 Zb. o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1986.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 75/1985 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Českou štátnou poisťovňou. § 23 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 76/1985 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou.