Vyhláška č. 10/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive

(v znení č. 264/1990 Zb.)

Čiastka 2/1984
Platnosť od 14.02.1984 do31.12.1993
Účinnosť od 29.06.1990 do31.12.1993
Zrušený 246/1993 Z. z.

10

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 9. januára 1984,

ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 62 zákona č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

GUĽOVÉ ZBRANE A STRELIVO

§ 1

Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

(1) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu (§ 6 zákona) musí obsahovať osobné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu miesta trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, adresu zamestnávateľa) a dôvod, prečo o zbrojný preukaz žiada.

(2) K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je žiadateľ povinný

a) pripojiť lekársky posudok o fyzickej a duševnej spôsobilosti na používanie zbrane,

b) pripojiť potvrdenie zamestnávateľa alebo národného výboru, prípadne predložiť na nahliadnutie platnú koncesiu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na guľovú zbraň používanú v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania,

c) predložiť na nahliadnutie platný poľovný lístok, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na guľovú zbraň určenú na poľovné účely,

d) predložiť na nahliadnutie platný doklad o dosiahnutí príslušnej výkonnostnej triedy, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na guľovú zbraň na športové účely.

§ 1a

(1) Za zbraň určenú na poľovné účely sa považuje zbraň, ktorej držanie a nosenie sa má povoliť držiteľovi platného poľovného lístka na výkon práva poľovníctva.

(2) Za zbraň určenú na športové účely sa považuje zbraň, ktorej držanie a nosenie sa má povoliť na športovú činnosť nositeľovi výkonnostnej triedy v streľbe alebo v inej športovej disciplíne, ktorej súčasťou je streľba.

(3) Za zbrane používané v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania sa považujú špeciálne expanzné prístroje uvedené v § 32 ods. 1 zákona a zbrane, ktorých držanie a nosenie sa má povoliť osobám, ktoré podľa osobitných predpisov pri výkone povolania alebo zamestnania musia byť ozbrojené alebo sú pri ňom oprávnené použiť zbraň.

§ 2

Platnosť zbrojného preukazu

(1) Zbrojný preukaz sa vydáva na obdobie troch rokov a jeho platnosť možno na žiadosť predĺžiť o tri roky. Žiadosť o predĺženie sa podáva najneskôr dva mesiace pred uplynutím obdobia platnosti zbrojného preukazu.

(2) Žiadosť o predĺženie doby platnosti zbrojného preukazu musí mať náležitosti uvedené v § 1, okrem lekárskeho posudku o fyzickej a duševnej spôsobilosti na používanie zbrane.

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu a iných povolení

§ 3

(1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný oznámiť zmenu miesta trvalého pobytu na území toho istého okresu (obvodu) do desiatich dní príslušnej okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti (§ 6 zákona).

(2) Pri zmene miesta trvalého pobytu na územie iného okresu (obvodu) je držiteľ zbrojného preukazu povinný:

a) do desiatich dní pred skončením trvalého pobytu predložiť guľovú zbraň a odovzdať zbrojný preukaz okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa doterajšieho trvalého pobytu a odhlásiť zbraň z evidencie vedenej touto správou,

b) do piatich dní po ubytovaní v novom mieste trvalého pobytu predložiť guľovú zbraň a potvrdenie o odovzdaní zbrojného preukazu okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa nového miesta trvalého pobytu a prihlásiť zbraň do evidencie vedenej touto správou.

§ 4

(1) Stratu, odcudzenie alebo zničenie zbrojného preukazu je jeho držiteľ povinný neodkladne oznámiť okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá preukaz vydala, a súčasne predložiť guľovú zbraň na kontrolu.

(2) Stratu a odcudzenie povolenia nadobudnúť vlastníctvo ku guľovej zbrani (ďalej len „nákupné povolenie“) je jeho držiteľ povinný oznámiť najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti; zničenie nákupného povolenia je držiteľ povinný oznámiť útvaru Zboru národnej bezpečnosti, ktorý ho vydal.

