96

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 27. augusta 1984

o prijímaní na štúdium na stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 19 ods. 5 písm. a) zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 24 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení vyhlásenom pod č. 50/1984 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA DENNÉ ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Do prvého ročníka denného štúdia na stredných školách sa podľa svojich schopností, vedomostí, záujmov a zdravotného stavu a v súlade s potrebami socialistickej spoločnosti prijímajú žiaci a ďalší uchádzači (ďalej len „žiaci“),1) ktorí

a) do začiatku nasledujúceho školského roku úspešne skončia základnú školu, ak nejde o žiakov podľa odseku 2,

b) do konca kalendárneho roku, v ktorom začnú študovať, nedosiahnu osemnásty rok veku; na študijný odbor „spev“ a študijný odbor „hudba“ na konzervatóriu sa môžu prijímať aj starší žiaci.

(2) Žiaci, ktorí skončili vzdelávanie v základnej škole v nižšom ako ôsmom ročníku alebo ôsmy ročník neskončili úspešne a nepokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, sa prijímajú na stredné odborné učilište na učebné odbory s osobitne upravenými učebnými plánmi.2)

Prihlášky na štúdium

§ 2

(1) Žiaci podávajú prihlášku na štúdium na strednej škole na predpísanom tlačive. K prihláške maloletého žiaka je povinný vyjadriť sa jeho zákonný zástupca, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy (ďalej len „zákonný zástupca“).3)

(2) Žiaci základnej školy podávajú prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevujú; žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia Československej socialistickej republiky, riaditeľovi základnej školy v Československej socialistickej republike, v stave ktorej sú vedení. Uchádzači, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“), podávajú prihlášku organizácii, s ktorou sú v pracovnom pomere (ďalej len „organizácia“), a uchádzači, ktorí nie sú v pracovnom pomere, podávajú prihlášku okresnému národnému výboru podľa miesta trvalého bydliska. Prihlášky sa podávajú

a) po začatí náboru jednotlivými organizáciami v termínoch určených ročným vykonávacím plánom kvalifikovaných pracovníkov na učebné odbory na stredných odborných učilištiach, ktoré sú zvýhodnené podľa osobitných predpisov,4)

b) do 15. januára na študijné odbory na stredných školách,

c) do 15. februára na učebné odbory na stredných odborných učilištiach, okrem učebných odborov uvedených v písmene a).

(3) Na prihláške uvedú žiaci strednú školu vrátane študijného či učebného odboru, pri stredných odborných učilištiach aj organizáciu, pre ktorú sa chcú pripravovať; na prihláške môžu žiaci uviesť aj ďalšiu strednú školu (študijný alebo učebný odbor, organizáciu, pre ktorú sa chcú pripravovať), na ktorú by v prípade neprijatia na školu, na ktorú sa hlásia, mohli žiadať postúpiť prihlášku podľa § 9 ods. 3. Žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu, kde sa vyžadujú špeciálne schopnosti (§ 6 ods. 1 a 3), uvedú na druhom mieste strednú školu, kde sa tieto schopnosti nevyžadujú.

(4) Žiak pripojí k prihláške doklady svedčiace o jeho schopnostiach, vedomostiach a záujmoch (napr. potvrdenie o účasti a umiestnení v olympiádach, športových a umeleckých súťažiach alebo technických súťažiach vyhlasovaných Pionierskou organizáciou Socialistického zväzu mládeže, prípadne doklady o autorstve objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru prijatého podľa osobitných predpisov).

(5) Žiak, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, pripojí aj rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia príslušného okresného národného výboru vrátane vyjadrenia, či zvolený študijný alebo učebný odbor je pre uchádzača vhodný.

