Vyhláška č. 18/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona

Čiastka 4/1986
Platnosť od 14.03.1986 do31.05.1998
Účinnosť od 01.05.1986 do31.05.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 27. februára 1986,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) - ďalej len „zákon“:


Čl. I

Vyhláška č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová „stabilné tlakové nádoby“ nahrádzajú slovami „stabilné zásobníky a stabilné tlakové nádoby“.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 10 ods. 1 sa na začiatok druhej vety vkladá slovo „Montážne“.

4. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠13a

Osadzovanie meradiel vykurovacích plynov

(1) Pred uvedením prípojky do trvalej prevádzky a pred začatím prevádzky odberných plynových zariadení osadí plynárenský podnik meradlá vykurovacích plynov (ďalej len „plynomery"). O druhu, mieste a ich umiestnení rozhodne plynárenský podnik.

(2) Pri rozšírení odberu vykurovacích plynov je odberateľ, prevádzkovateľ, prípadne užívateľ odberného plynového zariadenia povinný pripraviť a zabezpečiť v mieste určenom plynárenským podnikom podmienky pre osadenie iného plynomeru.

(3) Na zabezpečenie riadnej funkcie plynomeru je plynárenský podnik oprávnený zabezpečiť ho podnikovými plombami a ich neporušenosť kontrolovať. Poškodenie alebo odstránenie plomby sa považuje za poškodenie plynomeru.“.

5. § 15 ods. 1 písm. b) znie:

b) vnútrozávodný rozvod vykurovacích plynov včítane hlavného uzáveru, ak tento rozvod nie je súčasťou zariadenia na výrobu vykurovacích plynov (§ 2 ods. 2),“.

6. V § 15 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťajú slová „s výnimkou prenosných tlakových nádob na obsah s hmotnosťou 50 kg a vyššou,“.

7. V § 15 ods. 1 písm. f) sa na začiatku vypúšťa slovo „centrálne“.

8. V § 15 ods. 1 písm. g) sa na začiatku vypúšťa slovo „centrálne“.

9. § 16 ods. 1 písm. a) znie:

a) podľa právnych predpisov včítane technických noriem a podľa miestnych prevádzkových poriadkov, prípadne miestnych prevádzkových a bezpečnostných pokynov [písmeno f)] zabezpečovať vykonávanie kontrol a revízií týchto zariadení v určených lehotách,“.

10. V § 16 ods. 1 písm. b) sa vkladá za slová „obsluhou a“ slovo „bežnou“.

11. V § 16 ods. 1 písm. d) sa vkladajú za slovo „obsluhou“ slová „a bežnou údržbou“.

12. § 16 ods. 1 písm. e) znie:

e) viesť predpísanú dokumentáciu zariadení včítane dokumentácie skutočného vyhotovenia a uschovávať ju, ako aj ďalšie doklady ustanovené právnymi predpismi a technickými normami po celý čas používania zariadení,“.

13. § 16 ods. 1 písm. f) znie:

f) pre prevádzku zariadení vypracovať miestny prevádzkový poriadok alebo miestne prevádzkové a bezpečnostné pokyny na zabezpečenie riadnej prevádzky, obsluhy a bežnej údržby zariadení;10) miestne prevádzkové poriadky alebo miestne prevádzkové a bezpečnostné pokyny musia byť k dispozícii všetkým pracovníkom obsluhy a bežnej údržby, ktorí s nimi musia byť preukázateľne vopred oboznámení.“.

14. § 16 ods. 2 znie:

(2) Výmenu a opravy hlavných uzáverov na prípojkách a regulátoroch tlaku plynu za hlavným uzáverom vykonáva plynárenský podnik, a to na náklady správcu, vlastníka stavby alebo zariadenia.“.

15. § 16 ods. 3 znie:

(3) Správcovia, vlastníci, prevádzkovatelia a užívatelia odberných plynových zariadení v obytných budovách a drobných prevádzkárňach sú povinní najmä:

a) zachovávať pri používaní plynových spotrebičov potrebnú opatrnosť,11) aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo škodám na zdraví alebo majetku a spravovať sa pritom návodom na ich používanie,

b) dodržiavať lehoty kontrol, nastavovania a čistenia plynových spotrebičov určené v návodoch na ich používanie, prípadne v pokynoch daných oprávnenou organizáciou pre vykonávanie opráv, údržby a nastavovania spotrebičov,

c) zabezpečiť predloženie dokumentácie skutočného vyhotovenia domového plynovodu pred každým požadovaným rozšírením odberu plynu v objekte, ak ju plynárenský podnik už nemá, prípadne ak je zrejmé, že táto dokumentácia nezodpovedá skutočnosti,

d) zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a opráv oprávnenou organizáciou,

e) vyžadovať od oprávnených vykonávajúcich organizácií protokoly o vykonaných revíziách, opravách, kontrolách, nastavovaní a čistení odberného plynového zariadenia a jeho častí a tieto protokoly uschovávať.“.

16. § 17 včítane nadpisu znie:

㤠17

Plynárenská organizácia a plynárenský podnik

(k § 10 zákona)

(1) Plynárenskou organizáciou podľa zákona je štátna hospodárska organizácia výroby a rozvodu plynu v odvetví priemyslu palív zriadená ministrom palív a energetiky ČSSR.

