Vyhláška č. 67/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 13/1984
Platnosť od 13.07.1984
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XII dňom 5. októbra 1983.

67

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. februára 1984

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín


Dňa 5. októbra 1983 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XII dňom 5. októbra 1983.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. B. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,

spravujúc sa prianím ďalej prehĺbiť obojstrannú spoluprácu na úseku karantény a ochrany rastlín,

v snahe zlepšiť ochranu územia svojich štátov pred zavlečením škodlivých činiteľov a obmedziť straty, ktoré vznikajú ich pôsobením,

ako aj uľahčiť vzájomný obchod a výmenu osiva, sadiva a tovaru rastlinného pôvodu,

sa dohodli takto:

Článok I

Na účely tejto Dohody sa škodlivými činiteľmi rozumejú škodcovia a choroby rastlín a buriny uvedené v prílohách tejto Dohody.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu v budúcnosti svoje prílohy meniť alebo dopĺňať.

Zmeny alebo doplnky budú oznámené príslušným orgánom druhej zmluvnej strany a nadobudnú platnosť 60 dní po tomto oznámení.

Článok II

Príslušné orgány zmluvných strán si budú každoročne, najneskoršie do 1. apríla, vymieňať informácie o výskyte a miestach rozšírenia škodlivých činiteľov v uplynulom roku, ako aj o vykonaných opatreniach na zamedzenie ich rozšírenia a na ich kynoženie.

Článok III

Zmluvné strany zabezpečia, aby ich príslušné orgány a organizácie dodržiavali pri vývoze a prievoze osiva, sadiva a tovaru rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci rastlino - lekárskej prehliadke“) z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie alebo cez územie štátu druhej zmluvnej strany právne predpisy o karanténe a ochrane rastlín štátu druhej zmluvnej strany.

Článok IV

Zmluvné strany sa dohodli, že pri vývoze tovaru podliehajúceho rastlino - lekárskej prehliadke na územie štátu druhej zmluvnej strany budú sa ako obaly zásielok používať hobliny, piliny, papier, umelé látky a iné materiály, ktorými sa škodliví činitelia nemôžu preniesť a ktoré musia byť zbavené zeminy; seno, slama, plevy, lístie a iné rastlinné materiály sa nebudú používať.

Dopravné prostriedky používané pri preprave tovaru podliehajúceho rastlino - lekárskej prehliadke na územie štátu druhej zmluvnej strany musia sa starostlivo vyčistiť a podľa potreby vydezinfikovať.

Článok V

Každá zásielka tovaru podliehajúceho rastlino - lekárskej prehliadke vyvážaná z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie alebo cez územie štátu druhej zmluvnej strany musí byť vybavená rastlino - lekárskym osvedčením, vydaným orgánom ochrany rastlín a potvrdzujúcim, že tovar je zbavený škodlivých činiteľov, považovaných v štáte dovozcu za škodlivé.

Príslušné orgány zmluvných strán majú aj naďalej právo určiť na kúpu jednotlivých zásielok dopĺňajúce rastlino - lekárske podmienky.

Článok VI

Vydanie rastlino - lekárskeho osvedčenia sa nedotýka práva zmluvných strán vykonávať rastlino - lekársku prehliadku zásielok tovaru podliehajúceho rastlino - lekárskej prehliadke podľa predpisov o karanténe a ochrane rastlín ich štátov.

Rastlino - lekárska prehliadka v pohraničných miestach ochrany rastlín sa musí vykonať bezodkladne po privezení tovaru podliehajúceho rastlino - lekárskej prehliadke.

Príslušné organizácie zmluvných strán majú právo vrátiť vývozcovi vývozný tovar podliehajúci rastlino - lekárskej prehliadke v prípade, že sa pri rastlino - lekárskej prehliadke v pohraničnom mieste krajiny dovozcu zistia škodlivé činitele a nebude ich možno v súlade s predpismi o karanténe a ochrane rastlín ich štátu asanovať.

Článok VII

Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom v prípade potreby podľa svojich možností poskytovať odbornú, technickú a inú pomoc pri karanténe a ochrane rastlín podľa vzájomného dohodnutia.

Článok VIII

Príslušné orgány zmluvných strán si budú

a) vymieňať zákony a iné právne predpisy týkajúce sa karantény a ochrany rastlín, a to najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa ich vydania,

b) navzájom podávať správy o odborných časopisoch, monografiácha dôležitých publikáciách z úseku karantény a ochrany rastlín, vydaných v ich krajine.

