Nariadenie vlády č. 39/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 8/1984
Platnosť od 10.05.1984 do24.01.1993
Účinnosť od 10.05.1984 do24.01.1993
Zrušený 19/1993 Z. z.

39

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 26. apríla 1984

o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.):


§ 1

(1) Základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a rozsah ich zvýšenia sa ustanovuje v sadzobníku odvodov, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.

(2) Za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre občana1) alebo za účelom odstránenia stavu, ktorý vznikol neoprávnenými zábormi v čase od 1. septembra 1966 do 30. septembra 1976,1) sa ustanovujú sadzby vo výške 40% základných sadzieb odvodov a ich prípadného zvýšenia uvedených v sadzobníku odvodov.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 103/1976 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 391984 Zb.

Sadzobník odvodov

ČASŤ I

Základné sadzby za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (okrem trvalých trávnych porastov) v tis. Kčs za 1 ha

Prírodné stanovište Bonitná trieda
1 2 3 4 5 6 7 8
ČMt 1 ČMt 2
ČM 1 ČM 2
ČM 3 ČM 12
ČM 13 ČM 14
ČM 15
5040431332302050112047017050
ČMt 3 ČMt 4
ČM 5 ČM 6
ČM 9 ČM 10
ČM 11 HM 1
HM 2
4740406030401940105044017050
ČMt 5 ČMt 6
ČMt 7 ČMt 14
ČMt 15 ČMt 16
450038502900184099042016050
ČMt 8 ČMt 9
ČMt 11 ČMt 17
ČMt 23 ČM 4
ČM 7 ČM 8
HMt 1 HMt 2
424036302700173094039015045
HM 3 HM 4
HM 5 HM 6
HM 14 HM 15
HM 16
400034202560163088037015045
ČMt 10 ČMt 12
ČMt 13 HM 8
HM 9
376032102400154082035015045
ČMt 18 ČMt 19
ČMt 22 HMt 3
HMt 4 HMt 7
HMt 12
328028102100134072031014040
HM 10 HM 11
HM 12 HM 13
314026802020128069029014040
HMt 5 HMt 8
HMt 11 HM 7
P 1 P 2
P 3 P 4
P 5 P 9
306026201950125067028013040
HMt 6 HMt 9
HMt 10 HMt 17
HM 18 HM 23
294025101890120065027013040
ČMt 20 ČMt 21
P 6 P 7
P 8 P 10
P 16 P 17
P 18 P 19
P 20 P 21
266022801700108058025012035
V 1 V 2
V 3 V 7
V 8 V 9
246021101570101054023012035
HM 19 HM 20
HM 24 P 22
P 23 V 10
V 11
23201980149095051022011030
HMt 19 HM 21
HM 22 P 11
P 12 P 24
P 25 P 26
P 27 V 12
V 13 H 1
H 2 H 5
H 6 H 7
1920183012307804201809030
V 141820156011707404001709030
P 13 P 14
P 15 V 4
V 5 V 6
1740148011207103801609025
P 29 H 3
H 4 H 8
H 9 H 10
V 15
156013309906403401508025
P 28 P 30
P 31 H 11
H 12 H 13
V 16
143012169105803101408025
H 14 H 15
H 16
126010808005202801307020
H 1711809907404702001307020

ČASŤ II

Základné sadzby za trvalé odňatie trvalých trávnych porastov poľnohospodárskej výrobe v tis. Kčs za 1 ha

Prírodné stanovište Bonitná trieda
1 2 3 4 5 6 7 8
ČMt720620460300170854510
ČMt, HMt780670500330190904010
HM8407205403502001004515
P7807005303502001105015
V660600450300170904510
H540490390260150804010

ČASŤ III

Zvýšenie základných sadzieb pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

a) Základné sadzby uvedené v časti I sa zvyšujú

- pri odvodnenej ornej pôde o ....... 30 %

- pri zavlažovanej ornej pôde, chmeľniciach, viniciach, intenzívne obhospodarovaných sadoch a zeleninárskych plochách o........100 %.

b) Základné sadzby uvedené v časti I a II, prípadne zvýšené podľa písmena a), sa zvyšujú, ak ide o pôdu odnímanú na ukladanie odpadových látok (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti) o ................ 50 %.

