Vyhláška č. 129/1984 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Čiastka 28/1984
Platnosť od 11.12.1984 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1988
Zrušený 205/1988 Zb.

129

VYHLÁŠKA

Slovenského cenového úradu

z 20. júla 1984

o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Slovenský cenový úrad ustanovuje podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č.135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Touto vyhláškou sa ustanovuje spôsob zistenia ceny

a) obytných domov,

b) stavieb na individuálnu rekreáciu,

c) garáží,

d) plotov,

e) studní,

f) ostatných stavieb,

g) vonkajších úprav,

h) nedokončených stavieb,

i) pozemkov,

j) porastov

na účely prevodov alebo prechodov vlastníctva k nim.

(2) Ďalej sa vyhláškou ustanovuje spôsob zistenia

a) úhrady za zriadenia práva osobného užívania pozemkov,

b) náhrady za dočasné užívanie pozemkov.

(3) Vyhláška sa nevzťahuje na spôsob zistenia

a) ceny pri odplatných prevodoch vlastníctva a správy národného majetku hospodárenia medzi socialistickými organizáciami,1)

b) náhrady za dočasné užívanie pozemkov medzi socialistickýmiorganizáciami,2)

c) ceny bytov v osobnom vlastníctve,3)

d) náhrady pri vyvlastnení.4)

PRVÝ ODDIEL

OBYTNÉ DOMY

§ 2

Rodinné domčeky

(1) Cena rodinného domčeka5) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Plochou podlažia sa pre zistenie ceny rozumie:

a) zastavaná plocha6) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia alebo technického podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80% skutočnej výmery,

b) podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, pokiaľ je menšie než plocha prvého nadzemného podlažia v prípade, keď nemožno zistiť jeho skutočnú zastavanú plochu,

c) podlahová plocha všetkých miestností podkrovia, pokiaľ je iba v časti plochy povalového priestoru, znížená o 20 %.

(3) Do plochy podlaží sa nezapočítava plocha príslušenstva, pokiaľ je mimo objektu, a plocha vedľajších stavieb (dreváreň, kôlňa, garáž a pod.), ktoré nie sú s rodinným domčekom prevádzkovo prepojené.

(4) Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť; toto zníženie je spravidla pri bežnej údržbe 1 % za každý rok veku stavby, najviac však 80 %.

(5) Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta podľa času jeho skutočného užívania. Ak nemožno vek takto zistiť, počíta sa od kolaudačného rozhodnutia alebo podľa iného dokladu, ak nie je ani to, určí sa odhadom.

(6) Podľa odsekov 1 až 5 sa zistí tiež cena obytnej časti roľníckej usadlosti, ak sa považuje za rodinný domček,7) pričom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení sadzbami uvedenými v § 11 ods. 1.

§ 3

Ostatné obytné domy

(1) Cena obytných domov,8)s najviac 3 kolaudovanými bytmi, pri ktorých úhrn podlahovej plochy obytných miestností,9) nepresahuje 180 m2, rovná sa cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom. Koeficient sa vypočíta delením 120 m2 skutočnou podlahovou plochou obytných miestností.

(2) Cena ostatných obytných domov sa zistí vynásobením ceny za 1 m2 určenej podľa triedy kvality a počtom m3 obostavaného priestoru.6) Postup pre zaradenie do jednotlivých tried kvality je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky. Cena za 1 m3 obostavaného priestoru je uvedená v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

Trieda, kvality
stavby
Kčs za 1 m3
obstavaného priestoru
I 10,-
II 8,-
III 6,-
IV 4,-

DRUHÝ ODDIEL

STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU

§ 4

Rekreačné chaty a záhradkárske chaty

(1) Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty10) sa zistí ako súčet ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3 . Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Do zastavanej plochy podlažia sa nezapočítava plocha podzemného podlažia a podkrovia určeného na rekreačné využitie (napr. spálňa), pokiaľ nedosahuje svetlú výšku minimálne 1,6 m.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 4 a 5 platia obdobne s tým, že zníženie je spravidla pri bežnej údržbe za každý rok veku pri murovaných stavbách 1,25 %, pri drevených a montovaných stavbách 2 %, najviac však 80 %.

§ 5

Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy

(1) Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy11) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3 , pričom časť zastavanej plochy rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započítava iba 50%. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 4 a 5 a § 4 ods. 2 platia obdobne.

TRETÍ ODDIEL

GARÁŽE

§ 6

Samostatné a radové garáže

(1) Cena samostatnej garáže sa zistí podľa počtu bodov a zastavanej plochy tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 3 vyhlášky a zastavanou plochou v m2. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Cena zistená podľa odseku 1 sa zvýši o 30 % za každé ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie, ktoré nie je určené na garážovanie a zaberá aspoň 50 % zastavanej plochy.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 4 a 5 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku garáže je spravidla pri získaní najmenej 1201 bodov 1,25 %, 850 až 1200 bodov 1,75 %, menej než 850 bodov 3,3 %, najviac však 80 %.

§ 7

Radové a poschodové garáže

Cena radovej alebo poschodovej garáže je 85% z ceny zistenej podľa § 6 s tým, že pri poschodových garážach sa zistený počet bodov vynásobí zastavanou plochou každého podlažia určeného na garážovanie

ŠTVRTÝ ODDIEL

PLOTY A STUDNE

§ 8

Ploty

(1) Cena plotov stavieb oceňovaných podľa § 2, § 3 ods. 1 a § 4 až 7 a plotov samostatných záhrad sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených podľa prílohy č. 4 vyhlášky a dĺžkou plota v metroch (vrátane vrát a dvierok). Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 4 a 5 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku plotu je spravidla pri získaní najmenej 291 bodov 2 %, 166 až 290 bodov predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je 2,5 %, 90 až 165 bodov 3,3 %, menej než 90 bodov 5 %, najviac však 90 %.

(3) Cena plotov nezahrnutých v odseku 1 je 10% z ceny zistenej podľa odsekov 1 a 2.

§ 9

Studne

(1) Cena studne a ručného čerpadla (pumpy) sa zistí podľa tabuliek č. 2 a 3.

Kopané studne

Tabuľka č. 2

pri hĺbkeKčs za 1 mKčs za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne)
od 0 do 5 m770,-520,-
od ďalších 5 do 10 m1410,-700,-
od ďalších 10 m1930,-950,-

Vŕtané studne

Tabuľka č. 3

Profilhĺbka studneKčs za 1 mKčs za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne)
do 150 mmod 0 do 10 m385,-520,-
od 0 do 25 m450,-770,-
od 0 do 50 m555,-1050,-
nad 150 mmod 0 do 10 m575,-520,-
do 300 mmod 0 do 20 m665,-700,-
od 0 do 30 m805,-950,-
nad 300 mmod 0 do 10 m930,-520,-
do 500 mmod 0 do 20 m1065,-700,-
od 0 do 30 m1185,-950,-

(2) Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.

