Vyhláška č. 133/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov

Čiastka 29/1984
Platnosť od 13.12.1984 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1985 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

133

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 22. novembra 1984,

ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


Čl.I

Vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 80/1982 Zb., č. 153/1983 Zb. a č. 74/1984 Zb. sa mení takto:

§ 3 ods. 6 znie:

(6) Suma 150 Kčs určená ako najvyššia priemerná denná pracovná odmena na určenie výšky nemocenského (§ 9 ods. 1 a § 14 zákona) a peňažnej pomoci v materstve (§ 22 ods. 1 zákona) alebo ako najvyšší príjem za pracovný deň na určenie vyrovnávacieho príspevku v tehotnosti a materstve (§ 19a ods. 3 zákona) platí pri päťdňovom pracovnom týždni. Táto suma sa úmerne upraví, ak je pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni. Obdobne sa postupuje pri úprave peňažných dávok pri súbehu nárokov na dávky zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa (§ 29 ods. 2 zákona).“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister:

M. Boďa v. r.