§ 3

(1) Riaditeľ základnej školy (u uchádzačov, ktorí sú v pracovnom pomere, organizácia a u uchádzačov, ktorí nie sú v pracovnom pomere, okresný národný výbor) zabezpečí vypracovanie osobnej charakteristiky žiaka. Osobná charakteristika žiaka obsahuje údaje o schopnostiach, vedomostiach a záujmoch žiaka vo vzťahu k zvolenému študijnému alebo učebnému odboru, údaje o jeho charakterových vlastnostiach a vyjadrenie, či škola alebo organizácia, prípadne národný výbor žiaka na štúdium odporúča. S osobnou charakteristikou oboznámi škola, organizácia alebo národný výbor žiaka, ak je maloletý, jeho zákonného zástupcu, ktorí môžu k osobnej charakteristike pripojiť svoje vyjadrenie.

(2) Riaditeľ základnej školy, organizácia alebo okresný národný výbor zabezpečí riadne vyplnenie prihlášky a jej doplnenie vyjadrením príslušného lekára o zdravotnom stave uchádzača a jeho zdravotnej spôsobilosti na príslušné štúdium a na vykonávanie zvoleného povolania; k prihláške pripojí osobnú charakteristiku žiaka a ostatné doklady podľa § 2 ods. 4 a 5 a takto doloženú prihlášku pošle

a) do pätnástich dní po tom, čo ju dostane, príslušnému strednému odbornému učilišťu, ak ide o učebné odbory na stredných odborných učilištiach, ktoré sú zvýhodnené podľa osobitných predpisov,4)

b) do 10. februára príslušnej strednej škole, ak ide o študijné odbory na gymnáziách a stredných odborných školách a o študijné odbory na stredných odborných učilištiach,

c) do konca februára príslušnému strednému odbornému učilišťu, ak ide o učebné odbory na stredných odborných učilištiach, okrem učebných odborov uvedených v písmene a).

§ 4

(1) Riaditeľ stredného odborného učilišťa uvedeného v § 3 ods. 2 neodkladne pošle prihlášky uchádzačov o štúdium na strednom odbornom učilišti organizáciám, pre ktoré sa majú žiaci pripravovať, na vyjadrenie.

(2) Organizácia, pre ktorú sa má žiak pripravovať, pripojí k prihláške svoje vyjadrenie;5) vo svojom vyjadrení organizácia najmä posúdi vhodnosť prijatia žiaka na zvolený študijný alebo učebný odbor a jeho uplatnenie v organizácii po skončení štúdia.

(3) Organizácia je povinná zaslať prihlášku späť riaditeľovi stredného odborného učilišťa so svojím vyjadrením

a) do ôsmich dní po tom, čo ju dostane, ak ide o prihlášky uvedené v § 3 ods. 2 písm. a),

b) do 7. marca, ak ide o prihlášky uvedené v § 3 ods. 2 písm. b),

c) do 15. apríla, ak ide o prihlášky uvedené v § 3 ods. 2 písm. c).

Rozhodovanie o prijatí

§ 5

(1) Riaditeľ strednej školy postupuje pri rozhodovaní o prijatí žiaka na strednú školu podľa základných podmienok na prijatie uvedených v § 1 ods. 1; vychádza pritom z rozhodujúcich podkladov.5)

(2) Žiaci, ktorí podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru sú občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou,6) a žiaci, ktorí sú autormi objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru podľa osobitných predpisov,7) sa prijímajú prednostne pred žiakmi, ktorí rovnocenne vyhovujú prijímacím podmienkam.

§ 6

(1) Schopnosti a vedomosti žiakov, ktorí sa hlásia na štúdium v študijných odboroch na stredných školách, sa overujú prijímacou skúškou. Ak zvolený študijný odbor vyžaduje špeciálne schopnosti, je súčasťou prijímacej skúšky aj overenie požadovaných špeciálnych schopností (ďalej len „talentová skúška“).

(2) Talentovú skúšku konajú žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium na gymnáziu so zameraním na matematiku alebo so zameraním na telesnú výchovu, na štúdium na športovej škole, na strednej umeleckopriemyselnej škole, na strednej odbornej škole výtvarnej alebo na výtvarných a výtvarno - technických odboroch na stredných odborných školách, na strednej pedagogickej škole, na strednej zdravotníckej škole na študijných odboroch „zubný laborant“ a „rehabilitačný pracovník“, na konzervatóriu a na strednej odbornej ladičskej škole pre zrakovo postihnutú mládež.