(3) Cena studne sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jej stav a predpokladanú životnosť; toto zníženie je spravidla pri bežnej údržbe 1 % za každý rok veku studne, najviac však 80 %.

(4) Cena studne pri objektoch oceňovaných podľa § 3 ods. 2 a § 11 alebo na ostatných pozemkoch (§ 14 ods. 3) sa rovná 10 % z ceny zistenej podľa odsekov 1 a 3.

(5) Cena kopanej studne, ktorá nemôže trvale slúžiť svojmu účelu najmä pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20 % z ceny zistenej podľa predchádzajúcich odsekov.

PIATY ODDIEL

OSTATNÉ STAVBY

§ 10

Vedľajšie stavby

(1) Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo rodinných domčekov, obytných domov oceňovaných podľa § 3 ods. 1, stavby na individuálnu rekreáciu a ďalej stavieb, ktoré svojou povahou môžu slúžiť osobnej potrebe (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených podľa prílohy č. 5 vyhlášky a zastavanou plochou v m2. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Cena zistená podľa odseku 1 sa zvýši o 40 %, ak má objekt ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie v celej zastavanej ploche, a o 20 %, ak je aspoň z polovice podpivničený alebo ak má podkrovie zaberajúce aspoň 50 % zastavanej plochy.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 4 a 5 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku vedľajšej stavby je spravidla pri stavbe, ktorá získala najmenej 581 bodov 1,25 %, 461 až 580 bodov 1,75 %, 360 až 460 bodov 3,3 %, menej než 360 bodov 5 %, najviac však 85 %.

§ 11

Stavby neslúžiace osobnej potrebe

(1) Cena stavieb, ktoré nie sú určené pre osobnú potrebu, najmä stodôl, skladov, maštalí, garáží a stavieb určených na výrobné účely, zistí sa vynásobením ceny za 1 m2 celkovým počtom m2 zastavanej plochy. Cena za 1 m2 zastavanej plochy je uvedená v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4

Trieda kvality stavbyKčs za 1 m2 zastavanej plochy
I.12,-
II.9,-
III.6,-

(2) Postup pre zaradenie stavieb do jednotlivých tried kvality je uvedený v prílohe č. 5 vyhlášky, pre zaradenie garáží v prílohe č. 3 vyhlášky.

(3) Cena zistená podľa odsekov 1 a 2 sa zvýši o 30 % za každé ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie, ktoré zaberá aspoň 50 % zastavanej plochy.

ŠIESTY ODDIEL

§ 12

Vonkajšie úpravy

(1) Cena vonkajších úprav sa zistí podľa prílohy č. 6 vyhlášky tak, že cena za mernú jednotku sa vynásobí skutočným množstvom merných jednotiek.

(2) Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa rovná výške nákladov na obstaranie v čase ocenenia.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 4 a 5 platia obdobne s tým, že za každý rok veku vonkajších úprav je zníženie spravidla 2 až 3 %, najviac však 85 %.

(4) Cena vonkajších úprav stavieb oceňovaných podľa § 3 ods. 2 a § 11 alebo vonkajších úprav na ostatných pozemkoch (§ 14 ods. 3) je 10 % z ceny vypočítanej podľa odsekov 1 až 3.

SIEDMY ODDIEL

§ 13

Nedokončené stavby

(1) Cenou nedokončenej stavby je časť ceny dokončenej stavby, ktorá zodpovedá pomeru hotových konštrukcií a prác v čase prevodu alebo prechodu vlastníctva nedokončenej stavby k objemu všetkých konštrukcií a prác podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

ÔSMY ODDIEL

POZEMKY

§ 14

Ceny pozemkov

(1) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného12) na stavbu alebo pozemku už zastavaného, ak nie je v odsekoch 2 a 3 ustanovené inak, je:

20,- Kčs v Bratislave,

15,- Kčs v Banskej Bystrici, Košiciach a kúpeľných miestach I. skupiny,13) Piešťanoch, Sliači, Starom

10,- Kčs v okresných mestách,

8,- Kčs v ostatných mestách,

6,- Kčs v strediskových obciach,

4,- Kčs v ostatných obciach,

upravená podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 7 vyhlášky.

(2) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti, určeného na stavbu na individuálnu rekreáciu alebo zriadenie samostatnej záhrady12) alebo pozemku na tieto účely už použitého, je 15,- Kčs upravená podľa tabuľky č. 2 prílohy č. 7 vyhlášky.

(3) Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 a 2 je a cena pozemkov v užívaní socialistickej organizácie podľa osobitných predpisov14) je 0,40 Kčs za 1 m2.

§ 15

Úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemkov

Výška úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemkov15) sa zistí podľa sadzieb uvedených v § 14 ods. 1 a 2.

§ 16

Náhrada za dočasné užívanie pozemkov

(1) Výška náhrady za dočasné užívanie pozemkov16) sa zistí z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania, a to vo výške

a) 5 % ročne pri pozemkoch oplotených, zastavaných, určených na zastavanie alebo zriadenie samostatnej záhrady,

b) 2,5 % ročne pri ostatných pozemkoch určených na inú než poľnohospodársku činnosť.

(2) Výška náhrady za dočasné užívanie pozemkov určených na poľnohospodársku činnosť17) a ostatných pozemkov na tento účel používaných za každých i začatých 100 m2 za obdobie 1 roku je

a) 1,50 Kčs za ornú pôdu, sady, vinice a chmeľnice,

b) 1,- Kčs za pastviny a lúky,

c) 0,50 Kčs za ostatné pozemky.

(3) Náhrady zistené podľa odseku 2 sa zvýšia, ak je priemerná norma výnosnosti za 1 ha určená osobitným predpisom18) vyššia než 2200,- Kčs o

a) 10 % z výnosu pri priemernej výnosnosti 3000,- Kčs,

b) 12 % z výnosu pri priemernej výnosnosti 4000,- Kčs,

c) 15 % z výnosu pri priemernej výnosnosti 5000,- Kčs.

DEVIATY ODDIEL

TRVALÉ PORASTY

§ 17

(1) Cena ovocných stromov sa zistí podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 8 vyhlášky.

(2) Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa tabuľky č. 2 prílohy č. 8 vyhlášky.

