Zákon č. 111/1984 Zb.Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce

(v znení č. 90/1988 Zb.(nepriamo))

Čiastka 23/1984
Platnosť od 15.11.1984 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1988 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

111

ZÁKON

zo 13. novembra 1984

o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 20/1975 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce, a zákona č. 72/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonník práce, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa za slová „členov posádok československých námorných lodí“ vkladajú slová „a príslušníkov zborov požiarnej ochrany“.

2. § 101 ods. 1 znie:

(1) Základná výmera dovolenky je tri kalendárne týždne v kalendárnom roku.“.

3. V § 101 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.