Článok IX

Pri vývoze, dovoze a prievoze tovaru podliehajúceho rastlino - lekárskej prehliadke z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie alebo cez územie štátu druhej zmluvnej strany môže sa po obojstrannom súhlase vykonávať spoločná rastlino - lekárska prehliadka tohto tovaru a dopravných prostriedkov tak v pohraničných miestach ochrany rastlín jednej zmluvnej strany, ako aj vo vnútrozemí.

Pri vykonávaní spoločnej rastlino - lekárskej prehliadky pracovníci orgánov ochrany rastlín sa budú spravovať právnymi predpismi a metódami platnými v ich štáte.

Prijímajúca strana zabezpečí služobnú miestnosť, optické zariadenie, laboratórne potreby a iné pomôcky nevyhnutné na vykonávané práce a ďalej zabezpečí dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce.

Postup a ďalšie podmienky rastlino - lekárskych prehliadok vymedzia príslušné orgány v osobitnom dohovore pre každý jednotlivý prípad.

Článok X

Na riešenie praktických otázok spojených s vykonávaním tejto Dohody budú príslušné orgány zmluvných strán v prípade potreby konať spoločné porady.

Porady sa budú konať striedavo v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík. Dátum a miesto konania porady sa určia po vzájomnej dohode.

Náklady na cestovné a pobyt svojich predstaviteľov znáša vysielajúca strana.

Článok XI

Príslušné orgány zmluvných strán, ktoré budú koordinovať plnenie tejto Dohody, sú

- z československej strany Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a

- zo sovietskej strany Ministerstvo poľnohospodárstva ZSSR.

Príslušné orgány zmluvných strán budú pri plnení tejto Dohody v priamom styku a môžu k nej uzavierať vykonávacie dohovory.

Článok XII

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa bude obnovovať vždy na ďalšie päťročné obdobia, ak ju jedna zmluvná strana nevypovie najneskoršie rok pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Dané v Moskve 5. októbra 1983 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Miroslav Toman CSc. v. r.

minister poľnohospodárstva a výživy ČSSR

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

Valentin Karpovič Mesjac v. r.

minister poľnohospodárstva ZSSR

Príloha Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín z 5. októbra 1983

ZOZNAM karanténnych činiteľov Československej socialistickej republiky

SKUPINA A

Mykoplazmy, rickettsie, vírusy

Zlaté žltnutie viniča1)Grapevine flavescence dorée (Mycoplasma)
Drobnoplodosť jablone1)Apple chat fruit (Mycoplasma)
Pierceova choroba viniča1)Grapevine pierce disease (Rickettsia)
Vírus skorého hnednutia hrachu (osivo)Pea early browning virus
Vírus krúžkovitosti maliny1)Raspberry ring spot virus
Vírus krúžkovitosti rajčiakov (osivo)Tomato ring spot virus
Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiakov (osivo rajčiakov a sadenice maliny)Tomato black ring virus
Vírus drobnoplodosti čerešne1)Cherry little cherry virus
Vírus „moptop" zemiakovPotato mop top virus
Vírus mozaiky broskyne1) (americký)Peach mosaic virus (american)
Vírus prúžkovej mozaiky slivky (americký)1)Plum line pattern virus (american)
Vírus zlatožilkovej mozaiky broskyne1)Peach golden net
Vírus prúžkovitosti jačmeňa (osivo)Barley stripe mosaic virus
Vírus zvinutky čerešne1)Cherry leaf roll virus
Vírus plytkej vráskavosti kmeňa slivky1)Prunus stem pitting virus
Vretenovitosť zemiakov (hľuzy)Potato spindle tuber „virus"
Vírus zakrpatenosti chryzantém (rastliny)Chrysanthemum stunt virus
Vírus žltej zakrpatenosti zemiakov (hľuzy)Potato yellow dwarf virus
Vírus žltačky broskyne1)Peach yellow virus
Vírus žltnutia žiliek zemiakov (hľuzy)Potato vein yellowing virus
Infekčné vädnutie ruže1)Rose wilt disease