(3) Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 8 vyhlášky.

(4) Cena lesných porastov sa zistí podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 8 vyhlášky.

(5) Cena okrasných drevín sa zistí podľa tabuľky č. 5 prílohy č. 8 vyhlášky.

DESIATY ODDIEL

STAVBY PREVÁDZANÉ ZO SOCIALISTICKÉHO VLASTNÍCTVA

§ 18

Pri prevodoch stavieb uvedených v § 11 zo socialistického spoločenského vlastníctva do vlastníctva občanov alebo iných než socialistických organizácií môže dohodnúť prevádzajúca organizácia s kupujúcim vyššiu cenu s prihliadnutím na možné využitie stavby. Dohodnutá cena však nesmie prekročiť náklady na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste a v čase prevodu po dopočítaní primeraného opotrebenia.

JEDENÁSTY ODDIEL

STAVBY, POZEMKY A TRVALÉ PORASTY PRI PREVODOCH OD OBČANOV DO SOCIALISTICKÉHO VLASTNÍCTVA

§ 19

(1) Ak sú predmetom prevodu stavby užívané vlastníkom na poskytovanie služieb na základe povolenia19) alebo užívané členom jednotného roľníckeho družstva ako záhumienok, prípadne samostatne hospodáriacim roľníkom na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, zistí sa cena podľa § 10.

(2) Ak prevyšuje cena porastov zistená podľa § 17 sumu 40 000,-Kčs, zníži sa suma prevyšujúca 40 000,- Kčs o 50 %.

(3) Pri pozemkoch oceňovaných podľa § 14 ods. 1, ktoré prevyšujú jednotlivo výmeru 3000 m2, a pri pozemkoch oceňovaných podľa § 14 ods. 2, ktoré prevyšujú jednotlivo výmeru 1500 m2, ocení sa časť pozemku presahujúca uvedené výmery sadzbou 0,40 Kčs za 1 m2.

(4) Socialistické organizácie pri zmluvnom nadobúdaní stavieb môžu dohodnúť vyššie ceny než ceny zistené podľa tejto vyhlášky len v mimoriadnych prípadoch, najmä ak to vyžaduje záujem spoločnosti, a to so súhlasom priamo nadriadeného orgánu, národné výbory so súhlasom národného výboru vyššieho stupňa; ústredné orgány družstiev a spoločenských organizácií a krajské národné výbory nepotrebujú súhlas. Socialistické organizácie nemôžu dojednávať vyššie ceny v prípadoch, keď sa cena zistí podľa odseku 1 a podľa § 3 ods. 1. Dohodnutá vyššia cena však nesmie prekročiť náklady na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste a čase prevodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.

DVANÁSTY ODDIEL

SPOLOČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 20

Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 a § 4 až 13, je táto vyššia cena po dopočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody a prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.

§ 21

Ceny stavieb zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu sa zvýšiť až o 20 %, najmä vzhľadom k miestu, polohe a zvláštnemu vybaveniu. ceny nemožno takto zvýšiť, keď boli zvýšené podľa § 18 alebo § 19 ods.4.

§ 22

Ceny podľa tejto vyhlášky sú cenami najvyššie prípustnými.

§ 23

Pri prevode stavieb a pozemkov medzi občanmi a pri prevode od socialistických organizácií na občanov alebo iné než socialistické organizácie môže Slovenský cenový úrad pred uzavretím zmluvy v mimoriadnych prípadoch udeliť výnimku z ustanovení tejto vyhlášky.


§ 24

Zrušuje sa:

1. ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2, § 2 až 11 a § 22, 23 a 25 vyhlášky č. 47/1969 Zb. o cenách a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností,

2. pre územie SSR výmer ČCÚ a SCÚ č. 315/126/78 o cenách porastov, reg. v čiastke 16/1978 Zb.,

3. pre územie SSR výmer ČCÚ a SCÚ č. 120/47/1979 o cenách pozemkov, reg. v čiastke 11/1979 Zb.

§ 25

Účinnosť20)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Predseda:

Doc. Ing Zervan CSc. v. r.