(3) Stratu, odcudzenie alebo zničenie povolenia na vývoz, dovoz a tranzit guľovej zbrane (ďalej len „zbrojný sprievodný list“) je jeho držiteľ povinný oznámiť krajskej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá ho vydala.

§ 5

Pokiaľ bude držiteľ preukazu zbavený spôsobilosti na právne úkony, je jeho zákonný zástupca povinný do desiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť, odovzdať guľovú zbraň, strelivo a zbrojný preukaz do úschovy okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá zbrojný preukaz vydala. Ďalej sa postupuje podľa ustanovenia § 53 ods. 2 zákona.

§ 6

Nadobudnutie vlastníctva ku guľovej zbrani

(1) Osoba, ktorá chce nadobudnúť vlastníctvo ku guľovej zbrani a dosiaľ nemá zbrojný preukaz, s výnimkou cudzinca nemajúceho trvalý pobyt na území Československej socialistickej republiky, podáva písomnú žiadosť o vydanie zbrojného preukazu (§ 1), ktorá v tomto prípade nahrádza žiadosť o nákupné povolenie. V žiadosti popri ustanovených náležitostiach uvedie aj údaje o spôsobe nadobudnutia zbrane, o jej druhu a podľa možnosti aj o značke, kalibri a výrobnom čísle.

(2) Osoba, ktorá chce nadobudnúť vlastníctvo ku guľovej zbrani a je držiteľom zbrojného preukazu, podáva písomnú žiadosť o vydanie nákupného povolenia, ktorá musí mať náležitosti uvedené v § 1, okrem lekárskeho posudku o fyzickej a duševnej spôsobilosti na používanie zbrane, a obsahovať údaje o spôsobe nadobudnutia a druhu zbrane a podľa možnosti aj o jej značke, kalibri a výrobnom čísle.

(3) Držiteľ nákupného povolenia, ktorý nadobudol vlastníctvo ku guľovej zbrani, je povinný do piatich dní po nadobudnutí zbrane prihlásiť zbraň na evidenciu okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti a predložiť jeden diel nákupného povolenia.

(4) Po uplynutí obdobia platnosti je držiteľ povinný neupotrebené nákupné povolenie neodkladne vrátiť.

(5) Pri nákupe alebo inom spôsobe prevodu vlastníctva ku guľovej zbrani cudzincom, ktorý nemá trvalá pobyt na území Československej socialistickej republiky, alebo k zbrani určenej na vývoz do cudziny sa postupuje podľa ustanovení o vývoze guľovej zbrane (§ 8).

§ 7

Požičanie guľovej zbrane

(1) Povolenie požičať si guľovú zbraň možno vydať na základe písomnej žiadosti podanej okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Žiadosť osoby, ktorá si chce požičať guľovú zbraň a nie je držiteľom zbrojného preukazu, musí obsahovať:

a) náležitosti uvedené v § 1,

b) druh, značku, kaliber a výrobné číslo požičiavanej zbrane, číslo zbrojného, prípadne hromadného zbrojného preukazu, na základe ktorého sa zbraň drží, a údaje o tom, kedy a kto preukaz vydal,

c) osobné údaje (§ 1 ods. 1) alebo názov a sídlo držiteľa zbrane,

d) čas požičania zbrane.

(3) Žiadosť osoby, ktorá si chce požičať guľovú zbraň a je držiteľom zbrojného preukaz, musí obsahovať:

a) jej osobné údaje (§ 1 ods. 1),

b) dôvod, prečo o požičanie zbrane žiada,

c) údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až d).

(4) Cudzinec, ktorý nemá trvalý pobyt na území Československej socialistickej republiky, podáva žiadosť o povolenie požičať si guľovú zbraň okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu (sídla) držiteľa zbrane. Žiadosť musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu miesta trvalého pobytu v cudzine, prípadne prechodného pobytu v Československej socialistickej republike, číslo cestovného dokladu a dátum príchodu a odchodu,

b) dôvod, prečo o požičanie zbrane žiada,

c) údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až d).

(5) Povolenie požičať si guľovú zbraň sa vydáva najdlhšie na jede rok, cudzincom uvedeným v odseku 4 najdlhšie na tri mesiace.