Baktérie

Baktériová krúžkovitosť zemiakov (hľuzy)Corynebacterium sepedonicum Spieck. et Kotth
Baktériová rakovina kôstkovínPseudomonas mors-prunorum Starr Wormald
Bakterióza pelargónieXanthomonas pelargonii (Brown) - Starr et Burkholder
Baktériová rakovina topoľovAplanobacterium pupuli Ridé Erwinia cancerogena Ur.
Baktériová škvrnitosť rajčiakov (semená)Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson
Baktériová spála jadrovínErwinia amylovora (Bur.) Win. et al.
Baktériové vädnutie kukurice (osivo)Bacterium stewarti E. F. Smith
Baktériové vädnutie rajčiakov (osivo a rastliny)Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen

Mykózy

Askochytóza chryzantémAscochyta chrysanthemi Stev.
Biela hrdza chryzantémPuccinia horriana Henn.
Hnednutie a lámavosť stoniek ľanuPolyspora lini Laff.
Odumieranie dubovEndoconidiophora fagacearum Br.
Odumieranie boroviceScleroderris lagerbergii Gremmen
Rakovina zemiakovSynchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Rakovina jedlého gaštanaEndothia parasitica (Murr.) And et And.
Rakovina topoľov (odrezky)Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Škvrnitosť listov topoľaMarssonina brunnea Magn.
Sneť zakrpatená na pšenici (osivo)Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Spála kukurice (osivo)Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švajčiarska sypavka douglaskyPhaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Vysýchanie boroviceScirrhia pini Funk et Parker
Verticiliové vädnutie chryzantémVerticillium alboatrum R. et B.
Phytopthora fragariae Hickmann

Háďatká*)

Háďatko jahodové (sadenice)Aphelenchoides fragariae Ritz.
Háďatko na sadeniciach jahodyAphelenchoides besseyi Christie
Háďatko na sadive zemiakovDitylenchus destructor Th.
Háďatko zemiakovéHeterodera rostochiensis Woll.
Heterodera pallida Stone
Háďatká koreňové (okrasné rastliny)Meloidogyne spp.

Hmyz

Črvotoč tabakovýLasioderma sericorne F.
Pakôrnik obilnýRhizopertha dominica F.
Chrústovec japonskýPopilia japonica Newm.
Psota zemiakováPhthorimaea operculella Zell.
Obaľovač klinčekovýCacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Obaľovač východnýLaspevresia molesta Busk.
Štítnička japonskáLeucaspis japonica Cockll*)
Štítnička nebezpečná (vegetatívne časti rastlín)Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
RušníciTrogoderma spp.
Vrtivka jabloňováRhagoletis pomonella Walsch.
ZrniarkyAcanthoscelides spp.
Calosobruchus spp.
Byľomor chryzantémovýDiarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Buriny (v osive)

Ambrózia palinolistáAmbrosia artemisifolia L.
Ambrózia trojklanáAmbrosia trifida L.
Bar FáberovSetaria faberi Herr.
OstrokvetCenchrus tribuloides L.
Cirok halebskýSorgum halepense (L.) Pers.
Huľavník povolžskýSisymbrium volgense MB.
Aktroptilón plazivýActroptilon repens (L.) DC.
KukučinaCuscuta spp.
Láskavce (okrem ohnutého)Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Locikovník tatárskyLagedium tataricum C. M. A.
Abutilón TheophrastovAbutilon theophrastii Med.
IvyIva axillaris Pursh.
Iva xanthifolia Nutt.
Psiarka poľnáAlopecurus mvosuroides Huds.
ZárazyOrobanche spp.

SKUPINA B

Mykoplazmy, rickettsie, vírusy

Proliferácia jablone1)Apple proliferation (Mycoplasma)
Odumieranie hrušky1)Pear decline (Mycoplasma)
Zvrat čiernej ríbezle1)Currant reversion disease (Mycoplasma)
Nekróza viniča1)Grapevine necrosis (Rickettsia)
Vírus lemovania žiliek viniča1)Grapevine veinbanding virus
Vírus zelenoškvrnitej mozaiky uhorky (osivo)Cucumber green mottle mosaic virus
Vírusová mozaika topoľa na odrezkochPoplar mosaic virus
Vírus zvinutky viniča1)Grapevine leaf roll virus
Vírus šarky na slivke1)Plum pox virus
Vírus roncetu viniča1)Grapevine fan-leaf virus
Vírus vráskavosti dreva viniča1)Grapevine rugose wood virus
Vírus zakrpatenosti maliny1)Raspberry bushy stunt virus
Vírus kučeravosti listov malinyRaspberry leaf curl virus (american)
Zelenokvetosť jahody (sadenice)Strawberry green petal
Vírus lemovania žiliek jahody (sadenice)Strawberry veinbanding virus

Baktérie

Baktériová spála sóje (osivo)Pseudomonas glycinae Coerper
Žltá hniloba hyacintovXanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)

Mykózy

Uškatosť azaliekExobasidium japonicum Shir.
Septorióza ľanu (osivo)Mycosphaerella linorum (Wr.)