Príloha č. 1

RODINNÉ DOMČEKY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov za 1 m2
1. Osadenie do terénu
(len v podzemných podlažiach)
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou 310
b) bez zvislej izolácie 205
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2m
a) so zvislou izoláciou 220
b) bez zvislej izolácie 140
1.3. v priemernej hĺbke do 1m
a) so zvislou izoláciou do 1 m 100
b) bez zvislej izolácie 65
2. Základy
2.1. s vodorovnou izoláciou 130
2.2. bez izolácie 105
3. Murivo
3.1. murované v hrúbke
a) nad 55 cm 350
b) nad 50 do 55 cm 595
c) nad 40 do 50 cm 530
d) nad 30 do 40 cm 465
e) do 30 cm 360
3.2. montované z prefabrikovaných dielcov
a) z betónových 395
b) na báze dreva 270
3.3. drevené v hrúbke
a) nad 20 cm 360
b) nad 16 do 20 cm 340
c) do 16 cm 285
3.4 z monolitického betónu 320
4. Stropy
4.1. s rovnakým podhľadom
a) vybudované po roku 1960 285
b) vybudované do roku 1960 225
4.2. s viditeľnými trámami
a) železobetónové 215
b) drevené 115
4.3. klenbové 180
5. Krovy
5.1. zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami 315
5.2. väznicové valbové, stanové 225
5.3. väznicové sedlové, manzardové 195
5.4. hambálkové 175
5.5. pultové 145
5.6. klincované väzníky 105
6. Krytiny strechy na krove
6.1. plechové
a) z medi 435
b) z hliníka 225
c) pozinkované 185
6.2. pálené
a) ťažké korýtkové (prejzové) 225
b) ostatné ťažké (vlnovky, francúzske-TRF,
Holland-TR Portugal-TRP), 110
obyčajné dvojdrážkové
c) obyčajné jednodrážkové 80
6.3. šindľové a otiepkové 225
6.4. z cementových drážkoviek 80
6.5. azbestocementové
a) šablóny na debnení 105
b) šablóny na latách, vlnité dosky 80
6.6. lepenkové 65
7. Krytiny na plochých strechách
7.1. z medeného plechu 425
7.2. z dlaždíc 260
7.3. z hliníkového plechu 210
7.4. z pozinkovaného plechu 165
7.5. z asfaltovaných privarovaných pásov 145
7.6. z asfaltovanej lepenky 125
7.7. z cementovaného poteru 60
8. Klampiarske konštrukcie
8.1. z medeného plechu 195
8.2. z pozinkovaného plechu
a) úplné (žľaby, zvody, parapety, komíny,prieniky) 55
b) len žľaby a zvody 25
9. Fasádne omietky
9.1. nad 2/3 omietanej plochy steny
a) umelý kameň 60
b) brizolit, omietky na báze
umelých hmôt, vápenné
štukové, zdrsnené a odtrhované 25
c) vápenné a vápenno-cementové
hladké a škárované murivo 15
9.2. nad 1/2 do 2/3 plochy omietanej steny
a) umelý kameň 50
b) brizolit, omietky na báze umelých hmôt,vápenné
štukové, zdrsnené a odtrhované 20
c) vápenné a vápenno-cementové
hladké, škárované murivo 13
9.3. nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny
a) umelý kameň 25
b) brizolit, omietky na báze
umelých hmôt, vápenné
štukové, zdrsnené a odtrhované 0
c) vápenné a vápenné-cementové
hladké, škárované murivo 5
9.4. do 1/3 omietanej plochy steny
a) umelý kameň 5
b) brizolit, omietky na báze
umelých hmôt, vápenné
štukové, zdrsnené a odtrhované 5
c) vápenné a vápenno-cementové
hladké, škárované murivo 3
10. Obklady fasád
10.1. nad 2/3 obkladanej steny
a) obkladové murivo z prírodného
kameňa (haklíky,kopáky) 145
b) obklady remienkové a z kamenných dosiek115
c) obklady keramické, obklady drevom50
d) škárované lícovky, murivo z lomového kameňa 35
e) obklady šindľom 95
f) obklady azbestocementovými šablónami40
10.2. nad 1/2 do 2/3 obkladanej steny
a) obkladové murivo z prírodného
kameňa (haklíky,kopáky) 130
b) obklady remienkové a z kamenných dosiek97
c) obklady keramické a obklady drevom45
d) škárované lícovky a murivo
z lomového kameňa 26
e) obklady šindľom 90
f) obklady azbestocementovými šablónami35
10.3. nad 1/3 do 1/2 obkladanej steny
a) obkladové murivo z prírodného
kameňa (haklíky,kopáky) 75
b) obklady remienkové a z kamenných dosiek63
c) obklady keramické a obklady drevom33
d) škárované lícovky a murivo
z lomového kameňa 18
e) obklady šindľom 50
f) obklady azbestocementovými šablónami20
10.4. do 1/3 obkladanej steny
a) obkladové murivo z prírodného
kameňa (kopáky, haklíky) 59
b) obklady remienkové a z kamenných dosiek51
c) obklady keramické a obklady drevom28
d) škárované lícovky a murivo
z lomového kameňa 16
e) obklady šindľom 38
f) obklady azbestocementovými šablónami17
11. Vnútorné obklady
(počet bodov pre oceňované podlažie
je súčet riadkov
11.01. až 11.06.)
11.01.prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky 15
11.02.prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky 15
11.03.vane 10
11.04.samostatnej sprchy 10
11.05.WC min do výšky 1 m 10
11.06.kuchyne min. pri sporáku a dreze
(ak je drez na stene) 10
12. Schody
s povrchom
12.1. mramor 95
12.2. žula 85
12.3. tvrdé drevo, červený smrek 70
12.4. terazzo, PVC, guma 55
12.5. pieskovec, cementový poter 50
12.6. mäkké drevo s podstupnicami 45
12.7. mäkké drevo bez podstupníc 40
12.8. kovové 35
13. Dvere
13.1. dýhované alebo z tvrdého dreva
(plné alebo zasklené) 75
13.2. hladké (plné alebo zasklené) 70
13.3. rámové s výplňou 60
13.4. oceľové, zvlakové 30
14. Okná
14.1. dvojité alebo zdvojené hliníkové,
drevohliníkové alebo z tvrdého 130
14.2. dvojité drevené s doskovým ostením 65
14.3. zdvojené ostatné 55
14.4. dvojité rámové (von a dnu otvárané) 50
14.5. jednoduché drevené alebo oceľové 25
15. Podlahy obytných miestností (mimo
obytných kuchýň)
15.1. parkety, vlysy (okrem bukových), korok80
15.2. podlahoviny netkané všívané (napr.kovral)75
15.3. vlysy bukové 65
15.4. podlahoviny textilné vpichované
(napr.Jekor, Riga) 60
15.5. podlahoviny gumové, z PVC, lino 45
15.6. palubovky, dosky, xylolit 40
16. Dlažby a podlahy ostatných miestností
16.1. mramorové 80
16.2. keramické 45
16.3. xylolit, dlaždice, palubovky, dosky 35
16.4. terazzo, lepené povlakové podlahy 30
16.5. cementové dlaždice, liaty xylolit 25
16.6. cementový poter, tehlová dlažba 20
17. Vykurovanie
17.1. 17.1.ústredné(počet bodov pre
oceňované podlažie z riadkov 17.11. a 17.12.)
17.11.kotol ústredného vykurovania
(započítava sa len do najväčšieho
nadzemného podlažia)
a) na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu 180
b) na tuhé palivá
17.12.radiátory
(započítavajú sa na každom podlaží,
ktoré je nimi vybavené
a) hliníkové, liatinové 60
b) oceľové a vykurovacie panely 40
17.2. Lokálne
a) akumulačné kachle a podlahové elektrické100
b) plynové kachle 25
c) naftové a stáložiarne kachle na tuhé palivá 15
d) obyčajné na tuhé palivá 10
18. Elektroinštalácia
18.1. svetelná aj motorická
a) poistkové automaty 70
b) poistky 55
18.2. len svetelná
a) poistkové automaty 45
b) poistky 35
19. Bleskozvod 35
20. Vodovod
20.1. rozvod studenej a teplej vody
z centrálneho zdroja 20
20.2. rozvod len studenej vody 10
Zdroj teplej vody
21. (počet bodov pre oceňované podlažie
je súčet riadkov 21.01. až 21.04.
21.01.zásobníkový ohrievač (bojler)
elektrický, plynový alebo
kombinovaný s ústredným
vykurovaním 25
21.02.prietokový plynový ohrievač 20
21.03.kotol ústredného vykurovania 10
21.04.kúpeľňové kachle na uhlie 5
22. Inštalácia plynu
22.1. rozvod svietiplynu alebo zemného plynu15
22.2. rozvod propán-butánu z centrálneho zdroja5
23. Kanalizácia do verejnej siete alebo
žumpy alebo septiku
(počet bodov pre oceňované podlažie
je súčet riadkov 23.01. až 23.04.)
23.01.zo splachovacieho záchodu 15
23.02.z kúpeľne 10
23.03.z práčovne 10
23.04.z kuchyne 5
24Kuchyňa (za jednu)
24.01.sporák elektrický alebo plynový
s elektrickou rúrou
alebo varná jednotka (štvorhoráková
zabudovaná platňa
a elektrická vstavaná rúra) 25
24.02.plynový sporák 15
24.03.sporák na tuhé palivo 10
25. Kúpeľňa
(počet bodov pre oceňované podlažie
je súčet riadkov 25.01. až 25.05.
25.01.vaňa liatinová 15
25.02.vaňa oceľová smaltovaná 10
25.03.umývadlo 5
25.04.bidet 5
25.05.samostatná sprcha 5
26. Záchod (za jeden)
26.01.splachovací s umývadlom 6
26.02.splachovací bez umývadla 5
26.03.suchý (vo vnútri budovy) 1
27. Balkón (za jeden)
27.01.výmery nad 5 m2 25
27.02.výmery do 5 m2 15
28. Krb (za jeden) 35
29. Sauna 65
30. Okenné žalúzie
30.1. drevené 45
30.2. kovové 30
31. Vstavané skrine (mimo špajzových
31.01. za 1 ks 5
32. Odsávač pár (za každý kus) 5
33. Domáci telefón (rozvod pod omietkou)5
34. Rozvod televíznej antény
a rádioantény (pod omietkou) 10
35. Okenice 35
36. Kovové mreže 45

