Vyhláška č. 34/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov

Čiastka 6/1984
Platnosť od 04.04.1984 do31.03.1997
Účinnosť od 01.08.1984 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

34

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

zo 16. februára 1984,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 91 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) pre vozidlá, ktorých držiteľmi sú organizácie zaoberajúce sa požičiavaním vozidiel a ktoré sú určené na poskytovanie tejto služby, červenými písmenami a číslami na farbe podkladu určenej podľa písmen a) a b).“.

2. § 94 včítane nadpisu znie:

㤠94

Zvláštna štátna poznávacia značka

(1) Motorové a ich prípojné vozidlá dosiaľ neprihlásené do evidencie, ktoré sa majú použiť na skúšobnú alebo inú jazdu, musia mať zvláštnu štátnu poznávaciu značku, ktorú vydá na požiadanie okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa trvalého pobytu (sídla) žiadateľa alebo podľa miesta, kde je vozidlo prevzaté.

(2) Zvláštnu štátnu poznávaciu značku tvorí jedno písmeno a štvormiestne alebo päťmiestne číslo. Tabuľky zvláštnych štátnych poznávacích značiek sú:

a) na jednorazové použitie tlačené čiernymi písmenami a číslami na zelenom podklade,

b) trvalé manipulačné so zelenými písmenami a číslami na bielom podklade,

c) trvalé na skúšobné účely s písmenom F v rovnakom vyhotovení ako trvalé manipulačné.

(3) Tvar, rozmery a vyhotovenie tabuľky zvláštnej štátnej poznávacej značky, ako aj tvar a rozmery písmen a čísiel určuje Federálne ministerstvo vnútra.

(4) Tabuľka zvláštnej štátnej poznávacej značky sa umiestňuje vpredu a vzadu, pri jednostopových motorových vozidlách a pri prípojných vozidlách len vzadu. Tabuľka zvláštnej štátnej poznávacej značky na jednorazové použitie sa umiestňuje vzadu na zadnom čele karosérie alebo na nárazníku a nemusí byť na mieste osvetlenom zariadením na osvetlenie štátnej poznávacej značky.

(5) O pridelení zvláštnej štátnej poznávacej značky vydá okresný dopravný inšpektorát potvrdenie, v ktorom určí čas jeho platnosti a podľa potreby prípadné ďalšie podmienky prevádzky vozidla.

(6) Organizáciám vykonávajúcim skúšobné a iné jazdy s vozidlami dosiaľ neprihlásenými do evidencie môže príslušný okresný dopravný inšpektorát na požiadanie prideliť potrebný počet zvláštnych štátnych poznávacích značiek. Ku každej značke vydá okresný dopravný inšpektorát tlačivo „Záznam jázd“, v ktorom vyznačí pridelenie zvláštnej štátnej poznávacej značky. Každú jazdu vozidla so zvláštnou štátnou poznávacou značkou potvrdí vedúci organizácie alebo osoba ním splnomocnená v zázname jázd. Vodič je povinný predložiť kontrolujúcim orgánom záznam na nazretie.

(7) Pre vozidlá, ktoré už majú pridelenú štátnu poznávaciu značku, nemožno použiť zvláštnu štátnu poznávaciu značku. Toto neplatí pre skúšobné jazdy v rámci opráv vozidiel.“.


Čl. II

Platnosť doterajších zvláštnych štátnych poznávacích značiek vo vyhotovení červené písmená a čísla na bielom podklade a žlté písmená a čísla na červenom podklade sa končí 31. decembrom 1984.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1984.


Minister:

JUDr. Vajnar CSc. v. r.