(6) Osobám uvedeným v odsekoch 2 a 4 sa povoľuje požičať si guľovú zbraň vydaním zbrojného preukazu s platnosťou obmedzenou na čas požičania zbrane. Osobe uvedenej v odseku 3 sa vydanie povolenia zaznačuje zápisom do jej zbrojného preukazu s uvedením obdobia platnosti povolenia. Po uplynutí obdobia platnosti povolenia je osoba, ktorej bolo požičanie guľovej zbrane povolené vydaním zbrojného preukazu, povinná zbrojný preukaz vrátiť.

Vývoz guľovej zbrane a streliva

§ 8

(1) Nákupné povolenie a zbrojný sprievodný list na guľovú zbraň a strelivo určené na vývoz do cudziny (§ 12 ods. 1 a § 42 ods. 1 zákona) môže na základe písomnej žiadosti vydať krajská správa Zboru národnej bezpečnosti príslušná podľa miesta sídla predajne, v ktorej sa zbrane majú kúpiť, alebo podľa miesta trvalého pobytu (sídla) doterajšieho držiteľa zbrane.

(2) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia a zbrojného sprievodného listu musí obsahovať meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu miesta trvalého pobytu (u cudzinca, ktorý nemá trvalý pobyt na území Československej socialistickej republiky, aj adresu miesta prechodného pobytu) a číslo občianskeho preukazu, prípadne cestovného dokladu žiadateľa, druh, značku, kaliber a výrobné číslo guľovej zbrane a množstvo, druh a kaliber streliva, prípadne dátum odchodu do cudziny; v žiadosti treba tiež uviesť hraničný priechod, cez ktorý bude žiadateľ opúšťať územie Československej socialistickej republiky, a štát, do ktorého sa majú guľové zbrane a strelivo vyviezť. Rovnaké údaje musí obsahovať žiadosť organizácie, ak guľovú zbraň a strelivo vyváža jej poverený pracovník.

(3) Ak guľovú zbraň a strelivo organizácia zasiela do cudziny poštou a pod., musí v žiadosti uviesť svoj názov a sídlo, druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane, množstvo, druh a kaliber streliva a štát, do ktorého sa má zbraň a strelivo zaslať.

(4) K žiadosti sa musí pripojiť potvrdenie údajov o zbrani a strelive od predajne, v ktorej sa má zbraň a strelivo kúpiť, a vývozné povolenie colnice; v prípade nadobudnutia vlastníctva ku guľovej zbrani od držiteľa zbrojného preukazu potvrdzuje údaje o zbrani okresná správa Zboru národnej bezpečnosti, ktorá zbraň vedie v evidencii.

(5) Predajňa, v ktorej bola zakúpená guľová zbraň na vývoz, zásadne zasiela na uvedenú adresu v cudzine. Krajská správa Zboru národnej bezpečnosti, ktorá vydala nákupné povolenie a zbrojný sprievodný list, môže žiadateľovi výnimočne povoliť, aby on alebo iná osoba kúpenú zbraň osobne vyviezli do cudziny. V týchto prípadoch sa vydanie zbrojného sprievodného listu zapíše do cestovného dokladu osoby, ktorá bude zbraň vyvážať.

(6) Do cestovného dokladu sa zapisuje aj vydanie zbrojného sprievodného listu pre strelivo.

(7) Osobám, ktoré nemajú zbrojný preukaz, sa zbrojný sprievodný list vydáva tri dni pred vývozom guľovej zbrane.

(8) Po uplynutí obdobia platnosti treba neupotrebené nákupné povolenia a zbrojný sprievodný list vrátiť krajskej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá ich vydala.