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú na objekte, je počet pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

Znak č. 2 sa berie do úvahy len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 5, 6 a 7 a 8 a znak č. 19 sa započítava v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 9 a 10 sa ohodnotí za každú stranu domu samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Zatriedenie pre § 3 ods. 2 sa vykoná podľa počtu získaných bodov (posudzuje sa dom ako celok a nie jednotlivé podlažia) takto:

I. trieda nad 2 500 bodov

II. trieda 1 901 až 2 500 bodov

III. trieda 1 301 až 1 900 bodov

IV. trieda 1 300 a menej bodov.

Príloha č. 2

REKREAČNÉ CHATY A ZÁHRADKÁRSKE CHATY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Osadenie do terénu (len pri podpivničených objektoch)
1.1.v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou400
b) bez zvislej izolácie190
1.2.v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m
a) so zvislou izoláciou285
b) bez zvislej izolácie140
1.3.v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou140
b) bez zvislej izolácie70
2.Základy
2.1.s vodorovnou izoláciou120
2.2.bez izolácie90
3.Podmurovka
pri nepodpivničených chatách
3.1.pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo75
b) z opracovaného kameňa110
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic50
3.2.pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo140
b) z opracovaného kameňa190
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic70
3.3.pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo170
b) z opracovaného kameňa220
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic90
3.4.pri podpivničených chatách
do 1/2 zastavanej plochy
a) omietaná, škárované tehlové murivo30
b) z opracovaného kameňa70
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic20
3.5.pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo50
b) z opracovaného kameňa120
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic35
3.6.pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo75
b) z opracovaného kameňa180
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic50
3.7.pri podpivničených chatách do 3/4 zastavanej plochy
pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo20
b) z opracovaného kameňa45
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic15
3.8.pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo35
b) z opracovaného kameňa80
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic20
3.9.pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) omietaná, škárované tehlové murivo50
b) z opracovaného kameňa120
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic50
4.Obvodové steny
4.1.murované
a) s hrúbkou muriva do 25 cm260
b) s hrúbkou muriva nad 25 cm do 30 cm350
c) s hrúbkou muriva nad 30 cm430
4.2.zrubové s hrúbkou
a) nad 16 cm320
b) do 16 cm250
4.3.montované
a) celodrevené250
b) ostatné200
4.4.drevené
a) drevená kostra obojstranne obíjaná210
b) drevená kostra jednostranne obíjaná170
5.Stropy
5.1.nespáliteľné170
5.2.spáliteľné130
6.Krov
6.1.stanový, valbový alebo sedlový s možnosťou podkrovia125
6.2.sedlový alebo valbový bez možnosti podkrovia100
6.3.pultový, priehradový80
7.Krytiny, strechy na krove
7.1.plechové
a) na debnení220
b) na latách190
7.2.keramické, drevené šindľové175
7.3.azbestocementové
a) na debnení160
b) na latách130
7.4.asfaltové
a) zo zvaroaných pásov95
b) lepenkové65
8. Krytiny na ploochej streche
8.1.plechové145
8.2.asfaltové
a) zo zvarovaných pásov60
b) lepenkové40
9.Kampiarske konštrukcie
9.1.úplné55
9.2.len žľaby a zvody35
10.Úprava vonkajších povrchov
10.1.obklady keramické, drevené, kamenné50
10.2.omietky zušľachtené (brizolit), na báze umelých hmôt, štukové,
zdrsnené alebo akékoľvek obklady mimo obkladov uvedených
v znaku 10.1.
20
10.3.vápenné, vápenno-cementové hladké omietky, škárovanie15
10.4.nátery (mimo latexových)10
10.5.napúšťanie impregnáciou, latexový náter5
11.Vnútorné obklady
(počet bodov pre oceňované podlažie je súčet riadkov 11.01.
až 11.05)
11.01 prevažnej časti kúpeľne min. do výšky 1,35 m20
11.02 samostatnej sprchy15
11.03 WC10
11.04 vane7
11.05 kuchyne (min. pri sporáku)5
12.Schodište
12.1.drevená konštrukcia, schody s podstupnicami90
12.2.drevená konštrukcia, schody bez podstupníc60
12.3.kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami50
12.4.betónové alebo tehlové70
13.Dvere
13.1.plné alebo zasklené, dýhované alebo z tvrdého dreva40
13.2.plné alebo zasklené, hladké alebo z mäkkého dreva35
13.3.rámové z výplňou30
13.4.kovové, zvlakové15
14.Okná
14.1.dvojité z tvrdého dreva alebo červeného smreku95
14.2.dvojité s doskovým ostením55
14.3.dvojité von a dovnútra otvárané40
14.4.zdvojené45
14.5.jednoduché25
15.Podlahy
15.1.parkety, vlysy120
15.2.povlaky textilné105
15.3.povlaky gumové, PVC, lino, palubovky, dosky95
15.4.keramické dlažby90
15.5.betónové dlaždice, terazzo, xylilit55
15.6. cementový poter, tehlová dlažba40
16.Vykurovanie
16.1.ústredné alebo etážové165
16.2.lokálne
a) akumulačné160
b) krb80
c) naftové, stáložiarne na tuhé palivá35
d) na tuhé palivá10
17.Elektroinštalácia
17.1.motorová a svetelná65
17.2.svetelná45
17.3.rozvod nízkeho napätia (12 V z centrálneho zdroja pre celý objekt)15
18.Rozvod vody
18.1.studenej a teplej z centrálneho zdroja20
18.2.len studenej10
19.Zdroj teplej vody
(počet bodov pre oceňované podlažie je súčet riadkov 19.01 až
19.04)
19.01 elektrický bojler45
19.02 plynový prietokový ohrievač (propán-bután)40
19.03 kúpeľňové kachle10
19.04 malý plynový prietokový ohrievač do 10 l15
20.Rozvod plynu (propán-bután)5
21.Kanalizácia
(počet bodov pre oceňované podlažie je súčet riadkov 21.01 až
21.03)
21.01 zo splachovacieho záchodu20
21.02 z kuchyne5
21.03 z kúpeľne5
22.Kuchyňa
22.1.elektrický sporák, sporák na plyn (propán-bután)40
22.2.sporák na tuhé palivo15
22.3.malý sporáčik na tuhé palivo10
23.Kúpeľňa
(počet bodov pre oceňované podlažie je súčet riadkov 23.01 až
23.03)
23.01 vaňa15
23.02 samostatná sprcha10
23.03 umývadlo5
24.Záchod
24.1.splachovací10
24.2.suchý5
25.Balkón
25.1.výmery nad 5 m225
25.2.výmery do 5 m220
26.Okenice30
27.Mreže20
28.Sauna80

