Vyhláška č. 74/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.08.1994
Účinnosť od 01.09.1984 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

74

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 21. júna 1984,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík a s Ústrednou radou odborov podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


Čl.I

Vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 76/1970 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 80/1982 Zb. a č. 153/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 4 písm. e) znie:

e) sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie (§ 19),“.

2. § 2 ods. 5 sa dopĺňa ustanovením písmena f), ktoré znie:

f) na uzavretie dohody o pracovných podmienkach, ak ide o požívateľa starobného dôchodku.“.

3. V § 3 sa vypúšťa odsek 4. Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

4. V § 15a sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a ustanovenie sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak začne študent alebo žiak, ktorý je členom družstva, po dobu školských prázdnin alebo po ich časť pracovať v družstve, poskytuje sa pri pracovnej neschopnosti (karanténe) nemocenské z tejto činnosti najdlhšie do konca školských prázdnin; po skončení školských prázdnin sa poskytuje, len pokiaľ pracovná neschopnosť (karanténa) bráni aj v štúdiu, v nástupe do zamestnania alebo vo výkone práce v družstve po skončení štúdia.“

5. § 19 a 20 znie:

㤠19

Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie

(1) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie po skončení povinnej školskej dochádzky sa považuje

a) štúdium na stredných a vysokých školách19) s výnimkou štúdia popri zamestnaní (večerného, diaľkového, externého, a pod.), kombinovaného štúdia a štúdia po dobu výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo za trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl a zborov.

b) odborná príprava v osobitných odborných učilištiach,

c) príprava na výkon povolania zaškolením,20)

d) príprava na pracovné uplatnenie vo výcvikových zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou21) a v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

(2) Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie podľa predchádzajúceho odseku písm. a) a b) sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka školy. Ak žiak (študent) začal plniť študijné povinnosti pred týmto dňom, začína sa jeho sústavná príprava na budúce povolanie dňom, keď začal tieto povinnosti plniť.

(3) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie po skončení povinnej školskej dochádzky sa považuje aj

a) doba od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku nasledujúceho školského roka, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu,

b) doba školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia, pokiaľ dieťa nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,

c) doba po skončení posledného ročníka školy do vykonania ustanovenej záverečnej skúšky, najdlhšie však do konca nasledujúceho školského roka, pokiaľ dieťa pred uplynutím tejto doby nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,

d) iné štúdium alebo výučba, ak je svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva republiky postavené na roveň štúdiu na školách uvedených v odseku 1 písm. a).

§ 20

Povinná školská dochádzka

Za povinnú školskú dochádzku sa považuje aj obdobie školských prázdnin nadväzujúcich na skončenie obdobia školského vyučovania školského roka, v ktorom dieťa dovŕši posledný rok povinnej školskej dochádzky, pokiaľ v tomto čase nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.“.

6. V § 22 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a doba, po ktorú členka družstva nepracovala z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.“.

7. Nadpis pod § 23 sa vypúšťa.

8. V § 23 ods. 2 sa za slová „vstúpil do družstva“ vkladajú slová „alebo vystúpil z družstva“.

9. § 23 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ako odpracované dni sa posudzujú aj dni po skončení členstva v inom družstve, ak medziobdobie, keď družstevník v družstve nepracoval, nie je dlhšie ako 15 kalendárnych dní; to platí obdobne pre dni od skončenia zamestnania, prípadne inej činnosti, ktorá bola dôvodom pre poskytovanie prídavkov na deti, alebo od skončenia výplaty dôchodku, ku ktorému sa poskytovalo výchovné.

(4) V mesiaci, v ktorom družstevník vstúpil do družstva alebo z neho vystúpil a v ktorom splnil podmienku pracovného úväzku a odpracovaných dní (včítane dní podľa predchádzajúcich odsekov), prídavky na deti patria, aj keď zabezpečenie družstevníka netrvalo celý mesiac.“.

10. § 24 znie:

㤠24

(1) Ak družstevník poberal na dieťa prídavky, ktoré sa mali poskytovať z inej sústavy zabezpečenia, zastaví sa ich poskytovanie začínajúc mesiacom, v ktorom sa to zistilo. Prídavky na deti za predchádzajúcu dobu sa nepovažujú za preplatok pokiaľ nepresahovali výšku, v ktorej by za túto dobu inak patrili, a pokiaľ ju presahovali, považuje sa za preplatok len suma prevyšujúca správnu výšku prídavkov na deti; podmienkou však je, že na to isté dieťa sa prídavky poskytli len raz a že splnili svoj účel, na ktorý sú určené.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí obdobne, ak sa na dieťa poskytovali prídavky na deti zo zabezpečenia iného družstevníka alebo ak sa poskytovali prídavky, hoci patrilo výchovné.“.

11. V § 34 písm. a) sa slová „do učebného pomeru alebo“ nahrádzajú slovami „na strednú školu alebo na osobitné odborné učilište, alebo“.

12. § 36a sa označuje ako § 37.

13. § 38 znie:

㤠38

Ak sa jednorazová dávka (podpora pri narodení dieťaťa, pohrebné) poskytla zo zabezpečenia (poistenia) iného ako oprávneného družstevníka, nepovažuje sa za preplatok, pokiaľ nepresahovala výšku, v ktorej by inak patrila; podmienkou však je, že sa vyplatila len raz a že splnila svoj účel, na ktorý je určená.".

14. § 83 a 89 sa vypúšťajú.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Minister:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

19) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.

20) § 142 ods. 2 Zákonníka práce.

21) § 130 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.