(3) Na gymnáziu so zameraním na matematiku sa talentová skúška koná len vtedy, ak počet prihlásených žiakov je vyšší ako plánom určený počet na prijatie.

(4) Žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium v učebných odboroch, prijímaciu skúšku nekonajú.

§ 7

(1) Riaditeľ strednej školy odpustí prijímaciu skúšku žiakom, ktorí

a) mali v posledných štyroch ročníkoch základnej školy na polroku i na konci školského roku z povinných vyučovacích predmetov známku výborný alebo

b) umiestili sa v okresných kolách olympiád vyhlasovaných Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), prípadne Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky na prvých troch miestach a mali na polroku i na konci školského roku v posledných štyroch ročníkoch základnej školy priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov nie horší ako 1,50 alebo

c) ako členovia strediska vrcholového športu mládeže alebo ako športovci v čase dochádzky do základnej školy získali 1. až 3. miesto v individuálnych alebo kolektívnych športoch v národných a celoštátnych majstrovských alebo medzištátnych športových súťažiach a mali na polroku i na konci školského roku v posledných štyroch ročníkoch základnej školy priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov nie horší ako 1,50 alebo

d) sú autormi objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru podľa osobitných predpisov.7)

(2) Prijímacia skúška sa odpustí iba vtedy, ak

a) počet žiakov vyhovujúcich podmienkam uvedeným v odseku 1 nie je vyšší ako plánovaný počet žiakov, ktorých možno na príslušný študijný odbor, prípadne zameranie študijného odboru prijať,

b) zameranie olympiády, súťaže, objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru zodpovedá zvolenému odboru štúdia,

c) dôvod na odpustenie prijímacej skúšky doloží žiak dokladom spravidla súčasne s prihláškou, najneskoršie však jeden deň pred konaním skúšky.

§ 8

(1) Žiaci konajú prijímaciu skúšku na strednej škole v čase od 1. do 5. apríla.

(2) Prijímacie skúšky sú písomné, anonymné; ich obsah a rozsah určuje ministerstvo školstva. Žiak, ktorý na prijímacej skúške neprospel, môže konať ústnu opravnú skúšku. Opravné skúšky sa konajú v termínoch uvedených v odseku 1. Opravnú skúšku povolí riaditeľ strednej školy, ak uchádzač z niektorého predmetu písomných prijímacích skúšok, prípadne z obidvoch predmetov neprospel, a to len vtedy, ak je hodnotenie prijímacích skúšok najmenej o dva klasifikačné stupne horšie ako hodnotenie uchádzača z predmetu skúšky v prvom polroku ôsmeho ročníka základnej školy.

(3) Talentové skúšky na študijné odbory uvedené v § 6 ods. 2 sa konajú v čase od 8. do 15. marca; sú anonymné v študijných odboroch určených ministerstvom školstva, a ak ide o zdravotnícke študijné odbory, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Žiakom, ktorí pre riadne doložené vážne dôvody (najmä zdravotné alebo pre plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky) nemôžu prísť na prijímaciu alebo talentovú skúšku v určenom termíne, povolí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási, po prerokovaní s krajským národným výborom, ktorý školu odborne vedie, skúšku v náhradnom termíne. Skúšku v náhradnom termíne konajú aj žiaci, ktorí po neprijatí na učebný odbor požiadajú o postúpenie prihlášky na voľné miesta na študijných odboroch. Náhradný termín prijímacej skúšky, strednú školu, kde sa bude skúška konať, a obsah skúšky určí krajský národný výbor, ktorý školu odborne vedie.