§ 9

Zbrojný sprievodný list pre vývoz guľovej zbrane a streliva držiteľom zbrojného preukazu (hromadného zbrojného preukazu) môže vydať krajská správa Zboru národnej bezpečnosti príslušná podľa miesta trvalého pobytu (sídla) držiteľa zbrojného preukazu (hromadného zbrojného preukazu) na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

a) osobné údaje žiadateľa (§ 1 ods. 1) a miesto jeho trvalého pobytu alebo názov a sídlo držiteľa hromadného zbrojného preukazu a osobné údaje povereného pracovníka,

b) druh, značku, kaliber a výrobné číslo vyvážanej guľovej zbrane a množstvo, druh a kaliber streliva,

c) dôvod vývozu guľovej zbrane a streliva,

d) údaje o zbrojnom preukaze (hromadnom zbrojnom preukaze),

e) číslo cestovného dokladu žiadateľa alebo povereného pracovníka,

f) dátum odchodu do cudziny, prípadne hraničný priechod, cez ktorý bude žiadateľ, prípadne poverený pracovník opúšťať územie Československej socialistickej republiky,

g) údaj o tom, do ktorého štátu sa má guľová zbraň a strelivo vyviezť.

§ 10

Ak guľová zbraň bude do cudziny vyvážať držiteľ zbrojného preukazu (hromadného zbrojného preukazu), zapisuje sa vydanie zbrojného sprievodného listu do cestovného dokladu držiteľa zbrojného preukazu alebo povereného pracovníka (§ 9).

§ 11

Dovoz a tranzit guľovej zbrane a streliva

(1) Zbrojný sprievodný list na dovoz a tranzit guľovej zbrane a streliva (§ 12 ods. 1 a § 42 ods. 1 zákona) možno vydať na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v § 8 ods. 2. Pri dovoze a tranzite plynovej guľovej zbrane sa k písomnej žiadosti pripája aj doklad osvedčujúci technické vlastnosti zbrane.

(2) Vydanie zbrojného sprievodného listu sa zapisuje do cestovného dokladu žiadateľa.

(3) Osoba trvale žijúca na území Československej socialistickej republiky a organizácia, ktoré dovezú do Československej socialistickej republiky strelivo a nemajú povolenie držať a nosiť guľovú zbraň a strelivo, sú povinné do piatich dní odo dňa dovozu previesť strelivo na držiteľa príslušného povolenia alebo ho odovzdať príslušnej okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti.

§ 12

Postup pri úmrtí držiteľa guľovej zbrane

Osoba, ktorá je podľa ustanovenia § 54 ods. 1 zákona povinná odovzdať guľovú zbraň a strelivo, odovzdá podľa možnosti aj zbrojný preukaz a iné doklady k zbrani a strelivu.

§ 13

Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu a nákupného povolenia

(1) Písomná žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu musí obsahovať:

a) názov a sídlo organizácie a jej organizačnej jednotky alebo zložky (závodu, prevádzkárne, hospodárstva, farmy a pod.), ak guľové zbrane bude používať táto jednotka alebo zložka,

b) druh a počet guľových zbraní, na ktoré sa má hromadný zbrojný preukaz vydať,

c) dôvod, prečo sa o povolenie žiada,

d) mená, priezviská, rodné čísla a čísla občianskych preukazov vedúceho organizácie, prípadne jej organizačnej jednotky alebo zložky, pracovníkov alebo členov zodpovedných za riadne zaobchádzanie so zbraňami a pracovníkov alebo členov, ktorí ich budú nosiť,

e) miesto uloženia zbrane a streliva a spôsob ich zabezpečenia proti odcudzeniu alebo zneužitiu,

f) odporúčanie nadriadenej organizácie alebo orgánu; pokiaľ je žiadateľom ústredný orgán, toto odporúčanie sa nevyžaduje.

Táto žiadosť nahrádza aj žiadosť o vydanie nákupného povolenia.

(2) Písomná žiadosť organizácie, ktorá už je držiteľom hromadného zbrojného preukazu, o vydanie nákupného povolenia musí mať náležitosti uvedené v odseku 1 písm. a), c) a f) a musí obsahovať aj údaje o spôsobe nadobudnutia guľovej zbrane, o jej druhu a podľa možnosti aj o značke, kalibri a výrobnom čísle.

§ 14

Platnosť hromadného zbrojného preukazu

Hromadný zbrojný preukaz sa vydáva na neobmedzený čas.

