Vyhláška č. 100/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 19/1984
Platnosť od 05.10.1984
Účinnosť od 15.09.1984
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

100

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. augusta 1984

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva


Dňa 5. júla 1984 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom podpisu.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Švédska

vedené prianím rozvíjať spoluprácu v oblasti zdravotníctva,

v presvedčení, že táto spolupráca v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe prispeje k upevňovaniu vzťahov medzi oboma krajinami,

uzavreli túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať informácie o

1. organizácii zdravotníckych služieb,

2. zásadách a metódach používaných v oblasti výchovy a vzdelávania lekárov, farmaceutov, zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov,

3. metódach a výsledkoch v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti,

4. používaných metódach a výsledkoch v oblasti zdravotníctva, t. j. starostlivosti o zdravé životné a pracovné prostredie, hygieny výživy, starostlivosti o zdravie školskej mládeže, boja proti infekčným chorobám, ako aj dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,

5. významných výsledkoch v oblasti lekárskeho výskumu,

6. používaných metódach a výsledkoch v oblasti zhromažďovania a spracovávania informácií,

7. metódach a výsledkoch v oblasti zdravotnej výchovy obyvateľstva.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať

1. spoluprácu v oblasti organizácie zdravotníckych služieb,

2. spoluprácu medzi lekárskymi fakultami, vedeckovýskumnými ústavmi, zdravotníckymi inštitúciami a lekárskymi spoločnosťami,

3. účasť odborníkov na medzinárodných kongresoch a vedeckých konferenciách organizovaných ktoroukoľvek zmluvnou stranou,

4. výmenu vedcov, výskumných pracovníkov, lekárov, farmaceutov, vysokoškolských učiteľov, učiteľov špecializovaných zdravotníckych škôl a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Článok 3

Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR a Švédska národná rada pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť budú zodpovedať za vykonávanie tejto Dohody. Za tým účelom budú uvedené orgány pripravovať plány činnosti zahŕňajúce aj finančné podmienky.

Článok 4

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a bude platiť po dobu piatich rokov. Bude sa automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi skončenie jej platnosti najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušného päťročného obdobia.

Dané v Prahe 5. júla 1984 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej

socialistickej republiky:

Ing. Chňoupek v. r.

Za vládu

Švédska:

Lennart Bodström v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.