152

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 15. novembra 1984

o stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 2, § 63 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 19 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 3 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 14 ods. 2 písm. a), § 21 ods. 3, § 22a ods. 2, § 23 ods. 4, § 26 ods. 2, § 26a ods. 4 a § 26b ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.):


Čl. I

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje sústavu študijných a učebných odborov na stredných školách, zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl, typy stredných odborných škôl, plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, rozsah, podmienky, dĺžku a priebeh štúdia v stredných školách, pravidlá správania žiakov, ich hodnotenie a klasifikáciu, dĺžku a organizáciu štúdia popri zamestnaní a kombinovaného štúdia, organizáciu štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a pomaturitného štúdia.

(2) Stredné odborné učilištia, gymnáziá a stredné odborné školy (ďalej len „stredné školy“) poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe.

(3) Stredné školy sa zriaďujú a zrušujú1) podľa siete určenej Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)2) a pokiaľ ide o stredné zdravotnícke školy Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.2)

(4) Určujú sa tieto typy stredných odborných škôl: stredná priemyselná škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná rybárska škola, stredná zdravotnícka škola, stredná ekonomická škola, stredná hotelová škola, stredná sociálno-právna škola, stredná knihovnícka škola, stredná pedagogická škola, stredná umeleckopriemyselná škola, stredná umelecko - remeselná škola, stredná výtvarná škola, konzervatórium a hudobná a tanečná škola.

(5) Na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov v oblasti hudby, tanca a športu môžu krajské národné výbory zriaďovať školy poskytujúce výchovu a vzdelávanie, ktoré sa inak získava v piatom až ôsmom ročníku základnej školy a v strednej škole.3)

PRVÁ ČASŤ

Povinná školská dochádzka v stredných školách

§ 2

(1) Žiaci, ktorí po skončení vzdelávania v základnej škole boli prijatí na štúdium na strednej škole a nemajú splnenú povinnú školskú dochádzku, plnenie povinnej školskej dochádzky dokončia v strednej škole.

(2) Ak žiak, ktorý nemá splnenú povinnú školskú dochádzku, nezačne štúdium na strednej škole do troch dní od začiatku školského roka, riaditeľ strednej školy písomne upozorní zákonného zástupcu žiaka, pestúna alebo občana, prípadne ústav, ktorému bol žiak na základe súdneho rozhodnutia zverený do výchovy (ďalej len „zástupca žiaka“), na povinnosť dbať, aby žiak dochádzal do strednej školy pravidelne a včas.4) Ak ani do desať dní po doručení tohto upozornenia žiak na strednú školu nenastúpi a ak ho ani zástupca žiaka neospravedlní, riaditeľ strednej školy to ihneď oznámi príslušnému okresnému národnému výboru.

§ 3

Vzdelávanie žiakov stredných škôl, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a sú pre dlhodobú chorobu v domácom ošetrovaní alebo v zdravotníckych zariadeniach, zabezpečí krajský národný výbor, ktorý odborne vedie strednú školu, na ktorú bol žiak prijatý.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Dochádzka do strednej školy

§ 4

(1) Povinnosťou žiaka je dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa určeného rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov (ďalej len „povinné predmety“) a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.

(2) Ak sa maloletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody dopredu známe, požiada zástupca žiaka triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, súčasne o tom upovedomí vychovávateľa.

(3) Ak sa maloletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zástupca žiaka, prípadne vychovávateľ, ak ide o žiaka ubytovaného v domove mládeže, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti. Zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Pri návrate na vyučovanie je maloletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy ospravedlnenie podpísané zástupcom žiaka, a ak ide o žiaka ubytovaného v domove mládeže, podpísané jeho vychovávateľom.

(4) Neprítomnosť na vyučovaní sa ospravedlňuje len pre závažné dôvody (choroba žiaka, mimoriadna udalosť v rodine, dopravné dôvody a pod.). Neprítomnosť pre chorobu, ktorá trvala najviac dva vyučovacie dni, ospravedlňuje zástupca žiaka alebo vychovávateľ. Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako dva dni, predloží žiak potvrdenie ošetrujúceho lekára.5) Ak sa dvojdenná neprítomnosť pre chorobu žiaka opakuje častejšie, môže triedny učiteľ žiadať potvrdenie lekára na každú takúto neprítomnosť.

(5) Neprítomnosť žiačky pre ťarchavosť a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.

(6) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

(7) Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi to žiak, ak je maloletý, jeho zástupca, prípadne vychovávateľ ihneď riaditeľovi školy.

§ 5

(1) Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka s výnimkou uvedenou v odseku 2 od účasti na vyučovaní povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o osobu so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov.6)

(2) Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho časť od vyučovania predmetu, ktorý má rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa, ako sú dielenské a prevádzkové cvičenia, odborný výcvik, odborná (umelecká) prax, odborné kreslenie, výtvarná príprava, navrhovanie, odborné modelovanie, modelárstvo, odborné modelárstvo, praktický výcvik, praktické cvičenia, laboratórne cvičenia, v stredných pedagogických školách telesná výchova, hudobná výchova a výtvarná výchova, v stredných zdravotníckych školách cvičenia z odborných predmetov a odborná prax, v školách zriadených na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov v oblasti športu (§ 5 ods. 1) telesná výchova a športová príprava.

(3) Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy môže umožniť žiačke z dôvodu ťarchavosti alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok v termínoch určených riaditeľom strednej školy. Riaditeľ strednej školy dáva tieto výnimky na žiadosť žiačky, a ak je maloletá po súhlasnom vyjadrení sa jej zástupcu, s prihliadnutím na vyjadrenie príslušného lekára alebo i bez žiadosti na podnet príslušného lekára. Žiačky môžu dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré im osobitné predpisy7) nezakazujú.

(4) V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť žiaka, a ak je maloletý po súhlasnom vyjadrení zástupcu žiaka, doloženú vyjadrením príslušného lekára telesne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v termínoch určených riaditeľom strednej školy.

(5) Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, a ak je maloletý po súhlasnom vyjadrení zástupcu žiaka, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.8)

§ 6

Zmena študijného alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu

(1) Zmenu študijného alebo učebného odboru v prvom a druhom ročníku strednej školy9) povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla k začiatku školského roka. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore, a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky z tých povinných predmetov alebo z učiva, ktoré sa nevyučovali v študijnom alebo učebnom odbore, kde žiak doteraz študuje. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.

(2) Prestup na inú strednú školu9) na ten istý študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási, vo všetkých ročníkoch strednej školy.

(3) Zmena študijného alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka. K žiadosti maloletého žiaka sa vyžaduje vyjadrenie zástupcu žiaka.

§ 7

Prerušenie štúdia

(1) Štúdium sa môže prerušiť žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku;10) ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.

(2) Ťarchavosť a materstvo sú osobitne vážnymi osobnými dôvodmi na prerušenie štúdia. Riaditeľ strednej školy je povinný na vlastný podnet prerušiť štúdium, ak praktické vyučovanie prebieha v prácach a na pracoviskách zakázaných ťarchavým ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode podľa osobitných predpisov7) alebo ak činnosti praktického vyučovania podľa lekárskeho posudku ohrozujú ťarchavosť žiačky.

(3) Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

(4) K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti maloletého žiaka vyžaduje vyjadrenie zástupcu žiaka.

§ 8

Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. Žiak, ktorý neprospel v období, keď plní povinnú školskú dochádzku, opakuje ročník.11)

(2) Ak žiak v niektorom školskom roku po splnení povinnej školskej dochádzky neprospel, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovanie ročníka;11) k žiadosti maloletého žiaka sa vyžaduje vyjadrenie jeho zástupcu. Opakovanie toho istého ročníka možno povoliť len raz.

§ 9

Zanechanie štúdia

(1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium,12) oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý, súčasťou oznámenia je súhlasné vyjadrenie zástupcu žiaka.

(2) Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, riaditeľ stredného odborného učilišťa informuje o zanechaní štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.

(3) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku sa nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej jedného týždňa a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka a ak je maloletý, zástupcu žiaka, aby v lehote určenej riaditeľom strednej školy doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do desať dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

§ 10

Pravidlá správania sa žiakov (školský poriadok)

(1) Žiaci majú tieto povinnosti:

a) osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky potrebné na dosiahnutie stredného vzdelania alebo úplného stredného vzdelania, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní, na obranu socialistickej vlasti a na kultúrny život,

b) osvojovať si zásady socialistickej morálky a riadiť sa nimi, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a iných pracovníkov školy a dodržiavať pravidlá socialistického spolužitia v strednej škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,

c) chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,

d) byť v škole vhodne, čisto a nevýstredne oblečení a upravení,

e) šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

f) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy, ktorý vydá riaditeľ strednej školy.

(2) Žiakom je zakázané:

a) fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia ani pri činnostiach organizovaných školou,

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, ani ich požívať v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

§ 11

Výchovné opatrenia

(1) Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

(2) Pochvalu alebo iné ocenenie13) udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ strednej školy alebo orgán štátnej správy v školstve; môže ich udeliť aj spoločenská organizácia a u žiakov stredných odborných učilíšť organizácia, pre ktorú sa žiak pripravuje, alebo orgán, ktorý stredné odborné učilište zriadil. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

(3) Žiakom sa môžu podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení: napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy; u žiakov stredných škôl, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku, môže sa uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. O podmienečnom vylúčení zo štúdia rozhoduje riaditeľ strednej školy, o vylúčení zo štúdia rozhoduje krajský národný výbor, ktorý strednú školu odborne vedie; ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje.14)

(4) V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia podľa odseku 3 určí riaditeľ strednej školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy podá krajskému národnému výboru, ktorý strednú školu odborne vedie, návrh na vylúčenie žiaka zo štúdia.

§ 12

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

(1) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - výborný

2 - chválitebný

3 - dobrý

4 - dostatočný

5 - nedostatočný.

(2) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - veľmi dobré

2 - uspokojivé

3 - menej uspokojivé

4 - neuspokojivé.

(3) Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby o prospechu a správaní žiaka, ktorý je maloletý, bol priebežne informovaný jeho zástupca a u žiaka stredného odborného učilišťa aj organizácia, pre ktorú sa žiak pripravuje.

(4) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku pre závažné objektívne príčiny (napr. dlhodobá ospravedlnená neprítomnosť), žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ strednej školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

(5) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku z dôvodov uvedených v odseku 4, žiak je skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v deň určený riaditeľom strednej školy.

(6) Ak žiak alebo zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne preskúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie žiaka sa môže požiadať krajský národný výbor, ktorý strednú školu odborne vedie. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol žiak v klasifikačnom období z vyučovacieho predmetu, ktorého klasifikácia sa napáda, už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy nariadi komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet, ak sa zistí, že vyučujúci hrubo porušil pravidlá hodnotenia a klasifikácie.

§ 13

Celkové hodnotenie žiaka

(1) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

(2) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka sa vyjadruje takto:

a) prospel s vyznamenaním

b) prospel veľmi dobre

c) prospel

d) neprospel.

(3) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5, jeho správanie je veľmi dobré a ak má výborný prospech z odborného výcviku na stredných odborných učilištiach alebo z hlavného odborného predmetu v študijných odboroch skupiny 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko - remeselná výroba.

(4) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,00, jeho správanie je veľmi dobré a nemá horší prospech ako chválitebný z odborného výcviku na stredných odborných učilištiach alebo z hlavného odborného predmetu v študijných odboroch skupiny 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko - remeselná výroba.

(5) Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.

(6) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške (§ 14) nedostatočný prospech.

§ 14

Opravné skúšky

(1) Žiak, ktorého prospech je na konci druhého polroka nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku. Opravná skúška sa neumožňuje z odborného výcviku v stredných odborných učilištiach, z vyučovacích predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova na stredných pedagogických školách a z hlavných odborných predmetov v študijných odboroch skupiny 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko - remeselná výroba.

