Vyhláška č. 79/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

79

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 22. júna 1984

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Ústredná rada odborov po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 2 ods. 3 písm. c), § 9, § 51 ods. 1 a 2 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. a zákona č. 148/1983 Zb. a podľa § 36 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia:


Čl.I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č. 155/1983 Zb. sa mení takto:

1. § 46 písm. b) znie:

b) žiaci stredných škôl a osobitných odborných učilíšť;“.

2. § 47 znie:

(1) Poistenie študenta vysokej školy a žiaka strednej školy a osobitného odborného učilišťa vzniká začiatkom školského roka prvého ročníka školy. Ak však študent (žiak) začal plniť študijné povinnosti pred týmto dňom, vzniká jeho poistenie dňom, keď začal tieto povinnosti plniť. Poistenie však vzniká najskoršie po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky.

(2) Poistenie študenta (žiaka) trvá až do konca posledného ročníka školy, ak v ňom študent (žiak) vykonal ustanovenú záverečnú skúšku, pokiaľ po jej vykonaní nevstúpil do trvalého zamestnania, prípadne nezačal vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť. Ak študent (žiak) nevykonal túto skúšku do konca posledného ročníka školy, trvá jeho poistenie do jej vykonania, najdlhšie však do konca nasledujúceho školského roka, pokiaľ pred uplynutím tohto času nevstúpil do trvalého zamestnania, prípadne nezačal vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.

(3) Poistenie študenta (žiaka) však vždy zaniká prerušením, prípadne predčasným skončením štúdia. Poistenie žiaka, ktorý skončí štúdium na strednej škole alebo na osobitnom odbornom učilišti dovŕšením povinnej školskej dochádzky, zaniká až uplynutím obdobia školských prázdnin nadväzujúcich na skončenie obdobia školského vyučovania školského roka, v ktorom žiak dovŕši posledný rok povinnej školskej dochádzky, pokiaľ v tomto čase nevstúpil do trvalého zamestnania alebo nezačal vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.“.

3. V § 55 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak ide o žiakov stredných alebo osobitných odborných učilíšť, plní tieto povinnosti organizácia, ku ktorej je učilište organizačne pričlenené.“.

4. V § 56 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Ustanovenia § 49, 50 a § 51 ods. 3 a 4 sa nevzťahujú na žiakov stredných alebo osobitných odborných učilíšť. Pre započítateľný zárobok, nemocenské a výpočet a pre poskytovanie peňažnej pomoci v materstve platia u týchto žiakov primerane ustanovenia § 41 až 44.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Predseda:

Hoffmann v. r.