Redakčné oznámenie č. 62/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 12/1984
Platnosť od 29.06.1984 do31.12.1984

62

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 90/1983 Zb., ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania, v slovenskom vydaní

V oddiele C - Študijné odbory a zamerania študijných odborov - má študijný odbor 64-46-4 Kozmetička správne znieť:

„64-46-4 Kozmetička 12 - 15 6 - 10 Pri práci so zákazníkom 4-6 učňov na 1 majstra odbornej výchovy.“.

Redakcia