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Pri podkroví sa neberú do úvahy znaky č. 4, 5 a 10.

Znak č. 2 a 3 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 sa počíta pri nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 10 sa ohodnotí za každú stranu chaty samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží mimo podkrovia.

Príloha č. 3

GARÁŽE

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Základy a podmurovka
1.1.betónové základy, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná
alebo omietaná
65
1.2.betónové základy, podmurovka betónová40
1.3.základy bez podmurovky35
2.Zvislé konštrukcie
2.1.murované z tehál alebo tvárnic, železobetónové s tepelnou izoláciou,
min. hrúbky 30 cm
445
2.2.murované z tehál alebo tvárnic, železobetónové bez tepelnej izolácie,
hrúbky menej než 30 cm
390
2.3.plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre alebo drevené360
3.Stropy
3.1.železobetónové alebo keramické s podhľadom a tepelnou izoláciou110
3.2.železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie90
3.3.trámčekové s omietaným podhľadom80
3.4.plechové alebo elernitové na kovovej kostre65
4.Krytina
4.1.plechová70
4.2.živičná, zvarovaná55
4.3.lepenková alebo vlnitý eternit40
5.Vonkajšia úprava povrchov
5.1.brizolitová, striekaná alebo vápenná štuková omietka80
5.2.vápenná omietka50
5.3.dvojnásobný náter40
6.Vnútorná úprava povrchov
6.1.vápenná štuková omietka70
6.2.vápenná omietka45
6.3.dvojnásobný náter35
7.Kanalizácia
7.1.napojenie na kanalizačný zberač vrátane lapača olejov a benzínu95
7.2.odvodnenie vtokom pred karážou do kanalizácie35
7.3.zberná jamka v garáži10
8.Rozvod vody
8.1.voda zavedená do garáže70
8.2.vodovodný kohút na vonkajšom líci múra30
9.Ústredné vykurovanie (temperovanie)
10.Elektroinštalácia
10.1.úplná, vrátane motorového prúdu65
10.2.svetelná45
11.Okná
11.1.sklobetónové s ventiláciou alebo dvojité či zdvojené40
11.2.jednoduché30
11.3.bez okna, iba ventilačné mriežky5
12.Vráta
12.1.výkloopné, drevené prírodné85
12.2.drevené alebo plechové natreté krycím náterom55
12.3.drevené zvlakové alebo roleta40
13.Podlahy
13.1.betónové s poterom55
13.2.hrubé betónové40
13.3.upravený terén so stabilizáciou25
14.Klampiarske konštrukcie
14.1.žľaby, odkvapy, zvody a oplechovanie atiky50
14.2.iba žľaby a zvody30

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Zatriedenie pre § 11 ods. 1 sa vykoná podľa počtu získaných bodov takto:

I. trieda nad 1100 bodov

II. trieda 750 až 1100 bodov

III. trieda menej než 750 bodov.

Príloha č. 4

PLOTY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Základy
1.1.kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu min. šírky 45 cm45
1.2.kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu min. šírky do 45 cm30
1.3.betónové okolo stĺpikov10
2.Podmurovka
2.1.murivo alebo betón s hrúbkou minimálne 45 cm45
2.2.murivo alebo betón s hrúbkou menej než 45 cm30
2.3.betónové prahy medzi stĺpikmi10
3.Plot
3.1.kamenný alebo tehlový múr minimálnej hrúbky 30 cm a minimálnej
výšky 180 cm
145
3.2.pletivo v rámoch alebo drevený hobľovaný rám s latami alebo múry
hrúbky menej než 30 cm
80
3.3.betónové alebo oceľové stĺpiky s drôteným pletivom alebo laťkami,
tyčkami na zvlakoch
45
3.4.z drevenej tyčoviny alebo drôtené pletivo na drevených stĺpikoch35
4.Vráta a vrátka
4.1.z oceľových profilov prevažne s plechovou výplňou35
4.2.z oceľových profilov prevažne s drôtenou výplňou25
4.3.stolársky spracované15
4.4.tesársky spracované10
5.Povrchová úprava
5.1.vápenná omietka alebo škárované murivo30
5.2.podmurovka s vápennou omietkou alebo škárovaná10
5.3.dvojnásobný náter20
5.4.jednoduchý náter10
5.5.základný náter alebo napustenie impregnáciou5
6.Výška plotu od terénu
6.1.nad 180 cm35
6.2.nad 150 cm do 180 cm25
6.3.nad 120 cm do 150 cm30
6.4.nad 100 cm do 120 cm5