Háďatká*)

Háďatká na koreňoch sadeníc jahodyLongidorus elongatus (De Man)
Xyphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xyphinema americanum Cobb.
Háďatko zhubné (osivo, sadivo)Ditylenchus dipsaci Kühn
Háďatká na sadeniciach viničaXyphinema index Thorne et Allen

Roztoče

Roztočík jahodový (sadenice, sadivový materiál)Steneotarsonemus pallidus (Banks)
RoztočeAcarus spp., Tyroglyphus spp., Tyrophagus spp., Glyciphagus spp.

Hmyz

KožiarovitéDermestidae
PlocháčovitéCryptolectes spp.
Oryzaephilus spp.
BlyskáčikyCarpophilus spp.
Mravec faraoMonomorium pharaonis L.
Fyloxéra viničováViteus vitifolii Fitsch
PotemníkyTribolium spp.
Spriadač americký (lesné a ovocné stromy)Hyphantria cunea Drury
Štítnička nebezpečná (plody)Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Vrtivka ovocnáCeratitis capitata Wiedmann
Vijačka paprikováPlodia interpunctella Hbn.
VijačkyEphestia spp.

a) Posudzujú sa živí škodcovia vo všetkých vývojových štádiách. U škodcov označených v texte *) sa posudzujú živí i mŕtvi škodcovia vo všetkých vývojových štádiach.

b) Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.

c) Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po splnení ktorých môžu byť tovar a predmety prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.

ZOZNAM

karanténnych činiteľov Zväzu sovietskych socialistických republík

Škodcovia:

1. Американская белая бабочка- Hyphantria cunea Drury
2. Средиземноморская плодовая муха- Ceratitis capitata Wied.
3. Широкохоботный амбарный долгоносик- Caulophilus latinasus Say.
4. Калифорнийская шитовка- Quadraspidiotus perniciosus Comst.
5. Колорадский картофельный жук- Leptinotarsa decemlineata Say.
6. Филлоксера- Viteush vitifolii Fitch.
7. Капровый жук- Trogoderma granarium Ev.
8. Четырехпятнистая зерновка- Callosobruchus maculatus Farb.
9. Восточная плодожорка- Grapholitha molesta Busck.
10. Персиковая плодожорка- Carposina sasakii Mats.
11. Яблонная златка- Agrilus mali Mats.
12. Картофельная моль- Phthorimaea operculella Zell.

Choroby:

13. Аскохитоз хризантем- Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar. et Gull.
14. Пасмо льна- Mycosphaerella linorum Woll.
15. Рак картофепя- Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.
16. Картофельная нематода (золотистая)- Globodera rostochiensis (Woll.) M. et St.
17. Бледная картофельная нематода- Globodera pallida (Stone)
18. Ожог плодовых деревьев- Erwinia amylovora (Burrill) Com. S.A.B.
19. Южные гельминтоспориозы кукурузы- Cochliobolus heterostrophus (Drechsl.) Drechsl. (Helminthosporium maydis Nisikado et Miyake) paca T
20. Бактериальный вилт гвоздики- Pseudomonas caryophylli Starr and Burkholder
21. Белая ржавчина хризантем- Puccinia horiana Henn.

Buriny:

22. Паслен колючий (клювовидный)- Solanum rostratum Dun.
23. Паслен трехцветковый- Solanum triflorum L.
24. Повилики- Cuscuta sp. sp.
25. Амброзия полыннолистная- Ambrosia artemisiifolia L.
26. Ценхрус якорцевый- Cenchrus tribuloides L.
27. Амброзия трехраздельная- Ambrosia trifida L.
28. Горчак розовый- Acroptilon repens D. C.
29. Подсолнечники- Helianthus sp. sp.
30. Паслен каролиский- Solanum carolinense L.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) Pri škodcoch označených v texte1) sa posudzuje výskyt na škôlkárskom materiáli (výpestky, sadenice, vrúble, odrezky, očká)