§ 15

Povinnosti organizácie držiacej hromadný zbrojný preukaz, nákupné povolenie a zbrojný sprievodný list

(1) Vedúci organizácie, prípadne jej organizačnej jednotky alebo zložky, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, alebo ním poverená osoba sú povinní:

a) hlásiť zmeny údajov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a), b), d) a e),

b) zabezpečiť, aby guľové zbrane nosili iba určení pracovníci a členovia (§ 9 ods. 2 zákona) a len v čase plnenia úloh vyplývajúcich z účelu, pre ktorý bol hromadný zbrojný preukaz vydaný.

(2) Organizácie sú povinné vydať smernice pre zaobchádzanie so zbraňami držanými na základe hromadného zbrojného preukazu.

(3) Pre postup organizácie pri zmene sídla a pri strate, odcudzení alebo zničení hromadného zbrojného preukazu, nákupného povolenia a zbrojného sprievodného listu platia ustanovenia § 3 a 4 obdobne.

§ 16

Postup pri zániku organizácie

Pri zániku organizácie sa postupuje podľa ustanovení § 53 zákona, ak organizácia novovzniknutá, preberajúca alebo tá, na ktorú prešiel majetok, práva a záväzky zrušenej organizácie, nemá hromadný zbrojný preukaz a nepožiada do troch dní po zániku o jeho vydanie alebo jej nebude vydaný.

DRUHÁ ČASŤ

POĽOVNÉ BROKOVÉ ZBRANE A STRELIVO

§ 17

Povinnosti držiteľa poľovnej brokovej zbrane pri zmene miesta trvalého pobytu

(1) Držiteľ poľovnej brokovej zbrane je povinný oznámiť zmenu miesta trvalého pobytu do desiatich dní pred jeho skončením národnému výboru (§ 2 ods. 2 zákona) príslušnému podľa doterajšieho miesta pobytu a odhlásiť zbraň z evidencie vedenej týmto orgánom.

(2) Prihlásiť poľovnú brokovú zbraň na evidenciu vedenú národným výborom príslušným podľa nového miesta trvalého pobytu je držiteľ povinný do piatich dní po ubytovaní.

§ 18

Požičanie poľovnej brokovej zbrane

(1) Poľovnú brokovú zbraň možno požičať najviac na tri mesiace.

(2) Potvrdenie o požičaní musí obsahovať tieto údaje:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu miesta trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu držiteľa poľovnej brokovej zbrane a číslo občianskeho preukazu, prípadne cestovného dokladu vypožičiavateľa,

b) druh, značku, kaliber a výrobné číslo požičiavanej zbrane a údaje o poľovnom lístku, v ktorom je zapísaná,

c) čas požičania, ak je kratší ako tri mesiace, dátum vystavenia potvrdenia a podpisy držiteľa poľovnej brokovej zbrane a vypožičiavateľa.

(3) Jedno vyhotovenie potvrdenia si ponechá držiteľ poľovnej brokovej zbrane, druhé odovzdá so zbraňou vypožičiavateľovi.

§ 19

Vývoz, dovoz a tranzit poľovnej brokovej zbrane a streliva

Pri vývoze, dovoze a tranzite poľovnej brokovej zbrane a streliva sa postupuje obdobne ako pri guľovej zbrani a strelive (§ 8 až 11).

§ 20

Hlavné časti poľovných brokových zbraní

Kúpené alebo iným spôsobom nadobudnuté hlavné časti poľovníckych brokových zbraní je povinný ich držiteľ prihlásiť do piatich dní na evidenciu vedenú príslušným národným výborom.

§ 21

Postup pri úmrtí držiteľa poľovnej brokovej zbrane

Osoba, ktorá je podľa ustanovenia § 54 ods. 1 zákona povinná odovzdať poľovnú brokovú zbraň a strelivo, odovzdá podľa možnosti aj poľovný lístok a iné doklady k zbrani a strelivu.

§ 22

Hromadné povolenie

(1) Na žiadosť o vydanie hromadného povolenia na jeho platnosť, povinnosti držiteľa a na postup pri zániku organizácie sa vzťahujú ustanovenia § 13, 14, § 15 ods. 1 a 2 a § 16; v žiadosti o vydanie hromadného povolenia organizácia neuvádza údaje o pracovníkoch alebo členoch, ktorí budú zbraň nosiť.

