112

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 15. novembra 1984

o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 57/1984 Zb., podľa § 142a zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 89/1968 Zb., zákona č. 121/1975 Zb. a zákona č. 57/1984 Zb., podľa § 168 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. a zákona č. 56/1984 Zb. a podľa § 21 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.:


§ 1

Prídavky na deti patriace podľa predpisov o nemocenskom zabezpečení1) sú mesačne

na jedno dieťa200 Kčs
na dve deti650 Kčs
na tri deti1210 Kčs
na štyri deti1720 Kčs
a zvyšujú sa na každé ďalšie dieťa o 350 Kčs mesačne.

§ 2

Výchovné k dôchodkom patriace podľa predpisov o sociálnom zabezpečení2) je mesačne

na jedno dieťa Kčsna dve deti Kčsna tri deti Kčs na štyri detiKčs
k dôchodku invalidnému 2506501210 1720
inému 2006501210 1720

a zvyšuje sa na každé ďalšie dieťa o 350 Kčs mesačne.


§ 5

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 68/1980 Zb., ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti;

2. § 1 a 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 9/1982 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb.§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl a § 33 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb.§ 34 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 99/1972 Zb. a zákona č. 121/1975 Zb.

2) § 46 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.

3) § 6 ods. 1 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti.

4) § 9 zákona č. 50/1973 Zb.