Vyhláška č. 135/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Čiastka 29/1984
Platnosť od 13.12.1984 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

135

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 13. decembra 1984

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Ústredná rada odborov po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 2 ods. 3 písm. c), § 9, § 51 ods. 1 a 2 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. a zákona č. 148/1983 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č. 155/1983 Zb. a vyhlášky č. 79/1984 Zb. sa mení takto:

1. V § 44 ods. 3 sa suma 30 Kčs nahrádza sumou 42 Kčs a suma 25 Kčs sumou 35 Kčs.

2. V § 50 ods. 2 sa suma 78 Kčs nahrádza sumou 96 Kčs.

3. V § 50 sa pripája odsek 3, ktorý znie:

(3) Študentovi, ktorý získal stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie a ktorý po skončení štúdia nemohol nastúpiť do dojednaného zamestnania pre vážnu chorobu alebo vážny úraz, môže sa priznať nemocenské zo započítateľného zárobku, ktorý by pravdepodobne dosiahol, keby nastúpil do dojednaného zamestnania, najskoršie však odo dňa, keď mal toto zamestnanie nastúpiť. Podporná doba sa však počíta vždy od prvého dňa práceneschopnosti. O priznaní nemocenského podľa tohto odseku rozhoduje okresná správa nemocenského poistenia príslušná podľa miesta bydliska študenta; táto správa nemocenské tiež vypláca. Takto priznané nemocenské nahrádza nemocenské, ktoré by študentovi prípadne patrilo podľa odseku 1.“.

4. V § 51 ods. 4 sa prvá veta nahrádza vetou: „Výška peňažnej pomoci v materstve za kalendárny deň je u študentiek, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie, 40 Kčs a u ostatných študentiek 30 Kčs.“.

5. V § 97 ods. 2 sa suma 78 Kčs nahrádza sumou 96 Kčs.

6. V § 98 ods. 4 sa suma 21 Kčs nahrádza sumou 26 Kčs.

7. V § 104 ods. 2 sa suma 16 Kčs nahrádza sumou 20 Kčs.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Predseda:

Hoffmann v. r.