Vyhláška č. 2/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení

Čiastka 1/1986
Platnosť od 27.01.1986
Účinnosť od 27.01.1986

OBSAH

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 10. januára 1986,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa v prvej vete za slová „umeleckými komisiami fondov“ vkladajú slová „alebo odbornými posudzovateľmi“.

2. Nadpis tretieho oddielu znie:

„Umelecké komisie a odborní posudzovatelia“.

3. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

(1) Vo vzťahu k Slovenskému fondu výtvarných umení úlohu umeleckých komisií plnia v oblastiach a prípadoch určených ministerstvom odborní posudzovatelia zapísaní v zozname vedenom na ministerstve. Odbornými posudzovateľmi môžu byť československí štátni občania s potrebnými odbornými znalosťami a osobnými vlastnosťami, ktoré dávajú predpoklad na to, že budú tieto úlohy riadne vykonávať. Ministerstvo môže tiež ustanoviť využitie odborných posudzovateľov pri hodnotení súborných a spojených diel určených na spoločenské uplatnenie.

(2) Odborní posudzovatelia plnia svoje úlohy v rozsahu ustanovenia § 7 ods. 1 a 2; posudky podávajú písomne.

(3) Dielo výtvarného umenia posudzujú najmenej dvaja odborní posudzovatelia; svoju činnosť vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Válek v. r.