(2) Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

(3) Termín opravných skúšok určí riaditeľ strednej školy tak, aby opravné skúšky

a) podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý z vážnych dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v § 12 ods. 5, do 15. októbra,

b) podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

(4) Žiak, ktorý bez vážnych dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

§ 15

Komisionálne skúšky

(1) Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:

a) ak koná rozdielovú skúšku,

b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,

c) ak žiak alebo jeho zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy,

d) ak koná opravné skúšky,

e) pri skúškach v externom štúdiu, štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

f) pri praktických skúškach na hudobnej a tanečnej škole, na konzervatóriu a pri odborných skúškach vo výtvarných študijných odboroch stredných odborných škôl,

g) ak koná skúšky uvedené v § 5 ods. 3 až 5,

h) v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie.

(2) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ strednej školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúci učiteľ, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaci, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok skúšky vyhlási predseda verejne v deň konania skúšky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

§ 16

(1) Stredné školy vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania diferencovane podľa jednotlivých druhov stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.

(2) V teoretickom vyučovaní získavajú žiaci vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré aplikujú pri praktických činnostiach. Teoretické vyučovanie prebieha priebežne s praktickým vyučovaním počas celého obdobia školského vyučovania; uskutočňuje sa podľa schválených učebných plánov a učebných osnov.

(3) V stredných odborných učilištiach sa teoretické vyučovanie v dennom štúdiu tiež organizuje v jednom alebo v dvoch časových cykloch, ak priebežnému vyučovaniu bráni rozptýlenosť žiakov od sídla stredného odborného učilišťa, prípadne povaha študijného alebo učebného odboru, napríklad montážne alebo sezónne práce. V ostatnej časti obdobia školského vyučovania sa koná odborný výcvik.

§ 17

Praktické vyučovanie

(1) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje podľa schválených učebných plánov a učebných osnov v týchto hlavných formách: odborný výcvik, cvičenie, učebná prax a odborná (umelecká) prax.

(2) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školách, školských zariadeniach a v orgánoch a organizáciách v pôsobnosti ústredných orgánov alebo národných výborov.15) Ak ide o praktické vyučovanie žiakov gymnázií a stredných odborných škôl, určí tieto orgány a organizácie ich nadriadený orgán na návrh krajského národného výboru, ktorý príslušnú strednú školu odborne vedie.

(3) Ak sa praktické vyučovanie žiakov gymnázií a stredných odborných škôl uskutočňuje v orgánoch a organizáciách, uzaviera krajský národný výbor s orgánom alebo organizáciou, v ktorej sa má praktické vyučovanie uskutočniť, dohodu, v ktorej sa určí najmä:

a) druh činností, ktoré budú vykonávať žiaci pri praktickom vyučovaní,

b) miesto konania praktického vyučovania,

c) časový rozvrh praktického vyučovania, jeho dĺžka a deň jeho začatia,

d) počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,

e) pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných ochranných pracovných prostriedkov),

f) spôsob odmeňovania žiakov za produktívnu prácu,

g) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní.

(4) Žiakom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí pri praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, patrí odmena, ktorou sa sledujú výchovné ciele ako u žiakov stredných odborných učilíšť v období odborného rozvoja.16)

§ 18

Povinnosti organizácií pri zabezpečovaní a riadení praktického vyučovania

(1) Orgány a organizácie, v ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sú povinné pre praktické vyučovanie utvárať potrebné podmienky, bezplatne poskytovať stanovené učebné pomôcky a hradiť osobné a vecné náklady spojené s praktickým vyučovaním.15)

(2) Orgány a organizácie uvoľňujú pre praktické vyučovanie osvedčených, politicky a odborne vyspelých pracovníkov, ktorí svojimi osobnými vlastnosťami a pracovnými výsledkami môžu byť žiakom vzorom (ďalej len „inštruktori“).

(3) Inštruktori sa odmeňujú za činnosť pri praktickom vyučovaní podľa osobitných predpisov.17)

§ 19

Starostlivosť o žiakov gymnázií a stredných odborných škôl pri praktickom vyučovaní

(1) Pri praktickom vyučovaní organizácia poskytuje, prípadne zabezpečuje žiakom závodné stravovanie18) za rovnakých podmienok ako svojim pracovníkom.

(2) Žiakom, ktorí sa zúčastňujú na praktickom vyučovaní mimo sídla školy, uhrádza sa cestovné do miesta konania praktického vyučovania a späť, a to z prostriedkov národného výboru, ktorý strednú školu odborne vedie. Uhrádza sa iba preukázané cestovné za vlak v druhej vozňovej triede alebo za autobus.

(3) Žiakom, ktorí nebývajú v mieste konania praktického vyučovania a nemožno od nich vyžadovať, aby dochádzali denne, je organizácia povinná zabezpečiť bezplatné ubytovanie, ktoré vyhovuje hygienickým požiadavkám na hromadné ubytovanie.19)

§ 20

Odborný výcvik žiakov stredných odborných učilíšť

(1) Odborný výcvik je základným vyučovacím predmetom štúdia žiakov na stredných odborných učilištiach, prostredníctvom ktorého sa uskutočňujú ciele ich odbornej prípravy. Je zameraný na získanie odborných zručností pri výkone povolania, pre ktoré sa žiak štúdiom v študijnom alebo učebnom odbore pripravuje. Uskutočňuje sa v súlade s učebnou osnovou najmä produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo výkonom prác, ktoré majú materiálnu hodnotu.

(2) Vyučovanie odborného výcviku sa uskutočňuje

a) v prípravnom období v skupinách pod vedením majstra odbornej výchovy v stredných odborných učilištiach, prípadne v strediskách praktického vyučovania alebo na prevádzkových pracoviskách organizácií schválených riaditeľom stredného odborného učilišťa; veľkosť skupiny je určená počtom žiakov príslušného študijného alebo učebného odboru na jedného majstra odbornej výchovy uvedených v oddieli A a E prílohy. Výnimky z určeného počtu žiakov v skupine a zo spôsobu organizácie odborného výcviku môže povoliť ministerstvo školstva vo zvlášť odôvodnených prípadoch, a to na žiadosť príslušného ústredného orgánu,

b) v období odborného rozvoja individuálne pri priamom dozore určeného inštruktora nad žiakom spravidla na určených pracoviskách tých organizácií, pre ktoré sa žiaci pripravujú, prípadne na pracoviskách stredných odborných učilíšť alebo stredísk praktického vyučovania, ktoré svojím vybavením zodpovedajú požiadavkám výchovy a bezpečnej práce a ktoré schválil riaditeľ stredného odborného učilišťa, prípadne vedúci strediska praktického vyučovania. Inštruktor vykonáva priamy dozor najviac nad tromi žiakmi. Pedagogickú činnosť inštruktora riadi a kontroluje pedagogický pracovník stredného odborného učilišťa určený jeho riaditeľom.

§ 21

Odborná prax

(1) Odborná prax žiakov stredných odborných učilíšť, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku,20) je zameraná na prehĺbenie odborných zručností získaných v odbornom výcviku, ktoré sú potrebné pri výkone príslušného robotníckeho povolania.

(2) Odborná prax žiakov stredných odborných učilíšť sa organizuje v období školských prázdnin v dĺžke štyroch týždňov, v študijných a učebných odboroch pre hĺbkovú banskú prevádzku v dĺžke troch týždňov; uskutočňuje sa na pracoviskách organizácií, pre ktoré sa žiaci pripravujú, prípadne v stredných odborných učilištiach alebo v strediskách praktického vyučovania. Organizácia, stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania zabezpečujú produktívnu prácu zahŕňajúcu činnosti, ktoré prehlbujú zručnosti žiakov získané v odbornom výcviku.

(3) Odborná prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl sa uskutočňuje v orgánoch a organizáciách v pôsobnosti ústredných orgánov alebo národných výborov; jej cieľom je utvárať, prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti žiakov, rozvíjať a posilňovať ich socialistické uvedomenie a pracovnú výchovu a spájať teoretické poznatky s praktickou činnosťou žiakov.

§ 22

Cvičenia

(1) Cvičenia sa konajú ako súčasť vyučovacích predmetov alebo ako samostatné vyučovacie predmety v školách alebo v školských zariadeniach, prípadne v orgánoch a organizáciách v pôsobnosti ústredných orgánov alebo národných výborov.

(2) Pri cvičeniach si žiaci overujú a prehlbujú teoretické poznatky, nacvičujú a získavajú zručnosti pri technologických, technických, ekonomických, grafických, výtvarných a iných činnostiach a na stredných zdravotníckych školách aj pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

§ 23

Učebná prax žiakov stredných odborných škôl

(1) Učebná prax sa organizuje v školách alebo v školských zariadeniach, prípadne v orgánoch a organizáciách v pôsobnosti ústredných orgánov alebo národných výborov.

(2) Pri učebnej praxi žiaci získavajú základné zručnosti a návyky v práci s nástrojmi, v ovládaní prístrojov, strojov a technických zariadení a motorových vozidiel.

§ 24

Výchova mimo vyučovania

(1) Cieľom pri organizovaní výchovy mimo vyučovania na stredných školách je poskytnúť žiakom aktívny oddych, rozvíjať ich schopnosti, nadanie a záujmy, viesť ich k účasti na spoločenskom živote primerane ich veku, pomáhať im pri príprave na vyučovanie a prispievať tiež k voľbe povolania.

(2) Vlastnú výchovu mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach a v strediskách praktického vyučovania uskutočňujú vychovávatelia a inštruktori pre telesnú výchovu. Ich počet sa určí takto:

a) u žiakov, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania, sa ustanoví na 30 žiakov jeden vychovávateľ, pritom počet vychovávateľov v jednom domove mládeže v záujme plynulej práce vo výchove mimo vyučovania nie je nižší ako traja, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov,

b) u žiakov, ktorým sa neposkytuje ubytovanie, sa ustanoví jeden vychovávateľ na počet do 80 a na každý začatý počet 80 žiakov ďalší vychovávateľ,

c) inštruktor pre telesnú výchovu sa ustanovuje na 100 až 200 ubytovaných žiakov a na každý začatý počet 200 ubytovaných žiakov ďalší inštruktor; inštruktor pre telesnú výchovu sa do počtu vychovávateľov nezapočítava.

§ 25

Členenie doby štúdia žiakov stredných odborných učilíšť

(1) Doba štúdia v študijných odboroch21) a doba štúdia v učebných odboroch uvedená v prílohe sa člení na prípravné obdobie a na obdobie odborného rozvoja.22) Dĺžka prípravného obdobia v študijných odboroch je uvedená v oddieli A, v učebných odboroch v oddieli E prílohy. Zvyšný čas štúdia je obdobie odborného rozvoja.

(2) V prípravnom období získavajú žiaci pod vedením majstra odbornej výchovy a v súlade s učebnými osnovami odborného výcviku zručnosti a návyky najmä na produktívnu prácu.

(3) V období odborného rozvoja si žiaci v súlade s učebnými osnovami odborného výcviku najmä precvičujú a zdokonaľujú zručnosti a návyky získané v prípravnom období. Precvičovanie a zdokonaľovanie zručností a návykov sa uskutočňuje pri produktívnej práci pod vedením inštruktorov.

PIATA ČASŤ

ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH, KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM A ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

§ 26

Organizácia štúdia popri zamestnaní na stredných školách

Štúdium popri zamestnaní na stredných školách sa môže organizovať v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe; v stredných odborných učilištiach zriaďovaných generálnymi riaditeľmi výrobnej hospodárskej jednotky alebo orgánom, ktorý plní obdobnú funkciu, prípadne riaditeľom hospodárskej organizácie sa organizuje so súhlasom týchto orgánov.