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Príloha č. 5

VEDĽAJŠIE STAVBY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Podmurovka
1.1.tehlová alebo kamenná škárovaná alebo omietnutá40
1.2.betónová35
1.3.bez podmurovky, iba základové pásy30
1.4.bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi15
2.Zvislé konštrukcie
2.1.murované s hrúbkou min. 45 cm220
2.2.murované s hrúbkou min. 30 cm190
2.3.murované s hrúbkou menšou než 30 cm alebo drevené trámčekové
obojstranné obité
175
2.4.drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či
pilieriky
160
2.5.iba pilieriky80
3.Stropy
3.1.železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov40
3.2.drevené trámčekové s podhľadom30
3.3.drevené bez podhľadu25
4.Krov
4.1.sedlový, valbový alebo iný umožňujúci využitie podkrovia55
4.2.zbíjané väzníky40
4.3.ostatné neumožňujúce využitie podkrovia (napr. pultové)30
5.Strešná krytina
5.1.plechová40
5.2.škridľová, azbestocementové šablóny, zvarovaná živičná35
5.3.vlnité azbestocementové dosky30
5.4.lepenková20
6.Vonkajšia úprava povrchov
6.1.brizolit40
6.2.striekaný brizolit, vápenná štuková omietka35
6.3.vápenná hladká omietka, škárované murivo25
6.4.vápenná hrubá omietka alebo náter20
7.Vnútorná úprava povrchov
7.1.vápená štuková omietka35
7.2.vápenná hladká omietka25
7.3.vápenná hrubá omietka20
7.4.nátery10
8.Kanalizácia
8.1.splašková do kanalizácie alebo žumpy25
8.2.do trativodu15
9.Rozvod vody
9.1.rozvod vody vo vnútri objektu25
9.2.vodovodný kohút na vonkajšej strane múru10
10.Elektroinštalácia
10.1.svetelná a motorová35
10.2.svetelná20
10.3.provizórna10
11.Okná
11.1.dvojité30
11.2.zdvojené20
11.3.jednoduché10
12.Dvere
12.1.vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní30
12.2.hladké25
12.3.náplňové20
12.4.zvlakové, latové10
13.Podlahy
13.1.palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba35
13.2.doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska30
13.3.betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice20
13.4.hrubé betónové, tehlové dlažby15
14.Klampiarske konštrukcie
14.1.úplné20
14.2.iba žľaby a zvody10

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Zatriedenie pre § 11 ods. 1 sa vykoná podľa počtu získaných bodov takto:

I. trieda nad 500 bodov

II. trieda 360 až 500 bodov

III. trieda menej než 360 bodov.

Príloha č. 6

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Pol. č.Druh vonkajšej úpravyMerná jednotkaKčs
1.prípojka vodym127,-
2.prípojka kanalizáciem297,-
3.vodomerná šachtaks4540,-
4.záhradný vodovod (v zemi) vrátane výtokum50,-
5.spevnené plochym2
a) z tehlovej dlažby73,-
b) z betónových dlaždíc97,-
c) z betónovej mazaniny92,-
d) z dlažobných kociek176,-
e) ľahká vozovka111,-
6.záhonové obrubníkym21,-
7.žumpym3 o.p.554,-
8.septikym3 o.p.804,-
9.oporné múrym3
a) kamenné (lomový kameň)505,-
b) betónové514,-
c) tehlové576,-
10.vonkajšie schody vrátane bočných stienokm stupňa120,-
11.vonkajšie schody bez bočných stienokm stupňa78,-
12.drenážem34,-
13.ploty do výšky 100 cm vrátane dvier a dvierokm
a) drevené bez podmurovky61,-
b) drôtené pletivo na stĺpikoch92,-
c) akékoľvek s podmurovkou173,-
14.pareništem2 z.p.168,-
15.vonkajší záchod (bez žumpy)ks860,-
16.domáca vodárnička (podľa typu a tlakovej nádoby) vrátane montážeks2800,- až
5800,-
17.záhradné jazierka (kvetinové)m2160,-
18.bazény a nádrže na vodu (mimo kovových a laminátových)m3 o.p.380,-
19.podzemná pivnicam3 o.p.744,-

o.p. = obostavaný priestor

z.p. = zastavaná plocha

Príloha č. 7

POZEMKY

Tabuľka č. 1

Pol. č.Dôvod zníženia cenyZrážka v %
1.Prístup po nespevnenej komunikácii10
2.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verený vodovod5
3.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu5
4.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť
ku zdroju je väčšia než 200 m
10
5.Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti (obchod s potravinami, zdravotné stredisko,
správne centrum) od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku alebo určenému
domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného domčeka väčšie než 1,5 km
(neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)
max. 5
6.Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 7
7.Orientácia pozemku na SV, S, SZ4
8.Sťažené zakladacie podmienky20)
- svahovitosť terénu4
- hladina spodnej vody5
- únosnosť základovej pôdy5
9.Obmedzenie užívania pozemku (napr. pozemok v ochrannom pásme, chránená
krajinná oblasť)
3
10.Ak ide o samostatné sídlo, ktoré je iba časťou obce (s ktorým nie je stavebne zrastené)15

Samostatné obce so spoločným národným výborom sa posudzujú každá samostatne.

Tabuľka č. 2

Pol. č.Dôvod zníženia cenyZrážka v %
1.Prístup po nespevnenej komunikácii7
2.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť
ku zdroju je väčšia než 200 m
5
3.Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 4
4.Orientácia pozemku na SV, S, SZ3
5.Sťažené zakladacie podmienky20)
- svahovitosť terénu3
- hladina spodnej vody3
6.Obmedzenie užívania pozemku (napr. pozemok v ochrannom pásme, chránená
krajinná oblasť)
3
7.Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy väčšia než 2,5 km3
8.Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia než 400 m24

Príloha č. 8

TRVALÉ PORASTY

Tabuľka č. 1

Ovocné stromy

Druh Tvar Cena za 1 kus poV ďalších rokoch
sa hodnota znižuje
ročne o Kčs
vysadení1. roku2. roku3. roku4. roku5. roku6. roku7. roku8. roku9. roku10. roku11. roku12. roku13. roku
v Kčs
Jablone, hrušky,
mišpule, dule
vysokokmenné62,-92,-113,-134,-155,-179,-203,-227,-251,-275,-299,-4,-
polokmenné a
štvrťkmenné
59,-79,-93,-107,-121,-137,-153,-169,-195,-4,-
zákrsok, kordón
a ďalšie
45,-55,-62,-69,-76,-84,-92,-4,-
Čerešne58,-88,-103,-118,-133,-148,-163,-178,-193,-208,-223,-5,-
Višne, jarabina57,-87,-102,-117,-132,-147,-162,-177,-6,-
Slivky, ringloty55,-75,-90,-105,-110,-125,-140,-155,-170,-4,-
Marhule60,-80,-95,-110,-125,-140,-165,-180,-9,-
Broskyne, mandle60,-80,-95,-110,-125,-140,-12,-
Jedlé gaštany,
vlašské orechy
80,-110,-120,-130,-140,-150,-160,-170,-180,-190,-200,-210,-220,-230,-3,-
Egreše, ríbezleker16,-16,-18,-21,-25,-2,-
stromček22,-24,-27,-31,-3,-
Lieska16,-21,-26,-31,-36,-1,-
Malinčiem29,-11,-13,-1,-
Ostružinam212,-14,-16,-2,-

Pri trvalých porastoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa cena určí podľa výšky ceny za porasty druhove najbližšie.