§ 9

(1) Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí žiaka na štúdium v študijnom odbore na strednej škole do ôsmich dní od termínu určeného na konanie prijímacej skúšky; o prijatí žiaka na učebný odbor v čase od 3. do 7. mája, a ak ide o učebné odbory, ktoré sú zvýhodnené podľa osobitných predpisov,4) do ôsmich dní po doručení prihlášky od organizácie (§ 4 ods. 3). Svoje rozhodnutie riaditeľ strednej školy neodkladne oznámi žiakovi, ak je maloletý, jeho zákonnému zástupcovi, a upovedomí o svojom rozhodnutí okresný národný výbor príslušný podľa sídla základnej školy, ktorú žiak navštevuje, alebo podľa sídla organizácie, s ktorou je v pracovnom pomere, alebo okresný národný výbor, ktorý odporučil uchádzača, ktorý nie je v pracovnom pomere. Riaditeľ stredného odborného učilišťa upovedomí o svojom rozhodnutí aj organizáciu, pre ktorú sa má žiak pripravovať.

(2) Proti rozhodnutiu môže žiak podať do ôsmich dní prostredníctvom riaditeľa strednej školy odvolanie na krajský národný výbor, ktorý strednú školu odborne vedie; riaditeľ strednej školy nemôže o odvolaní sám rozhodnúť.8)

(3) Žiak, ktorý nebol prijatý na zvolenú strednú školu a nepodal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, môže požiadať v termíne určenom na podanie odvolania o postúpenie prihlášky na dosiaľ voľné miesto v študijnom alebo učebnom odbore. Ak žiak požiada o postúpenie prihlášky na dosiaľ voľné miesto v študijnom odbore, pošle riaditeľ strednej školy neodkladne prihlášku so všetkým spisovým materiálom krajskému národnému výboru príslušnému podľa sídla strednej školy, na ktorú sa žiak pôvodne hlásil. Ak žiak požiada o postúpenie prihlášky na strednú školu v inom kraji, postúpi krajský národný výbor prihlášku so všetkým spisovým materiálom krajskému národnému výboru, ktorý tamojšiu strednú školu odborne vedie. Ak žiak požiada o postúpenie prihlášky do učebného odboru, pošle riaditeľ strednej školy ihneď prihlášku so všetkým spisovým materiálom na zvolené stredné odborné učilište, ktoré zabezpečí vyjadrenie organizácie, pre ktorú sa má žiak pripravovať.

(4) O postúpení prihlášky podľa odseku 3 riaditeľ strednej školy súčasne informuje okresný národný výbor podľa sídla základnej školy, ktorú žiak navštevuje, alebo podľa sídla organizácie, s ktorou je uchádzač v pracovnom pomere, alebo okresný národný výbor u uchádzača, ktorý nie je v pracovnom pomere a ktorého na štúdium odporučil. Pri učebných odboroch riaditeľ strednej školy informuje aj krajský národný výbor príslušný podľa sídla strednej školy, ktorá žiaka neprijala.

(5) Ak sa žiak proti rozhodnutiu o neprijatí neodvolá a ani nepožiada o postúpenie prihlášky, pošle riaditeľ strednej školy prihlášku so všetkým spisovým materiálom krajskému národnému výboru príslušnému podľa trvalého bydliska žiaka.

Osobitné ustanovenia o prijímaní žiakov na stredné školy

§ 10

(1) Krajský národný výbor zabezpečuje prijímacie konanie na stredné školy a vedie prehľad voľných miest na stredných školách. Žiakom, ktorí si nevybrali nijakú strednú školu, ponúkne krajský národný výbor štúdium v rámci voľných miest na stredných školách.

(2) Krajský národný výbor určuje stredné školy, v ktorých sa bude zabezpečovať dokončenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium na strednej škole, na ktorú sa prihlásili, alebo prihlášku na štúdium na strednej škole nepodali, ani si nevybrali nijakú strednú školu, ktorú im ponúkol v rámci voľných miest na stredných školách.9)

§ 11

(1) Riaditeľ určenej strednej školy (§ 10 ods. 2) začne konanie o prijímaní žiakov uvedených v § 10 ods. 2 na vlastný podnet.10)

(2) Pri rozhodovaní o prijatí žiaka platia ustanovenia § 1, § 3 ods. 1, § 5, 6, 7, § 8 ods. 2 a 4 a § 9 ods. 1 a 2. Novú prijímaciu skúšku nekonajú žiaci, ktorí prijímaciu skúšku už konali.

DRUHÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ A NA KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

§ 12

(1) Do prvého ročníka štúdia popri zamestnaní a na kombinované štúdium sa prijímajú podľa schopností, vedomostí, záujmov a zdravotného stavu a v súlade s potrebami socialistickej spoločnosti1) uchádzači, ktorí

a) úspešne skončili ôsmy ročník základnej školy alebo získali základné vzdelanie,

b) v roku začatia štúdia dosiahnu vek aspoň osemnástich rokov,

c) v čase začatia štúdia na strednej škole sú v pracovnom pomere v odbore zodpovedajúcom zvolenému študijnému alebo učebnému odboru,

d) do začatia štúdia úspešne vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku a hlásia sa na študijné odbory na stredných odborných učilištiach určené pre absolventov učebných odborov;11) podmienky určené pod písmenami b) a c) sa na týchto uchádzačov nevzťahujú.

(2) Ženy, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou a invalidní dôchodcovia môžu byť prijatí na štúdium na stredných školách bez toho, aby boli v pracovnom pomere.

§ 13

Uchádzači o štúdium podávajú prihlášky na štúdium do 1. februára organizácii a uchádzači, ktorí nie sú v pracovnom pomere, okresnému národnému výboru príslušnému podľa bydliska uchádzača. Žiaci učebných odborov stredných odborných učilíšť, ktorí sa hlásia na zodpovedajúce študijné odbory na stredných odborných učilištiach určené pre absolventov učebných odborov, podávajú prihlášky prostredníctvom riaditeľa stredného odborného učilišťa. Organizácia (okresný národný výbor) pošle prihlášku do 15. apríla riaditeľovi zvolenej strednej školy.

§ 14

(1) Uchádzači o štúdium konajú prijímaciu skúšku v čase od 10. do 31. mája, prípadne v náhradnom termíne v poslednom týždni augusta; presný termín a obsah skúšky určí krajský národný výbor, ktorý školu odborne vedie.

(2) Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí žiaka na študijný odbor do ôsmich dní od termínu určeného na konanie prijímacej skúšky; o prijatí žiaka na učebný odbor rozhodne riaditeľ stredného odborného učilišťa v poslednom úplnom týždni júna.

(3) Na štúdium môže byť prijatý aj uchádzač, ktorého organizácia (okresný národný výbor) na štúdium neodporučila.

TRETIA ČASŤ

PRIJÍMANIE DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV STREDNÝCH ŠKÔL

§ 15

(1) Do vyšších ročníkov stredných škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy a ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov strednej školy.

(2) Povoľuje sa prijatie najviac do tretieho ročníka strednej školy.

(3) Termíny a obsah prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

§ 16

(1) Na študijné odbory pomaturitného štúdia, v ktorom sa získava nová odborná kvalifikácia, určené osobitnými predpismi12) sa prijímajú uchádzači na získanie odbornej kvalifikácie štúdiom v inom študijnom odbore, ako v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

(2) Na pomaturitné štúdium podľa odseku 1 sa prijímajú uchádzači podľa svojich schopností, vedomostí, záujmov a zdravotného stavu a v súlade s potrebami socialistickej spoločnosti.1)

(3) Na denné pomaturitné štúdium sa prijímajú žiaci strednej školy, ktorí do začiatku nasledujúceho školského roku získajú úplné stredné vzdelanie.

(4) Na pomaturitné štúdium popri zamestnaní sa prijímajú uchádzači, ktorí získali úplné stredné vzdelanie a sú v pracovnom pomere. U žien, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa, u občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a u invalidných dôchodcov sa pracovný pomer nevyžaduje.