ČASŤ IV

Základné ročné sadzby za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a ich zvýšenie

a) Sadzby za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (okrem trvalých trávnych porastov) - v Kčs za 1 ha

Prírodné stanovište Bonitná trieda
1 2 3 4 5 6 7 8
ČMt 1 ČMt 2
ČM 1 ČM 2
ČM 3 ČM 12
ČM 13 ČM 14
ČM 15
50400431303876030750235201410068005000
ČMt 3 ČMt 4
ČM 5 ČM 6
ČM 9 ČM 10
ČM 11 HM 1
HM 2
47400406003648029100220501320068005000
ČMt 5 ČMt 6
ČMt 7 ČMt 14
ČMt 15 ČMt 16
4400385003480027800207901260064005000
ČMt 8 ČMt 9
ČMt 11 ČMt 17
ČMt 23 ČM 4
ČM 4 ČM 8
HMt 1 HMt 2
42400363003240025950197401170060004500
HM 3 HM 4
HM 5 HM 6
HM 14 HM 15
HM 16
40000342003072024450184801110060004500
ČMt 10 ČMt 12
ČMt 13 HM 8
HM 9
37600321002880023100172201050060004500
ČMt 18 ČMt 19
ČMt 22 HMt 3
HMt 4 HMt 7
HMt 12
3280028100252002010015120930056004000
HM 10 HM 11
HM 12 HM 13
3140026800242401920014490870056004000
HMt 5 HMt 8
HMt 11 HMt 7
P 1 P 2
P 3 P 4
P 5 P 9
3060026200234001875014070840052004000
HMt 6 HMt 9
HMt 10 HM 17
HM 18 HM 23
2940025100226801800013650810052004000
ČMt 20 ČMt 21
P 6 P 7
P 8 P 10
P 16 P 17
P 18 P 19
P 20 P 21
2660022800204001620012180750048003500
V 1 V 2
V 3 V 7
V 8 V 9
2460021100188401515011340690048003500
HM 19 HM 20
HM 24 P 22
P 23 V 10
V 11
2320019800178801425010710660044003000
HMt 13 HM 20
HM 22 P 11
P 12 P 24
P 25 P 26
P 27 V 13
H 1 H 2
192001830014760117008820540036003000
H 5 H 6
H 7
192001830014760117008820540036003000
V 14182001560014040111008400510036003000
P 13 P 14
P 15 V 4
V 5 V 6
174001480013440106507980480036002500
P 29 V 3
H 4 H 8
H 9 H 10
V 16
15600133001188096007140450032002500
P 28 P 30
P 31 H 11
H 12 H 13
V 16
14300121601092087006510420032002500
H 24 H 15
H 16
1260010800960078005880390028002000
H 17116009900890070504200390028002000

b) Sadzby za dočasné odňatie trvalých trávnych porastov poľnohospodárskej výrobe - v Kčs za 1 ha

Prírodné stanovište Bonitná trieda
1 2 3 4 5 6 7 8
ČMt7200620055004500360026001400900
ČM, HMt78006700600050004000270016001000
HM84007200650052004200300018001300
P78007000640052004200330020001300
V66006000540045003600270018001200
H54004900470039003200240016001200

c) Sadzby uvedené v časti IV a) sa zvyšujú

- pri odvodnenej ornej pôde o .......... 30 %,

- pri zavlažovanej ornej pôde, chmeľniciach, viniciach, intenzívne obhospodarovaných sadoch a zeleninárskych plochách o 100 %.

d) Pokiaľ sa dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, vypočíta sa odvod zo základnej ročnej sadzby uvedenej v časti IV a) a IV b), prípadne zvýšenej podľa časti c), jednou dvanástinou za každý aj začatý kalendárny mesiac.

e) Pri prekročení lehoty na vykonanie rekultivačných prác určenej schváleným plánom rekultivácie sa sadzba uvedená v časti IV a) a IV b), prípadne zvýšená podľa časti IV c), zvyšuje o 100 % za každý rok prekročenia lehoty.

f) Ak ide o pôdu 1. až 5. bonitnej triedy odnímanú na ukladanie odpadových látok (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti), zvyšuje sa sadzba uvedená v časti IV a) a IV b), prípadne zvýšená podľa časti IV c), o 100 %.

Vysvetlivky skratiek:

ČMt 1 - 23 černozemé, veľmi teplé oblasti

ČM 1 - 15 černozemé oblasti

HMt 1 - 13 hnedozemé teplé oblasti

HM 1 - 24 hnedozemé oblasti

P 1 - 31 oblasti hnedých pôd pahorkatín

V 1 - 16 oblasti hnedých pôd vrchovín

H 1 - 17 oblasti hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí

Poznámky pod čiarou

1) § 16 ods. 1 zákona č. 53/1966 Zb.