Vyhláška č. 86/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

Čiastka 16/1984
Platnosť od 16.08.1984 do31.12.1992
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Na zrážku dane zo mzdy sa ustanovenia tejto vyhlášky použijú po prvý raz, začínajúc mzdovým obdobím po 1. septembri 1984 a na vyrubenie dane z príjmov obyvateľstva po prvý raz za rok 1984. Na daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti sa ustanovenia tejto vyhlášky ...

86

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 3. augusta 1984

o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

Federálne ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní s Ústrednou radou odborov podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení článku I zákona č. 71/1957 Zb., § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a § 26 ods. 2 písm. a) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva:


Čl. I

(1) Plnoleté dieťa až do dovŕšenia veku 26 rokov sa uznáva za vyživovanú osobu na účely dane zo mzdy, dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a dane z príjmov obyvateľstva bez ohľadu na výšku vlastného príjmu pri splnení ostatných podmienok ustanovených pre jeho uznanie,1) ak nepoberá invalidný dôchodok a

a) sústavne sa pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom alebo

b) sa nemôže pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo

c) pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sústavne sa pripravovať na budúce povolanie alebo je schopné sa naň pripravovať len za mimoriadnych podmienok alebo

d) pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav je neschopné vykonávať sústavné zamestnanie alebo by vykonávanie takého zamestnania vážne zhoršilo jeho zdravotný stav.

(2) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa považuje

a) štúdium na stredných a vysokých školách2) s výnimkou štúdia popri zamestnaní (večerného, diaľkového, externého a pod.), kombinovaného štúdia a štúdia po dobu výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo za trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl a zborov,

b) odborná príprava v osobitných odborných učilištiach,

c) príprava na výkon povolania zaškolením,3)

d) príprava na pracovné uplatnenie vo výcvikových zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou4) a v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

(3) Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie podľa predchádzajúceho odseku písm. a) a b) sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka školy. Ak žiak alebo študent začal plniť študijné povinnosti pred týmto dňom, začína sa jeho sústavná príprava na budúce povolanie začínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom začal tieto povinnosti plniť.

(4) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie sa považuje aj

a) doba od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku nasledujúceho školského roka, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu,

b) doba školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia,5) pokiaľ dieťa nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,

c) doba po skončení posledného ročníka školy do vykonania ustanovenej záverečnej skúšky, najdlhšie však do konca nasledujúceho školského roka, pokiaľ dieťa pred uplynutím tejto doby nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,

d) iné štúdium alebo výučba, ak je svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia ministerstva školstva republiky postavené na roveň štúdiu na školách uvedených v odseku 2 písm. a).

Čl. II

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb. sa mení takto:

1. § 6 ods. 7 až 9 znie:

(7) Pracovné príjmy žiakov a študujúcich, ktorí sa sústavne pripravujú na budúce povolanie formou denného štúdia, sa zdaňujú, pokiaľ nejde o príjmy z pracovného pomeru na neurčitý čas alebo o príjmy žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť z praktického vyučovania v období odborného rozvoja, paušálnou sadzbou dane vo výške 5 %.

(8) Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na žiakov a študujúcich v dobe pred začatím školského roka prvého ročníka školy a po dobu od skončenia štúdia do konca školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia, pokiaľ sa táto doba považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie.6)

(9) Žiaci a študujúci preukážu platiteľovi skutočnosti o štúdiu uvedené v odsekoch 7 a 8 predložením preukazu o štúdiu (výkaz o štúdiu, potvrdenie školy) alebo preukazu o skončení štúdia (vysvedčenie a pod.). Platiteľ prihliadne na preukaz pri zrážke dane začínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom bude predložený, a poznamená potrebné dáta (dátum vydania a číslo preukazu, názov školy, ročník štúdia a pod.) na mzdovom liste alebo zozname podľa § 14 ods. 3. U študujúcich, ktorí bezprostredne pred prijatím na denné štúdium na vysokej škole, neštudovali formou denného štúdia na škole nižšieho alebo rovnakého stupňa, platiteľ k predloženému preukazu (potvrdeniu školy s uvedením, od kedy študent začal plniť študijné povinnosti) prihliadne so spätnou platnosťou už pred začiatkom školského roka prvého ročníka školy, začínajúc mesiacom, v ktorom študent začal plniť študijné povinnosti. Predpokladom je, že preukaz bude predložený do konca septembra toho istého kalendárneho roka.“.

2. § 17 ods. 2 znie:

(2) U plnoletých detí platí potvrdenie vydané školou podľa § 16 č. 2 ešte po dobu školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia, ak sú pre ich uznanie za vyživované osoby splnené ustanovené podmienky.“.


Čl. III

Vyhláška Ministerstva financií č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášky č. 151/1980 Zb. a vyhlášky č. 14/1982 Zb. sa mení takto:

§ 9 ods. 5 a 6 znie:

(5) O uznaní osôb daňovníkom za vyživované rozhoduje stav 31. decembra roka, za ktorý sa daň vypočítava.

(6) Nárok na zľavu z dôvodu vyživovania osôb uplatní a preukáže daňovník obdobným spôsobom ako pri dani zo mzdy7) do 31. januára po uplynutí roka, za ktorý sa daň vypočítava.“.


Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984. Na zrážku dane zo mzdy sa ustanovenia tejto vyhlášky použijú po prvý raz, začínajúc mzdovým obdobím po 1. septembri 1984 a na vyrubenie dane z príjmov obyvateľstva po prvý raz za rok 1984. Na daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti sa ustanovenia tejto vyhlášky použijú po prvý raz na výpočet dane za rok 1985.


Minister:

Lér v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb.
§ 9 vyhlášky č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášky č. 151/1980 Zb. a vyhlášky č. 14/1982 Zb.
Odsek 29 až 31 vyhlášky č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení vyhlášky č. 152/1980 Zb. a vyhlášky č. 14/1982 Zb.

2) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl. Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.

3) § 142 ods. 2 Zákonníka práce.

4) § 130 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 73/1984 Zb.

5) § 17 ods. 3 vyhlášky č. 161/1976 Zb.

6) Pozri čl. I ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b).

7) § 16 vyhlášky č. 161/1976 Zb.