(5) Na pomaturitné štúdium, v ktorom si študujúci dopĺňajú a prehlbujú dosiahnuté vzdelanie, zdokonaľujú sa na kvalifikovaný výkon povolania alebo sa špecializujú na konkrétne činnosti, sa prijímacie konanie nerobí.

§ 17

(1) Žiaci strednej školy podávajú prihlášky na denné pomaturitné štúdium do 10. mája riaditeľovi strednej školy, v ktorej končia štúdium; riaditeľ tejto školy pošle prihlášku do 20. mája riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Absolventi stredných škôl, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokých školách, požiadajú dekanát príslušnej fakulty o postúpenie prihlášky na štúdium. Dekanát pošle prihlášku a súvisiace doklady riaditeľovi strednej školy do 15. augusta.

(2) Uchádzači o pomaturitné štúdium popri zamestnaní podávajú prihlášky na štúdium do 1. februára organizácii a uchádzači, ktorí nie sú v pracovnom pomere, okresnému národnému výboru príslušnému podľa trvalého bydliska uchádzača. Organizácia (okresný národný výbor) pošle prihlášku do 15. apríla riaditeľovi zvolenej strednej školy.

§ 18

(1) Schopnosti a vedomosti žiakov stredných škôl a ostatných uchádzačov sa overujú prijímacím pohovorom. Ak zvolený študijný odbor vyžaduje špeciálne schopnosti, je súčasťou tohto pohovoru aj ich overenie.

(2) Prijímacie pohovory sa konajú koncom júna; prijímacie pohovory absolventov stredných škôl, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole a ktorí požiadali dekanát príslušnej fakulty o postúpenie prihlášky, sa konajú koncom augusta. Termín a obsah pohovorov určí riaditeľ strednej školy.

(3) O prijatí na pomaturitné štúdium rozhoduje riaditeľ strednej školy podľa základných podmienok na prijatie uvedených v § 16.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 19

(1) Na prijímanie na štúdium popri zamestnaní a na kombinované štúdium na stredných školách sa nevzťahujú ustanovenia § 1, § 2 ods. 2, § 3 ods. 2 písm. a) až c), § 4, § 8 ods. 1 až 3, § 9 ods. 1, 3 až 5, § 10 a 11.

(2) Na prijímanie do vyšších ročníkov denného štúdia na stredných školách sa nevzťahujú ustanovenia § 1 ods. 2, § 7, § 8 ods. 1 až 3, § 9 ods. 3 až 5 a § 10 až 14.

(3) Na prijímanie do vyšších ročníkov štúdia popri zamestnaní alebo do kombinovaného štúdia na stredných školách sa nevzťahujú ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 2 ods. 2 písm. a) až c), § 4,7, § 8 ods. 1 až 3, § 9 ods. 1, 3 až 5, § 10, 11, § 14 ods. 1.

(4) Na prijímanie na pomaturitné štúdium sa nevzťahujú ustanovenia § 1, § 2 ods. 2 a 3, § 3, 4, § 5 ods. 1, § 6 až 15.


ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 52/1979 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách.

§ 21

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

2) § 19 ods. 3 školského zákona.

3) § 36 školského zákona.

4) § 3 vyhlášky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov - učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie, učebné odbory vo vybraných organizáciách určené s ohľadom na plánované mimoriadne medzi oblastné presuny a učebné odbory vyhlásené ako prioritné.

5) § 24 ods. 4 zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

6) § 23 písm. a) bod 1 zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie č. 36/1983 Zb.).

7) § 120 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

8) § 24 ods. 7 zákona SNR č. 79/1978 Zb. (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

9) § 19 ods. 2 školského zákona.

10) § 24 ods. 5 a 6 zákona SNR č. 79/1978 Zb. (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).
§ 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

11) § 1 a oddiel D prílohy č. 1 vyhlášky č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich.

12) § 2 ods. 1 a oddiel C prílohy č. 1 vyhlášky č. 103/1979 Zb.