(2) Pri zmene sídla organizácie sa postupuje obdobne ako pri zmene miesta trvalého pobytu držiteľa poľovnej brokovej zbrane (§ 17).

(3) Stratu, odcudzenie alebo zničenie hromadného povolenia je organizácia povinná neodkladne oznámiť národnému výboru, ktorý povolenie vydal, a súčasne predložiť poľovné brokové zbrane na kontrolu.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 23

Evidencia zbraní a streliva

(1) Organizácie, ktoré vyvíjajú, vyrábajú, opravujú, upravujú a znehodnocujú zbrane a strelivo, ako aj organizácie, ktorým bol vydaný hromadný zbrojný preukaz alebo hromadné povolenie (ďalej len „oprávnené organizácie“), vedú evidenciu zbraní v záznamovej knihe zbraní a streliva. V rubrikách tejto knihy sa uvádza poradové číslo zápisu každej zbrane, dátum výroby alebo prevzatia zbrane (streliva), údaje o osobe alebo organizácii, ktorá zbraň (strelivo) odovzdala (meno, rodné číslo, adresa miesta trvalého pobytu alebo názov a sídlo organizácie), evidenčné údaje o zbrani (strelive), dôvod prevzatia (oprava, znehodnotenie a pod.) a prípadne aj číslo príslušného rozhodnutia správneho orgánu, dátum overenia zbrane, údaje o osobe alebo organizácii, ktorá zbraň (strelivo) preberá, číslo odovzdávacích dokladov a dátum odovzdania zbrane (streliva).

(2) Popri evidencii v záznamovej knihe zbraní a streliva môžu oprávnené organizácie viesť aj inú pomocnú evidenciu.

(3) Záznamové knihy zbraní a streliva sa musia trvale archivovať.

(4) Pri zániku oprávnenej organizácie sa musia záznamové knihy zbraní a streliva uzavrieť a protokolárne odovzdať organizácii novovzniknutej, preberajúcej alebo tej, na ktorú prešiel majetok, práva a záväzky zrušenej organizácie, prípadne príslušnému ústrednému orgánu.

§ 24

Uskladnenie a zabezpečenie zbraní a streliva

(1) Oprávnené organizácie sú povinné riadne zabezpečiť sklady alebo iné miestnosti, v ktorých sú zbrane a strelivo uložené, najmä oplechovať dvere, vybaviť okná pevne zabudovanými mrežami alebo vnútornými okenicami, uložiť zbrane a strelivo v plechových skriniach alebo debnách vybavených dvojakým uzáverom.

(2) Držitelia zbraní a streliva sú povinní ukladať zbrane a strelivo oddelene. Ak strelivo nemôžu uložiť v oddelenej miestnosti, skrini, prípadne debne, musia ho uložiť aspoň pod samostatným uzáverom.

Zbrane a strelivo v kultúrnych organizáciách a zariadeniach a vystavovanie zbraní

§ 25

(1) Pre žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu na držanie zbraní upravených pre streľbu cvičnými nábojmi (§ 38 ods. 1 zákona), obdobie jeho platnosti, pre povinnosti kultúrnej organizácie a zariadenia a postup pri zániku kultúrnej organizácie a zariadenia platia ustanovenia § 13 až 16. V písomnej žiadosti o vydanie hromadného zbrojného preukazu sa neuvádzajú údaje o pracovníkoch alebo členoch, ktorí budú zbrane nosiť.

(2) Kultúrne organizácie a zariadenia vystavujúce historické zbrane schopné streľby (§ 39 ods. 2 zákona) sú povinné viesť zoznamy týchto zbraní, a to podľa ich druhu a kalibru. Jedno vyhotovenie zoznamu predkladajú príslušnej okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti; tejto správe oznamujú aj všetky zmeny v počte, druhu a kalibri držaných zbraní.

(3) Pre evidenciu a uskladnenie zbraní uvedených v odseku 1 platia ustanovenia § 23 a 24.

