Zákon č. 136/1984 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985

Čiastka 30/1984
Platnosť od 14.12.1984 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1985

136

ZÁKON

z 11. decembra 1984

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 190 774 800 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 190 774 800 000 Kčs.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 33 475 686 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 22 638 916 000 Kčs

z toho:

I. dotácie a subvencie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 9 067 300 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 5 754 650 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 24 408 386 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 16 884 266 000 Kčs

v tom:

a) dotácie na vybrané úlohy

- Českej socialistickej republike 460 900 000 Kčs

b) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 2 982 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 2 278 000 000 Kčs

c) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 610 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 370 000 000 Kčs

d) dotácie na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe

- Českej socialistickej republike 100 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 80 000 000 Kčs

e) dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 353 752 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 150 050 000 Kčs

f) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 11 343 700 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 9 201 600 000 Kčs

g) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 7 594 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 4 367 000 000 Kčs

h) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 769 034 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 402 616 000 Kčs

i) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

- Českej socialistickej republike 195 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 35 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 37 649 214 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 30 098 584 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, s cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Týmito opatreniami nesmie byť dotknutá vyrovnanosť štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 136/1984 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva
z toho:
190 397 384
z hospodárstva172 678 803
z vedy a techniky242 801
z peňažných a technických služieb15 215 612
zo spoločenských služieb a činností247 020
z obrany a bezpečnosti2 013 148
Dane od obyvateľstva a poplatky108 800
Ostatné príjmy268 616
Úhrn190 774 800
Výdavky(v tisícoch Kčs)
Výdavky federálnych organizávií na
hospodárstvo33 944 678
vedu a techniku5 067 788
peňažné a technické služby2 753 060
spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo1 297 427
obranu a bezpečnosť21 747 543
správu2 101 904
Spolu66 912 400
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do
štátnych rozpočtov republík spolu
123 862 400
Úhrn190 774 800