Vyhláška č. 80/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

80

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 22. júna 1984

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 63 ods. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 95/1968 Zb., vyhlášky č. 113/1975 Zb., vyhlášky č. 165/1979 Zb., vyhlášky č. 79/1982 Zb. a vyhlášky č. 154/1983 Zb. sa mení takto:

1. V § 41 sa pripája odsek 4, ktorý znie:

(4) Za povinnú školskú dochádzku sa na účely podpory pri ošetrovaní člena rodiny považuje aj obdobie školských prázdnin nadväzujúcich na skončenie obdobia školského vyučovania školského roka, v ktorom dieťa dovŕši posledný rok povinnej školskej dochádzky, pokiaľ v tomto čase nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.“.

2. V § 59 sa pripája odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak sa jednorazová dávka (podpora pri narodení dieťaťa, pohrebné) poskytla z poistenia (zabezpečenia) iného ako oprávneného pracovníka, nepovažuje sa za preplatok, pokiaľ nepresahovala výšku, v ktorej by inak patrila; podmienkou však je, že jednorazová dávka sa vyplatila len raz a že splnila svoj účel, na ktorý je určená.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Predseda:

Hoffmann v. r.