Cena sa znižuje až o 60 % pri stromoch neošetrovaných, neúmerne slabého rastu alebo poškodených.

Ak je porast plodný i v rokoch po dosiahnutí najnižšej zostatkovej ceny, platí táto cena bez časového obmedzenia i naďalej.

Tabuľka č. 2

Viničné porasty (vrátane zariadenia viníc)

Druh Tvar Cena za kus poV ďalších rokoch sa
hodnota znižuje ročne
o Kčs
vysadení1. roku2. roku3. roku4. roku5. roku 6. roku7. roku
v Kčs
Vinič štepenývedenie na hlavu17,-22,-25,-29,-33,-37,-41,-45,-2,-
vedenie stredné a vysoké22,-29,-35,-42,-49,-56,-63,-70,-3,-
Vinič pravokorennývedenie na hlavu15,-20,-23,-27,-31,-35,-39,-43,-2,-
vedenie stredné a vysoké20,- 27,-33,-40,-47,-54,-61,-68,-3,-

Tabuľka č. 3

Chmeľové porasty a zariadenia chmeľnic

Cena v Kčs za 1 m2
chmeľový porastzariadenia chmeľnícspolu
Novozaložená chmeľnica (novovysadený porast a
nové zariadenia z drevených stĺpov a drôtov)
2,204,506,70
Zrážka za každý rok veku chmeľnice0,088 0,2250,313

Tabuľka č. 4

Lesné porasty

Vek porastov21)
(rokov)
Cena za 1 m2 lesného porastu v Kčs
bonitný stupeň21)
123456789
1-201,701,501,301,201,101,000,800,700,60
21-402,502,302,001,801,601,401,201,000,80
41-603,002,702,402,101,801,601,301,100,80
61-803,403,002,702,402,101,801,501,200,90
81-1003,603,302,902,602,201,901,601,200,90
nad 10003,803,403,002,602,302,001,601,300,90

Údaje tabuľky platia pre porasty s prevažne ihličnatými drevinami; ak prevládajú v poraste listnaté dreviny, znížia sa hodnoty o 10 %.

Cena uvedená v tabuľke platí pre plné zakmenenie;21) pri nižšom zakmenení sa cena zníži v pomere ku skutočnému zakmeneniu.

Bonity porastov sa určia podľa prevládajúcej dreviny.

Tabuľka č. 5

Okrasné dreviny

Pol. č. Druh Cena za kus, pri živých plotoch za 1 m dĺžky
po
vysadení
do 5
rokov
do 10
rokov
do 15
rokov
do 20
rokov
do 25
rokov
do 30
rokov
do 35
rokov
nad 35
rokov
1.Listnaté stromy60,-90,-113,-138,-166,-199,-229,-252,-265,-
2.Listnaté stromy tvarové, previsnuté,
popínavé, farebné a iné vzácnejšie
110,-140,-163,-188,-216,-249,-279,-302,-315,-
3.Ihličnaté stromy66,-99,-124,-151,-181,-212,-244,-266,-281,-
4.Ihličnaté stromy tvarové, previsnuté,
popínavé, zakrslé, farebné a iné vzácnejšie
116,-149,-174,-201,-231,-262,-294,-316,-331,-
5.Kry38,-57,-71,-
6.Živé ploty49,-74,-93,-
7.Rastliny-pivonky, ruže, stálozelené, otáčavé,
clemantis
28,-35,-
8.Azalky, rhododendrony28,-35,-53,-66,-81,-

Cena sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách.

Najvyššie dosiahnuté ceny platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.

Poznámky pod čiarou

1) Úprava Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č.V-1/82 zo dňa 17. mája 1982 o cenách dojednávaných dohodou dodávateľa s odberateľom, reg. v čiastke 17/1982 Zb. (uverejnený v Cenovom vestníku čiastka 23/1982).
§ 8 vládneho nariadenia č. 46/1967 Zb. o vysporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.

2) Úprava č. V-1/82.
Vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 200/1956 Ú. l. o nájomnom z pozemkov, na ktorých sa ťažia piesky.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 160/1983 Zb.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb , pozemkov, porastov a práv k nim.

5) § 128 ods.1 Občianskeho zákonníka.

6) ČSN 73 4055 „Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov".

7) § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8) § 59 zákona č.41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

9) § 63 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.
§ 3 a 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 177/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 41/1964 Zb.

10) § 47 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

11) § 49, a 50 vyhlášky č. 83/1976 Zb.

12) § 6 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č.85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

13) Príloha vyhlášky Ministerstva financií č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku.

14) Zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby.
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.

15) § 198 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

16) § 397 ods.3 Občianskeho zákonníka.
§ 40 zákona č. 122/1975 Zb.
§ 9 zákona č. 123/1975 Zb.

17) Príloha vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

18) Príloha č. 2 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákona č. 113/1979 Zb.

19) § 489a Občianskeho zákonníka.

20) Dňom vydania tejto vyhlášky strácajú účinnosť:
1. pre územie SSR výmer ČCÚ a SCÚ č. 664/23/336/14/76 o stanovení náhrady za dočasné užívanie pozemkov občanmi,
2. výmer SCÚ č. 150/82 o stanovení náhrady za dočasné užívanie pozemkov v správe štátnych lesov zamestnancami štátnych lesov,
3. pre územie SSR výmer ČCÚ a SCÚ č. 1145/637/81 o stanovení náhrady za dočasné užívanie pozemkov v správe Vojenských lesov a majetkov zamestnancami Vojenských lesov a majetkov.
4. pre územie SSR ods. 3 výmeru ČCÚ a SCÚ č. 952/465/77 o stanovení náhrady za dočasné užívanie pozemkov v správe ČSD zamestnancami ČSD.

20) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5 z 31. 3. 1982 (Spravodajca FMTIR č. 1-2/1982)

21) Hodnoty na bonitné stupne 2, 4, 6 a 8 sa odvodia interpoláciou. úUdaje o veku porastov, bonitnom stupni a o zakmenení sú uvedené v lesnom hospodárskom pláne.