Vyhláška č. 73/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

(v znení č. 149/1988 Zb.(nepriamo))

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do01.10.1988
Účinnosť od 01.10.1988 do01.10.1988

73

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 21. júna 1984

o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 172 ods. 1 a 6 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb., zákona č. 116/1983 Zb. a zákona č. 56/1984 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 108/1979 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 15/1982 Zb., č. 78/1982 Zb., č. 141/1983 Zb. a č. 144/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

25. V § 134 ods. 1 slová „ktorých odporučil národný výbor na štúdium" sa nahrádzajú slovami „v súlade s odporučením národného výboru".

27. V § 151 sa vypúšťa ustanovenie písmena e). Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená e) až n).

28. § 151 písm. h) znie:

h) u žiakov a študentov stredných škôl a osobitných odborných učilíšť a vysokých škôl škola, a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným v § 154 ods. 3 a § 155 ods. 2. V čase, keď žiaci a študenti s výnimkou účastníkov štúdia popri zamestnaní sú zamestnaní v organizácii, vedie záznamy táto organizácia a oznamuje ich na výzvu orgánu dôchodkového zabezpečenia až v prípadnom konaní o dávku dôchodkového zabezpečenia; obdobne na výzvu, ak ide o žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť, podáva hlásenie na účely dôchodkového zabezpečenia organizácia, ku ktorej je učilište organizačne pričlenené;".

29. V § 154 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová „a či pracujúci poberá osobitný príspevok baníkov;85).

30. § 154 ods. 3 znie:

(3) Ak ide o žiakov a študentov [§ 151 písm. h)], je povinnosť školy podľa odseku 1 splnená, pokiaľ v záznamoch školy sú obsiahnuté údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d), prípadne písm. g) a ďalej začiatok a koniec štúdia; ak bolo štúdium prerušené, predčasne skončené alebo sa v ňom opäť pokračovalo, aj tieto údaje.".

31. V § 154 ods. 4 slová „[§ 151 písm. m)]" sa nahrádzajú slovami „[§ 151 písm. l)]".

32. V § 155 ods. 2 slová „[§ 151 písm. ch)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 151 písm. h)]“.


Čl. II

(1) Pre žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť, s ktorými bola uzavretá učebná zmluva pred 1. septembrom 1984,87) a pre pracujúcich, ktorí sa pred týmto dátumom pripravovali v učebnom pomere, platí, pokiaľ ide o zápočet učebného pomeru ako doby zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie a o zápočet hrubých zárobkov dosiahnutých zo zamestnania v učebnom pomere, doterajšie predpisy. To isté platí, pokiaľ ide o vylúčenie doby učebného pomeru z obdobia, z ktorého sa vypočítava priemerný mesačný zárobok.

(2) Povinnosti viesť záznamy a podávať hlásenia na účely sociálneho zabezpečenia má u žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť, s ktorými bola uzavretá učebná zmluva pred 1. septembrom 1984, organizácia, ktorá so žiakom dojednala učebný pomer; ak výchovu tohto žiaka zabezpečuje iná organizácia,52) je táto organizácia povinná oznámiť všetky potrebné údaje organizácii, s ktorou je tento žiak v učebnom pomere.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Minister:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

6) § 142 Zákonníka práce.

19) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.

20) § 232 Zákonníka práce.

52) § 229 ods. 2 Zákonníka práce.

84) § 142 ods. 2 Zákonníka práce.

85) § 10 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky č. 21/1982 Zb. a vyhlášky č. 145/1982 Zb.

86) Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 93/1979 Zb. o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov.

87) Účinnosť zákona č. 29/1984 Zb.