Vyhláška č. 82/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmenách a doplnkoch k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970)

Čiastka 15/1984
Platnosť od 16.08.1984
Účinnosť od 03.08.1983
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky nadobudli platnosť 3. augusta 1983.

82

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. apríla 1984

o Zmenách a doplnkoch k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970)


Na osobitnom zasadaní Pracovnej skupiny pre cestnú dopravu Európskej hospodárskej komisie OSN, ktoré prebehlo od 31. marca do 2. apríla 1980, bol vypracovaný návrh Zmien a doplnkov k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970), vyhlásenej pod č. 108/1976 Zb., a tento návrh v roku 1982 predložila Veľká Británia Organizácii Spojených národov.

Listina o prijatí Zmien a doplnkov vládou Československej socialistickej republiky bola uložená u depozitára generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 8. júna 1983.

Zmeny a doplnky nadobudli platnosť na základe článku 23 Európskej dohody AETR 3. augustom 1983 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Zmien a doplnkov sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMENY A DOPLNKY

k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970)

Článok 3 - Uplatnenie niektorých ustanovení dohody týkajúcich sa cestných prepráv vykonávaných vozidlami evidovanými v štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami

Zmeniť bod 1 takto:

„...ustanovenia najmenej také prísne, ako sú ustanovenia článkov 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, článku 12 ods. 1, 2, 6 a 7 a článku 12-bis tejto dohody“.

Článok 6-bis - Prerušenie času denného odpočinku pri kombinovaných prepravách

„V prípadoch, keď člen osádky sprevádza vozidlo určené na prepravu vecí alebo osôb, ktoré sa prevážajú loďou alebo vlakom, smie byť čas jeho denného odpočinku prerušený raz pokiaľ sa dodržiavajú nasledujúce podmienky:

a) časť denného odpočinku strávená na súši sa môže využiť pred časťou denného odpočinku alebo po nej strávenej na palube lode alebo vo vlaku;

b) čas prerušenia denného odpočinku musí byť čo najkratší a v žiadnom prípade nesmie k prerušeniu dôjsť skôr ako jednu hodinu pred nakládkou alebo nesmie trvať dlhšie ako jednu hodinu po vykládke, pričom colné formality sa zahŕňajú do vykladacích alebo nakladacích prác;

c) počas oboch častí odpočinku musí mať člen osádky možnosť odpočívať na lôžku alebo na ležadle;

d) ak sa čas odpočinku takto prerušuje, musí sa predĺžiť o dve hodiny;

e) čas strávený na palube lode alebo vo vlaku, ktorý sa nezapočítava do časti denného odpočinku, posudzuje sa ako prerušenie uvedené v článku 8“.

Článok 10 - Zloženie osádky

Začiatok článku znie:

„S prihliadnutím na ustanovenie článku 12 bis ods. 2 tejto dohody, ak ide o ...“

Článok 11 - Výnimočné prípady

Posledná veta znie:

„Druh a dôvod odchýlky je vodič povinný zaznamenať v osobnej kontrolnej knižke alebo v prípade uvedenom v článku 12-bis obdobne v registračnom lístku alebo v iných kontrolných dokladoch uvedených v odseku 1 článku 12-bis.“

Doplniť nový článok nasledujúceho obsahu:

„Článok 12-bis - Kontrolné zariadenie

(1) Ak jedna zo zmluvných strán ukladá alebo dovoľuje zabudovanie a používanie mechanických kontrolných zariadení na vozidlách registrovaných na jej území, môže toto zariadenie úplne alebo čiastočne zbaviť vodiča povinnosti vypĺňať osobnú kontrolnú knižku uvedenú v článku 12 za týchto podmienok:

a) typ daného kontrolného zariadenia musí byť schválený alebo uznaný jednou zo zmluvných strán;

b) ak sa osádka skladá z viacej ako jednej osoby a záznam sa nerobí v jednotlivých výkazoch, ale len v jednom výkaze, musí sa v ňom presne uviesť časť záznamu vzťahujúca sa na každú z týchto osôb;

c) ak zariadenie zabezpečuje registráciu času, po ktorý členovia osádky vedú vozidlo, času stráveného plnením služobných povinností mimo času vedenia a času odpočinku a aj rýchlosti jazdy vozidla a prejdenej vzdialenosti, môžu sa vodiči úplne zbaviť povinnosti vypĺňať osobné kontrolné knižky;

d) ak zariadenie zabezpečuje len registráciu času vedenia, času státia vozidla, rýchlosti jazdy a prejdenej vzdialenosti, môže byť toto zbavenie len čiastočné a obmedzuje sa len na záznamy v služobných registračných výkazoch uvedenej kontrolnej knižky, pričom sú členovia osádky povinní denne vypĺňať príslušné rubriky týždenného výkazu zodpovedajúcemu vzoru výkazu (e) uvedenému v prílohe tejto dohody;

e) ak normálne a náležité používanie kontrolného zariadenia zabudovaného na vozidle nie je možné, musí každý člen osádky ručne zaznamenávať údaje o svojej pracovnej činnosti a časoch odpočinku do registračného výkazu alebo do denného výkazu zodpovedajúcemu vzoru výkazu (c) uvedenému v prílohe tejto dohody; pritom musia používať zodpovedajúce grafické značky;

f) v prípadoch, keď sú členovia osádky mimo vozidla a nemôžu používať toto zariadenie, musia zapísať ručne do registračného výkazu alebo do denného výkazu zodpovedajúcemu vzoru (c) uvedenému v prílohe tejto dohody rôzne úseky času týkajúceho sa ich odbornej činnosti mimo vozidla; pritom musia používať zodpovedajúce grafické značky;

g) je nevyhnutné, aby členovia osádky mali pri sebe registračné výkazy alebo iné kontrolné doklady vyplnené podľa ustanovení podbodov (c), (d), (e) a (f) tohto bodu za sedem predchádzajúcich dní a mohli ich v prípade potreby predložiť na kontrolu;

h) členovia osádky musia zabezpečiť včasné zapnutie a riadny chod kontrolného zariadenia a v prípade jeho poruchy musia v čo najkratšom čase zabezpečiť jeho opravu.

(2) Ak kontrolné zariadenie zodpovedajúce definícii obsiahnutej v bode 1 je zabudované a používané na vozidle registrovanom na území jednej zo zmluvných strán, ostatné zmluvné strany nemôžu pre toto vozidlo vyžadovať použitie ustanovenia článku 10 tejto dohody.

(3) Organizácie musia náležitým spôsobom uchovávať registračné výkazy alebo iné kontrolné doklady vyplnené podľa ustanovení podbodov (c), (d), (e) a (f) odseku 1 tohto článku najmenej dvanásť mesiacov odo dňa posledného záznamu a predložiť ich na požiadanie kontrolným orgánom“.

Článok 14 - Opatrenie zabezpečujúce vykonávanie dohody

Zmeniť odsek 2 takto:

„...každá zmluvná strana sa najmä zaväzuje, že bude náhodnou kontrolou registračných výkazov a iných kontrolných dokladov zisťovať, či sa ustanovenia...“

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.