Predpisy v roku 1984

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV 16.01.1984
2/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 16.01.1984
3/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti 01.04.1984
4/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení 16.01.1984
5/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce 30.10.1983
6/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách 01.02.1984
7/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami 14.02.1984
8/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o základných podmienkach niektorých činností vykonávaných Československými štátnymi dráhami v súvislosti s prepravou 01.03.1984
9/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku 01.03.1984
10/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive 01.04.1984
11/1984 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov 01.04.1984
12/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 110 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
15/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií 28.02.1984
16/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela 28.02.1984
17/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 23.11.1983
18/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 17.11.1983
22/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národního výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
23/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb. 01.04.1984
25/1984 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 01.04.1984
26/1984 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 01.04.1984
27/1984 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 01.07.1984
28/1984 Zb. Zákon o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení 04.04.1984
29/1984 Zb. Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) 01.09.1984
32/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 01.09.1984
33/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o cestovných náhradách 01.06.1984
34/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov 01.08.1984
35/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 01.07.1984
36/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb. 01.07.1984
37/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou 24.01.1984
38/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
39/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe 10.05.1984
40/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla 10.05.1984
41/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách 01.07.1984
42/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa menia vlečkové podmienky 01.07.1984
46/1984 Zb. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
47/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
50/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
51/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
52/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu 12.06.1984
53/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky 20.02.1984
54/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 83/1980 Zb. 01.07.1984
55/1984 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
56/1984 Zb. Zákon o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení 01.09.1984
57/1984 Zb. Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich 01.09.1984
58/1984 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti 01.09.1984
60/1984 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov 01.07.1984
61/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb 01.08.1984
62/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
64/1984 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 01.08.1984
66/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého 16.11.1984
67/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín 28.07.1984
68/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce 13.07.1984
69/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov 13.07.1984
71/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
72/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku 01.01.1985
73/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 01.09.1984
74/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov 01.09.1984
75/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o doplnení vyhlášky č. 72/1974 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku 01.09.1984
76/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru 01.09.1984
78/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení 01.09.1984
79/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch 01.09.1984
80/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 01.09.1984
81/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
82/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmenách a doplnkoch k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970) 03.08.1983
85/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti 01.09.1984
86/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom 01.09.1984
87/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.09.1984
88/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 01.09.1984
90/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku 01.01.1985
92/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1984
93/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu 29.09.1984
96/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 14.09.1984
97/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda
98/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach 05.10.1984
99/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín 15.09.1984
100/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva 15.09.1984
101/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode 05.10.1984
102/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla 11.10.1984
103/1984 Zb. Vyhláška Ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám 01.01.1985
104/1984 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu 01.12.1984
105/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
106/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 1) 01.01.1985
107/1984 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, v znení vyhlášky č. 104/1973 Zb., vyhlášky č. 163/1973 Zb. a vyhlášky č. 37/1983 Zb. 09.11.1984
108/1984 Zb. Zákon o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 01.01.1985
109/1984 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení 01.01.1985
110/1984 Zb. Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku 01.01.1985
111/1984 Zb. Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce 01.01.1985
112/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti 01.01.1985
116/1984 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prejednávaní a rozhodovaní hospodárskych sporov rozhodcom 01.01.1985
117/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel v znení vyhlášky č. 77/1982 Zb. 01.01.1985
118/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky 01.01.1985
119/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch 01.07.1985
120/1984 Zb. Vyhláška o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokole k nej 28.11.1984
121/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
122/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim 01.01.1985
124/1984 Zb. Vyhláška ministerstva školství Česko socialistické republiky o středních školách
125/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánsky Ľupča
126/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého 03.01.1985
129/1984 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1985
130/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku 01.01.1985
131/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov 01.01.1985
132/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení vyhláška č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie 01.01.1985
133/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov 01.01.1985
134/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 01.01.1985
135/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch 01.01.1985
136/1984 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985 01.01.1985
137/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialisticke republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia československej socialistickej republiky
138/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985 01.01.1985
139/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
140/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 01.01.1985
141/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
142/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 01.01.1985
143/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole 01.01.1985
144/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1985 01.01.1985
148/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb. 01.02.1985
149/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.01.1985
152/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách 01.01.1985
Presunúť na začiatok