§ 27

Druhy štúdia a jeho dĺžka

(1) Štúdium popri zamestnaní v stredných odborných učilištiach je určené pracujúcim, ktorí bez splnenia kvalifikačnej požiadavky vzdelania vykonávajú v pracovnom pomere práce zodpovedajúce zvolenému študijnému alebo učebnému odboru; organizuje sa v študijných a učebných odboroch uvedených v oddieloch A, D a E prílohy, pričom

a) pre pracujúcich so vzdelaním, ktoré poskytuje základná škola, a pre pracujúcich so základným vzdelaním je dĺžka štúdia rovnaká ako dĺžka denného štúdia príslušného študijného alebo učebného odboru,

b) pre pracujúcich, ktorí získali stredné vzdelanie, dĺžku štúdia určí riaditeľ stredného odborného učilišťa podľa zaradenia uchádzača do príslušného ročníka študijného alebo učebného odboru,

c) pre pracujúcich, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddieli E časti II prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddieli E časti I prílohy jeden rok,

d) v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy je určené pre pracujúcich, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddieli E časti I. prílohy alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch podľa skorších predpisov; štúdium trvá dva roky,

e) pre absolventov gymnázií a pre absolventov stredných odborných škôl trvá jeden rok.

(2) Štúdium popri zamestnaní na gymnáziách a stredných odborných školách v študijných odboroch uvedených v oddieli B a C prílohy trvá

a) 4 roky pre pracujúcich, ktorí získali vzdelanie, ktoré poskytuje základná škola alebo základné vzdelanie,

b) 3 roky alebo 2 roky pre pracujúcich so stredným vzdelaním,

c) 1 rok pre pracujúcich s úplným stredným vzdelaním.

(3) Skôr absolvované štúdium na stredných školách sa započítava na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní na stredných školách podľa osobitných predpisov.23)

§ 28

Spôsoby štúdia popri zamestnaní a kombinované štúdium

(1) Štúdium popri zamestnaní na stredných školách sa organizuje ako štúdium večerné (smenové), diaľkové alebo externé. Podľa potrieb pracujúcich, možností škôl a podľa charakteru študijného alebo učebného odboru môže byť štúdium popri zamestnaní organizované tiež striedaním uvedených spôsobov štúdia. V stredných odborných učilištiach možno štúdium popri zamestnaní kombinovať s denným štúdiom (kombinované štúdium).

(2) Večerné štúdium je určené pre pracujúcich, ktorí sa môžu pravidelne niekoľkokrát v týždni zúčastňovať na vyučovaní. Priama pedagogická práca je doplňovaná samostatným štúdiom a vypracúvaním zadaných domácich úloh. Večerné štúdium sa tiež organizuje ako smenové, keď vyučovanie sa koná striedavo v dopoludňajších a popoludňajších hodinách v zhode so striedaním pracovných smien študujúcich.

(3) Diaľkové štúdium sa organizuje spravidla raz týždenne v rozsahu 6-7 konzultačných hodín s výnimkou učebných a študijných odborov stredných odborných učilíšť, kde diaľkové štúdium sa organizuje spravidla v rozsahu 16 konzultačných hodín za štyri týždne. Diaľkové štúdium nemožno organizovať v študijných odboroch skupiny 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko - remeselná výroba s výnimkou študijných odborov konzervatórií.

(4) Externé štúdium je samostatné štúdium podľa študijného plánu, v ktorom sa pracujúci podľa pokynov školy samostatne pripravujú na skúšky. Termíny skúšok určí riaditeľ strednej školy. Skúšky sa konajú podľa plánu vypracovaného v zhode s učebným plánom a učebnými osnovami platnými pre večerné alebo diaľkové štúdium, prípadne podľa učebného plánu a učebných osnov denného štúdia v odboroch, v ktorých večerné a diaľkové štúdium nie je zavedené. Externe môžu pracujúci študovať i na stredných školách, kde nie je zavedené štúdium popri zamestnaní, s výnimkou študijných odborov „veterinárstvo“, „zdravotná sestra“, „detská sestra“, „ženská sestra“, „rádiologický laborant“, „rehabilitačný pracovník“, „zubný laborant“, „učiteľstvo pre materské školy“, „vychovávateľstvo“ a študijných odboroch skupiny 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko - remeselná výroba. V uvedených študijných odboroch stredných zdravotníckych škôl sa výnimočne umožňuje externé štúdium pracovníkom, ktorí v príslušnom alebo príbuznom odbore pracujú bez príslušnej kvalifikácie.24) Súčasťou externého štúdia sú podľa potreby sústredenia na absolvovanie laboratórnych alebo praktických a iných cvičení určených učebnými osnovami. Na pomoc študujúcim organizuje stredná škola spravidla štyrikrát do roka konzultácie v dňoch, ktoré určí riaditeľ strednej školy. Dĺžka externého štúdia je určená učebným plánom večerného alebo denného štúdia.

(5) V kombinovanom štúdiu na stredných odborných učilištiach, ktoré je určené pre študijné odbory podľa oddielu D prílohy, strieda sa denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže v jednom školskom roku nepretržite trvať najviac päť mesiacov a najmenej jeden mesiac. Z celkovej dĺžky štúdia [§ 27 ods. 1 písm. d)] môže denné štúdium trvať najviac sedem mesiacov.

§ 29

Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov

(1) Vedomosti, ktoré pracujúci starší ako 18 rokov získali samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov26) a ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú príslušnému vyučovaciemu predmetu na strednej škole, môžu preukázať vykonaním skúšky. Skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Skúšky sa môžu konať zo všetkých vyučovacích predmetov s výnimkou odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v § 28 ods. 4. Ak súčasťou vyučovacieho predmetu sú aj cvičenia, koná ich pracujúci v predpísanom rozsahu. Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa pracujúci môžu pripraviť na maturitnú alebo záverečnú skúšku.

(2) Na skúšku sa môže pracujúci prihlásiť kedykoľvek cez školský rok; súčasne preukáže, že získal vzdelanie, ktoré poskytuje základná škola alebo základné vzdelanie. V žiadosti uvedie osobné dáta, predchádzajúce vzdelanie, povolanie, organizáciu, s ktorou je v pracovnom pomere, adresu bydliska a vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať. Rovnakým spôsobom postupuje pri skúškach z ďalších vyučovacích predmetov. Ak ide o skúšku na tej istej škole, uvádza uchádzač len zmeny v údajoch, ktoré uviedol v prvej žiadosti.

(3) Riaditeľ strednej školy písomne oznámi žiadateľovi, najneskôr do troch týždňov po prijatí žiadosti, či môže skúšku z požadovaného vyučovacieho predmetu konať; súčasne mu oznámi termín skúšky, ktorý určí najneskôr do dvoch mesiacov po podaní žiadosti (hlavné prázdniny sa do lehoty nezapočítavajú).

(4) Pri skúške pracujúci preukáže svoju totožnosť. Skúška je ústna a koná sa pred komisiou podľa § 15. Z vyučovacích predmetov, kde to vyžaduje ich charakter a kde je to určené učebnými osnovami vyučovacieho predmetu, koná sa aj písomná alebo praktická skúška.

(5) O úspešne vykonanej skúške vydá škola vysvedčenie. Ak skúšaný neprospeje, môže skúšku opakovať najviac dvakrát v termínoch určených riaditeľom strednej školy.

ŠIESTA ČASŤ

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

§ 30

Organizovanie pomaturitného štúdia, jeho druhy a obsah

Pomaturitné štúdium27) organizujú stredné školy v študijných odboroch uvedených v oddieli A, B, C a D prílohy ako štúdium

a) zdokonaľovacie (inovačné), v ktorom si študujúci inovujú vedomosti a zručnosti získané v skôr absolvovanom študijnom odbore na strednej škole, a tak sa zdokonaľujú na kvalifikovaný výkon povolania, alebo

b) špecializačné, v ktorom študujúci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov pre výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému študijnému odboru na strednej škole, alebo

c) kvalifikačné, v ktorom študujúci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom študijnom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

§ 31

Organizácia pomaturitného štúdia

(1) Pomaturitné štúdium sa organizuje ako denné štúdium na konzervatóriách a v študijných odboroch uvedených v oddieli C prílohy.

(2) Zdokonaľovacie (inovačné) štúdium organizované formou denného štúdia na konzervatóriách je jednoročné alebo dvojročné; má najmenej 32 vyučovacích hodín týždenne.

(3) Zdokonaľovacie (inovačné) a špecializačné štúdium organizované ako štúdium popri zamestnaní je najmenej jednoročné; večerné štúdium má 300 vyučovacích hodín, diaľkové štúdium 120 konzultačných hodín v školskom roku.

(4) Kvalifikačné štúdium sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddieli C prílohy. Kvalifikačné denné štúdium je dvojročné, v študijnom odbore „textilné výtvarníctvo - ručné tkanie, čipkárska a vyšívačská tvorba“ je trojročné; organizuje sa v rozsahu najmenej 32 vyučovacích hodín týždenne, večerné štúdium v rozsahu 15 vyučovacích hodín týždenne, diaľkové štúdium v rozsahu 6-7 konzultačných hodín týždenne.

§ 32

Finančné a materiálne zabezpečenie pomaturitného štúdia organizovaného na žiadosť organizácie

Organizácia, na žiadosť ktorej sa pomaturitné štúdium organizuje, zabezpečuje učebnice pre odborné predmety pomaturitného štúdia a uhrádza krajskému národnému výboru, ktorý strednú školu odborne vedie, osobné a vecné náklady na štúdium.

SIEDMA ČASŤ

§ 33

Hospodárske zabezpečenie a poskytovanie pracovných úľav študujúcim popri zamestnaní, študijné preukazy

(1) Hospodárske zabezpečenie a pracovné úľavy sa poskytujú študujúcim popri zamestnaní podľa osobitných predpisov.28)

(2) Študujúcim popri zamestnaní v štúdiu, ktoré poskytuje úplné stredné vzdelanie a v pomaturitnom štúdiu popri zamestnaní vydáva stredná škola študijné preukazy.29)


ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 34

Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré sa týkajú denného štúdia v stredných odborných učilištiach, sa vzťahujú aj na učňov s výnimkou prerušenia štúdia (§ 7), podmienečného vylúčenia zo štúdia alebo vylúčenia zo štúdia (§ 11 ods. 3) a dĺžky prípravného obdobia (§ 25 ods. 1), ktorá sa u učňov dokončí podľa doterajších predpisov.

(2) V čase zimných a jarných prázdnin prislúcha učňom pracovné voľno v rozsahu počtu dní určených v týždennom učebnom pláne príslušného študijného alebo učebného odboru a ročníka na teoretické vyučovanie, a to bez ohľadu, či v dňoch pripadajúcich na tieto školské prázdniny by mali teoretické vyučovanie alebo odborný výcvik. V prípadoch odôvodnených záujmami výchovy učňov môže im organizácia voľno v čase týchto školských prázdnin primerane predĺžiť.

(3) Prípadný rozdiel medzi počtom týždenných hodín určených učebným plánom príslušného študijného alebo učebného odboru a ročníka a týždenným pracovným časom žiakov je určený na prípravu učňa na vyučovanie a započítava sa do jeho týždenného pracovného času.

Záverečné ustanovenia

§ 35

(1) Doterajšie stredné poľnohospodárske technické školy sú strednými poľnohospodárskymi školami, doterajšie stredné lesnícke technické školy sú strednými lesníckymi školami a doterajšie stredné rybárske technické školy sú strednými rybárskymi školami.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na študujúcich popri zamestnaní okrem ustanovení § 2, 3, § 12 ods. 2, § 16 ods. 3, § 17 ods. 4, § 19, § 21 ods. 1 a 2, § 24 a 34. Prerušenie štúdia (§ 7) študujúcemu popri zamestnaní prerokuje riaditeľ strednej školy s organizáciou, s ktorou je študujúci v pracovnom pomere. O zanechaní štúdia (§ 9) študujúcim popri zamestnaní informuje riaditeľ strednej školy organizáciu, s ktorou je študujúci v pracovnom pomere.