§ 26

(1) Písomná žiadosť o povolenie vystavovať zbrane schopné streľby (§ 39 ods. 1 zákona) sa podáva okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa miesta, kde sa majú zbrane vystavovať, a musí obsahovať:

a) názov a sídlo organizácie,

b) druh, značky, kalibre a výrobné čísla vystavovaných zbraní,

c) presné označenie miesta a čas vystavovania zbraní,

d) meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu pracovníka zodpovedného za riadne zaobchádzanie so zbraňami,

e) spôsob vystavovania zbraní a spôsob ich zabezpečenia pred odcudzením alebo zneužitím,

f) účel výstavy a odporúčanie nadriadenej organizácie alebo orgánu.

(2) Držiteľ povolenia je povinný neodkladne hlásiť zmeny údajov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).

(3) Pre evidenciu zbraní uvedených v odseku 1 a vystavovaného streliva platia ustanovenia § 23.

(4) Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vystavované zbrane mechanickými zábrannými prostriedkami (napr. mrežami, nerozbitnými vitrínami) alebo zabezpečovacou signalizáciou (napr. priestorovými a kontaktnými snímačmi); obdobne sa zabezpečuje vystavované strelivo.

§ 27

Nákup streliva

(1) Organizáciám a osobám, ktoré sú držiteľmi zbrojného preukazu, poľovného lístku, hromadného zbrojného preukazu alebo hromadného povolenia, možno predávať iba strelivo, ktorého druh a kaliber zodpovedajú zbrani zapísanej v povolení alebo oprávnení držať a nosiť zbraň.

(2) Zbrojný preukaz a hromadný zbrojný preukaz vydaný na historické zbrane a na zbrane upravené pre streľbu cvičnými nábojmi neoprávňuje nakupovať strelivo.

(3) Na žiadosti osôb o povolenie nákupu streliva (§ 45 ods. 1 zákona), pokiaľ nejde o jeho vývoz, dovoz a tranzit, sa primerane vzťahuje ustanovenie § 6 a na žiadosti organizácií ustanovenie § 13.

§ 28

Znehodnotenie zbraní

(1) Písomná žiadosť o povolenie znehodnotiť zbraň musí obsahovať:

a) osobné údaje žiadateľa (§ 1 ods. 1), prípadne názov a sídlo organizácie,

b) údaje o zbrani (druh, značka, kaliber, výrobné číslo) a o povolení alebo oprávnení zbraň držať a nosiť (číslo, kedy a kto ho vydal),

c) dôvod žiadosti.

V prípade, že žiadateľ nie je držiteľom zbrane, musia sa v žiadosti uviesť aj osobné údaje držiteľa, prípadne názov a sídlo organizácie.

(2) Potvrdenie o znehodnotení zbrane vydané organizáciou, ktorá ho vykonala (§ 37 ods. 4 zákona), je držiteľ tejto zbrane povinný predložiť do desiatich dní odo dňa vydania orgánu, ktorý znehodnotenie povolil, na odhlásenie zbrane z evidencie; uvedené potvrdenie je držiteľ zbrane povinný trvale uschovať.

(3) Znehodnotená zbraň sa na žiadosť odovzdáva pôvodnému držiteľovi, prípadne dedičovi.

§ 29

Zberateľstvo poľovných brokových nábojov a držanie guľových nábojov

Poľovné brokové a guľové náboje možno držať na účely uvedené v § 44 ods. 4 zákona najviac v počet tri kusy z každého druhu a kalibru.

§ 30

Oprávnenie orgánov dozoru

(1) Orgány dozoru sú oprávnené vyzvať držiteľa zbrane, aby si v určenej lehote dal zbraň overiť, ak predpokladajú, že zbraň nezodpovedá ustanoveným technickým podmienkam.1)

(2) Orgány dozoru sú oprávnené nariadiť držiteľom hromadných zbrojných preukazov a hromadných povolení, aby v určenej lehote odstránili závady a nedostatky zistené kontrolou zabezpečenia zbraní a streliva proti zneužitiu a kontrolou evidencie. Ak sa závady a nedostatky včas neodstránia, odoberú orgány dozoru zbrane a strelivo do úschovy, a to do tých čias, kým sa neurobí náprava.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31

Oznámenie o odňatí poľovného lístku

Národný výbor je povinný oznámiť miestne príslušnej okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti odňatie poľovného lístka osobe, o ktorej zistí, že je držiteľom zbrojného preukazu vydaného na guľovú zbraň na poľovné účely.

