Vyhláška č. 69/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

Čiastka 13/1984
Platnosť od 13.07.1984 do15.01.1995
Účinnosť od 13.07.1984 do15.01.1995
Zrušený 5/1995 Z. z.

69

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. júna 1984,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva:


Čl.I

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov sa mení takto:

§ 9 ods. 11 znie:

(11) Spôsoby zisťovania porastových zásob drevnej hmoty sa rozlišujú podľa kategórií lesov, hospodárskeho tvaru lesa, hospodárskeho spôsobu, stavu lesného porastu (rozrôznenosti zásoby), požadovanej presnosti a hospodárnosti; zisťujú sa v m3 bez kôry na pni

a) vo vysokom hospodárskom lese s hospodárskym spôsobom rúbaňovým sa porastové zásoby zisťujú:

1. v lesných porastoch, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba, matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami alebo celoplošným priemerkovaním, prípadne priemerkovaním obnovných prvkov; pri reprezentatívnych metódach musí intenzita a rozsah výberu zodpovedať stupňu rozrôznenosti zásoby tak, aby sa dosiahla presnosť ± 10% (pri spoľahlivosti 95%); celoplošné priemerkovanie sa použije vo veľmi rôznorodých porastoch, v lesných porastoch s nízkym zakmenením (0,4 a nižším), v lesných porastoch, ktorých výmera nedosahuje 3 ha a v lesných porastoch s plánovaným dokončením obnovy v desaťročí,

2. v lesných porastoch rubného veku, v ktorých sa neplánuje obnovná ťažba matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s požadovanou presnosťou ± 10% (pri spoľahlivosti 95%),

3. v ostatných lesných porastoch matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s požadovanou presnosťou ± 15% (pri spoľahlivosti 95%) alebo metódou rastových tabuliek,

b) vo vysokom hospodárskom lese s hospodárskym spôsobom výberkovým sa porastové zásoby zisťujú celoplošným priemerkovaním,

c) porastové zásoby šľachteného topoľa sa zisťujú metódou rastových tabuliek alebo metódou porastového vzorníka na podklade hektárového počtu stromov a objemu stredného kmeňa,

d) v lesoch osobitného určenia sa porastové zásoby zisťujú obdobne ako v hospodárskych lesoch, s prihliadnutím na diferencovaný spôsob hospodárenia,

e) v ochranných lesoch sa porastové zásoby zisťujú metódou rastových tabuliek,

f) v nízkom hospodárskom lese a v nízkom lese v prevode na les vysoký sa porastové zásoby odvodia z predchádzajúcich ťažbových výsledkov alebo metódou rastových tabuliek,

g) v odôvodnených prípadoch môže byť určený odlišný spôsob zisťovania porastových zásob v základnom protokole.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.