§ 36

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach,

2. vyhláška Ministerstva školstva č. 11/1968 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach,

3. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1970 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb.,

4. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov,

5. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov,

6. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 82/1972 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov,

7. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 29/1976 Zb., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach,

8. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 90/1978 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov,

9. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich,

10. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1980 Zb., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov,

11. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 84/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave študijných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich,

12. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 90/1983 Zb., ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania,

13. § 1 až 4, § 5 ods. 1 a 2, § 6 až 11 úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. júna 1973 č. 2199/1973-II/3 o pomaturitnom štúdiu na stredných odborných školách (Zvesti MŠ a MK SSR 1973, zošit 7), registrovanej v čiastke 28/1973 Zb.,

14. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 18. júna 1973 č. 6711/1973-II/3 o zriaďovaní a organizácii internátnych stredných škôl pre pracujúcich a o štúdiu na nich (Zvesti MŠ a MK SSR 1973, zošit 7), registrovaná v čiastke 28/1973 Zb.,

15. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 21. januára 1974 č. 13/1974-II/1, ktorou sa vydáva klasifikačný poriadok pre školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie vrátane zariadení na výchovu učňov (Zvesti MŠ a MK SSR 1974, zošit 2), registrovaná v čiastke 5/1974 Zb.,

16. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1974 č. 4841/1974-II-2 o nomenklatúrach skupín odborov a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných a odborných školách (Zvesti MŠ a MK SSR 1974, zošit 10 a čiastka 10/1974 Ú. v. SSR), registrovaná v čiastke 24/1974 Zb.,

17. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 29. augusta 1974 č. 9097/1974-II-1 o zriaďovaní tried gymnázií so zameraním na matematiku (Zvesti MŠ a MK SSR 1974, zošit 10), registrovaná v čiastke 20/1974 Zb.,

18. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. septembra 1974 č. 9311/1974-II-1 o zriaďovaní tried gymnázií s pedagogickým zameraním (Zvesti MŠ a MK SSR 1974, zošit 9), registrovaná v čiastke 15/1974 Zb.,

19. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1975 č. 9067/1975-II-/1, ktorou sa mení a dopĺňa úprava o zriaďovaní tried gymnázií s pedagogickým zameraním (Zvesti MŠ a MK SSR 1975, zošit 10), registrovaná v čiastke 28/1975 Zb.,

20. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1977 č. 6512/1977-V-2, ktorou sa mení a dopĺňa úprava o nomenklatúrach skupín odborov a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných a odborných školách z 28. augusta 1974 č. 4841/1974-II-2 (Zvesti MŠ a MK SSR 1977, zošit 8 a čiastka 7/1977 Ú. v. SSR), registrovaná v čiastke 16/1977 Zb.,

21. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. júla 1979 č. 11317/1979-21 o organizácii stredných škôl, stredísk praktického vyučovania a učňovských stredísk (Zvesti MŠ a MK SSR 1979, zošit 9), registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.,

22. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. júla 1980 č. 4942/1980-21, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 21. januára 1974 č. 13/1974-II/1, ktorou sa vydáva klasifikačný poriadok pre školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie vrátane zariadení na výchovu učňov (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1980), registrovaná v čiastke 25/1980 Zb.,

23. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 29. augusta 1980 č. 12 650/1980-21 o praktickom vyučovaní na gymnáziách, odborných školách a stredných odborných školách (Zvesti MŠ a MK SSR 1980, zošit 10), registrovaná v čiastke 38/1980 Zb.

Čl. II

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 6/1980 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky sa mení takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky môže okresný národný výbor1) povoliť žiakom prvého až ôsmeho ročníka základnej školy a žiakom prvého a druhého ročníka stredných škôl, ak v tomto ročníku nie sú povinní absolvovať odborný výcvik alebo odbornú (umeleckú) prax, a ak ide o žiakov stredných zdravotníckych škôl aj cvičenia v odborných predmetoch.“.

2. § 3 ods. 4 znie:

(4) Výchovu a vzdelávanie žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl zabezpečujú rodičia individuálnou výučbou.“.

3. V § 4 ods. 4 sa v tretej vete za slová „žiaci prvého“ vkladajú slová „a druhého“.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 152/1984 Zb.

ODDIEL A

I Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVPočet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka prípravného obdobia (mesiacov)Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov1)Študijný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom od
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
Určený pre:
chlapcov - CH
dievčatá - D
1. roč.2. až 4. roč.
12345678
21BANÍCTVO
21-51-4Baník mechanizátorCH7-127-123401-11-41. 9. 1988
21-52-4Mechanik banských strojov a veľkostrojovCH7-127-123401-12-41. 9 .1988
22HUTNÍCTVO
22-62-4Hutník operátor
01metalurgiuCH7-126-83402-21-41. 9. 1988
02tvárnenie kovovCH7-126-83402-22-41. 9. 1988
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-11-4Mechanik nastavovač
Mechanička nastavovačka
01obrábacie stroje a linkyCH, D7-127-123401-32-41. 9. 1989
02stavebné strojeCH7-127-1234-1. 9. 1989
03linky na výrobu stavebných hmôtCH7-127-123401-31-41. 9. 1989
24-12-4Mechanik číslicovo riadených strojov
Mechanička číslicovo riadených strojov
CH, D7-126-84102-32-41. 9. 1989
24-13-4Mechanik strojov a zariadení
Mechanička strojov a zariadení
CH, D7-127-123402-45-41. 9. 1987
24-50-4Mechanik lietadlových prístrojov
Mechanička lietadlových prístrojov
CH, D7-127-123402-44-41. 9. 1988
24-53-4Letecký mechanikCH7-126-103402-43-41. 9. 1987
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-70-4Mechanik silnoprúdových zariadení
Mechanička silnoprúdových zariadení
CH, D7-126-103404-41-41. 9. 1987
26-71-4Banský elektromontérCH7-127-123404-42-41. 9. 1988
26-72-4Mechanik elektronik
Mechanička elektronička
01automatizačnú technikuCH, D7-126-103404-44-41. 9. 1988
02organizačnú a výpočtovú technikuCH, D7-126-103402-33-41. 9. 1988
03oznamovaciu a zabezpečovaciu technikuCH, D7-126-103404-43-41. 9. 1988
04telekomunikačné zariadeniaCH, D7-126-1041-1. 9. 1988
05prenosové zariadeniaCH, D7-126-104104-46-41. 9. 1988
06vysielače a techniku VKVCH, D7-126-103404-45-41. 9. 1988
07spotrebnú elektronikuCH, D7-126-103404-45-41. 9. 1988
08číslicovú a riadiacu technikuCH, D7-126-103404-45-41. 9. 1988
09časomerné zariadeniaCH, D7-126-1034-1. 9. 1988
10zdravotnícku elektronikuCH, D7-126-1034-1. 9. 1988
11optoelektronické zariadeniaCH, D7-126-1034-1. 9. 1988
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-59-4Operátor gumárskej a plastikárskej výroby
Operátorka gumárskej a plastikárskej výroby
CH, D9-177-1234-1. 9. 1987
28-60-4Chemik operátor
Chemička operátorka
01priemyselnú chémiuCH, D7-127-123406-21-41. 9. 1987
02výrobu celulózy a papieraCH, D7-127-123406-22-41. 9. 1987
03farmaceutickú výrobuCH, D7-127-123406-23-41. 9. 1987
29POTRAVINÁRSTVO
29-60-4Operátor potravinárskej výroby
Operátorka potravinárskej výroby
CH, D7-127-1241-1. 9. 1989
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-37-4Operátor odevnej výroby
Operátorka potravinárskej výroby
01odevnú výrobuCH, D7-127-1241-1. 9. 1988
02odevné stroje a zariadeniaCH, D7-127-1241-1. 9. 1988
31-38-4Operátor textilnej výroby
Operátorka textilnej výroby
01tkáčovneCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
02pradiarneCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
03pletiarneCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
04zušľachťovanie textíliíCH, D7-127-1234-1. 9. 1989
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-43-4Operátor kožiarskej výroby
Operátorka kožiarskej výroby
CH, D7-127-1041-1. 9. 1987
32-44-4Operátor kožušníckej výroby
Operátorka kožušníckej výroby
CH, D7-127-1041-1. 9. 1988
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-41-4Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby
CH, D7-127-1241-1. 9. 1988
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-51-4Sadzač
Sadzačka
CH, D4-74-74106-35-41. 9. 1987
34-53-4Tlačiar na polygrafických strojochCH4-74-74106-36-41. 9. 1987
34-71-4Reprodukčný grafik
Reprodukčná grafička
CH, D4-74-74106-37-41. 9. 1987
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-56-4Operátor stavebnej výroby
01murované konštrukcieCH7-127-1241-1. 9. 1988
02betónové konštrukcieCH7-127-1041-1. 9. 1988
36-57-4Mechanik tepelných sústavCH9-174-734-1. 9. 1988
36-58-4Mechanik stavebno-inštalačných zariadeníCH7-124-734-1. 9. 1988
37DOPRAVA A POŠTY
37-91-4Spojový manipulant
Spojová manipulantka
CH, D7-126-104104-48-41. 9. 1987
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-03-4Operátor poľnohospodárskej techniky
Operátorka poľnohospodárskej techniky
01rastlinnú výrobuCH7-124-74145-41-41. 9. 1988
02živočíšnu výrobuCH, D7-124-74145-42-41. 9. 1988
45-55-4Chovateľ cudzokrajných zvierat
Chovateľka cudzokrajných zvierat
CH, D2-62-63445-55-41. 9. 1987
45-56-4Operátor lesnej technikyCH7-157-1034-1. 9. 1989
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4Kníhkupec
Kníkupkyňa
CH, D4-124-123464-41-41. 9. 1988
64-42-4Obchodný pracovník
Obchodná pracovníčka
01potravinársky tovarCH, D9-175-1641-1. 9. 1989
02technický tovarCH, D9-175-1641-1. 9. 1989
03chemický tovarCH, D9-175-1641-1. 9. 1989
04odievanieCH, D9-175-1641-1. 9. 1989
64-44-4Čašník
Servírka
CH, D9-177-124164-44-41. 9. 1988
64-45-4Kuchár
Kuchárka
CH, D9-177-1241-1. 9. 1988
64-46-4KozmetičkaD7-157-102)3464-46-41. 9. 1987
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-03-4Umeleckoremeselné spracovanie kovov
01kováčske a zámočnícke práceCH4-64-63485-41-21. 9. 1988
02kovolejárske a cizelérske práceCH4-64-63485-42-21. 9. 1988
03rytecké práceCH, D4-64-634-1. 9. 1988
04pasiarske práceCH, D4-64-63485-43-21. 9. 1988
85-04-4Umeleckoremeselné spracovanie dreva
01stolárske práceCH, D4-64-63408-23-21. 9. 1988
02rezbárske práceCH, D4-64-63485-55-21. 9. 1988
03čalúnnické a dekoratérske práceCH, D4-64-634-1. 9. 1988
85-05-4Umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov
01strunové nástrojeCH, D4-64-641-1. 9. 1989
02klávesové nástrojeCH, D4-64-641-1. 9. 1989
03dychové a bicie nástrojeCH, D4-64-641-1. 9. 1989
85-06-4Umeleckoremeselné spracovanie textilu
01tkáčske práceCH, D4-64-63407-43-21. 9. 1989
02gobelínske práceCH, D4-64-634-1. 9. 1989
03ručnú čipkuCH, D4-64-634-1. 9. 1989
04ručnú výšivkuCH, D4-64-634-1. 9. 1989
05ručnú tlačCH, D4-64-634-1. 9. 1989
85-07-4Umeleckoremeselné spracovanie kameňa a keramiky
01kameňosochárske práceCH4-64-63409-42-21. 9. 1989
02mozaikárske práceCH, D4-64-63409-74-21. 9. 1989
03štukatérske práceCH4-64-634-1. 9. 1989
04keramické práceCH, D4-64-63405-35-21. 9. 1989
85-08-4Umeleckoremeselné práce scénické
01parochniarske a maskérske práceCH, D4-64-63485-76-21. 9. 1989
02maľbu dekorácií a interiérovCH4-64-634-1. 9. 1989
03kroje a kostýmyCH, D4-64-63407-73-21. 9. 1989
04krojovú a divadelnú obuvCH, D4-64-63408-73-21. 9. 1989
85-09-4Umeleckoremeselné spracovanie skla
01hutné tvarovanieCH4-64-641-1. 9. 1988
02brúsenie a rytieCH, D4-64-641-1. 9. 1988
85-11-4Umeleckoremeselné pozlacovanieCH, D4-64-63485-62-21. 9. 1988

II Študijný odbor 55-31-4 Ortopedický protetik, ortopedická protetička sa od 1. septembra 1987 zrušuje bez náhrady. Prvý ročník tohto študijného odboru sa naposledy otvorí 1. septembra 1986.

ODDIEL B

Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách

KódŠtudijný odbor Zameranie študijného odboru na:Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich študijné zameranie podľa doterajších predpisovNázov zodpovedajúcich študijných odborov a ich študijné zameranie podľa doterajších predpisov na:
79-02-5GYMNÁZIUM
01 matematiku19-01-5/01matematiku
02 matematiku a fyziku19-01-5/02matematiku a fyziku
13 ložiskovú geológiu79-02-5/13základy ložiskovej geológie
21 baníctvo79-02-5/21základy baníctva
22 hutnícku výrobu79-02-5/22základy hutníctva
23 strojárstvo19-01-5/23 a 24základy strojárstva
79-01-5/23 a 24
26 elektrotechniku19-01-5/25 a 26základy elektrotechniky
79-01-5/25 a 26
28 technickú chémiu19-01-5/27 a 28základy technickej chémie
79-01-5/27 a 28
36 stavebníctvo19-01-5/35 a 36základy stavebníctva
79-01-5/35 a 36
37 dopravu79-02-5/37základy dopravy
38 programovanie19-01-5/38základy programovania a počítačových systémov
79-01-5/38
39 spoje79-02-5/39základy spojov
42 poľnohospodárstvo19-01-5/41 a 42základy poľnohospodárskej výroby
79-01-5/41 a 42
63 ekonomiku a organizáciu19-01-5/63základy ekonomiky a organizácie
79-01-5/63
71 kultúrno-výchovnú činnosťzáklady kultúrno-výchovnej činnosti
73 živé jazyky19-01-5/73moderné jazyky
79-01-5/71 a 73
76 telesnú výchovu19-01-5/12telesnú výchovu
79-01-5/12
91 vojenskú techniku79-01-5/12

ODDIEL C

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov na stredných odborných školách a konzervatóriách

Platný kódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Študijný odborVysvetlivkyKód zodpovedajúcich odborov a ich študijné zameranie podľa doterajších predpisovNázov zodpovedajúcich študijných odborov a ich študijné zameranie podľa doterajších predpisov
12345
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
21-40-6baníctvo a banícka geológiaCH, A21-41-6geologický prieskum a banské meračstvo
21-42-6 01, 02dobývanie uhlia
21-43-6dobývanie a úprava rúd a nerudných surovín
21-44-6ťažba a spracovanie kameňa
22HUTNÍCTVO
22-34-6zlievačstvo22-34-6zlievačstvo
22-35-6hutníctvoA22-35-6hutníctvo
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
23-07-6strojárska technológia23-81-6 - časťstrojárstvo
23-84-6strojárska konštrukcia23-81-6 - časťstrojárstvo
23-85-6prevádzkyschopnosť výrobných zariadeníV--
26ELEKTROTECHNIKA
26-30-6mikroelektronika26-64-6elektrovákuová a polovodičová technika
26 60-6elektronické a oznamovacie zariadeniaA, V26-62-6 01, 02oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
26-63-6 - časťmeracia a automatizačná technika
26-65-6prístrojová a prevádzková technika jadrových zariadení
39-62-6technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky
26-61-6zariadenia silnoprúdovej elektrotechnikyA, V26-61-6zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
26-66-6automatizačná technikaV26-63-6 - časťmeracia a automatizačná technika
23-82-6prístrojová a automatizačná technika
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-24-6technológia stavebných spojív27-24-6technológia cementu, vápna a maltovín
27-26-6technológia keramiky27-25-6 01, 02tehliarstvo a výroba žiaruvzdorných materiálov
27-26-6technológia keramiky
27-27-6technológia skla27-27-6technológia skla
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA (okrem chémie silikátov)
28-51-6chemická technológiaA, V28-51-6 - časťchemická technológia
28-52-6výroba a spracovanie makromolekulárnych látok
29-46-6výroba tukov
28-53-6výroba celulózy a papiera28-53-6výroba celulózy a papiera
28-54-6analytická chémia28-51-6 - časťchemická technológia
29POTRAVINÁRSTVO
29-41-6výroba cukru a cukroviniek29-41-6výroba cukru a cukroviniek
29-42-6priemyselná výroba krmív a mlynárstvo29-42-6priemyselná výroba krmív a mlynárstvo
29-43-6spracovanie múky29-43-6spracoanie múky
29-44-6kvasná technológia29-44-6kvasná technológia
29-45-6spracovanie mlieka29-45-6spracovanie mlieka
29-47-6spracovanie mäsa29-47-6spracovanie mäsa
29-48-6konzervárstvo29-48-6konzervárstvo
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-24-6zošľachťovanie textílií31-24-6chemická technológia textilu
21-25-6odevníctvo31-25-6výroba odevov a bielizne
31-26-6textilná technológiaA31-21-6výroba bielizne
31-22-6tkáčstvo
31-23-6pletiarstvo
32SPRACOVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
32-30-6chemická technológia kože32-30-6garbiarstvo
32-31-6výroba obuvi a galantérneho tovaruA32-31-6 01, 02výroba obuvi a galantérneho tovaru
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-31-6drevárstvoA33-31-6drevárstvo
33-33-6nábytkárstvo33-33-6stolárstvo
33-35-6čalúnictvo a dekoratérstvo
33-37-6výroba hudobných nástrojov33-37-6výroba hudobných nástrojov
34POLYGRAFIA, SPRACOVANIE PAPIERU, FILMU A FOTOGRAFIE
34-31-6polygrafia34-31-6polygrafia
34-32-6obalová technika82-39-6obalová technika
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
36-32-6pozemné staviteľstvoA36-32-6pozemné stavby
36-52-6technické zariadenie budov36-52-6technické zariadenie budov
36-53-6dopravné staviteľstvoA, V36-53-6dopravné stavby
37-47-6údržba a rekonštrukcia tratí
36-54-6vodohospodárske stavbyA36-54-6vodohospodárske stavby
36-55-6geodézia36-55-6geodézia
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
37-40-6zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave37-41-6zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave
37-44-6 - časťprevádzka automobilovej dopravy
37-45-6 - časťprevádzka lodnej dopravy
37-48-6 - časťmestská hromadná doprava
37-42-6elektrická trakcia v dopraveCH37-42-6 - časťelektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave
37-48-6 - časťmestská hromadná doprava
37-46-6spojová technikaA, V37-46-6spojová technika
37-49-6prevádzka a údržba dopravných prostriedkovV37-42-6 - časťelektrická trakcia a koľajové vozidlá a v železničnej doprave
37-44-6 - časťprevádzka automobilovej dopravy
37-45-6 - časťprevádzka lodnej dopravy
37-48-6 - časťmestská hromadná doprava
37-50-6doprava a prepravaA, V, 37-43-6železničná doprava a preprava
L, CH37-44-6 - časťprevádzka automobilovej dopravy
37-45-6 - časťprevádzka lodnej dopravy
37-48-6 - časťmestská hromadná doprava
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
42-11-6záhradníctvoA42-11-6záhradníctvo
42-14-6vinohradníctvo42-14-6vinohradníctvo
42-15-6rybárstvoCH42-15-6rybárstvo
42-16-6hydinárstvo42-16-6hydinárstvo
42-17-6mechanizácia poľnohospodárskej výroby42-17-6mechanizácia poľnohospodárskej výroby
42-19-6lesníctvoCH42-19-6lesníctvo
42-31-6pestovateľstvoA42-31-6pestovateľstvo
42-13-6 - časťpestovateľstvo - chovateľstvo
42-32-6chovateľstvo42-32-6chovateľstvo
42-13-6 - časťpestovateľstvo - chovateľstvo
43VETERINÁRNE VEDY
43-30-6veterinárstvo43-30-6veterinárstvo
53ZDRAVOTNÍCTVO
53-01-6zdravotná sestraV53-01-6zdravotná sestra, ošetrovateľka
53-02-6detská sestra53-02-6detská sestra (pestúnka)
53-03-6ženská sestraPMŠ, D53-03-6ženská sestra (pôrodná asistentka)
53-04-6diétna sestra53-04-6diétna sestra
53-06-6rehabilitačný pracovník53-06-6rehabilitačný pracovník
53-07-6asistent hygienickej službyPMŠ53-07-6asistent hygienickej služby
53-08-6zdravotnícky laborant53-08-6zdravotnícky laborant
53-09-6rádiologický laborantPMŠ53-09-6rádiologický laborant
53-10-6zubný laborant53-10-6zubný laborant
53-11-6farmaceutický laborant53-11-6farmaceutický laborant
53-12-6očný optikPMŠ53-12-6očný optik
53-14-6ortopedický protetik--
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-01-6všeobecná ekonomikaV 63-01-6všeobecná ekonomika
63-02-6ekonomika spojov
63-03-6ekonomika služieb
63-04-6ekonomika obchodu a služieb63-04-6ekonomika obchodu a služieb
63-05-6ekonomika poľnohospodárstva a výživy63-05-6ekonomika poľnohospodárstva
63-06-6výpočtová technika a spracovanie informáciíPMŠ63-06-6výpočtová technika a spracovanie informácií
63-07-6zahraničný obchod63-01-6 01zahraničný obchod
63-14-6cestovný ruchPMŠ63-14-6 01cestovný ruch
63-16-6prevádzka hotelov a spoločného stravovaniaV63-14-6 04prevádzka hotelov a spoločného stravovania
63-33-6organizácia administratívy63-33-6administratíva a sekretárske práce
68PRÁVNE VEDY
68-51-6sociálno-právna činnosťPMŠ68 51-6sociálno-právna starostlivosť
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
72-36-6vedecké informácie a knihovníctvo72-47-6knihovníctvo
72-50-6vedecké a technické informácie
76UČITEĽSTVO
76-40-6učiteľstvo pre materské školy76-40-6učiteľstvo pre materské školy
76-41-6vychovávateľstvo76-41-6vychovávateľstvo
76-43-6kultúrno-výchovná činnosťŠPZ76-43-6kultúrno-výchovná práca
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-22-6úžitková maľba82-38-6 03úžitková maľba a plastické dekorácie v propagácii, scénografii a architektúre
82-23-6úžitková fotografia82-32-6 03úžitková fotografia v propagácii, vo vede a v kultúre
82-26-7,6hudobno-dramatické umenie82-26-7,6herectvo
82-27-7,6tanec82-27-7,6tanec
82-28-7,6spev82-28-7,6spev
82-29-7,6hudbaA, V82-28-7,6 01-09hudba
82-30-6scénická technika82-30-6 01scénické techniky pre divadlo, film a televíziu
82-31-6tvarovanie priemyselných výrobkovA82-31-6 01, 02priemyselné výtvarníctvo
82-32-6propagačné výtvarníctvoA82-32-6 01, 02, 04propagačné výtvarníctvo
82-33-6výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovA82-33-6 01-04výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov
82-34-6výtvarné spracovanie keramiky a porcelánuA82-34-6 01, 02výtvarné spracoavnie keramiky
82-35-6výtvarné spracovanie sklaA82-35-6 01-07výtvarné spracovanie skla
82-36-6textilné výtvarníctvoA82-36-6 01, 02výtvarné spracovanie textílií
aj PMŠ82-38-6 05ručné tkanie, krajčírska a výšivkárska tvorba
82-37-6modelárstvo a návrhárstvo odevov82-37-6 01modelárstvo a návrhárstvo odevov vrátane scénických kostýmov
82-40-6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov82-31-6 08tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
82-41-6konštrukcia a tvorba svietidiel82-31-6 03konštrukcia a tvorba osvetľovadiel
82-42-6konštrukcia a tvorba nábytku82-31-6 04konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru
82-43-6tvorba a vzorovanie bižutérie82-31-6 05-07priemyselné výtvarníctvo
82-44-6modelárstvo a návrhárstvo obuvi a módnych doplnkov82-37-6 02modelárstvo a návrhárstvo obuvi a módnych doplnkov
82-45-6konzervátorstvo a reštaurátorstvoaj PMŠ82-45-6konzervátorstvo a reštaurátorstvo
82-47-6ladenie klavírovZPM82-47-3ladič klavíra
82-48-6kameňosochárstvo82-38-6 01kameňosochárstvo
82-49-6tvarovanie dreva a rezbárstvo82-38-6 02rezbárstvo a tvarovanie dreva

Vysvetlivky:

CH - do tohto študijného odboru sa prijímajú len chlapci

D - do tohto študijného odboru sa prijímajú len dievčatá

A - študijný odbor môže vyústiť do alternatívneho bloku

L - CH - do alternatívneho bloku lodná doprava sa prijímajú len chlapci

V - v tomto študijnom odbore pripravujú absolventov aj vojenské stredné školy

PMŠ - len dvojročné denné pomaturitné štúdium absolventov stredných škôl

ZPM - len pre zrakovo postihnutú mládež

ŠPZ - len ako štúdium popri zamestnaní (štvorročné PMŠ)

ODDIEL D

I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVKód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisovPoznámka
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
1234
21BANÍCTVO
21-53-4baníctvo01-01-4
22HUTNÍCTVO
22-35-4hutníctvo02-01-4
02-02-4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-14-4strojárstvo
01výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení02-11-4
02obrábanie materiálov02-12-4
03tvárnenie, odlievanie a úpravu kovov02-13-4
24-15-4plynárenstvo02-48-4
24-16-4požiarna technika-
24-17-4prevádzka strojov a zariadení02-14-4V
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-75-4elektrotechnika
01energetiku04-01-4
02výrobu a prevádzku strojov a zariadení04-02-4V
03elektronické zariadenia04-03-4V
26-76-4zariadenia oznamovacej techniky04-11-4V
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-31-4keramický priemysel05-01-4
27-32-4bižutériový priemysel05-02-4
27-33-4sklársky priemysel
01výrobu skla05-11-4
02zošľachťovanie skla05-12-4
03optiku05-13-4
04brúsenie technického a šperkového kameňa05-12-4
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-57-4spracúvanie kaučuku a plastov06-02-4
28-58-4priemyselná chémia
01chemicko-technologické procesy06-01-4
02farmaceutickú výrobu06-04-4
03výrobu a spracúvanie papiera-
29POTRAVINÁRSTVO
29-59-4potravinársky priemysel06-15-4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-25-4odevníctvo07-02-4
31-39-4textilný priemysel
01prevádzku textilných strojov02-14-4
02textilnú technológiu07-01-4
03zošľachťovanie textílií06-03-4
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-45-4kožušnícka konfekcia08-05-4
32-46-4kožiarska výroba
01výrobu usni a kožušín08-11-4
02výrobu obuvi08-12-4
03výrobu koženej galantérie08-13-4
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-42-4drevárska výroba08-01-4
33-43-4nábytkárska výroba
01stolárstvo08-02-4
02čalúnnictvo08-02-4
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-54-4polygrafický priemysel06-17-4
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-59-4stavebníctvo
01výrobu stavieb09-01-4V
02technické zariadenie budov09-01-4V
36-60-4vodné hospodárstvo09-02-4
37DOPRAVA A POŠTY
37-56-4poštová prevádzka04-16-4
37-57-4dopravná prevádzka
01cestnú a mestkú dopravu04-22-4V
02železničnú dopravu a prepravu04-21-4V
03lodnú dopravu04-23-4
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-01-4rastlinná výroba45-01-4
45-02-4živočíšna výroba
01chov hospodárskych zvierat45-02-4
02rybárstvo45-02-4
45-11-4záhradníctvo45-11-4
45-12-4
45-21-4lesné hospodárstvo45-21-4
45-26-4mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva45-26-4
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-02-4ortopedická protetika55-02-4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-01-4prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev
01výrobu a služby64-01-4
64-02-4
02ľudovú a remeselnú výrobu85-01-4
64-11-4prevádzka obchodu
01vnútorný obchod64-11-4
02propagáciu64-12-4
03knižnú kultúru64-13-4
64-21-4spoločné stravovanie64-21-4
64-26-4vlasová kozmetika64-26-4
64-27-4skladové hospodárstvo02-11-4
64-11-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-01-4umeleckoremeselné práce85-01-4
85-02-4scénická tvorba85-02-4

II. Študijné odbory 85-02-4 scénická tvorba a 64-11-4/03 prevádzka obchodu, zameranie na 03 knižnú kultúru, sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov; študijný odbor 85-01-4 umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.

III. V študijných odboroch, ktoré majú v časti I stĺpci 4 tohto oddielu označenie V, pripravujú absolventov aj vojenské stredné odborné učilištia v dennom štúdiu.

ODDIEL E

I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace

Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV Určený pre chlapcov - CH, dlevčatá-D Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Dĺžka denného štúdia Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
spolu z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
Učebný odbor
rokov mesiacov
Zameranie učebného odboru na:
1. roč. 2. a 3. roč.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 BANÍCTVO
21-70-2 mechanik banských prevádzok CH 9-17 5-132) 3 4 34 21-53-4
24-14-4/01
24-16-4
V24-17-4
22 HUTNÍCTVO
22-75-2 hutník
01 výrobu koksu CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
V24-17-4
02 výrobu železných kovov CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
03 výrobu neželezných kovov CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
04 tvárnenie kovov CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-01-2 zlievač CH 7-12 7-12 3 4 34 22-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24-23-2 nástrojár CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
nástrojárka 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-33-2 obrábač kovov
obrábačka kovov
01 univerzálne obrábanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 sústruženie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 frézovanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 brúsenie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-34-2 strojny kováč CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-35-2 klampiar
01 strojársku výrobu CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 stavebnú výrobu CH 7-12 7-123) 3 4 34 24-14-4/01
24-14-4/03
36-59-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-36-2 modelár CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
modelárka 24-14-4/03
33-43-4/01
V24-17-4
24-39-2 lakovník CH, D 7-12 7-12 3 4 34 64-01-4/01
lakovníčka V36-59-4/01
V36-59-4/02
24-40-2 optik optička
01 prístrojovú techniku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
02 okuliarovú optiku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
24-61-2 mechanik optických prístrojov CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
mechanička optických prístrojov V24-17-4
24-63-2 hodinár CH, D 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/01
hodinárka 26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
24-64-2 strojný mechanik
strojná mechanička
01 stroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 oceľové konštrukcie CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 výrobu a montáž potrubia CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
04 výrobu a montáž kotlov CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
05 okuliarovú výrobu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
06 traťové montáže CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
24-65-2 strojník
strojníčka
01 vrtné súpravy CH 7-12 7-15 3 4 34 24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 hutnícku druhovýrobu kovov CH, D 7-12 6-10 3 4 34 24-17-4
03 energetické zariadenia CH, D 7-12 7-10 3 4 34 24-17-4
26-75-4/01
V26-75-4/02
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 výrobu stavebných látok CH, D 7-12 7-10 3 4 34 24-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
05 duté sklo CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
27-33-4/01
06 ploché sklo CH 7-12 7-10 3 4 34 24-17-4
27-33-4/01
07 výrobu krmív a úpravu plodín CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
08 drevárske polovýrobky CH, D 7-12 7-15 3 4 34 24-17-4
33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
09 konštrukčné dosky CH, D 7-12 7-15 3 4 34 24-17-4
33-42-4
10 stavebné stroje CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
V37-57-4/01
V37-57-4/02
11 vodohospodárske zariadenia CH 9-17 7-12 3 4 34 24-17-4
36-60-4
12 traťové stroje CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
13 lodnú dopravu CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
37-57-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
14 výrobu papiera CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
28-58-4/03
15 spracúvanie papiera CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
28-58-4/03
16 banské úpravne CH 9-17 7-12 3 4 34 24-17-4
24-66-2 mechanik opravár
mechanička opravárka
01 plynárenské zariadenia CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-15-4
24-17-4
02 stroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
34-54-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 požiarnu techniku CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
04 lesné stroje a zariadenia CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05 poľnohospodársku techniku rastlinnej výroby CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
06 poľnohospodársku techniku živočíšnej výroby CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
07 cukrovary a škrobárne CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
08 renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvo CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
09 cestné motorové vozidlá CH, D 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
37-57-4/01
10 koľajové vozidlá CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
11 lietadlá CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
V24-17-4
24-67-2 úpravár kovov
01 tepelné spracúvanie CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/03
V24-17-4
02 pokovovanie CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/03
V24-17-4
24-68-2 nastavovač textilných strojov
nastavovačka textilných strojov
01 tkáčovne CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/01
V24-17-4
02 pradiarne CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/01
V24-17-4
03 pletiarne CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/01
V24-17-4
24-85-2 rytec kovov
rytkyňa kovov
01 tlačiace a raziace valce CH, D 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
02 nástroje a znaky CH, D 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/01
24-14-4/02
64-01-4/02
V24-17-4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-80-2 mechanik
mechanička
01 vážiace zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
02 zdvíhacie zariadenia CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V36-59-4/01
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 chladiace zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 stroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-5/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05 elektrotechniku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
06 meracie prístroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
07 administratívnu techniku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
26-83-2 elektromechanik
elektromechanička
01 banské stroje a zariadenia CH 7-12 6-10 3 4 34 21-53-4
26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia CH, D 7-12 6-10 3 4 34 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
03 rozvodné zariadenia CH, D 7-12 6-10 3 4 34 26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
04 stroje a zariadenia CH, D 7-12 6-10 3 4 34 26-75-4/01
26-75-4/02
26-86-2 mechanik elektronických zariadení CH, D 7-12 7-10 3 4 34 26-75-4/03
mechanička elektronických zariadení V26-76-4
26-89-2 spojový mechanik
spojová mechanička
01 oznamovacie siete CH 7-12 7-10 3 4 34 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
02 spojovacie zariadenia CH, D 7-12 7-10 3 4 34 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-35-2 keramik
keramička
01 porcelán a keramiku CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-31-4
64-01-4/02
02 stavebnú a žiaruvzdornú keramiku CH, D 9-17 7-10 3 4 34 27-31-4
03 brúsiace prostriedky CH, D 9-17 7-10 3 4 34 27-31-4
04 elektrokeramiku CH, D 9-17 7-10 3 4 34 27-31-4
05 modelovanie CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-31-4
27-55-2 maliar skla a keramiky
maliarka skla a keramiky
01 maľbu skla CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-33-4/02
02 maľbu a dekoráciu keramiky CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-31-4
27-56-2 sklár
sklárka
01 duté a lisované sklo CH 7-12 7-10 3 4 34 27-33-4/01
02 výrobu foriem CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/02
27-33-4/01
V24-17-4
03 technické sklo CH, D 7-12 7-10 3 4 34 27-33-4/01
27-57-2 výrobca bižutérie
výrobkyňa bižutérie
01 sklenú bižutériu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
02 kovovú bižutériu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
27-59-2 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadiel
01 ozdobné predmety CH, D 7-12 7-15 3 4 34 27-32-4
02 zapínadlá CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
V27-17-4
27-83-2 brusič skla
brusička skla
01 zabrusovanie a obrusovanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-33-4/02
02 vybrusovanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-33-4/02
03 rytie CH, D 7-12 7-10 3 4 34 27-33-4/02
27-94-2 brusič technického a šperkového kameňa CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
brusička technického a šperkového kameňa 27-33-4/04
64-01-4/02
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-61-2 prevádzkový chemik
prevádzková chemička
01 priemyselnú chémiu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-58-4/01
02 výrobu tukov a kozmetiky CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-58-4/01
03 farmaceutickú výrobu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-58-4/02
28-66-2 gumár plastikár
gumárka plastikárka
01 spracúvanie kaučuku CH, D 7-12 7-124) 3 4 34 28-57-4
02 spracúvanie plastov CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-57-4
28-73-2 textilný chemik
textilná chemička
01 úpravu textílií CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/03
02 farbenie textílií CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/03
03 potláčanie textílií CH, D 7-12 4-7 3 - 29 31-39-4/03
28-74-2 garbiarsky chemik
garbiarska chemička
01 spracúvanie kože CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/01
02 spracúvanie kožušníckych kožiek CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/01
28-75-2 výrobca a spracovávateľ silikátových vlákien CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-33-4/01
výrobkyňa a spracovávateľka silikátových vlákien
28-76-2 chemik práčovní a čistiarní CH, D 7-12 7-12 3 4 34 64-01-4/01
chemička práčovní a čistiarní 28-58-4/01
28-78-2 biochemik
biochemička
01 mliekárenskú výrobu CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
02 výrobu piva a sladu CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
03 liehovarnícku výrobu a výrobu vína CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
29 POTRAVINÁRSTVO
29-61-2 mlynár CH 7-12 7-10 3 - 29 24-17-4
29-59-4
29-62-2 pekár CH, D 7-12 7-10 3 - 29 29-59-4
pekárka
29-64-2 cukrár CH, D 7-12 7-10 3 - 29 29-59-4
cukrárka 64-21-4
29-65-2 cukrovinkár pečivár
cukrovinkárka pečivárka
01 výrobu cukroviniek CH, D 9-17 7-10 3 - 29 29-59-4
02 výrobu trvanlivého pečiva CH, D 9-17 7-10 3 - 29 29-59-4
29-68-2 mäsiar údenár CH, D 7-12 7-10 3 - 29 29-59-4
mäsiarka údenárka
29-70-2 konzervár CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
konzervárka
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-43-4 pradiar
pradiarka
01 spracúvanie textilných vlákien CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 výrobu netkaných textílií CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-45-2 plstiar
plstiarka
01 technické plsti CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 klobučnícke plsti CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-46-2 tkáč
tkáčka
01 plošné textílie CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 kovové tkaniny a sitá CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-49-2 výrobca textilných rukavíc CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-25-4
výrobkyňa textilných rukavíc
31-50-2 prámikár CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
prámikárka
31-51-2 pletiar CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
pletiarka
31-52-2 krajčír
krajčírka
01 pánské odevy CH, D 7-12 7-12 3 4 34 31-25-4
02 dámske odevy CH, D 7-12 7-12 3 4 34 31-25-4
31-77-2 strojná vyšívačka
01 priemyselnú výrobu D 7-12 7-10 3 - 29 31-39-4/02
02 zákazkovú výrobu D 7-12 7-10 3 - 29 31-39-4/02
31-81-2 klobučník
klobučníčka
01 priemyselnú výrobu CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 zákazkovú výrobu CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-85-2 krajčírka
01 odevnú konfekciu D 7-12 7-12 3 - 29 31-25-4
02 technickú konfekciu D 7-12 7-12 3 - 29 31-25-4
03 textilné hračky D 7-12 7-15 3 - 29 31-25-4
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2 remenár sedlár CH, D 7-12 7-12 3 4 34 32-46-4/03
remenárka sedlárka
32-51-2 kožušník
kožušnícka
01 prípravu kožušinových výrobkov CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-45-4
02 šitie a opravy kožušinových výrobkov CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-45-4
32-53-2 rukavičkár
rukavičkárka
01 strihy CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/03
02 šitie CH, D 7-12 7-15 3 4 34 32-46-4/03
32-72-2 zvrškár CH, D 7-12 7-12 3 - 29 32-46-4/02
zvrškárka
32-74-2 obuvník
obuvníčka
01 priemyselnú výrobu CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/02
02 zákazkovú výrobu a opravy CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/02
03 ortopedickú obuv CH, D 4-7 7-10 3 4 34 32-46-4/02
55-02-4
04 obuvnícke polovýrobky CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-55-2 stolár
stolárka
01 výrobu nábytku a zariadení CH, D 7-12 7-12 3 4 34 33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
02 stavebnostolársku výrobu CH 7-12 7-12 3 4 34 33-42-4
33-43-4/01
36-59-4/01
V36-59-4/02
03 poľnohospodársku výrobu CH 7-12 7-10 3 4 34 33-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
04 priemyselné obrábanie dreva CH, D 7-12 7-12 3 4 34 33-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-56-2 spracovávateľ prírodných pletív CH, D 7-12 7-10 3 4 34 64-01-4/01
spracovávateľka prírodných pletív 64-01-4/02
33-59-2 debnár CH 7-12 7-10 3 4 34 33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-62-2 kefár CH, D 9-17 7-15 3 - 29 33-42-4
kefárka
33-64-2 ramár pozlacovač CH, D 9-17 7-12 3 4 34 64-01-4/02
ramárka pozlacovačka
33-67-2 výrobca športových potrieb CH, D 7-12 7-10 3 4 34 33-43-4/01
výrobkyňa športových potrieb
33-68-2 mechanik hudobných nástrojov
mechanička hudobných nástrojov
01 akordeóny a ústne harmoniky CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
02 klávesové nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
03 strunové nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
33-69-2 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
mechanička dychových a bicích hudobných nástrojov
01 bicie nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
02 jazýčkové a perné nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
03 nátrubkové nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
04 strojivá CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
33-70-2 čalúnnik CH, D 7-12 7-12 3 4 34 33-43-4/02
čalúnnička
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-68-2 pečiatkár CH, D 9-17 4-7 3 4 34 64-01-4/01
pečiatkárka
34-70-2 tlačiar na maloofsetových strojoch CH, D 7-12 7-10 3 4 34 34-54-4
tlačiarka na maloofsetových strojoch
34-72-2 lejár v polygrafii CH 4-7 4-7 3 4 34 34-54-4
34-92-2 filmový laborant CH, D 4-7 7-10 3 4 34 64-01-4/01
filmová laborantka
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-61-2 murár CH 7-12 7-12 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-63-2 tesár CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-64-2 železobetonár CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-65-2 štukatér CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
64-01-4/02
V36-59-4/02
36-66-2 vodár meliorátor CH 9-17 7-10 3 4 34 36-59-4/01
36-60-4
V36-59-4/02
36-72-2 kamenár CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-74-2 dlaždič cestár CH 7-12 7-12 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-75-2 maliar
01 interiéry CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
02 stavebnú výrobu CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-76-2 izolatér CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-77-2 pokrývač CH 7-12 4-73) 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-78-2 inštalatér CH 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/01
36-59-4/02
V24-17-4
V36-59-4/01
36-79-2 sklenár CH, D 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
sklenárka V36-59-4/02
36-80-2 podláhár CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-88-2 kominár CH 9-17 7-103) 3 4 34 64-01-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
37 DOPRAVA A POŠTY
37-62-2 železničiar CH, D 7-12 7-12 3 4 34 37-57-4/02
železničiarka
37-63-2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy CH, D 7-12 7-10 3 4 34 37-56-4
manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-60-2 pestovateľ
pestovateľka
01 chmeliarstvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
02 ovocinárstvo a včelárstvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
03 šľachtenie a semenárstvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
45-11-4
04 vinohradníctvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
45-11-4
45-71-2 záhradník CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-11-4
záhradníčka
45-75-2 mechanizátor lesnej výroby CH 9-17 7-10 3 4 34 45-21-4
45-76-2 mechanizátor rastlinnej výroby CH 7-12 7-10 3 4 34 45-01-4
45-26-4
45-77-2 hydinár CH, D 7-12 7-12 3 - 29 29-59-4
hydinárka 45-02-4/01
45-78-2 rybár CH 7-12 4-7 3 4 34 45-02-4/02
45-80-2 chovateľ
chovateľka
01 chov hospodárskych zvierat CH, D 7-12 7-10 3 - 29 45-02-4/01
02 chov koní a jazdectvo CH, D 7-12 4-7 3 - 29 45-02-4/01
03 chov oviec CH, D 7-12 7-10 3 - 29 45-02-4/01
55 ZDRAVOTNÍCTVO
55-60-2 protetik
protetička
01 mechaniku CH, D 4-7 7-10 3 4 34 55-02-4
02 bandáže CH, D 4-7 7-10 3 4 34 55-02-4
55-72-2 zdravotník
zdravotníčka
01 ošetrovateľské a opatrovateľské práce CH, D 7-12 4-7 3 - 29 nieje určený
02 laboratórne práce a lekárenstvo CH, D 7-12 4-7 3 - 29 nieje určený
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2 aranžér CH, D 7-12 7-125) 3 - 29 64-11-4/02
aranžérka
64-52-2 fotograf CH, D 9-17 7-12 3 4 34 64-01-4/01
fotografka 64-01-4/02
64-53-2 knihár
knihárka
01 ručnú výrobu CH, D 7-12 4-7 3 4 34 34-54-4
02 priemyselnú výrobu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 34-54-4
64-56-2 kaderník CH, D 9-17 7-10 3 4 34 64-26-4
kaderníčka
64-60-2 predavač
predavačka
01 potravinársky tovar CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
02 rozličný tovar CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
03 elektrotechnický tovar CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
04 drogériový tovar CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
05 motorové vozidlá CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
06 stavebniny a remeselnícke potreby CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
07 textil a odievanie CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
08 obuv a koženú galantériu CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
09 domáce potreby CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
10 drobný tovar CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
11 hodiny a klenoty CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
12 nábytok a bytové zariadenia CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
64-80-2 operátor skladovania
operátorka skladovania
01 hutnícke a strojárske výrobky CH, D 7-12 6-10 3 4 34 27-17-4
64-27-4
02 obchod CH, D 7-12 6-10 3 4 34 64-27-4
64-90-2 kuchár čašník
kuchárka servírka
01 prípravu jedál CH, D 9-17 7-12 3 - 29 64-21-4
02 obsluhu CH, D 9-17 7-12 3 - 29 64-21-4
03 pohostinstvo CH, D 9-17 7-12 3 - 29 64-21-4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-45-2 zlatník a klenotník CH, D 9-17 7-10 3 4 34 64-01-4/02
zlatníčka a klenotníčka 85-01-4
85-71-2 ručná vyšívačka D 4-7 4-7 3 4 34 64-01-4/02
85-01-4
85-72-2 ručná čipkárka D 4-7 4-7 3 4 34 64-01-4/02
85-01-4

II. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre:
chlapcov - CH
dievčatá - D
Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka prípravného obdobiaKód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisovUčebný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom odKód príslušného 3-ročného učebného odboru
Učebný odbor1. roč.2. roč.
123456789
21BANÍCTVO
21-72-2Povrchové dobývanieCH7-127-121701-56-21. 9. 1989nie je určený
22HUTNÍCTVO
22-76-2Hutnícka výrobaCH, D7-126-101702-61-21. 9. 198822-75-2
24-65-2/01
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-2Prevádzka energetických výrobníCH7-127-101703-81-21. 9. 198724-65-2/03
24-76-2Stavba rozvodných zariadeníCH7-127-101703-82-21. 9. 19896-83-2/03
24-77-2Obrábanie kovovCH, D7-127-121703-85-2/011. 9. 198824-33-2
24-78-2Strojárska výrobaCH, D7-127-121703-85-2/021. 9. 198824-64-2/01
24-66-2/02
24-79-2Povrchová úpravaCH, D7-127-121703-85-2/031. 9. 198824-67-2
24-80-2Zlievárenská výrobaCH7-127-121703-85-2/041. 9. 198924-01-2
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-2Elektrotechnická výrobaCH, D7-127-121704-88-21. 9. 198726-83-2/04
26-86-2
26-93-2Spojové montáže a opravyCH, D7-127-101704-89-21. 9. 198826-89-2
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-2Keramická výrobaCH, D7-127-121705-84-21. 9. 198727-35-2
27-82-2Sklárska výrobaCH, D4-74-71705-85-21. 9. 198727-56-2
27-83-2
27-88-2Bižutérna výrobaCH, D4-74-71705-85-2/031. 9. 198827-57-2
27-59-2
27-89-2Výroba stavebných hmôtCH, D4-74-71705-89-21. 9. 198824-65-2/04
27-90-2Výroba vianočných ozdôbCH, D4-74-717-1. 9. 198727-57-2
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-2Výroba umelých kvetínCH, D4-74-717-1. 9. 198727-35-2/01
28-84-2Gumárska a plastikárska výrobaCH, D7-127-121706-83-21. 9. 198728-66-2
28-85-2Chemická výrobaCH, D7-127-12728-85-21. 9. 198828-61-2
28-92-2Spracovanie papieraCH, D7-127-121728-92-21. 9. 198824-65-2/15
29POTRAVINÁRSTVO
29-82-2Potravinárska výrobaCH, D7-127-121706-97-21. 9. 198828-78-2
29-62-2
29-64-2
29-65-2
29-68-2
29-70-2
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-2Výroba konfekcieCH, D9-177-121707-85-21. 9. 198731-52-2
31-85-2
31-79-2Textilná výrobaCH, D7-127-121707-88-21. 9. 198731-46-2/01
32SPRACOVANIE KOZE A VÝROBA OBUVI
32-82-2Výroba obuviCH, D7-127-121708-89-2/011. 9. 198932-72-2
32-74-2
32-83-2Výroba koženej galantérieCH, D7-127-121708-89-2/021. 9. 198932-50-2
32-53-2
32-84-2Kožušnícka výrobaCH, D7-127-121708-89-2/031. 9. 198932-51-2/02
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-82-2Košikárska výrobaCH, D7-124-71708-88-21. 9. 198933-56-2
33-83-2Spracovanie drevaCH, D7-127-121708-87-21. 9. 198933-55-2
33-84-2Čalúnnická výrobaCH, D7-127-121708-87-2/031. 9. 198933-70-2
33-85-2Výroba kancelárskych potriebCH, D7-127-1217-1. 9. 1988nie je určený
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-2Polygrafická výrobaCH, D7-124-71706-82-21. 9. 198734-70-2
64-53-2
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D4-77-121734-94-21. 9. 198728-66-2/02
36STAVEBNÍCTVO A VOHODOHOSPODÁRSTVO
36-86-2Stavebná výrobaCH7-127-121709-82-21. 9. 198736-61-2
36-64-2
36-87-2Kominárske služby7)CH4-74-717-1. 9. 198836-88-2
37DOPRAVA A POŠTY
37-72-2DopravaCH7-127-121704-91-21. 9. 198837-62-2
26-83-2/02
37-73-2Spojová prevádzkaCH, D7-127-101704-87-21. 9. 198837-63-2
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH, D7-127-121745-72-21. 9. 198745-76-2
45-80-2
45-79-2Lesná výrobaCH, D9-177-121745-79-21. 9. 198845-75-2
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-73-2Farmaceutická výrobaCH, D7-127-121755-71-2/021. 9. 198828-61-2/03
55-74-2Ortopedická výrobaCH, D7-124-717-1. 9. 198955-60-2
32-74-2/03
55-75-2Okuliarová optikaCH, D7-127-121755-71-2/011. 9. 198824-64-2/05
24-40-2
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, D7-127-101755-93-21. 9. 198755-72-2
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-47-2Technicko-administratívne práceD4-74-717-1. 9. 1988nie je určený
64-48-2Príprava vstupných dát pre číslicové počítačeCH, D4-74-717-1. 9. 1987nie je určený
64-49-2Technické služby v autoserviseCH7-107-101764-57-2/011. 9. 198924-66-2/09
64-50-2Prevádzka práčovní a čistiarníCH, D7-107-101764-57-2/021. 9. 198928-76-2
64-54-2Prevádzka spoločného stravovaniaCH, D9-177-101764-59-2/031. 9. 198864-90-2
64-55-2Spracovanie technickej dokumentácieCH, D7-124-717-1. 9. 1987nie je určený
64-57-2Laboratórne práce vo fotografiiCH, D7-107-101764-57-2/031. 9. 198964-52-2
64-59-2Obchodná prevádzkaCH, D9-177-101764-59-2/011. 9. 198864-60-2

III. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov stredných odborných učilíšť s osobitne upravenými učebnými plánmi

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre:
chlapcov - CH
dievčatá - D
Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyDĺžka prípravného obdobiaKód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisovUčebný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom od
Učebný odbor1. roč.2. roč.
12345678
a) učebné odbory, ktorých denné štúdium trvá 3 roky
21BANÍCTVO
21-71-0Banská prevádzkaCH7-127-122901-54-2(11)1. 9. 1989
b) učebné odbory, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
21BANÍCTVO
21-72-0Povrchové dobývanieCH7-127-121701-56-2(12)1. 9. 1989
22HUTNÍCTVO
22-76-0Hutnícka výrobaCH, D6-106-101702-61-2(15)1. 9. 1988
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-75-0Prevádzka energetických výrobníCH7-127-101703-81-2(18)1. 9. 1987
24-76-0Stavba rozvodných zariadeníCH7-127-101703-82-2(19)1. 9. 1989
24-77-0Obrábanie kovovCH, D7-127-121703-85-2(22)1. 9. 1988
24-78-0Strojárska výrobaCH, D7-127-121703-85-2(23)1. 9. 1988
24-79-0Povrchová úpravaCH, D7-127-121703-85-2(24)1. 9. 1988
24-80-0Zlievárenská výrobaCH7-127-121703-85-2(25)1. 9. 1989
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-91-0Elektrotechnická výrobaCH, D7-127-121704-88-2(29)1. 9. 1987
26-93-0Spojové montáže a opravyCH, D7-127-101704-89-2(31)1. 9. 1988
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-81-0Keramická výrobaCH, D7-127-121705-84-2(36)1. 9. 1987
27-82-0Sklárska výrobaCH, D4-74-71705-85-2(37,38)1. 9. 1987
27-88-0Bižutérna výrobaCH, D4-74-71705-85-2(39)1. 9. 1988
27-89-0Výroba stavebných hmôtCH, D4-74-71705-89-2(41)1. 9. 1988
27-90-0Výroba vianočných ozdôbCH, D4-74-717-1. 9. 1987
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-83-0Výroba umelých kvetínCH, D4-74-717-1. 9. 1987
28-84-0Gumárska a plastikárska výrobaCH, D7-127-121706-83-2(48)1. 9. 1987
28-85-0Chemická výrobaCH, D7-127-121728-85-2(51-53)1. 9. 1988
28-92-0Spracovanie papieraCH, D7-127-121728-92-2(54)1. 9. 1988
29POTRAVINÁRSTVO
29-82-0Potravinárska výrobaCH, D7-127-121706-97-2(59-65)1. 9. 1988
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-78-0Výroba konfekcieCH, D9-177-121707-85-2(67)1. 9. 1987
31-79-0Textilná výrobaCH, D7-127-121707-88-2(68-72)1. 9. 1987
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-0Výroba obuviCH, D7-127-121708-89-2(77)1. 9. 1989
32-83-0Výroba koženej galantérieCH, D7-127-121708-89-2(78)1. 9. 1989
32-84-0Kožušnícka výrobaCH, D7-127-121708-89-2(79)1. 9. 1989
33SRPACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-82-0Košikárska výrobaCH, D7-124-71708-88-2(76)1. 9. 1989
33-83-0Spracovanie drevaCH, D7-127-121708-87-2(73,74)1. 9. 1989
33-84-0Čalúnnická výrobaCH, D7-127-121708-87-2(75)1. 9. 1989
33-85-0Výroba kancelárskych potriebCH, D7-127-1217-1. 9. 1988
34POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU
34-90-0Polygrafická výrobaCH, D7-124-71706-82-2(45-47)1. 9. 1987
34-94-0Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D4-77-121734-94-2(56)1. 9. 1987
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-86-0Stavebná výrobaCH7-127-121709-82-2(83)1. 9. 1987
37DOPRAVA A POŠTY
37-72-0DopravaCH7-127-121704-91-2(32,33)1. 9. 1988
37-73-0Spojová prevádzkaCH, D7-127-101704-87-2(28)1. 9. 1988
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-72-0Poľnohospodárska výrobaCH, D7-127-121745-72-2(84)1. 9. 1987
45-79-0Lesná výrobaCH, D9-177-121745-79-2(85)1. 9. 1988
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-74-0Ortopedická výrobaCH, D7-124-717-1. 9. 1989
55-93-0Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, D7-127-101755-93-2(88)1. 9. 1987
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-49-0Technické služby v autoserviseCH7-107-101764-57-2(89)1. 9. 1989
64-50-0Prevádzka práčovní a čistiarníCH, D7-107-101764-57-2(90)1. 9. 1989
64-54-0Prevádzka spoločného stravovaniaCH, D9-177-101764-59-2)96)1. 9. 1988
64-59-0Obchodná prevádzkaCH, D9-177-101764-59-2(94,95)1. 9. 1988

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
§ 3 ods. 2 a § 11 zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

2) § 14 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 79/1978 Zb.
§ 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

3) § 41 školského zákona.
§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 79/1978 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

4) § 36 školského zákona.

5) § 37 ods. 1 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.

6) Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981 č. Z-1053/1981-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb.

7) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 16. februára 1976 č. 912/1976-X, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, ťarchavým ženám, matkám do deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým (Zvesti MŠ a MK SSR 1976, zošit 3).

8) § 42 školského zákona.

9) § 26a zákona SNR č. 79/1978 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

10) § 26 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

11) § 26b zákona SNR č. 79/1978 Zb.

12) § 25 ods. 5 školského zákona.

13) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

14) § 23 ods. 2 zákona SNR č. 79/1978 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

15) § 22 ods. 3 školského zákona.

16) § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch.

17) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. II/3-190/71-7208-Šm o odmeňovaní pracovníkov počas zaškoľovania, registrovaná v čiastke 13/1971 Zb.

18) Nariadenie vlády ČSSR č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.

19) Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní (č. 37/1977 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.

20) § 63 školského zákona.

21) § 9 ods. 2 školského zákona.

22) § 9 ods. 4 školského zákona.

23) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 10. mája 1977 č. 4975/1977-II/2 o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a skúšok na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie (Zvesti MŠ a MK SSR 1977, zošit 7), registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.

24) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

25) § 10 až 13 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich.

26) § 21 ods. 4 školského zákona.

27) § 26 školského zákona.

28) Vyhláška Ministerstva školstva č. 140/1968 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

29) ŠEVT, tlačivo, sklad. č. 49137 0.

1) V skupine študijných odborov 85 sa uvádza kód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov.

2) Pri práci so zákazníkom 4-6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.

1) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor. Pre vojenské stredné odborné učilištia sa stĺpec 9 rozširuje o študijné odbory označené V.

2) V učebnom odbore mechanik banských prevádzok je na jedného majstra odbornej výchovy až 30 žiakov, ak sa prideľujú kádrovým robotníkom na sústredených pracoviskách.

3) V 3. ročníku pri práci vo výškách 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

4) V blokoch učiva pre vulkanizáciu je 4 až 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

5) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke 5 až 10 žiakov na jedného majstra odbornej prípravy.

7) Učebný odbor je určený len pre štúdium popri zamestnaní.