(2) Plynárenským podnikom podľa zákona je organizačná jednotka plynárenskej organizácie vystupujúca v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene,12a) ktorej predmetom činnosti je najmä výroba, rozvod a uskladňovanie vykurovacích plynov, plnenie a distribúcia skvapalnených vykurovacích plynov, výstavba a prevádzka tranzitných plynovodných sústav, ako aj výstavba plynovodov a prípojok, ktoré po uvedení do trvalej prevádzky sú v jeho výkone správy.“.

17. Vkladá sa poznámka 12a), ktorá znie:

12a) § 17 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., ktorého úplné znenie bolo vyhlásené pod č. 45/1983 Zb.“.

18. § 20 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Odberné plynové zariadenia (§ 15 ods. 1) pripojí plynárenský podnik len vtedy, ak zodpovedajú podanej prihláške, podkladom prerokovaným podľa § 21 tejto vyhlášky a ak boli odborne technicky preskúšané (§ 22).

(3) Správcovia, vlastníci stavieb a zariadení, prípadne prevádzkovatelia odberných plynových zariadení sú povinní umožniť povereným pracovníkom plynárenského podniku prístup k plynomerom (§ 7), súvisiacim zariadeniam a odberným plynovým zariadeniam (§ 15 ods. 1). Pre vstup do zariadení na obranu vlasti platia osobitné predpisy.16)“.

19. Poznámka 16) znie:

16) § 17 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.“.

20. § 21 ods. 3 znie:

(3) Odberateľ plynu je povinný znovu prerokovať s plynárenským podnikom podklady, ak sa montážne práce na odbernom plynovom zariadení nezačnú do dvoch rokov.“.

21. § 22 ods. 4 znie:

(4) Odborným technickým preskúšaním (§ 17 zákona) sa rozumie zhodnotenie, či odberné plynové zariadenie bolo vyhotovené podľa podmienok určených plynárenským podnikom a či na odbernom plynovom zariadení bola vykonaná východisková revízia podľa predpisu o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení18) bez závad brániacich uvedeniu do prevádzky.“.

22. Poznámka 18) znie:

18) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce č. 85/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.“.

23. § 24 včítane nadpisu znie:

㤠24

Podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie montážnych prác na plynárenských a odberných plynových zariadení

(1) Montážne práce na plynárenských a odberných plynových zariadeniach smú vykonávať len pracovníci

a) s úplným stredným vzdelaním alebo so stredným vzdelaním príslušného alebo vhodného študijného odboru, alebo

b) vyučení v učebnom odbore inštalatér, potrubár a prevádzkový alebo strojný zámočník, elektromechanik19) alebo v učebných odboroch zodpovedajúcich druhu vykonávanej práce, ktorí majú aspoň jednoročnú prax v činnosti na plynárenských a odberných plynových zariadeniach, absolvovali odborný kurz usporadúvaný oprávnenou organizáciou a vlastnia doklad o jeho úspešnom ukončení, oprávňujúci ich pracovať na týchto zariadeniach.

(2) Pracovníci, ktorí nemajú spôsobilosť uvedenú v odseku 1, smú vykonávať montážne práce len pod priamym dohľadom a na zodpovednosť pracovníkov, ktorí túto spôsobilosť majú.

(3) Pre vykonávanie zváračských prác platia ustanovenia osobitných právnych predpisov a príslušných technických noriem.20)“.

24. V § 25 ods. 1 druhá veta znie:

„Za zmenu tlaku sa považuje taká zmena tlaku v zariadení na rozvod plynov, v dôsledku ktorej treba osadiť alebo demontovať regulačné zariadenie na úpravu tlaku plynu pre riadnu a bezpečnú funkciu spotrebičov.“.

25. V § 25 ods. 4 druhá veta znie:

„Spotrebiče, ktorých úprava by bola neekonomická alebo technicky neriešiteľná, prípadne pri ktorých by nebola zaistená ich bezpečná prevádzka, musia byť vymenené za nové spotrebiče; nový spotrebič zabezpečí odberateľovi plynárenský podnik.“.

26. V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Iná organizácia môže vykonávať gazifikáciu len za podmienok určených plynárenským podnikom.“.

27. § 31 ods. 2 písm. d) znie:

d) pri plynovodoch a prípojkách s veľmi vysokým tlakom musia byť od iných objektov dodržiavané minimálne vzdialenosti ustanovené technickou normou a v súlade s ustanovením § 24 zákona.“.

28. V § 31 ods. 3 sa na začiatok prvej vety vkladajú slová: „Nízkotlakové a strednotlakové“.

29. V § 32 sa za odsek 5 pripájajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Pri výstavbe iných objektov sa musia z dôvodu ochrany objektov pred možnými dôsledkami porúch plynovodov a prípojok s veľmi vysokým tlakom dodržať ustanovenia príslušnej ČSN30) o najmenších dovolených vzdialenostiach plynovodov a prípojok s veľmi vysokým tlakom od iných objektov.

(7) Pre vzdialenosti medzi plynárenskými zariadeniami platia ustanovenia technických noriem o najmenších vzdialenostiach pri krížení a súbehu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1986.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.