§ 32

Strelnice

(1) V žiadosti o súhlas na zriadenie strelnice musí organizácia uviesť:

a) názov a sídlo organizácie,

b) miesto, kde sa má strelnica zriadiť,

c) druh strelnice (stála, jednorazová, športová, poľovná, podniková),

d) dôvod, prečo žiada o povolenie,

e) odporúčanie nadriadeného orgánu alebo organizácie.

(2) K žiadosti musí organizácia pripojiť:

a) rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby,

b) stavebnú dokumentáciu,

c) situačný nákres strelnice s vyznačením prostriedkov na zaistenie bezpečnosti pri streľbe (napr. ochranných valov, krytov pre strážcov a cieľnych),

d) posudok súdneho znalca z odboru streliva a výbušnín (špecializácia balistika).

(3) Žiadosť organizácie o súhlas na prevádzku strelnice musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 písm. a) a c) a v odseku 2 písm. b) a c) obsahovať aj posudok súdneho znalca z odboru streliva a výbušnín (špecializácia balistika), či sú splnené hľadiská zaistenia bezpečnosti pri streľbe a prevádzkový poriadok.

(4) Pokiaľ organizácia žiada o súhlas na zriadenie a prevádzku jednorazovej strelnice, musí žiadosť obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. c) a d), súhlas vlastníka (správcu), prípadne užívateľa pozemku, na ktorom sa má táto strelnica zriadiť, a čas streľby.

§ 33

Streľba z historických zbraní mimo strelnice

Žiadosť o povolenie streľby z historických zbraní mimo schválenej strelnice (§ 56 ods. 2 zákona) musí obsahovať:

a) osobné údaje žiadateľa (§ 1 ods. 1), prípadne názov a sídlo organizácie,

b) miesto, účel a čas streľby,

c) údaje o zbrojnom preukaze (hromadnom zbrojnom preukaze), ak ide o povolenie streľby z historických zbraní (§ 30 zákona),

d) spôsob zaistenia bezpečnosti osôb a ochrany majetku pri streľbe,

e) situačný nákres miesta streľby s vyznačením prostriedkov na zaistenie bezpečnosti pri streľbe,

f) posudok súdneho znalca z odboru streliva a výbušnín (špecializácia balistika).

§ 34

Záznamové knihy zbraní a streliva a iné evidenčné záznamy vedené podľa doterajších predpisov sa musia trvale archivovať.

§ 35

Organizácie, ktorým bolo vydané povolenie na nákup streliva (§ 45 ods. 1 zákona), sú povinné strelivo evidovať, uskladniť a zabezpečiť podľa ustanovení § 23 a 24.

§ 36

Držitelia guľových zbraní, ktorým bol vydaný zbrojný preukaz podľa doterajších predpisov, sú povinní k žiadosti o jeho predĺženie (§ 2 ods. 2) pripojiť aj lekársky posudok o fyzickej a duševnej spôsobilosti používať zbraň.

§ 37

Za zbrane, ktoré sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zničia, a za strelivo odovzdané organizáciou a osobou, ktoré nemajú potrebné povolenie alebo oprávnenie držať a nosiť zbraň a strelivo alebo ktorým nebolo vydané, sa neposkytuje náhrada.

§ 38

Ustanovenia prvej a tretej časti tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na brokové zbrane na iné účely ako poľovné, na historické zbrane (§ 30 zákona), špeciálne expanzné prístroje (§ 32 zákona), s výnimkou ustanovení § 7 až 9 aj na vojenské zbrane a primerane aj na hlavné časti uvedených zbraní a na hlavné časti guľových zbraní.


§ 39

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.


Minister:

JUDr. Vajnar CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu.